Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gestrina

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Filmdragerad tablett 75 mikrog
(vita till benvita, runda, bikonvexa tabletter, 5,4-5,8 mm i diameter utan märkning)

Antikonceptionsmedel - enbart gestagen

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AC09
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-24.

Indikationer

Oral antikonception.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

 • Känd eller misstänkt graviditet.

 • Aktiv venös tromboembolisk sjukdom.

 • Pågående eller tidigare svår leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena inte har normaliserats.

 • Kända eller misstänkta maligniteter känsliga för könshormoner.

 • Odiagnostiserad vaginalblödning.

Dosering

För att uppnå preventiv effekt måste Gestrina användas enligt anvisningarna (se ”Hur man använder Gestrina” och ”Hur man börjar med Gestrina”).


Särskilda patientgrupper


Nedsatt njurfunktion

Inga kliniska studier har utförts på patienter med nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Inga kliniska studier har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom metabolismen av steroidhormoner kan vara nedsatt hos patienter med svår leversjukdom, är användning av Gestrina hos dessa kvinnor inte indicerad så länge leverfunktionsvärdena inte återgått till det normala (se avsnitt Kontraindikationer).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Gestrina hos ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga. 


Administreringssätt 

Oral användning.


Hur man tar Gestrina

Tabletterna ska tas varje dag vid ungefär samma tidpunkt så att intervallet mellan två tabletter alltid är 24 timmar. Första tabletten tas på första blödningsdagen. Sedan tas kontinuerligt 1 tablett vid samma tidpunkt dagligen utan hänsyn till eventuella blödningar. En ny blisterförpackning påbörjas direkt dagen efter det att man tagit sista tabletten ur den föregående förpackningen.


Hur man börjar med Gestrina

Ingen föregående hormonell preventivmetod (senaste månaden)

Första tabletten ska tas dag 1 i kvinnans naturliga menstruationscykel (dag 1 är detsamma som den första blödningsdagen). Man kan även börja dag 2-5 under första cykeln men då bör en barriärmetod användas under de första 7 dagarna av behandlingen.


Efter abort i första trimestern

Efter abort i första trimestern rekommenderas att behandlingen påbörjas omedelbart. I detta fall behövs inget kompletterande skydd.


Efter förlossning eller abort i andra trimestern

Kvinnan ska rekommenderas att börja mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen eller efter abort i andra trimestern. Vid senare start ska kvinnan rekommenderas att använda en kompletterande barriärmetod tills hon tagit en tablett dagligen 7 dagar i följd. Om kvinnan redan har haft samlag, måste graviditet uteslutas innan hon startar med Gestrina eller invänta den första menstruationen. För mer information kring amning se avsnitt Graviditet.


Hur man börjar med Gestrina när man byter från ett annat preventivmedel

Byte från ett kombinerat hormonellt preventivmedel (kombinerade p-piller, p-ring eller p-plåster)

Kvinnan bör helst påbörja Gestrina-behandlingen dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten innehållande aktiv substans) av hennes tidigare kombinerade p-piller eller den dag hon tar ut sin p-ring eller tar bort sitt p-plåster. I dessa fall behöver inte någon ytterligare preventivmetod användas. Det är inte säkert att alla nämnda preventivmedel finns tillgängliga i alla EU‑länder.


Kvinnan kan även starta senast den dag som följer efter det tablettfria, ring-fria eller plåster-fria intervallet eller dagen efter den sista placebotabletten av hennes tidigare kombinerade p-piller, men då rekommenderas att en barriärmetod används under de första sju dagarna.


Byte från en gestagenmetod (minipiller, injektion, implantat eller hormonspiral)

Kvinnan kan byta på vilken dag som helst från minipiller (från implantat eller hormonspiral på samma dag som denna tas ut, från injektion på samma dag som nästa injektion skulle ha givits).


Hantering vid glömd tablett

Den preventiva säkerheten kan minska om mer än 36 timmar har förflutit mellan två tablettintag. Om kvinnan är mindre än 12 timmar sen med tablettintaget ska den glömda tabletten tas så snart glömskan upptäckts. Därefter tas nästa tablett vid ordinarie tidpunkt.

