FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

OLIMEL N9

Baxter

Infusionsvätska, emulsion
(Lipidemulsionen har ett mjölkliknande utseende. Aminosyre- och glukosblandningarna är klara och färglösa eller lätt gulfärgade)

Lösningar för parenteral nutrition

ATC-kod: B05BA10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Baxter omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-06-15.

Indikationer

Olimel N9 är indicerad för parenteral nutrition till vuxna och barn över 2 år när oral eller enteral nutrition är omöjlig, otillräcklig eller kontraindicerad.

Kontraindikationer

Användning av Olimel är kontraindicerad i följande fall:

 • till för tidigt födda barn, nyfödda och barn under 2 år

 • överkänslighet mot ägg-, sojaböns- eller jordnötsprotein eller majs/majsprodukter (se avsnitt Varningar och försiktighet) eller mot någon av de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll

 • medfödda störningar i aminosyrametabolismen

 • allvarlig hyperlipidemi eller allvarliga störningar i lipidmetabolismen som karaktäriseras av hypertriglyceridemi

 • svår hyperglykemi.

Dosering

Dosering

Olimel N9 rekommenderas inte till barn under 2 år beroende på olämplig sammansättning och volym (se avsnitt Varningar och försiktighet, Farmakodynamik och Farmakokinetik).


Den maximala dagliga dosen som nämns nedan bör ej överskridas. På grund av flerkammarpåsens fasta komposition, kan patientens totala näringsbehov inte alltid tillgodoses. I vissa kliniska situationer kan patienten behöva en dos av näringsämnen som inte täcks av påsens fasta komposition. I en sådan situation måste volym (dos)- justeringens effekt på doseringen av alla övriga näringsämnen i Olimel N9 beaktas


Till vuxna

Doseringen beror på patientens energiförbrukning, patientens kliniska status, kroppsvikt och förmåga att metabolisera innehållsämnena i Olimel N9, liksom på extra energi- eller proteintillskott som ges oralt/enteralt. Därför skall påsstorleken väljas i enlighet med detta.


De genomsnittliga dagliga behoven är:

 • 0,16 till 0,35 g kväve/kg kroppsvikt (1 till 2 g aminosyror/kg), beroende på patientens nutritionsstatus och graden av katabolism

 • 20 till 40 kcal/kg

 • 20 till 40 ml vätska/kg eller 1 till 1,5 ml per förbrukad kcal.

För Olimel N9 bestäms den maximala dagliga dosen av vätskeintaget, 35 ml/kg, motsvarande 2 g/kg aminosyror, 3,9 g/kg glukos och 1,4 g/kg lipider. För en patient som väger 70 kg skulle detta motsvara 2 450 ml Olimel N9 per dag, vilket resulterar i ett intag på 140 g aminosyror, 270 g glukos och 98 g lipider (dvs. 2 058 icke-proteinkalorier och 2 622 kalorier totalt).


I normala fall behöver flödeshastigheten ökas gradvis under den första timmen och sedan anpassas med hänsyn till dosen, den dagliga tillförda volymen och infusionens varaktighet.


För Olimel N9 är den maximala infusionshastigheten 1,8 ml/kg/timme (exklusive IDPN, se nedan), motsvarande 0,10 g/kg/timme aminosyror, 0,19 g/kg/timme glukos och 0,07 g/kg/timme lipider.


Patienter som får intradialytisk parenteral nutrition (IDPN): Intradialytisk parenteral nutrition är avsedd för patienter med icke-akut undernäring. Valet av lämplig formulering och volym av Olimel för IDPN bör göras baserat på skillnaden mellan rekommenderat intag och uppskattat spontant intag, baserat på t.ex. kostsamtal. Därutöver ska metabolisk tolerans tas hänsyn till. För IDPN är den maximala infusionshastigheten av Olimel N9 per timme 3,6 ml/kg/timme, motsvarande 0,2 g/kg/timme aminosyror, 0,40 g/kg/timme glukos och 0,14 g/kg/timme lipider vid administrering över 4 timmar.


Till barn över 2 års ålder och ungdomar

Inga studier har genomförts för den pediatriska populationen.


Doseringen beror på patientens energiförbrukning, kliniska status, kroppsvikt och förmåga att metabolisera innehållsämnena i Olimel N9, liksom extra energi- eller proteintillskott som ges oralt/enteralt. Därför skall påsstorleken väljas i enlighet med detta.


Dessutom minskar dagsbehovet av vätska, kväve och energi med åldern. Två åldersgrupper beaktas, 2 till 11 år och 12 till 18 år.


