Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rapiscan

ReceptstatusFörmånsstatus
GE Healthcare

Injektionsvätska, lösning 400 mikrogram/5 ml
(Klar, färglös lösning)

Medel vid hjärtsjukdomar, övriga medel vid hjärtsjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: C01EB21
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01.

Indikationer

Endast avsett för diagnostik.

Rapiscan är ett selektivt koronarkärlsvidgande medel för användning som farmakologiskt provokationsmedel vid myokardperfusionsscintigrafi hos vuxna patienter som inte kan genomgå adekvat fysisk provokation.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Atrioventrikulärblock (AV-block) av andra eller tredje graden eller sinusknutedysfunktion, om inte dessa patienter har en fungerande konstgjord pacemaker.

  • Instabil angina som inte har stabiliserats med medicinsk behandling.

  • Svår hypotoni.

  • Tillstånd med dekompenserad hjärtsvikt.

Dosering

Behandling med Rapiscan är begränsad till användning på en medicinsk enhet där utrustning för hjärtövervakning och återupplivning finns tillgänglig.


Dosering

Rekommenderad dos är en engångsinjektion av 400 mikrogram regadenoson (5 ml) i en perifer ven. Ingen dosjustering för kroppsvikt är nödvändig.


Patienter skall undvika konsumtion av produkter innehållande metylxantiner (t.ex. koffein) liksom läkemedel innehållande teofyllin i minst 12 timmar före administrering av Rapiscan (se avsnitt Interaktioner).

Dipyridamol bör om möjligt inte ges under minst två dagar före administrering av Rapiscan (se avsnitt Interaktioner).


Aminofyllin kan användas för att dämpa allvarliga och/eller kvarstående biverkningar av regadenoson men ska inte enbart användas med enda syfte att avbryta ett krampanfall som inducerats av Rapiscan (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Regadenoson orsakar en snabb ökning av hjärtfrekvensen (se avsnitt Varningar och försiktighet och 5.1). Patienter skall sitta eller ligga ner och övervakas med täta intervall efter injektionen tills EKG-parametrar, hjärtfrekvens och blodtryck har återgått till nivåerna före dosering.Upprepad användning 

Denna produkt skall endast administreras en gång inom en 24-timmarsperiod. Säkerhet och tolerabilitet vid upprepad användning av denna produkt inom 24 timmar har inte klarlagts.

Pediatrisk population 

Säkerhet och effekt för regadenoson för barn yngre än 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Äldre 

Ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion 

Ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt njurfunktion 

Ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt Farmakokinetik).


Administreringssätt

För intravenös användning.

  • Rapiscan skall administreras som en snabb 10 sekundersinjektion i en perifer ven med hjälp av en 22 gauge eller grövre kateter eller nål.

  • 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning skall administreras omedelbart efter injektionen av Rapiscan.

  • Radiofarmaka (radioaktivt läkemedel) för myokardperfusionsscintigrafin skall administreras 10-20 sekunder efter natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning. Radiofarmaka kan injiceras direkt i samma kateter som Rapiscan.

Varningar och försiktighet

Rapiscan har potential att orsaka allvarliga och livshotande reaktioner, inklusive de som listas nedan (se även avsnitt Biverkningar). Kontinuerlig EKG-övervakning skall ske och vitala tecken skall kontrolleras med täta intervall tills EKG-parametrar, hjärtfrekvens och blodtryck har återgått till nivåerna före dosering. Rapiscan skall användas med försiktighet och skall endast administreras på en medicinsk enhet med utrustning för hjärtövervakning och återupplivning. Aminofyllin kan administreras i doser mellan 50 mg och 250 mg genom långsam intravenös injektion (50 mg till 100 mg under 30-60 sekunder) för att dämpa allvarliga och/eller kvarstående biverkningar av Rapiscan men ska inte enbart användas med enda syfte att avbryta ett krampanfall som inducerats av Rapiscan.


Myokardischemi

Fatalt hjärtstillestånd, livshotande ventrikelarytmier och myokardinfarkt kan vara resultatet av den ischemi som inducerats av farmakologiska provokationsmedel såsom Rapiscan.

Rapiscan ska användas med försiktighet hos patienter som nyligen har haft myokardinfarkt. Kliniska prövningar som genomfördes med regadenoson exkluderade patienter som nyligen (inom 3 månader) hade haft myokardinfarkt.