Om hon är mer än 12 timmar sen med tablettintaget bör kompletterande skydd användas under en vecka. Om tabletter har glömts under den första veckan efter initiering av Gestrina och patienten haft samlag veckan innan ska risken för graviditet övervägas.


Råd vid mag-tarmbesvär

Vid svåra mag-tarmbesvär kan det hända att absorptionen inte blir fullständig och kompletterande skydd bör användas.

Om kräkningar inträffar inom 3-4 timmar efter tablettintaget är det möjligt att absorptionen inte är tillräcklig. I detta fall bör ovanstående råd under avsnittet ”Hantering vid glömd tablett” följas.


Behandlingskontroll

Före förskrivning rekommenderas en noggrann anamnesupptagning och en grundlig gynekologisk undersökning, varvid graviditet utesluts. Menstruationsstörningar såsom oligomenorré och amenorré bör utredas före förskrivning.

Intervallen mellan kontrollerna beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om preparatet kan tänkas påverka latent eller manifest sjukdom (se avsnitt Varningar och försiktighet), måste tidpunkten för kontrollundersökningen väljas med hänsyn till detta.


Även om Gestrina tas regelbundet kan blödningsoregelbundenheter förekomma. Om blödningarna blir mycket täta och oregelbundna bör någon annan preventivmetod övervägas. Om symtomen kvarstår måste organisk orsak uteslutas.


Hantering av amenorré under behandlingen beror på om tabletterna tagits enligt instruktionerna och kan inkludera graviditetstest.


Behandlingen ska avbrytas om graviditet inträffar.


Kvinnan bör informeras om att Gestrina inte skyddar mot HIV-infektion (AIDS) och andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Varningar och försiktighet

Om något av tillstånden/riskfaktorerna som nämns nedan finns närvarande så ska nyttan med användning av ett gestagen vägas mot den möjliga risken det kan innebära för den enskilda kvinnan. Detta bör diskuteras med kvinnan innan hon börjar använda Gestrina. Om tillståndet försämras eller uppträder för första gången, bör kvinnan kontakta sin läkare. Läkaren avgör då om Gestrina behandlingen ska avbrytas eller ej.


Bröstcancer

Risken för bröstcancer ökar i allmänhet med ökande ålder. Vid användning av kombinerade p-piller är risken för att få bröstcancer diagnostiserad något ökad. Den ökade risken minskar gradvis inom 10 år efter utsättandet, och är inte beroende av användningstidens längd utan av kvinnans ålder vid användandet. Det förväntade antalet diagnostiserade bröstcancerfall per 10 000 kvinnor som använder kombinerade p-piller (upp till 10 år efter avslutad behandling) jämfört med icke-användare under samma period har i respektive åldersgrupp beräknats och presenteras i tabellen nedan.


åldersgrupp

förväntade fall bland användare av kombinerade p-piller

förväntade fall bland icke-användare

16-19 år

4,5

4

20-24 år

17,5

16

25-29 år

48,7

44

30-34 år

110

100

35-39 år

180

160

40-44 år

260

230


Risken för användare av gestagena metoder såsom Gestrina kan vara i samma storleksordning som den som associerats med kombinerade p-piller. Bevisen för de gestagena metoderna är emellertid svagare. Jämfört med risken för att någon gång i livet få bröstcancer är den ökade risken i samband med kombinerade p-piller liten. De bröstcancerfall som diagnostiserats hos användare av kombinerade p-piller tenderar att vara mindre avancerade än hos dem som inte använt kombinerade p-piller. Den ökade risken hos användare av kombinerade p-piller kan bero på en tidigare diagnos, en biologisk effekt eller på en kombination av dessa.


Leverstörningar

Eftersom en biologisk effekt av gestagener på levercancer inte kan uteslutas ska en individuell nytta/risk-bedömning göras för kvinnor med levercancer.


I de fall akut eller kronisk rubbning av leverfunktionen inträffar, bör kvinnan remitteras till en specialist för utredning och rådgivning.


