FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

PecFent

Kyowa Kirin AB

Nässpray, lösning 100 mikrogram/sprayning
(klar till så gott som klar, färglös, vattenliknande lösning)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Narkotiskt analgetikum; fenylpiperidinderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AB03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Kyowa Kirin AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av (PecFent Nässpray, lösning 100 mikrogram/sprayning) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera med ditt apotek om de har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Flaska 1 x 1,55 milliliter (vnr 529814)
Företaget slutar tillhandahålla
detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka.
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel med samma verksamma ämne:
Startdatum: 2020-05-06
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
PecFent nässpray, lösning 100 mikrogram/sprayning och 400 mikrogram/sprayning

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 06/2019.

Indikationer

PecFent är avsett för hantering av genombrottssmärta hos vuxna som redan erhåller underhållsbehandling med opioider för kronisk cancersmärta. Genombrottssmärta är en övergående smärtstegring som inträffar utöver en i övrigt kontrollerad ihållande smärta.


Till patienter som erhåller underhållsbehandling med opioider räknas de som tar minst 60 mg oralt morfin dagligen, minst 25 mikrogram transdermalt fentanyl i timmen, minst 30 mg oxikodon dagligen, minst 8 mg oralt hydromorfin dagligen eller en ekvianalgetisk dos av en annan opioid under en vecka eller mer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Patienter utan underhållsbehandling med opioider eftersom det medför ökad risk för andningsdepression.

Allvarlig respiratorisk depression eller allvarliga obstruktiva lungsjukdomar.

Behandling av akut smärta annan än genombrottssmärta.


Dosering

Behandlingen ska initieras av och även fortsättningsvis övervakas av en läkare med erfarenhet av hanteringen av opioidbehandling av cancerpatienter. Läkaren ska överväga risken för fentanylmissbruk.


Dosering


PecFent ska titreras till en ”effektiv” dos som ger tillräcklig smärtfrihet och som minimerar biverkningar utan att föranleda onödiga (eller outhärdliga) biverkningar. Den effektiva dosen ska grundas på två på varandra följande behandlade episoder av genombrottssmärta. Effekten av en bestämd dos ska utvärderas under den påföljande 30-minutersperioden. 


Patienten måste övervakas noga till dess att en effektiv dos har uppnåtts.


PecFent finns i två styrkor: 100 mikrogram/spraydos och 400 mikrogram/spraydos.

En PecFent-dos kan omfatta administrering av en spraydos (100 eller 400 mikrogram) eller två spraydoser (200 eller 800 mikrogram) av samma styrka (antingen av styrkan 100 eller 400 mikrogram).


Patienten får inte använda mer än fyra doser under en och samma dag. Patienten måste vänta minst fyra timmar efter en dos innan han eller hon behandlar ytterligare episoder av genombrottssmärta med PecFent.


PecFent kan leverera doser på 100, 200, 400 och 800 mikrogram enligt följande:

Nödvändig dos

(mikrogram)

Produktstyrka (mikrogram)

Mängd

100

100

En spraydos administreras in i ena näsborren

200

100

En spraydos administreras in i vardera näsborren

400

400

En spraydos administreras in i ena näsborren

800

400

En spraydos administreras in i vardera näsborren


Första dosen

 • Den första PecFent-dosen för behandling av episoder av genombrottssmärta är alltid 100 mikrogram (en spraydos). Detta gäller även patienter som byter från en annan produkt med fentanyl som används för att behandla genombrottssmärta.

 • Patienten måste vänta minst fyra timmar innan han eller hon behandlar ytterligare episoder av genombrottssmärta med PecFent.


Titreringsmetod

 • Patienten ska ordineras en första titreringskur bestående av en flaska (två spraydoser eller åtta spraydoser) PecFent 100 mikrogram/spraydos.

 • Patienter vars startdos är 100 mikrogram och som måste titrera till en högre dos på grund av utebliven effekt kan uppmanas att använda två spraydoser på 100 mikrogram (en i varje näsborre) vid nästa episod av genombrottssmärta. Om denna dos inte har önskad effekt kan patienten ordineras en flaska PecFent 400 mikrogram/spraydos och uppmanas att byta till en spraydos på 400 mikrogram vid nästa episod av genombrottssmärta. Om denna dos inte har önskad effekt kan patienten uppmanas att öka doseringen till två spraydoser på 400 mikrogram (en i var näsborre).

 • Från och med att behandlingen påbörjas måste patienten övervakas noga och dosen ska titreras till dess att en effektiv dos etablerats och bekräftats vid två på varandra följande behandlade episoder av genombrottssmärta.

Titrering till patienter som växlar mellan produkter innehållande fentanyl med omedelbar frisättning

Ansenliga skillnader i den farmakokinetiska profilen kan förekomma bland fentanylläkemedel med omedelbar frisättning vilket resulterar i kliniskt viktiga skillnader gällande hur snabbt och omfattande fentanyl absorberas. Det är därför viktigt när man växlar mellan läkemedel som innehåller fentanyl och är avsedda för behandling av genombrottssmärta, inklusive intranasala beredningar, att patienten på nytt titreras för det nya läkemedlet och inte ställs in på dos-för-dos (mikrogram-för-mikrogram) basis.


Underhållsbehandling


När en effektiv dos väl har fastställts vid titrering ska patienten fortsätta att ta denna dos i upp till max fyra doser per dag.


Dosjustering


I allmänhet ska underhållsdosen av PecFent endast ökas när man med den aktuella dosen inte lyckas behandla genombrottssmärtan under flera på varandra följande episoder.


En utvärdering av dosen för den bakomliggande opioidbehandlingen är eventuellt nödvändig om patienten konsekvent drabbas av mer än fyra episoder av genombrottssmärta under ett och samma dygn.


