FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Blissel

CampusPharma

Vaginalgel 50 mikrog/g
(Gelen är homogen, färglös, helt eller nästan genomskinlig)

östrogener

Aktiv substans:
ATC-kod: G03CA04
Läkemedel från CampusPharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-24.

Indikationer

Lokal behandling av vaginal torrhet hos postmenopausala kvinnor med vaginal atrofi.

Kontraindikationer

 • Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer

 • Känd eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t.ex. endometriecancer)

 • Odiagnostiserad genital blödning

 • Obehandlad endometriehyperplasi

 • Tidigare idiopatisk eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos, lungemboli)

 • Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t.ex. angina, hjärtinfarkt)

 • Känd trombofilirubbning (t.ex. brist på protein C, protein S eller antitrombin, se avsnitt Varningar och försiktighet)

 • Akut leversjukdom eller tidigare genomgången leversjukdom, så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats

 • Känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6,1.

 • Porfyri

Dosering

För vaginalt bruk.

Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel innehåller enbart östrogen.


Råd om hur behandlingen påbörjas och upprätthålls

Behandling med Blissel kan påbörjas när som helst efter att atrofisk vaginit har uppkommit.


Behandlingsstart: En applikator-dos vaginalgel dagligen under 3 veckor (lämpligen i samband med sänggåendet). Som underhållsbehandling rekommenderas en applikator-dos vaginalgel 2 gånger per vecka (lämpligen i samband med sänggåendet). Läkare bör bedöma eventuell fortsatt behandling efter 12 veckor.


Vid behandlingsstart och vid fortsatt behandling av postmenopausala symtom ska lägsta effektiva dos användas under kortast möjliga tid (se även avsnitt  4.4).

Glömd dos ska appliceras så snart som möjligt, om inte mer än 12  timmar har förflutit. Har det senare inträffat ska den glömda dosen hoppas över och nästa dos tas vid vanlig tidpunkt.


Administrering:

Blissel appliceras vaginalt med en applikator med dosmarkering. Användar-anvisningar som finns nedan och i bipacksedeln ska följas noga.


Applikatorn (fylld till markeringen) ger en dos om 1 g vaginalgel innehållande 50 mikrogram estriol. Den fyllda applikatorn ska föras in i slidan och tömmas, helst på kvällen.


För att applicera gelen ligg ned med böjda knän och särade ben. För försiktigt in den öppna ändan av applikatorn djupt i slidan och tryck långsamt på kolven tills den når botten för att tömma gelen in i slidan.


Efter användning, dra ut kolven ur applikatorn. Därefter kan du antingen tvätta eller kasta bort applikatorn enligt anvisningar i bipacksedeln.

Varningar och försiktighet

För behandling av postmenopausala symtom ska lokal östrogenbehandling endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliten negativt.

Under alla omständigheter ska en noggrann värdering av risk/nytta-balansen göras minst en gång om året och hormonersättningsbehandlingen ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna.


Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel ska inte ges i kombination med östrogenpreparat för systemiskt bruk, då säkerhet och risker inte studerats med de östrogen-koncentrationer som uppnås vid kombinationsbehandling.


En intravaginal applikator kan orsaka mindre lokala skador, speciellt hos kvinnor med svår vaginal atrofi.


Varningar för hjälpämnen

Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel innehåller natriummetylparahydroxibensoat (E 219) och natriumpropylparahydroxibensoat (E 217). Dessa kan orsaka allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Medicinsk undersökning/uppföljning av behandling

Innan estriolbehandling inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas, inkluderande uppgifter om ärftliga sjukdomar. Dessa uppgifter samt uppgifterna om kontraindikationer och varningar ska användas som vägledning då man bestämmer vilka fysiska (bäcken och bröst) undersökningar som ska göras. Under behandlingstiden rekommenderas regelbundna kontroller vars frekvens och utformning bör anpassas till den enskilda kvinnan. Kvinnan ska informeras om vilken typ av förändringar i brösten hon bör rapportera till sin läkare eller sjuksköterska (se ”Bröstcancer”).

Kontroller, inklusive mammografi, ska utföras i enlighet med gällande rutiner för screening samt i övrigt anpassas efter den enskilda kvinnans kliniska behov.

Eventuella vaginala infektioner ska behandlas innan behandling med Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel påbörjas.


Tillstånd som behöver uppmärksammas

Vid förekomst av något av nedan angivna tillstånd, eller om patienten tidigare haft tillståndet och/eller om det förvärrats under graviditet eller tidigare hormonbehandling, ska patienten noga övervakas. Det bör beaktas att dessa tillstånd i sällsynta fall kan återkomma eller förvärras vid behandling med Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel:

 • Uterusmyom eller endometrios

 • Riskfaktorer för tromboembolistisk sjukdom (se nedan avsnittet ”Venös tromboembolisk sjukdom”)

 • Riskfaktorer för östrogenberoende tumörer, t.ex. första gradens ärftlighet för bröstcancer

 • Hypertoni

 • Leversjukdom (t.ex. leveradenom)