Trombos

Epidemiologiska studier har visat ett samband mellan användning av kombinerade p-piller och en ökad incidens av venös tromboembolism (djup ventrombos och lungemboli). Även om den kliniska relevansen för detta fynd när desogestrel används som antikonception utan en östrogen komponent är okänd, ska behandlingen med Gestrina avbrytas vid trombos. Avbrytande av Gestrina-behandling ska också övervägas vid långvarig immobilisering på grund av operation eller sjukdom. Kvinnor som tidigare har haft tromboembolisk sjukdom ska upplysas om risken för ett återfall.


Patienter med diabetes

Trots att gestagener kan ha effekt på den perifera insulinresistansen och glukostoleransen, finns inga tecken på att man skulle behöva ändra behandlingen hos diabetiker som använder minipiller. Patienter med diabetes ska emellertid noggrant kontrolleras under de första behandlingsmånaderna.


Patienter med hypertoni

Om ett ihållande högt blodtryck utvecklas vid användning av Gestrina eller om ett signifikant förhöjt blodtryck inte svarar på blodtryckssänkande behandling, bör man överväga att avbryta behandlingen med Gestrina.


Andra tillstånd

Behandling med Gestrina leder till minskade östradiolnivåer i serum, till en nivå som motsvarar tidig follikelfas. Det är ännu inte känt om denna minskning har någon kliniskt relevant effekt på bentätheten.


Det skydd som klassiska minipiller ger mot extrauterina graviditeter, som associerats med frekventa ovulationer vid behandling med klassiska minipiller, är inte fullt lika effektivt som för kombinerade p-piller. Trots att Gestrina genomgående hämmar ovulation, ska extrauterin graviditet alltid övervägas som differentialdiagnos hos kvinnor med amenorré eller buksmärtor.


Kloasma kan ibland uppträda, speciellt hos kvinnor som haft kloasma under tidigare graviditet. Kvinnor med benägenhet för kloasma bör undvika exponering för sol eller ultravioletta strålar under behandling med Gestrina.


Följande tillstånd har rapporterats vid såväl graviditet som vid användning av könshormoner, men man har dock inte kunnat förknippa dem med användning av gestagener:

 • gulsot och/eller klåda relaterat till kolestas

 • gallsten, porfyri

 • systemisk lupus erythematosus

 • hemolytiskt uremiskt syndrom

 • Sydenhams korea

 • herpes gestationis

 • otosklerosrelaterad hörselnedsättning

 • (ärftligt) angioödem.

Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel (se avsnitt Biverkningar). Depressioner kan vara allvarliga och är en välkänd riskfaktor för självmordsbeteende och självmord. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom, också direkt efter inledd behandling.


Effekten av Gestrina kan minska i samband med glömda tabletter (avsnitt Dosering), vid mag-tarmbesvär (avsnitt Dosering), eller samtidiga läkemedel som minskar plasmakoncentrationen av etonogestrel, den aktiva metaboliten av desogestrel (avsnitt Interaktioner).


Gestrina innehåller laktos och bör därför inte användas av patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.


Laboratorietester 

Användning av steroider som ingår i kombinerade p-piller kan påverka vissa laboratorieparametrar, inklusive biokemiska parametrar för lever-, tyreoidea-, binjure- och njurfunktion, serumnivåer av (bärar) proteiner (t ex kortikosteroidbindande globulin och lipid/lipoproteinfraktioner), parametrar för kolhydratmetabolismen och parametrar för koagulation och fibrinolys. Dessa förändringar ligger vanligtvis inom normalområdet. Det är inte känt i vilken grad detta även gäller gestagena metoder.


Interaktioner

Observera: Man ska kontrollera produktresuméerna för övriga läkemedel som används för att identifiera potentiella interaktioner.


Effekten av andra läkemedel på Gestrina

Interaktioner kan inträffa med läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer, vilket kan resultera i ökad clearance av könshormoner, som kan leda till genombrottsblödningar och/eller utebliven antikonception.


Handhavande

Enzyminduktion kan observeras efter några dagars behandling. Maximal enzyminduktion ses generellt inom några veckor. Efter avslutad behandling kan enzyminduktion kvarstå under ca 4 veckor.