För Olimel N9 är den begränsande faktorn båda åldersgrupperna som nämns ovan aminosyrakoncentration med avseende på daglig dos. I gruppen 2 till 11 år är glukoskoncentrationen den begränsande faktorn med avseende på infusionshastighet. I gruppen 12 till 18 år är aminosyrakoncentrationen den begränsande faktorn med avseende på infusionshastighet. Det resulterar i följande intag:

2 till 11 år

12 till 18 år

Beståndsdel

Rekommendationa

Olimel N9

max. volym

Rekommendationa

Olimel N9

max. volym

Maximala dagliga doser

Vätska

(ml/kg/dag)

60 - 120

44

50 - 80

35

Aminosyror

(g/kg/dag)

1 - 2 (upp till 2,5)

2,5

1 - 2

2,0

Glukos

(g/kg/dag)

1,4 - 8,6

4,8

0,7 - 5,8

3,9

Lipider

(g/kg/dag)

0,5 - 3

1,8

0,5 - 2 (upp till 3)

1,4

Energi totalt

(kcal/kg/dag)

30 - 75

47,1

20 - 55

37,5

Maximal infusionshastighet per timme

Olimel N9

(ml/kg/timme)

 

3,3

 

2,1

Aminosyror

(g/kg/timme)

0,20

0,19

0,12

0,12

Glukos

(g/kg/timme)

0,36

0,36

0,24

0,23

Lipider

(g/kg/timme)

0,13

0,13

0,13

0,08

a Rekommenderade värden från ESPEN/ESPGHAN/ESPR Guidelines, 2018


I normala fall behöver flödeshastigheten ökas gradvis under den första timmen och sedan anpassas med hänsyn till dosen, den dagliga tillförda volymen och infusionens varaktighet.


I allmänhet rekommenderas att infusionen för små barn startar på en låg daglig dos och att den ökas gradvis upp till den maximala dosen (se ovan).


Administreringssätt och behandlingslängd


Endast för engångsbruk.


När påsen har öppnats bör innehållet användas omedelbart och får inte sparas för en senare infusion.


Utseende efter rekonstitution: homogen vätska med ett mjölkaktigt utseende.


För anvisningar om beredning och hantering av denna infusionsvätska, emulsion, se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


På grund av dess höga osmolaritet kan Olimel N9 endast administreras via en central ven.


Den rekommenderade infusionstiden för en parenteral nutritionspåse är mellan 12 och 24 timmar.

Behandling med parenteral nutrition kan fortsätta så länge som patientens kliniska tillstånd kräver det.

Varningar och försiktighet

Alltför snabb administrering av total parenterala nutritionslösningar kan resultera i allvarliga eller livshotande konsekvenser.


Infusionen måste avbrytas omedelbart om några tecken eller symtom på allergisk reaktion (som svettning, feber, frossa, huvudvärk, hudutslag eller dyspné) utvecklas. Den här produkten innehåller sojabönsolja, och äggfosfolipider. Sojabönsprotein och äggprotein kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Korsallergiska reaktioner mellan sojabönsprotein och jordnötsprotein har observerats.


Olimel N9 innehåller glukos som framställts av majs. Det kan orsaka överkänslighet (allergiska reaktioner) hos patienter med allergi mot majs eller majsprodukter (se avsnitt Kontraindikationer).


Utfällningar har rapporterats vid frånvaro av fosfatsalt i lösningen.

Misstänkta utfällningar i blodomloppet har också rapporterats.

Utöver inspektion av lösningen ska även infusionsaggregatet och katetern kontrolleras avseende utfällningar med jämna mellanrum.

Vid tecken på andningssvårigheter ska infusionen avbrytas och medicinsk utvärdering inledas.


Tillsätt inte andra läkemedel eller substanser till någon av påsens sektioner eller till den färdigberedda emulsionen utan att först kontrollera deras kompatibilitet och stabiliteten hos den slutliga beredningen (särskilt lipidemulsionens stabilitet). Om utfällningar bildas eller lipidemulsionen destabiliseras kan det leda till vaskulär ocklusion (se avsnitt Blandbarhet och Hållbarhet, förvaring och hantering).


Allvarliga rubbningar i vätske- och elektrolytbalansen, allvarliga övervätskningstillstånd och allvarliga ämnesomsättningsrubbningar måste korrigeras före infusionen.


Specifik klinisk övervakning krävs när en intravenös infusion startas.