Om adekvat smärtkontroll inte uppnås ska risken för hyperalgesi, tolerans eller progression av den underliggande sjukdomen övervägas (se avsnitt Varningar och Försiktighet).


Om biverkningarna är outhärdliga eller ihållande måste dosen reduceras eller så måste PecFent ersättas av ett annat smärtstillande medel.


Behandlingsavbrott


Behandling med PecFent ska avbrytas omedelbart om patienten inte längre upplever några episoder av genombrottssmärta. Behandlingen för ihållande bakgrundssmärta ska fortsätta enligt ordination.

Om all opioidbehandling måste avbrytas måste läkaren övervaka patienten noggrant då gradvis minskande opioidtitreringsbehandling är nödvändig för att undvika risken för abrupta abstinenseffekter.

Särskilda populationer

Äldre (äldre än 65 år)


I det kliniska försöksprogrammet med PecFent var 104 (26,1 %) av patienterna äldre än 60 år, 67 (16,8 %) var äldre än 65 år och 15 (3,8 %) var äldre än 75 år. Det fanns inga tecken på att äldre patienter hade någon tendens att titrera till lägre doser eller att de upplevde fler biverkningar. Trots detta bör extra noggrannhet iakttas vid användning av PecFent hos äldre patienter på grund av vikten av fungerande njur- och leverfunktion för metabolism och clearance av fentanyl. Inga farmakokinetiska data om användningen av PecFent hos äldre patienter är tillgängliga.


Nedsatt lever- eller njurfunktion


PecFent ska administreras med försiktighet till patienter med måttligt till svårt nedsatt lever- eller njurfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population


Säkerhet och effekt för PecFent för barn under 18 år har ännu inte fastställts.


Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt


PecFent är endast avsett för nasal användning.


Flaskan ska tas bort från den barnskyddande behållaren omedelbart innan användning och skyddskorken ska tas bort. Flaskan måste prepareras före första användningen. Håll flaskan upprätt och tryck och släpp fingergreppen på vardera sidan av munstycket tills dess att en grön stapel visas i mätfönstret (bör visas efter fyra sprejningar).


Flaska med 2 spraydoser:

Flaskan med 2 spraydoser kan inte prepareras på nytt och när båda doserna har använts, eller om det har gått mer än fem dagar sedan preparering, ska flaskan och dess innehåll kasseras enligt anvisningar i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.


Flaska med 8 spraydoser:

Om produkten inte har använts på fem dagar ska den prepareras på nytt genom att man sprejar en gång. Uppmana patienten att skriva datumet för första användningen på avsedd plats på etiketten på den barnskyddande behållaren.


Administrera PecFent genom att placera munstycket en liten bit (ungefär 1 cm) in i näsborren och rikta den något mot näsryggen. Administrera sedan en spraydos genom att trycka ned och släppa upp fingergreppen på vardera sidan om munstycket. Ett klick hörs och antalet som visas på räknaren stiger med ett steg.


Patienten måste informeras om att han eller hon eventuellt inte kommer att känna när sprayen administreras. Han eller hon måste därför förlita sig på det hörbara klicket och på det stigande antalet på räknaren för att bekräfta att en spraydos har levererats.

PecFent-spraydropparna bildar en gel inne i näsan. Avråd patienten från att snyta sig omedelbart efter administrering av PecFent.


Sätt tillbaka skyddskorken efter varje användning och sätt tillbaka flaskan i den barnskyddande behållaren för säker förvaring.


Varningar och försiktighet

Patienten och dennes vårdare måste informeras om att PecFent innehåller en aktiv substans i en mängd som kan vara dödlig för ett barn.


För att minimera risken för opioidrelaterade biverkningar och för att identifiera den effektiva dosen är det absolut nödvändigt att patienten övervakas noga av vårdpersonal under titreringsprocessen.


Det är viktigt att den långverkande opioidbehandling som används för att behandla patientens ihållande smärta har stabiliserats innan PecFent-behandlingen påbörjas.


Hyperalgesi

Liksom med andra opioider ska risken för av opioidinducerad hyperalgesi övervägas om patienten inte uppnår tillräcklig smärtkontroll trots ökad dos fentanyl. I sådana fall kan en sänkning av fentanyldosen eller utsättning av fentanylbehandlingen vara indicerad.


Respiratorisk depression

Det föreligger risk för kliniskt signifikant respiratorisk depression associerad med användning av fentanyl. Patienter med smärta som erhåller kronisk opioidbehandling utvecklar tolerans mot respiratorisk depression och följaktligen är risken för respiratorisk depression bland dessa patienter reducerad. Samtidig användning av lugnande medel som påverkar centrala nervsystemet kan öka risken för respiratorisk depression (se Interaktioner).


Kronisk lungsjukdom

Hos patienter med kroniska obstruktiva lungsjukdomar kan fentanyl föranleda allvarligare biverkningar. Hos dessa patienter kan opioider minska andningsdriften och öka luftvägsmotståndet.


Ökat intrakraniellt tryck

PecFent får endast administreras med extrem försiktighet till patienter som kan vara särskilt mottagliga för de intrakraniella effekterna av CO2-retention, t.ex. patienter med påvisat ökat intrakraniellt tryck eller nedsatt medvetandegrad. Opioider kan maskera det kliniska förloppet hos patienter med en huvudskada och får endast användas om det är kliniskt berättigat.


Hjärtsjukdom

Fentanyl kan ge upphov till bradykardi. PecFent bör därför användas med försiktighet till patienter med tidigare eller befintliga bradyarytmier.