Korttidsbehandling

Kvinnor som behandlas med leverenzyminducerande läkemedel eller (traditionella) växtbaserade läkemedel ska informeras om att effekten av Gestrina kan minska. En barriärmetod ska användas som komplement till Gestrina. Barriärmetod måste användas under hela den tid då läkemedlet intas samt under 28 dagar efter avslutad behandling av det leverenzyminducerande läkemedlet.


Långtidsbehandling

För kvinnor som står på långtidsbehandling med enzyminducerande läkemedel, ska en alternativ preventivmetod som är opåverkad av enzyminducerande läkemedel övervägas.


Substanser som ökar clearance av hormonella preventivmedel (minskad preventiv effekt p.g.a. enzyminduktion) t ex:

Barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin, efavirenz och möjligen också felbamat, griseofulvin, oxkarbazepin, topiramat, rifabutin och (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).


Substanser med varierande effekter på clearance av hormonella preventivmedel

Vid samtidig administrering med hormonella preventivmedel, kan många kombinationer av HIVproteashämmare (t ex ritonavir, nelfinavir) och icke-nukleosida omvänt transkriptashämmare (t ex nevirapin) och/eller kombinationer med hepatit C-virus (HCV) läkemedel (t ex boceprevir, telaprevir) öka eller minska plasmakoncentrationerna av gestagener. Nettoeffekten av dessa förändringar kan vara kliniskt relevanta i vissa fall. Därför ska man kontrollera produktresuméerna för HIV/HCV läkemedel som används samtidigt för att identifiera potentiella interaktioner och eventuella tillhörande rekommendationer. Vid tvivel ska en kompletterande barriärmetod användas av kvinnor som behandlas med proteashämmare eller ickenukleosida omvänt transkriptashämmare.


Substanser som minskar clearance av hormonella preventivmedel (enzymhämmare)

Samtidig administrering av starka (t ex ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin) eller måttliga (t ex flukonazol, diltiazem, erytromycin) CYP3A4-hämmare kan öka serumkoncentrationer av gestagener, inklusive etonogestrel, den aktiva metaboliten av desogestrel.


Effekten av Gestrina på andra läkemedel

Hormonella preventivmedel kan interagera med metabolismen av andra läkemedel. Således kan plasma- och vävnadskoncentrationen av andra aktiva substanser antingen öka (t ex ciklosporin) eller minska (t ex lamotrigin).


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Gestrina är inte indicerat vid graviditet. Om kvinnan blir gravid under användning av Gestrina ska behandlingen avbrytas.


Djurstudier har visat att mycket höga doser av gestagena substanser kan orsaka maskulinisering av kvinnliga foster.


Omfattande epidemiologiska studier har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar hos barn till kvinnor som har använt kombinerade p-piller innan graviditeten, eller någon teratogen effekt om kombinerade p-piller tagits av misstag under tidig graviditet. Farmakovigilansdata med olika desogestrelinnehållande kombinerade p-piller visar inte heller på någon ökad risk.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Gestrina har inte någon påverkan på mängden eller kvaliteten (protein, laktos eller fetthalt) av bröstmjölken. Små mängder av etonogestrel utsöndras emellertid i bröstmjölk. Som en följd kan 0,01-0,05 µg etonogestrel per kg kroppsvikt/dygn intas av barnet (baserat på ett uppskattat mjölkintag på 150 ml per kg kroppsvikt/dygn).


Begränsad långtidsuppföljning finns tillgänglig för barn vars mammor började använda desogestrel under vecka 4 till 8 efter förlossningen. Barnen ammades under 7 månader och följdes upp till 1,5 års ålder (n = 32) eller 2,5 års ålder (n = 14). Utvärdering av tillväxt och fysisk och psykomotorisk utveckling visade inte på några skillnader jämfört med barn vars mammor använt kopparspiral. Baserat på tillgängliga data kan Gestrina användas under amning. Utveckling och tillväxt av ammade barn vars mamma använder Gestrina ska emellertid noggrant följas upp.