Sinoatriellt och atrioventrikulärt block

Adenosinreceptoragonister, inklusive regadenoson, kan hämma sinus (SA)- och AV-knutorna och orsaka AV-block av första, andra eller tredje graden eller sinusbradykardi.


Hypotoni

Adenosinreceptoragonister, inklusive regadenoson, inducerar arteriell vasodilatation och hypotoni. Risken för allvarlig hypotoni kan vara högre hos patienter med autonom dysfunktion, hypovolemi, stenos i vänster koronarartärs huvudstam, hjärtklaffstenos, perikardit eller perikardiella utgjutningar, eller karotisstenos med cerebrovaskulär insufficiens.


Förhöjt blodtryck

Rapiscan kan orsaka kliniskt signifikanta höjningar av blodtrycket, vilket hos vissa patienter kan leda till hypertonisk kris (se avsnitt Biverkningar). Risken för signifikanta blodtryckshöjningar kan vara större hos patienter med okontrollerad hypertoni. Försök att fördröja administreringen av Rapiscan tills blodtrycket är under kontroll.

I kombination med motion 

Användning av Rapiscan tillsammans med motion har varit förknippad med allvarliga biverkningar, däribland hypotoni, hypertoni, synkope och hjärtstillestånd. Patienter som har haft symtom eller tecken som tyder på akut myokardischemi under motion eller återhämtning har sannolikt särskilt hög risk för allvarliga biverkningar.


Transitoriska ischemiska attacker och plötslig cerebrovaskulär störning

Rapiscan kan orsaka transitorisk ischemisk attack (se avsnitt Biverkningar). I erfarenhet efter godkännande för försäljning ingår även rapporter om plötslig cerebrovaskulär störning (CVA, cerebrovascular accident).


Risk för krampanfall

Försiktighet bör iakttas vid administrering av Rapiscan till patienter med anamnes på krampanfall eller andra riskfaktorer för krampanfall, däribland samtidig administrering av läkemedel som sänker kramptröskeln (t.ex. antipsykotika, antidepressiva medel, teofylliner, tramadol, systemiska steroider och kinoloner).


Aminofyllin kan förlänga ett krampanfall eller orsaka multipla krampanfall till följd av dess prokonvulsiva effekt. Därför rekommenderas inte administrering av aminofyllin för att enbart avbryta ett krampanfall som inducerats av Rapiscan.


Förmaksflimmer eller förmaksfladder

Rapiscan ska användas med försiktighet hos patienter med anamnesförmaksflimmer eller förmaksfladder. Efter godkännande för försäljning har det förekommit fall av förvärrande eller återkomst av förmaksflimmer efter administrering av Rapiscan.


Bronkkonstriktion

Adenosinreceptoragonister, däribland Rapiscan, kan orsaka bronkkonstriktion och andningsstillestånd (se avsnitt Biverkningar), särskilt för patienter med känd eller misstänkt bronkkonstriktion, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma. Lämplig bronkdilaterande behandling och återupplivningsmöjligheter ska finnas tillgängliga innan Rapiscan administreras.

Långt QT-syndrom

Regadenoson stimulerar sympatisk aktivitet och kan öka risken för ventrikulär takyarytmi hos patienter med långt QT-syndrom.


Varningar avseende hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos. Injektionen av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning som ges efter Rapiscan innehåller dock 45 mg natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier med andra läkemedel har utförts.


Metylxantiner

Metylxantiner (t.ex. koffein och teofyllin) är ospecifika adenosinreceptorantagonister och kan interferera med regadenosons vasodilaterande aktivitet (se avsnitt Farmakodynamik). Patienter skall undvika konsumtion av läkemedel innehållande metylxantiner liksom läkemedel innehållande teofyllin i minst 12 timmar före administrering av Rapiscan (se avsnitt Dosering).

Aminofyllin (100 mg, administrerat genom långsam intravenös injektion under 60 sekunder) som injicerats 1 minut efter 400 mikrogram regadenoson hos patienter som genomgick hjärtkateterisering, visade sig förkorta durationen av koronarblodflödessvaret på regadenoson mätt med pulsad ultraljudsdoppler. Aminofyllin har använts för att dämpa biverkningarna av Rapiscan (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Dipyridamol

Dipyridamol ökar nivåerna av adenosin i blodet och svaret på regadenoson kan förändras när nivåerna av adenosin i blodet ökar. Dipyridamol bör om möjligt inte ges under minst två dagar före administrering av Rapiscan (se avsnitt Dosering).