Nedsatt lever- eller njurfunktion

Dessutom måste PecFent administreras med försiktighet till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Inverkan av nedsatt lever- och njurfunktion på läkemedlets farmakokinetik har inte utvärderats. När läkemedlet administreras intravenöst har dock clearancen av fentanyl visat sig vara förändrad hos personer med nedsatt lever- och njurfunktion på grund av förändringar i metabolisk clearance och plasmaproteiner. Därför ska särskild försiktighet iakttas under titreringsprocessen när det gäller patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion.


Överväg noga lämpligheten av behandling av patienter med hypovolemi och hypotoni.


Missbruksrisk och tolerans

Patienten kan utveckla tolerans och fysiskt och/eller psykiskt beroende vid upprepad administrering av opioider såsom fentanyl. Iatrogent beroende till följd av terapeutisk användning av opioider har inträffat.


Idrottsmän måste informeras om att behandling med fentanyl kan resultera i positiva dopingtester.


Serotonergt syndrom

Försiktighet bör iakttas när PecFent administreras samtidigt med läkemedel som påverkar det serotonerga signalsubstanssystemet.


Ett eventuellt livshotande serotonergt syndrom kan uppkomma vid samtidig användning av serotonerga läkemedel som selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och selektiva serotonin‑noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), och med läkemedel som påverkar metabolismen av serotonin (t.ex. monoaminoxidashämmare [MAO‑hämmare]). Detta kan uppkomma med den rekommenderade dosen (se Interaktioner).


Serotonergt syndrom kan omfatta förändringar av mentalt status (t.ex. agitation, hallucinationer, koma), autonom instabilitet (t.ex. takykardi, instabilt blodtryck, hypertermi), neuromuskulära avvikelser (t.ex. hyperreflexi, inkoordination, stelhet) och/eller gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, kräkningar, diarré).


Vid misstanke om serotonergt syndrom ska behandlingen med PecFent sättas ut.


Administreringsväg

PecFent är endast avsett för nasal användning och får inte administreras på något annat sätt. På grund av fysikaliska och kemiska egenskaper hos hjälpämnen i beredningen måste framför allt intravenös eller intraarteriell injektion undvikas.


Nässjukdomar

Om patienten erfar upprepade episoder av epistaxis eller obehag i näsan när PecFent tas ska ett alternativt administreringssätt för behandling av genombrottssmärta övervägas.PecFent-hjälpämne

PecFent innehåller propylparahydroxibensoat (E216). Propylparahydroxibensoat kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda) och, i enstaka fall, bronkospasm (om läkemedlet inte administreras på rätt sätt).


Interaktioner

Fentanyl metaboliseras huvudsakligen via det humana cytokrom P450 3A4-isoenzymsystemet (CYP3A4) och därför kan potentiella interaktioner förekomma när PecFent ges samtidigt med läkemedel som påverkar CYP3A4-aktiviteten. Samtidig administrering med läkemedel som inducerar 3A4-aktivitet kan reducera PecFents effekt. Samtida användning av PecFent med starka CYP3A4-hämmare (t.ex. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycin, klaritromycin och nelfinavir) eller moderata CYP3A4-hämmare (t.ex. amprenavir, aprepitant, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fosamprenavir, grapefruktjuice och verapamil) kan resultera i förhöjda fentanylplasmakoncentrationer, vilket kan orsaka allvarliga negativa läkemedelsreaktioner inklusive livshotande respiratorisk depression. Patienter som erhåller PecFent samtidigt med måttlig/stark CYP3A4-hämmare ska övervakas noggrant under en utökad tidsperiod. Dosökning ska genomföras med försiktighet.


Samtidig användning av andra lugnande medel som påverkar centrala nervsystemet, däribland andra opioider, sedativa eller hypnotiska läkemedel, narkosmedel, fenotiaziner, sedativa, skelettmuskelrelaxerande medel, lugnande antihistaminer och alkohol, kan förorsaka ytterligare lugnande effekter.


Serotonerga läkemedel:

Samtidig administrering av fentanyl med ett serotonergt läkemedel, t.ex. en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI), en selektiv serotonin‑noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller en monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare) kan öka risken för serotonergt syndrom, ett eventuellt livshotande tillstånd.


PecFent rekommenderas inte för användning hos patienter som har behandlats med MAO-hämmare (monoaminoxidashämmare) under de senaste 14 dagarna eftersom svår och oförutsägbar potentiering av MAO-hämmare har rapporterats tillsammans med opioidanalgetika.


Samtidig användning av partiella opioidagonister eller -antagonister (t.ex. buprenorfin, nalbufin och pentazocin) rekommenderas inte. Dessa läkemedel har en hög affinitet till opioidreceptorer med relativt låg inre aktivitet och motverkar därför delvis fentanyls smärtstillande effekt och kan inducera abstinenssymtom hos opioidberoende patienter.


Samtidig användning av oximetazolin som administreras intranasalt har visat sig minska absorptionen av PecFent (se avsnitt Farmakokinetik). Samtidig användning ave kärlsammandragande avsvällande medel som administreras intranasalt rekommenderas därför inte då detta kan leda till att patienten titrerar till en högre dos än nödvändigt. Underhållsbehandling med PecFent kan även vara mindre effektiv hos patienter med rinit när läkemedlet administreras samtidigt med ett kärlsammandragande avsvällande medel. Om detta inträffar ska patienten uppmanas avbryta användningen av det avsvällande medlet.


Samtidig användning av PecFent och andra läkemedel (andra än oximetazolin) som administreras intranasalt har inte utvärderats i kliniska prövningar. Andra via näsan administrerade behandlingar ska undvikas under 15 minuter efter dosering med PecFent.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Graviditet

Adekvata data från användningen av fentanyl i gravida kvinnor saknas. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter). Risken för människa är okänd. PecFent ska inte användas under graviditet om det inte är helt nödvändigt.