Fertilitet

Gestrina är indicerat för att förhindra graviditet. För information om återgång till fertilitet (ovulation), se avsnitt Farmakodynamik.

Biverkningar

Den vanligaste rapporterade biverkningen i de kliniska studierna är oregelbunden blödning. Någon form av blödningsrubbning har rapporterats hos upp till 50 % av kvinnor som använder desogestrel. Eftersom desogestrel hämmar ägglossningen så gott som hundraprocentigt, till skillnad från andra minipiller, är blödningsoregelbundenheter mer vanliga än med andra minipiller. Hos 20−30 % av kvinnorna kan blödningarna förväntas bli tätare, medan de hos 20 % kan förväntas bli glesare eller helt utebli. Blödningarna kan också ha längre duration. Efter några månaders behandling är det dock vanligt att blödningarna blir glesare. Information, rådgivning och en blödningsdagbok kan förbättra kvinnans acceptans av blödningsmönstret.


De övriga vanligast rapporterade biverkningarna i de kliniska studierna med desogestrel (> 2,5 %) var acne, humörförändringar, smärtor i brösten, illamående och viktökning.


Alla biverkningar är listade enligt organklass och frekvens:

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, < 1/1 000)Frekvens av biverkningarna

Organsystemklass

(MedDRA)*

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och infestationer

 

vaginal infektion

 

Psykiska störningar

humörsvängningar, nedstämdhet,

nedsatt libido

  

Centrala och perifera nervsystemet

huvudvärk

  

Ögon

 

kontaktlinsintolerans

 

Magtarmkanalen

illamående

kräkningar

 

Hud och subkutan vävnad

acne

alopeci

utslag,

urtikaria,

erythema nodosum

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

smärtor i brösten,

oregelbundna blödningar,

amenorré

dysmenorré,

ovariecystor

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

trötthet

 

Undersökningar

viktökning

  

*MedDRA version 9.0


Bröstutsöndringar kan förekomma vid användning av desogestrel. I sällsynta fall har extrauterina graviditeter rapporterats (se avsnitt Varningar och försiktighet).


För kvinnor som använder (kombinerade) p-piller har ett antal (allvarliga) biverkningar rapporterats. Dessa inkluderar venös tromboembolism, arteriell tromboembolism, hormonberoende tumörer (t ex levertumörer, bröstcancer) och kloasma. Vissa av dessa diskuteras i mer detalj under avsnitt Varningar och försiktighet.


Genombrottsblödning och/eller utebliven antikonception kan vara ett resultat av interaktioner mellan andra läkemedel (enzyminducerare) och hormonella preventivmedel (se avsnitt Interaktioner).Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga rapporter om allvarliga, skadliga effekter vid överdos. Symtomen som kan uppträda är illamående och kräkningar samt hos unga flickor även lättare vaginalblödning. Det finns ingen antidot och symtomatisk behandling ska sättas in om så krävs.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Gestrina är ett minipiller som innehåller gestagenet desogestrel. Som för andra minipiller är Gestrina mest lämpat för kvinnor som ammar eller inte kan eller vill använda östrogener. I motsats till traditionella minipiller så uppnås antikonceptionseffekten med Gestrina framför allt genom ovulationshämning. Andra effekter är bland annat ökad viskositet hos cervixsekretet.


Klinisk effekt och säkerhet

I en studie över 2 cykler, där ovulation definierades som progesteronnivåer högre än 16 nmol/l under 5 på varandra följande dagar, var förekomsten av ovulation 1 % (1/103, med ett 95 % konfidensintervall på 0,02 % - 5,29 % i ITT-gruppen (användarfel- och metodsvikt). Ovulationshämning uppnåddes från första behandlingscykeln. I denna studie, när desogestrelbehandlingen avbröts efter 2 cykler (56 dagar utan uppehåll), återkom ovulationen i genomsnitt efter 17 dagar (intervall 7-30 dagar).


I en jämförande klinisk effektstudie (där maximalt 3 timmars glömskemarginal tilläts) var den totala ITT Pearl Index för desogestrel 0,4 (95 % konfidensintervall 0,09-1,20) jämfört med 1,6 (95 % konfidensintervall 0,42-3,96) för 30 µg levonorgestrel.