Infektion och sepsis vid den vaskulära infarten är komplikationer som kan uppstå hos patienter som får parenteral nutrition, särskilt vid dålig skötsel av katetern samt vid immunsuppressiva effekter av sjukdom eller läkemedel. Noggrann övervakning av tecken, symtom och laboratorietester för feber/frossa, leukocytos, tekniska komplikationer med infartsanordningen samt hyperglukemi kan vara ett sätt att upptäcka infektioner på ett tidigt stadium. Patienter som behöver parenteral nutrition löper ofta ökad risk för infektionskomplikationer på grund av undernäring och/eller underliggande sjukdomstillstånd. Förekomsten av septiska komplikationer kan minskas med hjälp av ökad tonvikt på aseptiska tekniker vid placering och underhåll av katetern samt genom tillämpning av aseptiska tekniker vid beredning av näringslösningen.


Övervaka vatten- och elektrolytbalans, serumosmolaritet, serumtriglycerider, syra-basbalans, blodglukos, lever- och njurfunktionstester, koagulationstester och blodkroppsräkning inklusive trombocyter under hela behandlingen.


Förhöjda leverenzymvärden och kolestas har rapporterats för liknande produkter. Övervakning av ammonium i serum bör övervägas om leversvikt misstänks.


Metabola komplikationer kan inträffa om näringsintaget inte är anpassat till patientens behov, eller om den metabola kapaciteten avseende något innehållsämne inte är korrekt beräknat. Metabola biverkningar kan uppkomma på grund av felaktig näringstillförsel eller överskott av näringsämnen, eller på grund av olämplig sammansättning av en beredning för en individuell patients behov.


Administrering av aminosyralösningar kan utlösa akut folatbrist. Folsyra bör därför ges dagligen.


Extravasation

Övervaka kateterområdet regelbundet för att identifiera tecken på extravasation.

Om extravasation förekommer ska administreringen avbrytas omedelbart. Katetern eller kanylen ska sitta kvar så att patienten kan få omedelbar hjälp. Om möjligt ska vätskan aspireras genom den insatta katetern/kanylen så att mängden vätska minskar i vävnaderna innan katetern/kanylen tas bort.

För alla skador som orsakats av den extravaserade produkten (inklusive den produkten/de produkter som blandas med Olimel N9 om tillämpligt) ska specifika åtgärder vidtas i enlighet med skadans skede/omfattning. Behandlingsalternativen kan omfatta icke-farmakologiska, farmakologiska och/eller kirurgiska ingrepp. Om extravasationen är stor ska en plastikkirurg rådfrågas inom de närmaste 72 timmarna.

Extravasationsområdet ska övervakas minst var fjärde timme under de första 24 timmarna, därefter en gång per dag

Infusionen får inte påbörjas på nytt i samma centrala ven.


Leverinsufficiens

Används med försiktighet hos patienter med leverinsufficiens på grund av risk för utveckling eller försämring av neurologiska sjukdomar associerat med hyperammonemi. Kliniska tester och laboratorietester ska utföras regelbundet, särskilt för övervakning av leverfunktionsparametrar, blodglukos, elektrolyter och triglycerider.


Njurinsufficiens

Används med försiktighet hos patienter med njurinsufficiens, särskilt om hyperkalemi föreligger, på grund av risk för utveckling eller försämring av metabolisk acidos och hyperazotemi om extrarenalt avlägsnande av slaggprodukter inte utförs. Vätsketriglycerider och elektrolytstatus ska övervakas noggrant för dessa patienter.


Hematologiskt

Används med försiktighet hos patienter med koagulationsrubbningar och anemi. Blodvärde och koagulationsparametrar ska övervakas noggrant.


Endokrint och ämnesomsättning

Används med försiktighet hos patienter med följande:

 • metabolisk acidos. Administrering av kolhydrater rekommenderas ej när mjölksyraacidos föreligger. Kliniska tester och laboratorietester ska utföras regelbundet.

 • diabetes mellitus. Övervaka glukoskoncentrationer, glukosuri och ketonuri samt justera insulindosen om tillämpligt.

 • hyperlipidemi på grund av förekomsten av lipider i infusionsvätska, emulsion. Kliniska tester och laboratorietester ska utföras regelbundet.

 • störningar i aminosyrametabolismen

Serumtriglyceridkoncentrationer och kroppens förmåga att eliminera lipider måste kontrolleras regelbundet.


Hepatobiliära sjukdomar

Hepatobiliära sjukdomar inkluderande kolestas, fettlever, fibros och hepatocirros, vilka kan leda till leversvikt samt kolecystit och gallsten kan utvecklas hos vissa patienter som får parenteral nutrition. Etiologin för dessa sjukdomar anses vara multifaktoriell och kan variera mellan olika patienter. Patienter som utvecklar onormala laboratorieparameter eller andra tecken på hepatobiliära sjukdomar ska tidigt bedömas av en läkare med kunskap inom leversjukdomar för att identifiera möjliga orsakande och bidragande faktorer samt möjliga terapeutiska och profylaktiska åtgärder.