 • Diabetes mellitus med eller utan kärlkomplikation

 • Gallstenssjukdom

 • Migrän eller (svår) huvudvärk

 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)

 • Tidigare endometriehyperplasi (se nedan avsnittet ”Endometriehyperplasi”)

 • Epilepsi

 • Astma

 • Otoskleros

Skäl till att omedelbart avbryta behandlingen

Behandlingen bör avbrytas vid uppträdande av kontraindikationer (se avsnitt kontraindikationer) samt i följande situationer:

 • Gulsot (ikterus) eller vid konstaterat försämrad leverfunktion

 • Signifikant ökning av blodtrycket

 • Debut av migränliknande huvudvärk

 • Graviditet


Blissel är ett estriolpreparat med låg dos som verkar lokalt och därför är sannolikheten för att tillstånden som nämns nedan förekommer mindre än med systemisk östrogenbehandling.


Endometriehyperplasi och karcinom

Risken för endometriehyperplasi och cancer vid peroral behandling med enbart östrogen är beroende av både behandlingstid och östrogensdos. En ökad risk för endometriehyperplasi eller livmodercancer har ej satts i samband med vaginal behandling med östrogen. Om långvarig behandling är nödvändig, rekommenderas dock regelbundna kontroller med särskilt beaktande av symtom på endometriehyperplasi eller endometriemalignitet.


Om genombrottsblödning eller stänkblödning uppträder under behandlingen, ska orsaken utredas, vilket kan inkludera endometriebiopsi för att utesluta endometriemalignitet.


Behandling med enbart östrogen till kvinnor kan leda till utveckling av premaligna eller maligna förändringar i eventuella kvarvarande endometrioshärdar. Försiktighet bör därför iakttas vid behandling med denna produkt av kvinnor som genomgått hysterektomi p.g.a. endometrios, framförallt om de har kvarvarande endometrios.


Bröst-, livmoder- och ovarialcancer

Systemisk behandling med östrogen kan öka risken för vissa typer av cancer, speciellt livmoder-, äggstocks- och bröstcancer. Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel som administreras lokalt och innehåller en låg dos estriol förväntas inte ge en ökad risk för cancer.


Venös tromboembolisk sjukdom, stroke och kranskärlssjukdom

Hormonsubstitution med preparat med systemisk effekt är förenat med en ökad risk för venös tromboembolism (VTE), stroke och kranskärlssjukdom. Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel, som innehåller en låg dos estriol för lokal behandling, förväntas inte ge en förhöjd risk för VTE, stroke och kranskärlssjukdom.


Allmänt erkända riskfaktorer för VTE omfattar egen eller familjär förekomst av VTE, uttalad fetma (BMI>30 kg/m2) och SLE. Det råder ingen konsensus om betydelsen av åderbråck i samband med VTE. Noggrann övervakning rekommenderas för dessa patienter.


Andra tillstånd

Östrogener med systemisk effekt kan ge vätskeretention eller öka triglyceridnivåerna i plasma, varför patienter med hjärtsjukdom eller nedsatt njurfunktion eller med känd hypertriglyceridemi bör observeras noggrant under behandlingens första veckor. Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel innehåller en låg dos estriol för lokal behandling och därför förväntas ingen systemisk effekt.


Patienter med svår njurinsufficiens skall noga observeras, då det kan förväntas att nivån av cirkulerande estriol är förhöjd.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel och andra läkemedel. Då Blissel ges lokalt i låg dos förväntas inga kliniskt relevanta interaktioner.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel är inte indicerat under graviditet.

Om graviditet inträffar under behandling med Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel ska behandlingen snarast avbrytas.


För estriol finns inga kliniska data tillgängliga vid användning under graviditet.

De flesta epidemiologiska studierna har till dags dato inte visat några teratogena eller toxiska effekter på foster, när gravida kvinnor av misstag behandlats med östrogen.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel ska inte användas vid amning.

Trafik

Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar av estriol brukar rapporteras hos 3-10 % av dem som behandlas. Biverkningarna är ofta övergående och lindriga.


I början av behandlingen, då slemhinnorna i vagina fortfarande är atrofiska, kan lokal irritation förekomma i form av värmekänsla och/eller klåda.


Biverkningar från kliniska prövningar med Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel presenteras enligt frekvens:

Organsystem

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000, < 1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000)

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Genital klåda

Smärta i bäckenet, genitala utslag

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Klåda på applikationsstället

Irritation på applikationsstället

 

Infektioner och infestationer

 

Candidainfektion

 

Centrala och perifera nervsystemet

 

Huvudvärk

 

Hud och subkutan vävnad

Klåda

Purigo

 

Blissel är en lokalt administrerad vaginalgel med en mycket låg dos av estriol och självreglerande systemisk exponering (har visats vara i det närmaste försumbar vid upprepad administrering). Det är därför högst osannolik att Blissel orsakar de mer allvarliga reaktioner som setts vid oral substitutionsbehandling med östrogen. Andra mycket sällsynta biverkningar har dock rapporterats vid behandling med östrogen/gestagen-behandling med högre doser. Dessa är:

 • Östrogenberoende benign eller malign tumör, t.ex. endometriecancer och bröstcancer (se även “Kontraindikationer” och “Varningar och försiktighet”)

 • Venös tromboembolism, d.v.s. djup ventrombos lokaliserad till ben eller bäcken samt lungemboli, är vanligare bland kvinnor, som använder hormonell substitutionsbehandling än hos obehandlade. För ytterligare information, se “Kontraindikationer” och “Varningar och försiktighet”.