Pearl Index för Gestrina är jämförbart med det som man normalt finner för kombinerade p-piller i en normalpopulation som använder kombinerade p-piller.


Behandling med Gestrina leder också till en sänkning av östradiolnivåerna, till en nivå som motsvarar tidig follikelfas. Inga kliniskt relevanta effekter på kolhydratmetabolism, lipidmetabolism eller hemostas har kunnat observeras.


Pediatrisk population

Inga kliniska data på effekt och säkerhet hos ungdomar under 18 år finns tillgängliga.

Farmakokinetik

Absorption

Efter oral dosering av desogestrel (DSG) absorberas det snabbt och konverteras till etonogestrel (ENG). Under steady-state uppnås maximal serumkoncentration 1,8 timmar efter tablettintag, och den absoluta biotillgängligheten av ENG är ca 70 %.


Distribution

ENG är bundet till plasmaproteiner till 95,5-99 %, framför allt till albumin och till en mindre grad till SHBG.


Metabolism

DSG metaboliseras via hydroxylering och dehydrogenering till den aktiva metaboliten ENG.

ENG metaboliseras primärt via cytokrom P450 3A (CYP3A) isoenzym och konjugeras därefter med sulfat- och glukuronid.


Elimination

ENG elimineras med en halveringstid på ca 30 timmar och det föreligger ingen skillnad vid enstaka eller upprepad dosering. Steady-statenivåer i plasma nås efter 4-5 dagar. Serumclearance efter intravenös administrering av ENG är ca 10 l/timme. Utsöndringen av ENG och dess metaboliter, antingen som fri steroid eller som konjugat, sker via urin och feces (förhållandet är 1,5:1). Hos ammande kvinnor utsöndras ENG i bröstmjölken med en mjölk/serum-kvot på 0,37-0,55. Baserat på dessa uppgifter och ett beräknat mjölkintag på 150 ml/kg/dag kan 0,01-0,05 µg etonogestrel komma att överföras till barnet.


Särskilda patientgrupper


Effekt av nedsatt njurfunktion

Det har inte utförts några studier för att utvärdera effekten av njursjukdom på farmakokinetiken av desogestrel.


Effekt av nedsatt leverfunktion 

Det har inte utförts några studier för att utvärdera effekten av leversjukdom på farmakokinetiken av desogestrel. Metabolismen av steroidhormoner kan dock vara försämrad hos kvinnor med nedsatt leverfunktion.


Etniska grupper

Inga formella studier har utförts för att utvärdera farmakokinetiken i olika etniska grupper


Prekliniska uppgifter

De toxikologiska studierna har inte visat på några andra effekter än de som kan förklaras av de hormonella egenskaperna hos desogestrel.


Miljöriskbedömning

Den aktiva substansen etonogestrel innebär en miljörisk för fisk.


Innehåll

1 filmdragerad tablett innehåller: 75 µg desogestrel, 54,35 mg laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, stearinsyra, all-rac-α-tokoferol, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, makrogol 400, talk och titandioxid (E171).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för desogestrel är framtagen av företaget MSD för Cerazette®, Desolett®, Desolett® 28, Lueva, Mercilon®, Mercilon® 28, Trimiron® 28

Miljörisk: Användning av desogestrel har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Desogestrel bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Desogestrel har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.0005 ug/L


Where:

A = 3.6 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Desogestrel is a prodrug progestogen and is rapidly metabolized to 3-keto-desogestrel, also known as etonogestrel, which is the active drug substance (Ref. II). Therefore, all environmental data are based on the active drug substance, etonogestrel.