Serumtriglyceridkoncentrationer får inte överstiga 3 mmol/l under infusionen.


Om en störning i lipidmetabolismen misstänks rekommenderas att serumtriglyceridnivåerna mäts varje dag 5 till 6 timmar efter avslutad administrering av lipider. Hos vuxna måste serumet vara transparent inom 6 timmar efter att infusionen med lipidemulsionen har avbrutits. Påföljande infusion skall administreras först när serumtriglyceridkoncentrationerna har återgått till normala värden.


Fettöverbelastningssyndrom har rapporterats för liknande läkemedel. Nedsatt eller begränsad förmåga för kroppen att metabolisera fetterna i Olimel N9 kan leda till ”fettöverbelastningssyndrom” vilket kan vara orsakat av överdos. Tecken och symtom kan dock uppstå även om läkemedlet administreras enligt instruktionerna (se även avsnitt Biverkningar).


Vid eventuell hyperglykemi måste infusionshastigheten för Olimel N9 justeras och/eller insulin administreras.


FÅR EJ ADMINISTRERAS VIA EN PERIFER VEN.


Även om detta läkemedel har ett naturligt innehåll av spårämnen och vitaminer är nivåerna otillräckliga för att tillgodose kroppens behov. Spårämnen och vitaminer bör tillsättas i tillräckliga mängder för att uppfylla specifika patientkrav och för att förebygga brister. Se instruktionerna för tillsatser till detta läkemedel.


Försiktighet ska iakttas om Olimel N9 administreras till patienter med ökad osmolaritet, binjureinsufficiens, hjärtsvikt eller nedsatt lungfunktion.


Hos undernärda patienter kan inledning av parenteral nutrition utlösa vätskebalansförändringar som leder till lungödem och kronisk hjärtsvikt liksom en minskad koncentration av kalium, fosfor, magnesium eller vattenlösliga vitaminer i serum. Dessa förändringar kan ske inom 24 till 48 timmar. Därför bör parenteral nutrition inledas försiktigt och sakta med noggrann övervakning och lämpliga justeringar av vätska, elektrolyter, spårämnen och vitaminer.


Seriekoppla inte påsarna, risk finns att gasemboli kan uppstå på grund av gasrester i den primära påsen.


För att undvika riskerna med alltför höga infusionshastigheter bör infusionen ges kontinuerligt och kontrollerat.


Intravenös infusion av aminosyror följs av ökad utsöndring av spårämnen i urinen, särskilt koppar och zink. Detta bör övervägas när spårämnen doseras, särskilt vid långvarig intravenös nutrition.


Samverkningar med laboratorietester

Lipiderna i denna emulsion kan störa resultaten från vissa laboratorietester (se avsnitt Interaktioner).


Särskilda försiktighetsåtgärder för barn

Vid administrering till barn över 2 år är det viktigt att använda en påstorlek med en volym som motsvarar den dagliga dosen.


Olimel N9 är inte lämpligt för barn under 2 år för att:

 • glukosintaget är för lågt, vilket leder till en låg glukos/lipid-kvot

 • avsaknaden av cystein gör aminosyraprofilen olämplig

 • fosfathalten är för låg och andra elektrolyter är inte inkluderade

 • påsvolymerna är inte lämpliga.

Fosfat och kalcium ska ges för att nå rekommenderade mängder för barn över 2 år (omkring 0,2 mmol/kg/d).


Den maximala infusionshastigheten är 3,3 ml/kg/timme för barn 2 till 11 år och 2,1 ml/kg/timme för barn 12 till 18 år.


Tillsatser av vitaminer och spårämnen krävs alltid. Pediatriska formuleringar måste användas.


Geriatrisk population

I allmänhet bör dosen väljas med försiktighet eftersom geriatriska patienter är mer benägna att ha nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion, ha andra sjukdomar och samtidig behandling med andra läkemedel.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Olimel N9 får inte administreras tillsammans med blod genom samma infusionsaggregat på grund av risken för pseudoagglutination.


Lipiderna i denna emulsion kan störa resultaten från vissa laboratorietester (till exempel bilirubin, laktatdehydrogenas, syremättnad, blodhemoglobin) om blodprovet är taget innan lipiderna har eliminerats (de har i regel eliminerats 5 till 6 timmar efter avslutad administrering av lipider).


Olimel N9 innehåller vitamin K, som finns naturligt i lipidemulsioner. Den mängd vitamin K som finns i rekommenderade doser av Olimel N9 förväntas inte påverka effekten av kumarinderivat.