Efter långvarig behandling kan fentanyl orsaka abstinens hos det nyfödda barnet. Det rekommenderas att fentanyl inte används under värkar och förlossning (inklusive kejsarsnitt) eftersom fentanyl passerar genom moderkakan och kan orsaka respiratorisk depression hos fostret. Om PecFent administreras ska en antidot vara omedelbart tillgänglig för barnet.


Amning

Fentanyl passerar över i bröstmjölk och kan leda till sedering och respiratorisk depression hos det ammade barnet. Fentanyl ska inte användas av ammande kvinnor och amningen ska inte påbörjas på nytt förrän minst 5 dygn efter den sista fentanyladministreringen.


Fertilitet

Adekvata data om hur fentanyl påverkar fertilitet saknas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Fentanyl passerar över i bröstmjölk och kan leda till sedering och respiratorisk depression hos det ammade barnet. Fentanyl ska inte användas av ammande kvinnor och amningen ska inte påbörjas på nytt förrän minst 5 dygn efter den sista fentanyladministreringen.

Fertilitet

Adekvata data om hur fentanyl påverkar fertilitet saknas.

Trafik

Opioidanalgetika kan försämra den mentala och/eller fysiska förmåga som krävs för att köra fordon eller använda maskiner.


Patienten ska uppmanas att inte köra fordon eller använda maskiner om han eller hon känner sig sömnig, yr eller upplever synstörningar eller andra biverkningar som kan försämra förmågan att köra fordon eller använda maskiner.


Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Typiska opioidbiverkningar är att förvänta vid användning av PecFent. Ofta upphör dessa eller avtar i intensitet vid fortsatt användning av läkemedlet i och med att patienten titreras till den mest lämpliga dosen. De allvarligaste biverkningarna är dock respiratorisk depression (vilket kan leda till apné eller andningsstillestånd), cirkulationsstillestånd, hypotoni och chock och samtliga patienter ska övervakas med hänsyn till dessa.


De kliniska studierna av PecFent var avsedda att utvärdera säkerheten och effekt av behandling av genombrottssmärta och samtliga patienter erhöll även bakgrundsopioidbehandling, t.ex. oavbruten frisättning av morfin eller transdermalt fentanyl, för sin ihållande smärta. Följaktligen är det omöjligt att definitivt särskilja effekterna av enbart PecFent.


Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats med PecFent och/eller andra föreningar som innehåller fentanyl under kliniska studier och efter godkännandet för försäljning, (frekvenserna definieras som mycket vanliga [≥ 1/10], vanliga [≥ 1/100, < 1/10], mindre vanliga [≥ 1/1 000, < 1/100], sällsynta [≥ 1/10 000, < 1/1 000], mycket sällsynta [< 1/10 000] och ingen känd frekvens [kan inte beräknas från tillgängliga data)).  


Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Infektioner och infestationer


Lunginflammation

Nasofaryngit

Faryngit

Rinit


Blodet och lymfsystemet


Neutropeni


Immunsystemet


Överkänslighet


Metabolism och nutrition


Dehydrering

Hyperglykemi

Minskad aptit

Ökad aptit


Psykiska störningar

Desorientering

Drogmissbruk

Delirium

Hallucinationer

Förvirringstillstånd

Depression

Hyperaktivitetssyndrom/
ADHD

Ångest

Eufori

Nervositet

Insomni

Läkemedelsberoende

Läkemedelsmissbruk

Centrala och perifera nervsystemet

Dysgeusi

Yrsel

Sömnighet

Huvudvärk

Förlust av medvetande

Nedsatt medvetandegrad

Konvulsion

Ageusi

Anosmi

Försämrat minne

Parosmi

Talrubbning

Sedering

Letargi

Tremor


Öron och balansorgan


Vertigo


Hjärtat


Cyanos


Blodkärl


Kardiovaskulär insufficiens

Lymfödem

Hypotoni

Flush

Rodnad

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Epistaxis

Rinorré

Obehag i näsan

Obstruktion i övre luftvägarna

Smärta i svalg och struphuvud

Rinalgi

Påverkan på nässlemhinnan

Hosta

Dyspné

Nysning

Övre luftvägsobstruktion

Nästäppa

Intranasal hypestesi

Halsirritation

Postnasalt dropp

Torrhet i näsan

Andningsdepression

Magtarmkanalen

Kräkningar

Illamående

Förstoppning

Tarmperforation

Peritonit

Oral hypestesi

Oral parestesi

Diarré

Kräkningskänsla

Buksmärta

Tungpåverkan

Sårbildning i munnen

Dyspepsi

Muntorrhet


Hud och subkutan vävnad

Pruritus

Hyperhidros

Nässelfeber


Muskuloskeletala systemet och bindväv


Artralgi

Muskelryckningar


Njurar och urinvägar


Anuri

Dysuri

Proteinuri

Nedsatt urinflöde


Reproduktionsorgan och bröstkörtel


Vaginal blödning


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


Icke hjärtrelaterad bröstsmärta

Asteni

Frossbrytningar

Ansiktsödem

Perifert ödem

Gångstörning

Pyrexi

Utmattning

Allmän sjukdomskänsla

Törst

Abstinenssyndrom*

Neonatalt abstinenssyndrom

Undersökningar


Minskat trombocytantal

Viktökning


Skador och förgiftningar och behandlingskomplikation‑er


Fall

Avsiktligt läkemedelsmissbruk

Medicineringsfel


*Se avsnittet nedan


Beskrivning av utvalda biverkningar

*Opioidabstinenssymtom såsom illamående, kräkningar, diarré, ångest, frossbrytningar, tremor och svettningar har observerats med transmukosalt fentanyl.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Karaktären på symtomen på fentanylöverdosering intranasalt förväntas likna överdoseringssymtomen för intravenös fentanyl och andra opioider och är en förstärkning av dess farmakologiska verkningar, där den allvarligaste signifikanta effekten är respiratorisk depression. Det är också känt att koma förekommer.