Ecotoxicological studies


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (FDA TAD 4.08) (Ref. III):

Acute toxicity

EC50 48h (mortality) = 3900 µg/L


Fish, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (FDA TAD 4.11) (Ref. IV):

Acute toxicity

LC50 96h (mortality) = 4000 µg/L


Fish, bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) (OECD 203) (Ref. V):

Acute toxicity

LC50 96h (mortality) > 1300 µg/L


Green Algae (Selenastrum capricornutum) (FDA TAD 4.01) (Ref. VI):

EC50 8d (yield & growth rate) > 5400 µg/L

NOEC 8d (yield & growth rate) = 5400 µg/L


Green Algae (Selenastrum capricornutum) (FDA TAD 4.01) (Ref. VI):

EC50 8d (yield & growth rate) > 4500 µg/L

NOEC 8d (yield & growth rate) = 4500 µg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (FDA TAD 4.09) (Ref. VII):

Chronic toxicity

NOEC 21d (immobilization and growth) = 1200 µg/L

LOEC 21d (immobilization and growth) = 2400 µg/L


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) (OECD 210) (Ref. VIII):

Chronic toxicity

NOEC 32d (total length and dry weight) = 59 µg/L

LOEC 32d (total length and dry weight) = 120 µg/L


Fish, Japanese medaka (Oryzias latipes) (OECD 229 & Draft Fish Two-generation Test Guideline) (Ref. IX):

Chronic toxicity

NOEC 183d (genetic sex ratio of XX males to the total number of male fish) = 2.7 ng/L

LOEC 183d (genetic sex ratio of XX males to the total number of male fish) = 6.2 ng/L


PNEC = 0.00027 ug/L (2.7 ng/L / 10 based on the most sensitive chronic NOEC for the fish and an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.0005/0.00027 = 2, i.e. 1 < PEC/PNEC < 10 which justifies the phrase for the prodrug (desogestrel) of "Use of desogestrel has been considered to result in moderate environmental risk." 


Biotic degradation

Biodegradation Simulation Screening (US FDA 3.11) (Ref. X):

Test results 3.6% degradation in 37 days in water, with a calculated half-life of 457 days


Biodegradation Simulation Screening (US FDA 3.12) (Ref. XI):

Half-life in sediment = 83 – 219 days. Degradation in sludge = 96% in 13 days


Biodegradation Simulation Screening (FDA TAD 3.12) (Ref. XII):

Half-life = 19 - 106 days in soil


Sediment Transformation (OECD 308) (Ref. XIII):

DT50 (total system) = 9.2 to 50 days


At each sampling interval, duplicate incubation vessels per sediment/water system were removed from incubation chamber and water layers were separated from sediment layers. The two layers were analyzed separately for [14C]etonogestrel and degradates. The sediment was extracted once with acetonitrile (80:20:0.1, v:v:v) for a total of three extractions. The water and sediment extracts were radioassayed by liquid scintillation counting (LSC) and then analyzed by high performance liquid chromatography with radiochemical detection (HPLC/RAM) to quantify [14C]etonogestrel and degradation products in the fractions. Radioactivity in the post-extracted solids (sediment-non-extractable residues (NER)) was quantified by combustion analysis and the liquid volatile organic traps were radioassayed by LSC.


Average material balance ranged from 94.9 to 107.0% AR over the course of the 99 day study.

Evidence of primary biodegradation was observed for [14C] etonogestrel in the aerobic water/sediment test samples. Two major peaks (≥ 10% AR) were observed in some of the chromatograms for the Taunton River and Weweantic River samples at retention times of 20.9 (Met-1) and 23.1 minutes (Met-2). Several minor peaks were observed in some of the chromatograms for the Taunton River and Weweantic River test samples. In all cases, these minor peaks represented less than 10% AR in the water and sediment extracts and were not considered further.

Ultimate biodegradation of [14C] etonogestrel was observed in the aerobic samples with evolution of 14CO2 reaching an average maximum of 1.2 and 5.3% AR for the Taunton River and Weweantic River aerobic test samples, respectively, at Day 99. Radioactivity was not detected in the volatile organic compound traps for the aerobic test systems accumulatively at Day 99.


Abiotic degradation

Photolysis (US FDA 3.10) (Ref. XIV):

Half-life = 61.7 hours


Hydrolysis (US FDA 3.09) (Ref. XV):

Hydrolytically stable, <10% degradation at pH 5, 7, 9


Justification of chosen degradation phrase:

Etonogestrel has a DT50 for the total system of ≤120 days. Thus, the phrase chosen for the prodrug (desogestrel) is “Desogestrel is slowly degraded in the environment.”


