Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Galieve Mint

Förmånsstatus
Reckitt Benckiser Healthcare

Oral suspension
(En benvit suspension med doft och smak av pepparmint)

Övriga medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom

ATC-kod: A02BX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Reckitt Benckiser Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresume: 2016-05-02.

Indikationer

För behandling av symtom på gastroesofageal reflux, såsom sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux), till exempel efter måltider eller under graviditet.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot natriumalginat, natriumbikarbonat och kalciumkarbonat eller mot något hjälpämne, inklusive metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), se Innehåll och Varningar och försiktighet.

Dosering

Vuxna och barn (från 12 år): 10-20 ml efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).

Barn under 12 år: Endast enligt läkares föreskrift.


Behandlingstid: Om symtomen inte förbättras efter 7 dagar ska en klinisk undersökning göras.


Särskilda patientgrupper

Äldre: dosen behöver inte ändras.

Nedsatt leverfunktion: Inga ändringar behövs.

Nedsatt njurfunktion: Försiktighet ska iakttas då diet med sträng saltrestriktion krävs (se Varningar och försiktighet).


Administreringssätt

Oral användning.

Varningar och försiktighet

Om symtomen kvarstår efter 7 dagar ska en klinisk undersökning göras.

Läkemedlet innehåller 141 mg (6,2 mmol) natrium per 10 ml. Detta ska beaktas om patienten står på saltfattig diet, t.ex. vissa patienter med kronisk hjärtinsufficiens eller nedsatt njurfunktion.

Läkemedlet innehåller 160 mg (1,6 mmol) kalciumkarbonat per 10 ml. Försiktighet ska iakttas hos patienter med hyperkalcemi, nefrokalcinos och upprepade kalciumhaltiga njurstenar.

Läkemedlet innehåller metyl- (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) vilka kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Barn under 12 år: Se Dosering.

Interaktioner

Ett intervall på två timmar rekommenderas mellan administrering av Galieve Mint och andra läkemedel. Detta gäller speciellt tetracykliner, digoxin, fluorokinoloner, järnsalter, ketokonazol, neuroleptika, tyreoideahormon, penicillamin, betablockerare (atenolol, metoprolol, propranolol), glukokortikoider, klorokin, estramustin och bisfosfonater (difosfonater). Se avsnitt Varningar och försiktighet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Kliniska studier på mer än 500 gravida kvinnor samt en stor mängd data efter marknadsgodkännande tyder inte på risk för varken missbildningar eller foster/neonatal toxicitet från de aktiva substanserna. Galieve Mint kan användas under graviditet, om det är kliniskt motiverat.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Inga effekter av de aktiva substanserna har visats hos nyfödda/spädbarn vars ammade mödrar behandlats med Galieve Mint. Galieve Mint kan användas under amning.

Fertilitet

Pre-kliniska undersökningar har inte visat att alginat har en negativ inverkan på föräldrarnas eller avkommans fertilitet eller reproduktion.

Kliniska data tyder inte på att Galieve Mint har någon effekt på fertiliteten hos människa.

Trafik

Galieve Mint har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna har klassificerats enligt frekvensen: Mycket sällsynta: ≤1/10,000.


Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Anafylaktiska eller anafylaktoida reaktioner Överkänslighetsreaktioner såsom urtikaria.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta

Respiratoriska effekter, såsom bronkospasm


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid överdosering rekommenderas symtomatisk behandling. Patienten kan känna sig uppsvälld.

Farmakodynamik

Under matsmältningen reagerar preparatet snabbt med magsyran och bildar en alginsyragel vars pH är nästan neutral. Den i ventrikeln bildade gelen utgör ett skikt som ligger i kardiaområdet på 3 minuter och förhindrar effektivt reflux av ventrikelinnehåll till esofagus i upp till 4 timmar. Vid svåra fall trycks först gelen upp i esofagus och skyddar där esofagusslemhinnan mot den sura magsaften.

Farmakokinetik

Detta är ett fysikaliskt verkande preparat och dess verkan är inte beroende av systemiskt upptag i cirkulationen.

Innehåll

10 ml oral suspension innehåller: Natriumalginat 500 mg, Natriumvätekarbonat 267 mg, Kalciumkarbonat 160 mg

Hjälpämnen: Metylparahydroxibensoat (E218) 40 mg/10 ml, Propylparahydroxibensoat (E216) 6 mg/10 ml, Karbomer 974P, Metylparahydroxibensoat (E218), Propylparahydroxibensoat (E216), Sackarinnatrium, Mintarom nr. 4, Mintarom nr. 5, Natriumhydroxid, Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år. Förvaras vid högst 30ºC. Får ej frysas. Förvaras i skydd mot kyla.

Förpackningsinformation

Oral suspension En benvit suspension med doft och smak av pepparmint
150 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
300 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av