Omedelbar hantering av opioidöverdosering omfattar att säkerställa en fri luftväg, stimulera patienten fysiskt och verbalt, bedöma/medvetandegraden och andnings- och cirkulationsstatus samt att assistera andningen (ventilationshjälp) vid behov.


För behandling av överdosering (oavsiktligt intagande) hos en opioidnaiv person ska intravenös access säkras och naloxon eller andra opioidantagonister sättas in. Varaktigheten av respiratorisk depression efter överdosering kan vara längre än effekterna av opioidantagonistens verkan (exempelvis varierar halveringstiden för naloxon mellan 30 och 81 minuter) och upprepad administrering kan vara nödvändig. Information om sådan användning finns i produktresumén för den individuella opioidantagonisten.


För behandling av överdosering hos patienter som erhåller underhållsbehandling med opioider ska intravenös access säkerställas. Användning av naloxon eller annan opioidantagonist kan vara befogad under vissa omständigheter, men kan leda till påskyndande av ett akut abstinenssyndrom.


Observera att även om det förekom statistiskt signifikanta ökningar av Cmax-nivåerna efter en andra PecFent-dos, som gavs antingen en eller två timmar efter den första dosen, anses dessa inte vara tillräckligt stora för att ackumulering eller överexponering kommer att inträffa. Detta innebär att det rekommenderade dosintervallet på fyra timmar representerar en bred säkerhetsmarginal.


Även om muskelstelhet som stör respirationen inte har observerats efter användning av PecFent är detta en möjlig biverkning vid användning av fentanyl och andra opioider. Hantera en sådan eventuell stelhet genom att tillämpa assisterad andning, ge en opioidantagonist och, som en sista utväg, ge ett neuromuskulärt blockeringsmedel.


Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Fentanyl är ett opioidanalgetikum som övervägande samverkar med den opioida µ-receptorn. Läkemedlets huvudsakliga terapeutiska effekt är smärtlindring och sedering. Sekundära farmakologiska effekter utgörs av respiratorisk depression, bradykardi, hypotermi, förstoppning, mios, fysiskt beroende och eufori.


Opioider kan påverka hypotalamus-hypofys-binjure- eller -gonadaxeln. Några av de förändringar som kan ses är förhöjt serumprolaktin och lägre nivåer av kortisol och testosteron i plasma, vilket kan ge upphov till kliniska tecken och symtom.


Farmakodynamisk effekt

En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad crossover-studie har genomförts, i vilken 114 patienter som upplevde i genomsnitt 1–4 episoder av genombrottssmärta varje dag medan de erhöll underhållsbehandling med opioider, deltog i en inledande öppen titreringsfas för fastställandet av en effektiv PecFent-dos (studie CP043). Hos de patienter som medtogs i den dubbelblinda fasen behandlades upp till 10 episoder med genombrottssmärta med antingen PecFent (7 episoder) eller placebo (3) i slumpmässig följd.


Av de patienter som deltog i titreringsfasen var det endast 7 (6,1 %) som inte kunde titreras till en effektiv dos på grund av utebliven effektivitet och 6 (5,3 %) drog sig ur på grund av biverkningar.


Primär endpoint var jämförelsen mellan den summerade skillnaden i smärtintensitet vid 30 minuter efter dosering (SPID30), vilket var 6,57 för de PecFent-behandlade episoderna jämfört med 4,45 för placebo (p<0,0001). SPID för PecFent-behandlade episoder skilde sig även signifikant från placebo vid 10, 15, 45 och 60 minuter efter administrering.


Genomsnittliga smärtintensitetsvärden (73 patienter) för samtliga PecFent-behandlade episoder (459 episoder) jämfört med episoder som behandlades med placebo (200 episoder) var signifikant lägre vid 5, 10, 15, 30, 45 och 60 minuter efter administrering (se figur 1).


Figur 1: Genomsnittliga (± SE) smärtintensitetsvärden vid varje tidpunkt (mITT-population)

Figur 1.Genomsnittliga (± SE) smärtintensitetsvärden vid varje tidpunkt (mITT-population)


Den överlägsna effekten av PecFent jämfört med placebo stöddes av data från sekundära endpoints inklusive antalet episoder med genombrottssmärta med kliniskt betydelsefull smärtlindring, definierad som en minskning av smärtintensitetsvärdet på minst 2 (Figur 2)


Figur 2: Kliniskt betydelsefull smärtlindring – PecFent jämfört med placebo: % patientepisoder med ≥ 2 poängs reduktion av smärtintensiteten.

Figur2.Kliniskt betydelsefull smärtlindring – PecFent jämfört med placebo: % patientepisoder med ≥ 2 poängs reduktion av smärtintensiteten.


I en dubbelblind, randomiserad, komparatorkontrollerad studie (studie 044) av liknande design som studie 043, som genomfördes bland opioidtoleranta cancerpatienter med genombrottssmärta vid stabila doser av regelbundet schemalagda opioider, visade sig PecFent vara överlägsen morfinsulfat med omedelbar frisättning. Överlägsenheten demonstrerades av den primära endpointen (smärtintensitetsskillnad inom 15 minuter) vilken var 3,02 hos patienter som behandlades med PecFent jämfört med 2,69 hos patienter som behandlades med morfinsulfat med omedelbar frisättning (p=0,0396).


I en långsiktig, öppen säkerhetsstudie (studie 045) gick 355 patienter in i den 16 veckor långa behandlingsfasen, under vilken 42 227 episoder av genombrottssmärta vid cancer behandlades med PecFent. Etthundra av dessa patienter fortsatte behandlingen i upp till 26 månader i en förlängningsfas. Av de 355 patienter som behandlades i den öppna behandlingsfasen behövde 90 % ingen dosökning.