Hjärtaktiva läkemedel

I kliniska studier administrerades Rapiscan till patienter som tog andra hjärtaktiva läkemedel (dvs. βblockerare, kalciumkanalsblockerare, ACE-hämmare, nitrater, hjärtglykosider och angiotensinreceptorblockerare) utan märkbara effekter på Rapiscans säkerhets- eller effektprofil.

Övriga interaktioner

Regadenoson hämmar inte metabolismen av substrat för CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 eller CYP3A4 i humana levermikrosomer, vilket indikerar att det är osannolikt att det förändrar farmakokinetiken för läkemedel som metaboliseras av dessa cytokrom P450-enzymer.

Regadenoson hämmar inte signifikant transportörerna OAT1, OAT3, OCT1, OATP1B1, OATP1B3, MATE1, MATE2-K, BCRP, P-gp, BSEP, ENT 1 eller ENT2 vid 1 µM. Eftersom endast en koncentration utvärderades i de flesta fall är data otillräckliga för att en slutsats ska kunna dras om risken för interaktioner vid nivån för dessa transportörer.


Regadenoson kan ha en måttligt hämmande effekt på den aktiva renala transportören OCT2, och har visat sig vara sannolikt substrat för BCRP-, ENT1- eller ENT2-medierad transport. Med tanke på den föreslagna användningstiden är det dock osannolikt att effekten av läkemedelstransportörena kommer att vara kliniskt relevant.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Graviditet

Det finns inga adekvata data från användningen av Rapiscan hos gravida kvinnor. Djurstudier på pre- och postnatal utveckling har inte genomförts. Fostertoxicitet, men ingen teratogenicitet, observerades i studier på embryofetal utveckling (se avsnitt Farmakodynamik). Den potentiella risken för människa är okänd. Rapiscan skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Det är okänt om regadenoson utsöndras i bröstmjölk. Utsöndringen av regadenoson i mjölk har inte studerats hos djur. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Rapiscan efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. Om Rapiscan administreras, skall kvinnan inte amma i minst 10 timmar (det vill säga minst 5 gånger elimineringshalveringstiden i plasma) efter administrering av Rapiscan.

Fertilitet

Fertilitetsstudier med Rapiscan har inte genomförts (se avsnitt Farmakodynamik).

Trafik

Administrering av Rapiscan kan resultera i biverkningar såsom yrsel, huvudvärk och dyspné (se avsnitt Biverkningar) strax efter administrering. De flesta biverkningar är dock lindriga och övergående och försvinner inom 30 minuter efter att Rapiscan har getts. Därför förväntas ingen eller försumbar effekt av Rapiscan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner när behandlingen har avslutats och dessa biverkningar har försvunnit.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen 

Biverkningarna hos de flesta patienter som fick Rapiscan i kliniska studier var lindriga, övergående (försvann vanligtvis inom 30 minuter efter att Rapiscan hade getts) och krävde ingen medicinsk åtgärd.

Biverkningar förekom hos ungefär 80 % av patienterna. De vanligaste biverkningarna som rapporterades under klinisk utveckling hos totalt 1 651 patienter/ försökspersoner var: dyspné (29 %), huvudvärk (27 %), rodnad (23 %), bröstsmärta (19 %), förändringar av ST-segment på elektrokardiogram (18 %), mag-tarmbesvär (15 %) och yrsel (11 %).


Rapiscan kan orsaka myokardischemi (eventuellt associerad med fatalt hjärtstillestånd, livshotande ventrikelarytmier och myokardinfarkt), hypotoni som leder till synkope och transitoriska ischemiska attacker, förhöjt blodtryck som leder till hypertoni och hypertoniska kriser samt block av SA/AVknutan, vilket leder till AV-block av första, andra eller tredje graden, eller sinusbradykardi som kräver åtgärd (se avsnitt Varningar och försiktighet). Tecken på överkänslighet (utslag, urtikaria, angioödem, anafylaxi och/eller trånghetskänsla i halsen) kan vara omedelbara eller fördröjda.