Vissa läkemedel, som insulin, kan påverka kroppens lipassystem. Denna typ av interaktion förefaller emellertid ha begränsad klinisk betydelse.


Heparin i kliniska doser ger övergående en frisläppning av lipoproteinlipas. Detta kan initialt ge en ökning av lipolysen i plasma, följt av en tillfälligt minskad elimination av triglycerider.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Kliniska data från behandling av gravida kvinnor med Olimel N9 saknas. Inga reproduktionsstudier på djur har utförts med Olimel N9 (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Med hänsyn tagen till användningen och indikationerna för Olimel N9, kan produkten användas under graviditet, om nödvändigt. Olimel N9 bör endast ges till gravida kvinnor efter noggrant övervägande.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inte tillräckligt med information om aktiva substanser/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Parenteral nutrition kan ibland vara nödvändigt vid amning. Olimel N9 bör ges till ammande kvinnor först efter noggrant övervägande.

Fertilitet

Inga adekvata data finns tillgängliga.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningar kan uppträda på grund av felaktig användning (t.ex. överdosering eller alltför snabb infusionshastighet) (se avsnitt Varningar och försiktighet och Överdosering).

Infusionen ska avbrytas omedelbart om avvikande tecken eller symtom på allergisk reaktion uppstår (t.ex. svettning, feber, skakningar, huvudvärk, hudutslag, dyspné) vid infusionsstarten.


En randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad effektivitets- och säkerhetsstudie har genomförts med Olimel N9-840. Biverkningar från säkerhetsstudien listas i tabellen nedan. Tjugoåtta patienter med olika sjukdomstillstånd (t.ex. postoperativ fasta, svår undernäring, enteralt intag otillräckligt eller olämpligt) deltog och behandlades. Patienterna i Olimel-gruppen fick upp till 40 ml/kg/dygn av läkemedlet under 5 dagar.


Poolad data från kliniska prövningar och uppföljning efter lansering tyder på följande biverkningar med Olimel N9:

Organsystem

Biverkning (föredragen MedDRA-term)

Frekvensa

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner inklusive hyperhidros, pyrexi, frossa, huvudvärk, hudutslag (erytematös, papulös, pustulös, makulär, generaliserat utslag), klåda, värmevallningar, dyspné

Ingen känd frekvensb

Hjärtat

Takykardi

Vanligaa

Metabolism och nutrition

Nedsatt aptit

Vanligaa

Hypertriglyceridemi

Vanligaa

Magtarmkanalen


Buksmärtor

Vanligaa

Diarré

Vanligaa

Illamående

Vanligaa

Kräkningar

Ingen känd frekvensb

Blodkärl

Hypertoni

Vanligaa

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Extravasation kan leda till följande på infusionsstället: smärta, irritation, svullnad/ödem, erytem/hetta, hudnekros, blåsor/vesiklar, inflammation, induration, stramande hud

Ingen känd frekvensb

a Frekvensen anges som mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

b Biverkningar med Olimel N9 som rapporterats efter marknadsintroduktion.


Följande biverkningar har beskrivits i andra källor i samband med liknande läkemedel för parenteral nutrition. Frekvensen för dessa biverkningar kan inte beräknas.

 • Blodet och lymfsystemet: trombocytopeni

 • Lever och gallvägar: kolestas, hepatomegali, gulsot

 • Immunsystemet: överkänslighet

 • Skador, förgiftningar och behandlingskomplikationer: leversjukdom orsakad av parenteral nutrition (se avsnitt Varningar och försiktighet “Hepatobiliära sjukdomar”)

 • Undersökningar: förhöjda nivåer av alkaliska fosfater, transminaser, bilirubin och leverenzymer i blodet

 • Njurar och urinvägar: azotemi

 • Blodkärl: Pulmonära vaskulära utfällningar (lungemboli och andningssvårigheter), se avsnitt Varningar och försiktighet.


Fettöverbelastningssyndrom (mycket sällsynt)

Fettöverbelastningssyndrom (mycket sällsynt)

Fettöverbelastningssyndrom har rapporterats för liknande läkemedel. Detta kan orsakas av felaktig administrering (t.ex. överdos och/eller en infusionshastighet som är högre än rekommenderat, se avsnitt Överdosering). Syndromets tecken och symtom kan också uppträda i början av en infusion som ges enligt instruktion. Nedsatt eller begränsad förmåga att metabolisera lipiderna i Olimel N9 åtföljt av förlängd plasmaclearance kan leda till ett "fettöverbelastningssyndrom". Detta syndrom är förenat med en plötslig försämring av patientens kliniska tillstånd och kännetecknas av fynd som feber, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulationsrubbningar, hyperlipidemi, fettinfiltration i levern (hepatomegali), försämrad leverfunktion och manifestationer i centrala nervsystemet (t.ex. koma). Syndromet är i regel reversibelt när infusionen av lipidemulsionen avbryts.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Vid felaktig administrering (överdos och/eller högre infusionshastighet än den rekommenderade) kan tecken på hypervolemi och acidos uppkomma.