I den randomiserade, placebokontrollerade studien (CP043) behövde 9,4 % av 459 episoder med genombrottssmärta som behandlades med PecFent, 73 patienter, behandling med andra (räddningspreparat) medicinska preparat inom 60 minuter räknat från administration. Under den mer långsiktiga, öppna studien (CP045) var utfallet 6,0 % av 42 227 episoder hos 355 patienter som behandlades med PecFent under upp till 159 dagar.


Farmakokinetik

Allmän beskrivning


Fentanyl är mycket lipofilt och kan absorberas mycket snabbt genom näsans slemhinna och långsammare via den gastrointestinala vägen. Läkemedlet måste först passera genom lever- och tarmmetabolism och metaboliterna bidrar inte till fentanyls terapeutiska effekter.


PecFent utnyttjar PecSys leveranssystem för läkemedel via näsan för att anpassa leveransen och absorptionen av fentanyl. Med hjälp av PecSys-systemet kan användaren spreja in produkten i näshålans främre del som en fin droppdusch som bildar en gel vid kontakt med de kalciumjoner som finns i näsans slemhinna. Fentanyl diffunderar från gelen och absorberas genom näsans slemhinna. Denna gelmodulerade absorption av fentanyl håller tillbaka plasmakoncentrationstoppen (Cmax) samtidigt som den gör det möjligt att nå en tidig tid till denna topp (Tmax).


Absorption


I en farmakokinetisk studie där PecFent (100, 200, 400 och 800 mikrogram) jämfördes med oralt transmukosalt fentanylcitrat (OTFC, 200 mikrogram) visade det sig att fentanyl absorberades snabbt efter intranasal administrering av en enkel PecFent-dos, med median Tmax på mellan 15 och 21 minuter (Tmax för OTFC var ungefär 90 minuter). De farmakokinetiska olikheterna för fentanyl var omfattande efter behandling med både PecFent och OTFC. Fentanyls relativa biotillgänglighet från PecFent-behandlingen jämfört med 200 mikrogram OTFC var ungefär 120 %.


De huvudsakliga farmakokinetiska parametrarna visas i tabellen nedan.


Farmakokinetiska parametrar hos vuxna försökspersoner som behandlas med PecFent och OTFC

Farmakokinetiska parametrar
(medelvärde [% CV])

PecFent

OTFC

100 mikrogram

200 mikrogram

400 mikrogram

800 mikrogram

200 mikrogram

Tmax (timmar) *

0,33 (0,08–1,50)

0,25 (0,17–1,60)

0,35 (0,25–0,75)

0,34 (0,17–3,00)

1,50 (0,50

–8,00)

Cmax (pg/ml)

351,5 (51,3)

780,8 (48,4)

1 552,1 (26,2)

2 844,0 (56,0)

317,4 (29,9)

AUC (pg·tim/ml)

2 460,5 (17,9)

4 359,9 (29,8)

7 513,4 (26,7)

17272 (48,9)

3 735,0 (32,8)

t1/2 (timme)

21,9 (13,6)

24,9 (51,3)

15,0 (24,7)

24,9 (92,5)

18,6 (31,4)

* Data för Tmax presenteras som median (omfång).


Kurvorna för varje dosnivå är liknande vad gäller form där ökade dosnivåer framkallar ökade fentanylnivåer i plasma. Dosproportionalitet demonstrerades för Cmax och området under kurvan i dosintervallet 100–800 mikrogram (se figur 3). Om patienten växlar till PecFent från en annan fentanylprodukt för behandling av genombrottssmärta krävs oberoende dostitrering med PecFent eftersom olika produkters biotillgänglighet varierar väsentligt.


Figur 3: Genomsnittliga fentanylkoncentrationer i plasma efter enkeldoser av PecFent och OTFC hos friska försökspersoner

Figur 3.Genomsnittliga fentanylkoncentrationer i plasma efter enkeldoser av PecFent och OTFC hos friska försökspersoner


En farmakokinetisk studie genomfördes för att utvärdera hur en enkel PecFent-dos absorberades och tolererades av patienter med polleninducerad säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva). Studien jämförde tillstånden: okonfronterat, akut konfronterat (med rinit) och akut konfronterat och sedan behandlat med oximetazolin.


Det förekom ingen kliniskt signifikant effekt av akut rinit på Cmax, Tmax eller total exponering för fentanyl, vid jämförelse mellan det okonfronterade och det akut konfronterade tillståndet. Efter behandling av det akuta rinittillståndet med oximetazolin observerades reduceringar i Cmax och exponering och ökningar i Tmax som var statistiskt och möjligen kliniskt signifikanta.


Distribution


Fentanyl är mycket lipofilt och distribueras väl utanför kärlsystemet med en stor tydlig distributionsvolym. Data från djurstudier har visat att fentanyl efter absorption distribueras snabbt till hjärna, hjärta, lungor, njurar och mjälte följt av en långsammare omfördelning till muskler och fett.


Fentanyls plasmaproteinbindning är 80–85 %. Det huvudsakliga bindande proteinet är alfa-1-surt glykoprotein, men både albumin och lipoproteiner bidrar till viss del. Den fria fentanylfraktionen ökar med acidos.


Metabolism


De metabola banorna efter administrering i näsan av PecFent har inte beskrivits i kliniska studier. Fentanyl metaboliseras i levern till norfentanyl av cytokrom CYP3A4-isoform. Norfentanyl är inte farmakologiskt aktivt i djurstudier. Det elimineras till mer än 90 % genom biotransformation till N‑dealkylerade och hydroxylerade inaktiva metaboliter.