Aminofyllin kan användas för att dämpa allvarliga eller kvarstående biverkningar av Rapiscan men ska inte enbart användas med enda syfte att avbryta ett krampanfall som inducerats av Rapiscan (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tabellista över biverkningar 

Utvärderingen av biverkningar av regadenoson baseras på säkerhetsdata från kliniska studier och erfarenhet efter marknadsföring. Alla biverkningar presenteras i nedanstående tabell och listas efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100) och sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Immunsystemet: 

Mindre vanliga

Överkänslighetsreaktioner, inklusive utslag, urtikaria, angioödem, anafylaxi och/eller trånghetskänsla i halsen

Psykiska störningar: 

Mindre vanliga

Ångest, sömnlöshet

Centrala och perifera nervsystemet: 

Mycket vanliga

Huvudvärk, yrsel

Vanliga

Parestesi, hypestesi, dysgeusi

Mindre vanliga

Konvulsioner, synkope, transitoriska ischemiska attacker, okänslighet för stimuli, sänkt medvetandegrad, tremor, somnolens

Sällsynta

Plötslig cerebrovaskulär störning

Ögon: 

Mindre vanliga

Dimsyn, ögonsmärta

Öron och balansorgan: 

Mindre vanliga

Tinnitus

Hjärtat: 

Mycket vanliga

Förändringar av ST-segment på elektrokardiogram

Vanliga

Angina pectoris, atrioventrikulärblock, takykardi, hjärtklappning, andra EKG-avvikelser inklusive förlängt korrigerat QT-intervallelektrokardiogram

Mindre vanliga

Hjärtstillestånd, myokardinfarkt, fullständigt AV-block, bradykardi, förmaksfladder, ny debut, förvärrande eller återkomst av förmaksflimmer

Blodkärl: 

Mycket vanliga

Rodnad

Vanliga

Hypotoni

Mindre vanliga

Hypertoni, blekhet, perifer kyla

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mycket vanliga

Dyspné

Vanliga

Trångt i halsen, halsirritation, hosta

Mindre vanliga

Takypné, väsande andning

Ingen känd frekvens

Bronkialspasm, andningsstillestånd

Magtarmkanalen: 

Mycket vanliga

Mag-tarmbesvär

Vanliga

Kräkningar, illamående, oralt obehag

Mindre vanliga

Uppspänd buk, diarré, fekal inkontinens

Hud och subkutan vävnad: 

Vanliga

Hyperhidros

Mindre vanliga

Erytem

Muskuloskeletala systemet och bindväv: 

Vanliga

Rygg-, nack- eller käksmärta, extremitetssmärta, muskuloskeletalt obehag

Mindre vanliga

Artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: 

Mycket vanliga

Bröstsmärta

Vanliga

Sjukdomskänsla, asteni

Mindre vanliga

Smärta på injektionsstället, allmän kroppssmärta

Beskrivning av utvalda biverkningar 

Fatalt hjärtstillestånd, livshotande ventrikelarytmier och myokardinfarkt kan vara resultatet av den ischemi som induceras av farmakologiska provokationsmedel. Utrustning för hjärtåterupplivning och utbildad personal skall finnas tillgänglig före administrering av Rapiscan (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Sinoatriellt och atrioventrikulärt block

Adenosinreceptoragonister, inklusive Rapiscan, kan hämma SA- och AV-knutorna och orsaka AVblock av första, andra eller tredje graden eller sinusbradykardi som kräver åtgärd. I kliniska studier utvecklades AV-block av första graden (förlängning av PR-intervallet på > 220 msek) hos 3 % av patienterna inom 2 timmar efter administrering av Rapiscan; övergående AV-block av andra graden med ett uteblivet slag observerades hos en patient som fick Rapiscan. Vid erfarenhet efter marknadsföring har hjärtblock av tredje graden och asystoli rapporterats inom några minuter efter administrering av Rapiscan.

Hypotoni

Adenosinreceptoragonister, inklusive Rapiscan, inducerar arteriell vasodilatation och hypotoni. I kliniska studier observerades sänkt systoliskt blodtryck (> 35 mm Hg) hos 7 % av patienterna och sänkt diastoliskt blodtryck (> 25 mm Hg) hos 4 % av patienterna inom 45 minuter efter administrering av Rapiscan. Risken för allvarlig hypotoni kan vara högre hos patienter med autonom dysfunktion, hypovolemi, stenos i vänster koronarartärs huvudstam, hjärtklaffstenos, perikardit eller perikardiella utgjutningar, eller karotisstenos med cerebrovaskulär insufficiens. Vid erfarenhet efter marknadsföring har synkope och transitoriska ischemiska attacker rapporterats.