En alltför snabb infusion eller administrering av en alltför stor volym av läkemedlet kan framkalla illamående, kräkningar, frossa, huvudvärk, värmevallningar, hyperhidros och störningar i elektrolytbalansen. I sådana fall måste infusionen avbrytas omedelbart.


Hyperglykemi, glukosuri och hyperosmolärt syndrom kan utvecklas om glukosinfusionshastigheten överskrider clearance.


Nedsatt eller begränsad förmåga att metabolisera lipider kan leda till ett ”fettöverbelastningssyndrom” vars verkningar oftast är reversibla efter att infuaionen av lipidemulsionen har avbrutits (se även avsnitt Biverkningar).


I vissa allvarliga fall kan hemodialys, hemofiltration eller hemodiafiltration bli nödvändigt.

Farmakodynamik

Innehållet av kväve (L-aminosyror) och energi (glukos och triglycerider) i Olimel N9 gör det möjligt att upprätthålla rätt kväve-/energibalans.


Med den här blandningen utan elektrolyter kan individuellt elektrolytintag anpassas efter särskilda behov.


Lipidemulsionen i Olimel N9 är en kombination av raffinerad olivolja och raffinerad sojaolja (förhållande 80/20) med följande ungefärliga fördelning av fettsyror:

 • 15 % mättade fettsyror (SFA)

 • 65 % enkelomättade fettsyror (MUFA)

 • 20 % fleromättade essentiella fettsyror (PUFA)

Kvoten fosfolipid/triglycerid är 0,06.


Olivolja innehåller en signifikant mängd alfa-tokoferol som i kombination med ett måttligt PUFA-intag bidrar till förbättrad E-vitaminstatus och reducerad lipidperoxidation.


Aminosyralösningen innehåller 17 L-aminosyror (inklusive 8 essentiella aminosyror) som är nödvändiga för proteinsyntesen.


Aminosyrorna utgör också en energikälla; oxidationen av dem resulterar i utsöndring av kväve i form av urinämne.


Aminosyraprofilen är följande:

 • essentiella aminosyror/aminosyror totalt: 44,8 %

 • essentiella aminosyror (g)/kväve totalt (g): 2,8 %

 • aminosyror med sidokedjor/aminosyror totalt: 18,3 %.

Kolhydratkällan är glukos.

Farmakokinetik

Innehållsämnena i Olimel N9 (aminosyror, glukos, lipider) distribueras, metaboliseras och elimineras på samma sätt som om de administrerats separat.

Prekliniska uppgifter

Inga prekliniska studier har utförts med Olimel N9.


Prekliniska toxikologiska studier som utförts med lipidemulsionen som ingår i Olimel N9 har identifierat de förändringar som normalt iakttas vid stort intag av en lipidemulsion: fettlever, trombocytopeni och förhöjd kolesterolhalt.


Prekliniska studier som utförts med olika kvalitativa sammansättningar och koncentrationer av aminosyra- och glukoslösningarna som ingår i Olimel N9 har emellertid inte visat någon specifik toxicitet.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Olimel N9 tillhandahålls i en påse med 3 sektioner. Varje påse innehåller en glukoslösning , en aminosyralösning och en lipidemulsion enligt beskrivningen nedan:

 

Innehåll per påse

 

1000 ml

1500 ml

2000 ml

27,5 % glukoslösning

(motsvarar 27,5 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

14,2 % aminosyralösning

(motsvarar 14,2 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

20 % lipidemulsion

(motsvarar 20 g/100 ml)

200 ml

300 ml

400 ml

Sammansättning hos den färdigberedda emulsionen efter att de tre sektionerna blandats:

Aktiva substanser

1000 ml

1500 ml

2000 ml

Raffinerad olivolja + raffinerad sojaoljaa

40,00 g

60,00 g

80,00 g

Alanin

8,24 g

12,36 g

16,48 g

Arginin

5,58 g

8,37 g

11,16 g

Asparaginsyra

1,65 g

2,47 g

3,30 g

Glutaminsyra

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Glycin

3,95 g

5,92 g

7,90 g

Histidin

3,40 g

5,09 g

6,79 g

Isoleucin

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Leucin

3,95 g

5,92 g

7,90 g

Lysin

(motsvarar lysinacetat)

4,48 g

(6,32 g)

6,72 g

(9,48 g)