Eliminering


Disposition av fentanyl efter administrering i näsan av PecFent har inte beskrivits vid någon massbalansstudie. Mindre än 7 % av en administrerad fentanyldos utsöndras oförändrad i urinen och endast cirka 1 % utsöndras oförändrad i avföringen. Metaboliterna utsöndras huvudsakligen i urinen medan fekal utsöndring har mindre betydelse.

Total plasmaclearance för fentanyl efter intravenös administrering är ungefär 42 l/tim.


Linjäritet/icke-linjäritet


Dosproportionalitet demonstrerades för Cmax och området under kurvan i dosintervallet 100–800 mikrogram.


Effekten av nedsatt njur- eller leverfunktion på PecFents farmakokinetik har inte undersökts.


Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa.


Toxicitetsstudier rörande embryo- och fosterutveckling som genomförts på råttor och kaniner avslöjande inga sammansättningsinducerade missbildningar eller utvecklingsrelaterade variationer vid administrering under organogenesperioden.


I en studie rörande fertilitet och tidig fosterutveckling bland råttor observerades en hankönsmedierad effekt vid höga doser (300 mikrogram/kg/dag, subkutant) vilket överensstämmer med fentanyls sedativa effekt baserat på djurstudier.


I studier av prenatal och postnatal utveckling hos råttor var överlevnaden för avkommorna signifikant reducerad vid doser som orsakar allvarlig toxicitet hos modern. Ytterligare resultat vid för modern toxiska doser, hos F1-avkommor var försenad fysisk utveckling, försenade sinnesfunktioner och reflexer samt gällande beteende. Dessa effekter var antingen indirekta effekter på grund av förändrad omsorg från modern och/eller reducerad mjölkavsöndring eller en direkt effekt av fentanyl på avkomman.


Karcinogena studier (26 veckors alternativ bioassay i huden på Tg.AC genmodifierade möss: en tvåårig subkutan karcinogenstudie på råttor) med fentanyl visade inga fynd med onkogen potential. Bedömning av bilder av hjärnan från karcinogenicitetsstudien på råttor visade hjärnlesioner på djur som fått höga doser av fentanylcitrat. Relevansen av dessa fynd för människor är okänd.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

PecFent 100 mikrogram/spraydos nässpray, lösning 

En ml lösning innehåller 1 000 mikrogram fentanyl (som citrat)

En spraydos (100 mikroliter) innehåller 100 mikrogram fentanyl (som citrat)

Flaskor innehåller 0,95 ml (950 mikrogram fentanyl) – flaska med 2 spraydoser

Eller

1,55 ml (1 550 mikrogram fentanyl) – flaska med 8 spraydoser


PecFent 400 mikrogram/spraydos nässpray, lösning

En ml lösning innehåller 4 000 mikrogram fentanyl (som citrat)

En spraydos (100 mikroliter) innehåller 400 mikrogram fentanyl (som citrat)

En flaska innehåller 1,55 ml (6 200 mikrogram fentanyl)


Hjälpämnen med känd effekt:

En spraydos innehåller 0,02 mg propylparahydroxibensoat (E216).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Pektin (E440)

Mannitol (E421)

Fenyletylalkohol

Propylparahydroxibensoat (E216)

Sackaros

Saltsyra (0,36 %) eller natriumhydroxid (för pH-justering)

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för fentanyl är framtagen av företaget Janssen för Durogesic®, Ionsys®

Miljörisk: Användning av fentanyl har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Fentanyl är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Fentanyl har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):


The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:


PEC (µg/L) = A x 109 x (100-R) / 365 x P x V x D x 100


Where:

A (kg/year)

=

9.04202054 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2019) was distributed by IQVIA/LIF in 2020)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [6]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [6]

PEC (µg/L)

=

0.001376259 µg/L


2. PREDICTED NO EFFECT CONCENTRATION (PNEC)

2.1. Ecotoxicological studies

2.1.1. Algae

Green algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) [1]:

EbC50 (biomass) 72 h = 7.6 mg/L

NOECb (biomass) = 1.6 mg/L

ErC50 72 h (growth rate) = 15.1 mg/L

NOECr (growth rate) = 5.0 mg/L


2.1.2. Crustacean

Acute

Water-flea (Daphnia magna) (OECD 202) [2]:

EC50 48 h (immobilization) = 12.3 mg fentanyl HCl/L ≈ 11.1 mg fentanyl/L


Chronic

Not available


2.1.3. Fish

Acute

Zebra fish (Brachydanio rerio) (OECD 203) [3]:

LC50 96 h (Survival) = 24.0 mg/L

NOEC (Survival) = 5.0 mg/L


Chronic

Not available


2.1.4. Other ecotoxicity data

Activated sludge respiration inhibition test Microorganisms (OECD 209) [4]:

EC50 3 h > 80 mg/L

NOEC ≥ 80 mg/L


2.2. Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)

PNEC (µg/L) = lowest EC50/1000, where 1000 is the assessment factor used. EC50 for Daphnia magna 11.1 mg/L has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species. As for the algae species, the growth rate endpoint has been chosen in favor of that of the algae biomass in the determination of the PNEC. According to the OECD 201 guideline, preference should be given to the growth rate endpoint.


PNEC = 11.1 mg/L/1000 = 11.1 µg/L


2.3. Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.001376259/11.1 = 0.000123987 i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1


Since PEC/PNEC ≤ 0.1, Fentanyl has been considered to result in insignificant environmental risk.


Conclusion for environmental risk:

Use of Fentanyl has been considered to result in insignificant environmental risk.


3. DEGRADATION

3.1. Biotic degradation

3.1.1. Ready biodegradation

Fentanyl is not readily biodegradable in a biodegradability test according to OECD No. 301 F: “Manometric respirometry test”. [5]


Within the given test period of 28 days and at the given test conditions fentanyl HCl cannot be regards as readily biodegradable. Consequently, the medicine is potentially persistent.