Förhöjt blodtryck

I kliniska prövningar har ett förhöjt systoliskt blodtryck ( 50 mm Hg) setts hos 0,7 procent av patienterna och ett förhöjt diastoliskt blodtryck (≥ 30 mm Hg) hos 0,5 procent av patienterna. De flesta höjningarna försvann inom 10 till 15 minuter, men i vissa fall sågs höjningar 45 minuter efter administreringen.


Långt QT-syndrom

Regadenoson ökar sympatisk tonus, vilket orsakar ökad hjärtfrekvens och en förkortning av QTintervallet. Hos en patient med långt QT-syndrom kan sympatisk stimulering resultera i mindre förkortning av QT-intervallet än normalt och kan även orsaka en paradoxal förlängning av QTintervallet. Hos dessa patienter kan fenomenet med R-på-T-syndrom förekomma, där ett extra slag avbryter T-vågen hos det föregående slaget, och detta ökar risken för ventrikulär takyarytmi.


Huvudvärk

Huvudvärk rapporterades av 27 % av de försökspersoner som fick Rapiscan i kliniska studier. Huvudvärken bedömdes vara svår hos 3 % av försökspersonerna.


Äldre population 

Äldre patienter (≥ 75 års ålder; n = 321) hade en biverkningsprofil som var likartad den hos yngre patienter (< 65 års ålder; n = 1 016), men hade högre incidens av hypotoni (2 % mot < 1 %).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I en studie på friska frivilliga bedömdes symtom med rodnad, yrsel och ökad hjärtfrekvens som outhärdliga vid regadenosondoser över 0,02 mg/kg.


Behandling

Aminofyllin kan användas för att dämpa allvarliga eller kvarstående biverkningar av Rapiscan (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Regadenoson är en agonist med låg affinitet (Ki ≈ 1,3 µM) för A2A-adenosinreceptorn, med minst 10 gånger lägre affinitet för A1-adenosinreceptorn (Ki > 16,5 µM) och mycket låg, eller ingen, affinitet för A2B- och A3-adenosinreceptorerna. Aktiveringen av A2A-adenosinreceptorn orsakar koronar vasodilatation och ökar koronarblodflödet. Trots låg affinitet för A2A-adenosinreceptorn har regadenoson hög potens att öka koronar konduktans hos isolerade hjärtan från råtta och marsvin, med EC50-värden på 6,4 nM respektive 6,7–18,6 nM. Regadenoson visar selektivitet (≥ 215 gånger högre) för att öka koronar konduktans (A2A-medierat svar) i förhållande till sänkning av hjärtats ledning till AV-knutan (A1-medierat svar) mätt med AV-ledningstid (råtthjärta) eller S-H-intervallet (marsvinshjärta). Regadenoson ökar företrädesvis blodflödet i koronara, i förhållande till perifera (framben, hjärna, lungor), arteriella kärlbäddar hos sövd hund.


Farmakodynamiska effekt

Koronarblodflöde 

Regadenoson orsakar en snabb ökning av koronarblodflödet under en kort stund. Hos patienter som genomgick koronar kateterisering användes pulsad ultraljudsdoppler för att mäta den genomsnittliga maxhastigheten hos koronarblodflödet före och upp till 30 minuter efter administrering av Rapiscan (400 mikrogram intravenöst). Genomsnittlig maxhastighet ökade till mer än dubbla utgångsnivån vid 30 sekunder och minskade till hälften av maximal effekt inom 10 minuter (se avsnitt Farmakokinetik).


Myokardiets upptag av radiofarmakon är proportionellt mot koronarblodflödet. Eftersom regadenoson ökar blodflödet i normala koronarartärer, med liten eller ingen ökning i stenotiska artärer, ger regadenoson förhållandevis mindre upptag av radiofarmakon i kärlområden som försörjs av stenotiska artärer. Myokardiets upptag av radiofarmakon efter administrering av Rapiscan är därför större i områden som perfunderas av normala artärer i förhållande till stenotiska artärer.


Hemodynamiska effekter 

De flesta patienter fick en snabb ökning av hjärtfrekvensen. Den största genomsnittliga förändringen från utgångsnivån (21 bpm) sker ungefär 1 minut efter administrering av Rapiscan. Hjärtfrekvensen återgår till utgångsnivån inom 10 minuter. Förändringarna i systoliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck varierade, med en största genomsnittlig förändring i systoliskt blodtryck på −3 mm Hg och i diastoliskt blodtryck på −4 mm Hg ungefär 1 minut efter administrering av Rapiscan. En blodtrycksökning observerades hos en del patienter (högsta systoliska blodtryck 240 mm Hg och högsta diastoliska blodtryck 138 mm Hg).