8,96 g

(12,64 g)

Metionin

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Fenylalanin

3,95 g

5,92 g

7,90 g

Prolin

3,40 g

5,09 g

6,79 g

Serin

2,25 g

3,37 g

4,50 g

Treonin

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Tryptofan

0,95 g

1,42 g

1,90 g

Tyrosin

0,15 g

0,22 g

0,30 g

Valin

3,64 g

5,47 g

7,29 g

Glukos

(motsvarar glukosmonohydrat)

110,00 g

(121,00 g)

165,00 g

(181,50 g)

220,00 g

(242,00 g)

a Blandning av raffinerad olivolja (ca 80 %) och raffinerad sojaolja (ca 20 %) motsvarande en kvot essentiella fettsyror / fettsyror totalt på 20%.


Näringsintag för färdigberedd emulsion per påsstorlek:

1000 ml

1500 ml

2000 ml

Lipider

40 g

60 g

80 g

Aminosyror

56,9 g

85,4 g

113,9 g

Kväve

9,0 g

13,5 g

18,0 g

Glukos

110,0 g

165,0 g

220,0 g

Energi:

   

Kalorier totalt (cirka)

1070 kcal

1600 kcal

2140 kcal

Icke-proteinkalorier

840 kcal

1260 kcal

1680 kcal

Glukoskalorier

440 kcal

660 kcal

880 kcal

Lipidkaloriera

400 kcal

600 kcal

800 kcal

Icke-proteinkalorier/kväve-kvot

93 kcal/g

93 kcal/g

93 kcal/g

Glukos-/lipidkalorier-kvot

52/48

52/48

52/48

Lipidkalorier/kalorier totalt

37%

37%

37%

Elektrolyter:

   

Fosfatb

3,0 mmol

4,5 mmol

6,0 mmol

Acetat

40 mmol

60 mmol

80 mmol

pH-värde

6,4

6,4

6,4

Osmolaritet

1170 mOsm/l

1170 mOsm/l

1170 mOsm/l

a Inkl. kalorier från renade äggfosfolipider.

b Inkl. fosfat som kommer från lipidemulsionen.


Förteckning över hjälpämnen

Lipidemulsionssektion:

Renade äggfosfolipider, glycerol, natriumoleat, natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.


Aminosyralösningssektion:

Isättiksyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.


Glukoslösningssektion:

Saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Tillsätt inte andra läkemedel eller substanser till någon av påsens tre sektioner eller till den färdigberedda emulsionen utan att först bekräfta deras kompatibilitet och stabiliteten hos den slutliga beredningen (särskilt lipidemulsionens stabilitet).


Inkompatibiliteter kan till exempel uppstå vid alltför hög surhetsgrad (lågt pH) eller olämpligt innehåll av tvåvärda katjoner (Ca2+ och Mg2+) vilket kan destabilisera lipidemulsionen. Som med alla parenterala näringsblandningar måste kalcium- och fosfatkvoten beaktas. För stor tillsats av kalcium och fosfat, speciellt i form av mineralsalter, kan leda till att kalciumfosfatutfällningar bildas.


Olimel N9 ska inte administreras i samma infusionslinje eller blandas tillsammans med ampicillin eller fosfenytoin på grund av risken för utfällning.


Kontrollera kompatibiliteten med lösningar som administreras samtidigt genom samma aggregat, kateter eller kanyl.


Olimel N9 får inte administreras före, samtidigt som eller efter blod genom samma utrustning på grund av risken för pseudoagglutination.

Miljöpåverkan

Alanin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Arginin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Asparaginsyra

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Fenylalanin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glukosmonohydrat

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Glutaminsyra

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Glycin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Histidin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Isoleucin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Leucin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Metionin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Olivolja, raffinerad

Miljörisk: Användning av lipider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Prolin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Serin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Sojaolja, raffinerad

Miljörisk: Användning av lipider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Treonin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Tryptofan

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Tyrosin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Valin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år om ytterförpackningen inte är skadad.


Hållbarhet efter beredning

Det rekommenderas att produkten används omedelbart efter att de icke-permanenta förslutningarna mellan de tre sektionerna har öppnats. Den färdigberedda emulsionen har dock påvisats vara stabil i maximalt 7 dagar vid 2°C till 8°C följt av maximalt 48 timmar vid högst 25°C.


Hållbarhet efter tillsatser (elektrolyter, spårämnen, vitaminer)

För specifika tillsatsblandningar har stabilitet påvisats i 7 dagar vid 2°C till 8°C följt av 48 timmar vid högst 25°C.