 • Hjärtinfarkt och stroke

 • Gallblåsesjukdom

 • Hudförändringar såsom kloasma, erytema multiforme, erytema nodosum och vaskulär purpura

 • Trolig demens


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.

Överdosering

Toxiciteten hos estriol är mycket låg. Överdosering av Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel med applikator är högst osannolik. Symtom som kan uppträda vid fall av oavsiktligt intag är illamående, kräkning och vaginal blödning hos kvinnor. Det finns ingen specifik antidot. Vi behov kan symtomatisk behandling sättas in.

Farmakodynamik

Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel innehåller syntetiskt estriol, som kemiskt och biologiskt är identiskt med humant estriol. Estriol utövar sin farmakologiska och biologiska effekt genom påverkan på östrogenreceptorer (ER). Estriol har en hög relativ bindningsaffinitet till östrogenreceptorer i urinblåsan och vaginal vävnad och relativt låg bindningsaffinitet till östrogenreceptorer i endometriet och i bröstvävnad. Av den anledningen är estriolbindningen till östrogenreceptorer i endometriet för kortvarig för att inducera proliferation, när estriol ges en gång dagligen. Bindningen till vaginala östrogenreceptorer är däremot tillräcklig för att utöva full vaginotrofisk effekt, trots att låg dos av estriol används.


Hos postmenopausala kvinnor kan sänkta östrogennivåer i de genitala områdena leda till torrhet, klåda och att de lättare blir irriterade. Lokalt vaginalt estriol verkar direkt på den östogenkänsliga vävnaden i nedre uro-genitalområdet och lindrar symtomen vid vaginal atrofi. Estriol normaliser det vaginala, cervikala och uretrala epitelet och hjälper till att återställa den normala mikrofloran och vaginans fysiologiska pH. Dessutom ökar estriol-resistensen hos vaginans epitelceller mot infektioner och inflammationer och minskar förekomsten av urogenitala komplikationer.


Estriol kan användas för behandling av vaginala symtom och klagomål (vaginal torrhet, klåda, obehag och smärtsamma samlag) som orsakas av postmenopausala östrogenbristsymtom (oberoende av om de är naturliga eller orsakats av operation).


I en randomiserad klinisk prövning med placebo gav intravaginal applikation med lågdos estriol (50 mikrogram per applikation) en signifikant förbättring vid mätning av mognad av vagninalepitel, vaginalt pH och tecken på vaginal atrofi som skörhet, torrhet, blek mukosa och utslätning av veck. Från analyssvaren av symtomen (sekundär endpoint) nåddes statistisk signifikans för vaginal torrhet men inte för dyspareuni, vaginal pruritus, brännande känsla och dysuri efter 12 veckors behandling.

Farmakokinetik

Efter administrering av en dos Blissel 50 mikrogram/g vaginalgel absorberas estriol snabbt och maximal estriolplasmakoncentration av estriol på 106 ± 63 pg/ml nåddes efter 2 (intervall 0,5-4) timmar. Efter att maximal plasmakoncentration av estriol har uppnåtts sjunker plasmakoncentration av estriol monoexponentiellt med en genomsnittlig halveringstid på 1,65 ± 0,82 timmar.


Efter upprepad dosering med Blissel i 21 dagar sjunker absorptionen signifikant och den systemiska exponeringen av estriol är i det närmaste obefintlig. Estriolnivåerna var under gränsen för kvantitativ bestämning hos alla personer som undersöktes 24 timmar efter dosering.


Nästan allt estriol (90%) binds till albumin i plasma och estriol binds knappt alls till könshormon-bindande globulin (SHBG). Estriols metabolism består huvudsakligen av konjungering och dekonjugering under enterohepatiskt kretslopp. Estriol utsöndras huvudsakligen i urinen i konjungerad form. Endast en liten del (≤ 2%) utsöndras vid faeces, främst som okonjungerat estriol.

Prekliniska uppgifter

De toxikologiska egenskaperna hos estriol är väl kända. Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i övriga delar av produktresumén.

Innehåll

1 g vaginalgel innehåller 50 mikrogram estriol.

Hjälpämnen: 1 g vaginalgel innehåller 1,60 mg natriummetylparahydroxibensoat och 0,20 mg natriumpropylparahydroxibensoat.


Fullständig förteckning över hjälpämnen:

Glycerol (E 422)

Natrimmetylparahydroxibensoat (E 219)

Natriumpropylparahydroxibensoat (E 217)

Polykarbofil

Karbopol

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

Renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet: 2 år

Förvaras vid högst 25°C.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Vaginalgel 50 mikrog/g Gelen är homogen, färglös, helt eller nästan genomskinlig
30 dos(er) tub (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
30 dos(er) tub (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av