Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metadon Nordic Drugs

Nordic Drugs

Oral lösning 15 mg
(Klar, färglös lösning med lukt och smak av hallon.)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Medel vid opioidberoende

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BC02
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är miljöinformation?

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Metadon

Miljörisk: Användning av metadon har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Metadon är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Metadon har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


METADON NORDIC DRUGS (Methadone hydrochloride)

Summary

Environmental risk:


- Use of Methadone hydrochoride has been considered to result in insignificant environmental risk.

- Användning av Metadonhydroklorid har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.


Degradation:


- Methadone hydrochloride is potentially persistent.

- Metadonhydroklorid är potentiellt persistent.


Bioaccumulation:


- Methadone hydrochloride has low potential for bioaccumulation.

- Metadonhydroklorid har låg potential att bioackumuleras.

Detailed background information

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A (100-R)

PEC = 0.033 μg/L


Where:

A = 218,92 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from IQVIA).

R = 0 % removal rate. This is considered a conservative value.

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Calculation of PNEC is obtained by applying assessment factors (AF) to long-term ecotoxicity data:1

Lowest NOEC/AF

PNEC = 3.8 μg/L


Where:

Lowest NOEC = 0,19 mg/L (Daphnia magna, reproduction, chronic toxicity).

AF = 50 based on the availability of chronic toxicity studies for two trophic levels.

--------------------------------------------------------

1 Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R10 (ECHA, 2008)  


Ecotoxicological studies


Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) (Ref. 2):

NOEC 72 h (growth inhibition) = 0.31 mg/L


Crustacean (Daphnia magna):

Acute toxicity (OECD 202) (Ref. 3)

EC50 24 h (immobilization) = 22 mg/L

EC50 48 h (immobilization) = 15 mg/L

NOEC 24 h (immobilization) = 3.8 mg/L

NOEC 48 h (immobilization) = 1.9 mg/L

Chronic toxicity (OECD 211) (Ref. 4)

NOEC 21 d (reproduction) = 0.19 mg/L


Fish (Brachydanio rerio):

Acute toxicity (OECD 203) (Ref. 5)

LC50 96 h = 28 mg/L

NOEC 96 h = 10 mg/L


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)


PEC/PNEC = 0.033/3.8 = 0.00868, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of METADON NORDIC DRUGS (Methadone hydrochloride) has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation

Biotic degradation


Ready degradability:

In an aerobic biodegradation study (28 days) in water (according to OECD Guideline 301 A) Methadone hydrochloride was not considered as readily biodegradable (Ref. 6).


Inherent degradability:

No data on inherent degradability.


Simulation studies:

No data on simulation studies.


Abiotic degradation


Hydrolysis: No data on hydrolysis

Photolysis: No data on photolysis.


Justification of chosen degradation phrase:


Methadone hydrochloride did not pass the ready biodegradation test (OECD Guideline 301 A) and there is no data on mineralisation. The phrase "Methadone hydrochloride is potentially persistent" is thus chosen.


Bioaccumulation


Bioconcentration factor (BCF):

The Log Kow (2.07) indicates little potential for bioconcentration in aquatic species. Therefore, based on the low Log Kow value, a bioconcentration study was not considered to be required.


Partitioning coefficient:

The octanol/water partition coefficient of methadone hydrochloride at pH 7.4 is 117. Log Kow is 2.07 (Ref 7).


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 at pH 7.4, methadone hydrochloride has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Methadone hydrochloride undergoes N-demethylation to the main metabolites 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrilidine (EDDP) and 2-ethyl-5-methyl-3,3-diphenyl-1-pyrrolidine (EMDP). Neither metabolite is pharmacologically active. The metabolites are excreted in the urine and the bile along with small amounts of other metabolites and unchanged drug (Ref 8). Due to uncertainty about the amounts excreted, worst case (i.e. 100% is excreted as the active parent molecule) is used in the PEC calculation.


PBT/vPvB assessment


Methadone hydrochloride does not meet all three properties that are required in order to classify a compound as PBT and is considered not to fulfil the criteria for PBT or vPvB.


References

1. ECHA, European Chemicals Agency. 2016 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Chapter R.16: Environmental exposure assessment. Version 3.0 (February 2016) http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm.

2. Toxicon (2009). Freshwater alga and cyanobacteria, Growth Inhibition Test (OECD 201). Report 021/09.

3. Toxicon (2009). Daphnia sp., Acute Immobilisation Test (OECD 202). Report 022/09.

4. Toxicon (2009). Daphnia magna, Reproduction Test (OECD 211). Report 023/09.

5. Toxicon (2009). Fish, Acute Toxicity Test (OECD 203). Report 023/09.

6. AnoxKaldnes AB (2009). Evaluation of the aerobic biodegradability of Methadoni hydrochloridum Eur (OECD 301 A). Report 09-101.

7. Rxlist (2009). http://www.rxlist.com/dolophine-drug.htm

8. Metadon Nordic Drugs: Summary of Product Characteristics (SPC)