Ur mikrobiologisk synvinkel skall blandningen användas omedelbart efter tillsatser. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar. Förvaringstiden skall normalt inte överstiga 24 timmar vid 2°C till 8°C, om inte tillsatserna har skett enligt kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Särskilda förvaringsanvisningar

Får ej frysas.

Förvaras i ytterpåsen.

För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se ovan.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Öppna


Avlägsna den skyddande ytterpåsen.


Kasta den lilla påsen med syreabsorberaren.


Kontrollera att påsen och de icke-permanenta förslutningarna är oskadda. Använd endast om påsen är oskadad och de icke-permanenta förslutningarna är intakta (dvs. de tre sektionernas innehåll har inte blandats), om aminosyralösningen och glukoslösningen är klara, färglösa eller lätt gulfärgade, praktiskt taget fria från synliga partiklar och om lipidemulsionen är en homogen vätska med mjölkliknande utseende.


Blanda lösningarna och emulsionen


Kontrollera att produkten har antagit rumstemperatur när de icke-permanenta förslutningarna bryts.


Rulla för hand ihop påsen med början från påsens övre ände (änden med upphängningen). De icke-permanenta förslutningarna öppnas från den sidan som är närmast portarna. Fortsätt att rulla påsen tills förslutningarna är öppna längs halva sin längd.


Blanda genom att vända påsen upp och ned minst tre gånger.


Blandningens utseende efter beredning är en homogen mjölkliknande emulsion.


Tillsatser


Påsen är tillräckligt stor för att tillsatser som vitaminer, elektrolyter och spårämnen skall kunna tillsättas.


Alla tillsatser (inklusive vitaminer) kan göras i den färdigberedda blandningen (efter att de icke-permanenta förslutningarna har öppnats och innehållet i de tre sektionerna har blandats).


Vitaminer kan också tillsättas i glukossektionen innan blandningen har beretts (innan de icke-permanenta förslutningarna har öppnats och innan de tre sektionerna har blandats).


När tillsatser görs till beredningar som innehåller elektrolyter ska den mängd elektrolyter som redan finns i påsen tas med i beräkningen.


Tillsatser måste göras under aseptiska förhållanden och av kvalificerad personal.


Elektrolyter kan tillsättas i Olimel N9 enligt tabellen nedan:

Per 1000 ml

 

Inkluderad nivå

Maximal ytterligare tillsats

Maximal total nivå

Natrium

0 mmol

150 mmol

150 mmol

Kalium

0 mmol

150 mmol

150 mmol

Magnesium

0 mmol

5,6 mmol

5,6 mmol

Kalcium

0 mmol

5,0 (3,5a) mmol

5,0 (3,5a) mmol

Oorganisk fosfat

0 mmol

8,0 mmol

8,0 mmol

Organisk fosfat

3 mmol b

22 mmol

25 mmol b

a Värdet motsvaras av tillsatsen av oorganisk fosfat

b Inkluderar fosfat som kommer från lipidemulsionen


Spårämnen och vitaminer:

Stabilitet har demonstrerats för vitamin- och spårämnespreparat som finns i handeln (innehållande upp till 1 mg järn).


Information om kompatibilitet för andra tillsatser finns på begäran.


När tillsatser görs måste blandningens slutliga osmolaritet mätas före administrering genom en perifer ven.


Att göra en tillsats:

 • Iaktta aseptiska förhållanden.

 • Förbered påsens injektionsport.

 • Punktera injektionsporten och injicera tillsatserna med en injektionsnål eller en beredningsanordning.

 • Blanda innehållet i påsen och tillsatserna.


Förbereda infusionen


Iaktta aseptiska förhållanden.

Häng upp påsen.

Avlägsna plastskyddet från adminstreringsporten.

För in infusionsaggregatets spike ordentligt i administreringsporten.


Administrering


Endast för engångsbruk


Administrera produkten först efter att de icke-permanenta förslutningarna mellan de tre sektionerna har brutits och innehållet i de tre sektionerna har blandats.


Kontrollera att den slutliga emulsionen för infusion inte visar några tecken på fasseparation.


Efter att påsen öppnats måste innehållet användas genast. Den öppnade påsen får aldrig sparas för en senare infusion. Återanslut aldrig en delvis förbrukad påse.


Seriekoppla inte påsarna, risk finns att gasemboli kan uppstå på grund av gasrester i den primära påsen.


Ej använt läkemedel, avfall och alla berörda instrument ska kasseras.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, emulsion Lipidemulsionen har ett mjölkliknande utseende. Aminosyre- och glukosblandningarna är klara och färglösa eller lätt gulfärgade
6 x 1000 milliliter påse, 2231:09, F
4 x 1500 milliliter påse, 1782:29, F

Hitta direkt i texten
Av