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (FDA TAD 3.02) (Ref. VXI):

Log Kow = 3.5


Bioaccumulation (OECD 305) (Ref. VXII):

Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus)

Lipid normalized kinetic BCF = 128


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 and BCF < 500, the substance has low potential for bioaccumulation


References


 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Madden, S. et al., 1989. Metabolism of the contraceptive steroid desogestrel by the intestinal mucosa. Br. J. Clin. Pharmac. 27: 295-299.

 3. Batelle, 1992. "A Study on the Daphnia Acute Toxicity of 3-keto-desogestrel According to USFDA Guideline 4.08," Study No. BE-EA-152-92-01-DAK-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 3 Aug 1992.

 4. Batelle, 1992. "A Study of the Freshwater Fish Acute Toxicity for Oncorhynchus mykiss of 3-keto-desogestrel According to USFDA Guideline 4.11," Study No. BE-EA-152-92-01-F1A-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 4 Aug 1992.

 5. Smithers Viscient, 2013. "ORG 3236: Acute Toxicity to Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus) Under Static Conditions," Study No., 359.6778, SV, Wareham, MA, USA, 28 August 2013.

 6. Batelle, 1992. "Effect of 3-keto-desogestrel on growth rate and standing crop on two algal species (Selenastrum capricornutum and Microcystic aeruginosa)," Study No. BE-EA-152-92-01-ALG-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 16 June 1992.

 7. Batelle, 1992. "A Study on the Daphnia Chronic Toxicity of 3-keto-desogestrel According to USFDA Guideline 4.09," Study No. BE-EA-152-92-01-DCH-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 4 Aug 1992.

 8. Smithers Viscient, 2012. "ORG 3236: Early Life-Stage Toxicity Test with Fathead Minnow, Pimephales promelas, Based on OECD Guideline 210," Study No., 1560.6266, SSL, Wareham, MA, USA, 15 May 2012.

 9. Smithers Viscient, 2015. "Etonogestrel - Multi-Generation Exposure with Japanese Medaka (Oryzias latipes)," Study No., 359.6747, SV, Wareham, MA, USA, 12 May 2015.

 10. Batelle, 1992. "Aerobic Biodegradation of 3-keto-desogestrel in Water," Study No. SC920045, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 24 July 1992.

 11. Batelle, 1992. "Aerobic Biodegradation of 3-keto-desogestrel in Sediment and Sludge," Study No. SC920046, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 31 July 1992.

 12. Batelle, 1992. "Aerobic Biodegradation of 3-keto-desogestrel in Soil," Study No. SC920043, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 13 August 1992.

 13. Smithers Viscient, 2014. "[14C]Etonogestrel: Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems Following OECD Guideline 308," Study No., 359.6697, SV, Wareham, MA, USA, 5 August 2014.

 14. Batelle, 1992. "Aquatic Photodegradation of 3-keto-desogestrel," Study No. SC920055, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 24 July 1992.

 15. Batelle, 1992. "Hydrolysis of 3-keto-desogestrel in buffered aqueous solutions," Study No. SC920053, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 16 June 1992

 16. Batelle, 1992. "Octanol/Water Partition Coefficient of 3-keto-desogestrel," Study No. SC920057, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 06 July 1992.

 17. Smithers Viscient, 2014. "[14C]Etonogestrel: Flow-Through Bioconcentration and Metabolism Study with Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus)," Study No., 359.6699, SV, Wareham, MA, USA, 17 February 2014.Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

18 månader utanför påsförpackning.

3 år i påsförpackning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Produkt i påsförpackning:

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Produkt utan påsförpackning:

Förvaras vid högst 30°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 75 mikrog vita till benvita, runda, bikonvexa tabletter, 5,4-5,8 mm i diameter utan märkning
3 x 28 tablett(er) blister, 65:09, F, Övriga förskrivare: barnmorska
6 x 28 tablett(er) blister, 141:27, F, Övriga förskrivare: barnmorska

Hitta direkt i texten
Av