Conclusion for degradation:

Fentanyl is potentially persistent.


4. BIOACCUMULATION

4.1 Partition coefficient octanol/water

The partition coefficient octanol/water was to be log Kow = 3.94 (pH = 3) using unknown internal method. The ChemSpider ACD/Percepta log Kow for Fentanyl = 3.89. The substance therefore has low potential for bioaccumulation. [7]


Conclusion for bioaccumulation:

Fentanyl has low potential for bioaccumulation.


5. PBT-ASSESSMENT


PBT-criteria

Results for Fentanyl

P

DT50 freshwater > 40 days or

DT50 sediment > 120 days

-

B

BCF > 2000

-

T

Chronic NOEC < 0.01 mg/L or

CMR or endocrine disrupting

NOECalgae = 5 mg/L

NOECfish = 5 mg/L

The PBT-criteria are not fulfilled. Therefore, Fentanyl is not considered a PBT-substance.


6. REFERENCES

 1. Memmert U., Fentanyl – Toxicity to Pseudokirchneriella subcapitata (formerly Selanastrum capricornutum) in a 72-Hour Algal Growth Inhibition Test; RCC Ltd Study A46877; Janssen Study RMD725; Jan 17, 2008.

 2. Van Woensel M., Baelen S., Vos E., The Acute Toxicity of Fentanyl.HCL R133119 in the water-flea Daphnia magna. Janssen Study ADKD1 /009. April 20, 1998.

 3. Memmert U., Acute Toxicity to Zebra Fish (Brachydanio rerio) in a 96-hour static test; RCC Study Number A46890; Janssen Study RMD726; January 17, 2008.

 4. Memmert U., Fentanyl – Toxicity to Activated Sludge in a Respiration Inhibition Test; RCC Study Number a46912; Janssen Study RMD727; January 17, 2008.

 5. Vos E., Van Baelen S., Woensel M., The Biodegradability of Fentanyl.HCL Manometric Respirometry Test; Janssen Study BDAS/0075. March 24, 1998.

 6. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 7. Fentanyl, ChemSpider, ID # 3228, July 7, 2015, http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.3228.html?rid=a50892f0-2f7f-4572-8e41-d979e2af623f

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Flaska med 2 spraydoser: 18 månader

Används inom 5 dagar efter preparering


Flaska med 8 spraydoser: 3 år

Efter första användningen: 60 dagar


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Får ej frysas.

Förvara flaskan i den barnskyddande behållaren. Ljuskänsligt.

Förvara alltid flaskan i den barnskyddande behållaren, även när den är tom.


Särskilda anvisningar för destruktion

Delvis använda PecFent-flaskor kan innehålla tillräckligt med läkemedel för att vara skadliga eller livshotande för ett barn. Även om det bara är litet eller inget läkemedel kvar i flaskan måste PecFent kasseras på rätt sätt i enlighet med följande steg:


 • Patienter och vårdgivare måste instrueras att på rätt sätt kassera alla oanvända, delvis använda och använda PecFent-flaskor. Patienten ska instrueras om hur detta görs på rätt sätt.

 • Om det finns oönskade terapeutiska spraydoser kvar i flaskan ska patienten instrueras att spruta ut dessa enligt följande:


  Flaska med 2 spraydoser

 • Rikta sprayningen bort från sig själv (och andra människor) och spruta ut kvarvarande spray tills den röda siffran 2 visas i mätfönstret och det inte går att få ut fler hela terapeutiska spraydoser ur flaskan.

 • När räknaren har kommit till 2 ska patienten fortsätta att trycka på fingergreppen (motståndet kommer att öka något) totalt fyra gånger för att spruta ut eventuella läkemedelsrester ur flaskan.

 • När de 2 terapeutiska spraydoserna har sprutats ut hör patienten inget klick och räknaren går inte längre än till 2. De ytterligare spraydoserna som sprutas ut är inte hela doser och ska inte användas i behandlingssyfte.


  Flaska med 8 spraydoser

 • Rikta sprayningen bort från sig själv (och andra människor) och spruta ut kvarvarande spray tills den röda siffran 8 visas i mätfönstret och det inte går att få ut fler hela terapeutiska spraydoser ur flaskan.

 • När räknaren har kommit till 8 ska patienten fortsätta att trycka på fingergreppen (motståndet kommer att öka något) totalt fyra gånger för att spruta ut eventuella läkemedelsrester ur flaskan.

 • När de 8 terapeutiska spraydoserna har sprutats ut hör patienten inget klick och räknaren går inte längre än till 8. De ytterligare spraydoserna som sprutas ut är inte hela doser och ska inte användas i behandlingssyfte.


Så snart PecFent inte längre behövs måste patienten och personer i dennes hushåll uppmanas att systematiskt kassera eventuella kvarvarande receptbelagda flaskor så snart som möjligt genom att sätta tillbaka dem i respektive barnskyddande behållare och kassera i enlighet med lokala föreskrifter eller genom att återlämna dem till apoteket.


Egenskaper hos läkemedelsformen

Glasflaska (genomskinlig, typ I) med tillhörande doseringspump innefattande hörbar dosräknare och skyddskork (helvit kork för 2 spraydoser och genomskinlig kork för 8 spraydoser). I båda fallen är produkten förpackad i en musselskalsliknande barnskyddande behållare.

Förpackningsinformation

Nässpray, lösning 100 mikrogram/sprayning klar till så gott som klar, färglös, vattenliknande lösning
1 x 1,55 milliliter flaska, 699:05, F
Nässpray, lösning 400 mikrogram/sprayning klar till så gott som klar, färglös, vattenliknande lösning
1 x 1,55 milliliter flaska, 699:05, F

Hitta direkt i texten
Av