Respiratoriska effekter 

A2B- och A3-adenosinreceptorerna är inblandade i patofysiologin vid bronkkonstriktion hos mottagliga individer (dvs. astmatiker). I in vitro-studier har regadenoson visats ha liten bindningsaffinitet för A2B- och A3-adenosinreceptorerna. Förekomsten av en FEV1-reduktion > 15 % från utgångsnivån efter administrering av Rapiscan utvärderades i tre randomiserade, kontrollerade kliniska studier. I den första studien som omfattade 49 patienter med måttlig till svår KOL var frekvensen av FEV1-reduktion > 15 % från utgångsnivån 12 % och 6 % efter dosering av Rapiscan respektive placebo (p = 0,31). I den andra studien som omfattade 48 patienter med lindrig till måttlig astma, vilka tidigare hade visat bronkkonstriktiva reaktioner mot adenosinmonofosfat, var frekvensen av FEV1-reduktion > 15 % från utgångsnivån densamma (4 %) både efter dosering av Rapiscan och av placebo. I den tredje studien som omfattade 1009 patienter med lindrig eller måttlig astma (n=537) och måttlig eller svår KOL (n=472) var incidensen av FEV1-reduktion > 15 % från utgångsnivån 1,1 % och 2,9 % hos patienter med astma (p=0,15) och 4,2 % och 5,4 % hos patienter med KOL (p=0,58) efter dosering av Rapiscan respektive placebo. I den första och andra studien rapporterades dyspné som en biverkning efter dosering av Rapiscan (61 % för patienter med KOL; 34 % för patienter med astma), medan inga försökspersoner fick dyspné efter placebo. I den tredje studien rapporterades dyspné oftare efter Rapiscan (18 % för patienter med KOL; 11 % för patienter med astma) än efter placebo, men med lägre frekvens än vad som rapporterats under klinisk utveckling (se avsnitt Biverkningar). Det var uppenbart att det fanns ett samband mellan ökad svårighetsgrad hos sjukdomen och ökad incidens av dyspné hos patienter med astma, men inte hos patienter med KOL. Användningen av bronkdilaterande behandling för symtomen skiljde sig inte mellan Rapiscan och placebo. Dyspné var inte korrelerad med en minskning i FEV1.

Klinisk effekt och säkerhet

Kliniska studier har visat Rapiscans effekt och säkerhet hos patienter där farmakologisk provokation vid myokardscintigrafi är indicerat.


Rapiscans effekt och säkerhet bestämdes i förhållande till adenosin i två randomiserade, dubbelblinda studier (ADVANCE MPI 1 och ADVANCE MPI 2) omfattande 2 015 patienter med känd eller misstänkt kranskärlssjukdom, vilka remitterades för kliniskt indicerad farmakologisk provokation vid myokardscintigrafi. Totalt 1 871 av dessa patienter hade bilder som bedömdes giltiga för den primära effektutvärderingen, omfattande 1 294 (69 %) män och 577 (31 %) kvinnor med en medianålder på 66 år (spridning 26-93 års ålder). Varje patient genomgick initial provokationsscintigrafi med hjälp av adenosin (6-minutersinfusion med en dos på 0,14 mg/kg/min, utan fysisk ansträngning) med ett protokoll för synkroniserad SPECT (singelfotonemissionstomografi)-avbildning med radionuklid. Efter den initiala scintigrafin randomiserades patienterna till att få antingen Rapiscan eller adenosin, och genomgick en andra provokationsscintigrafi med samma protokoll för radionuklidavbildning som användes för den initiala scintigrafin. Mediantiden mellan scintigrafierna var 7 dagar (spridning 1-104 dagar).


De vanligaste kardiovaskulära anamneserna omfattade hypertoni (81 %), koronar bypass-operation (CABG), perkutan transluminal koronar angioplastik (PTCA) eller stentning (51 %), angina (63 %) och anamnes med myokardinfarkt (41 %) eller arytmier (33 %); andra anamneser inkluderade diabetes (32 %) och KOL (5 %). Patienter som nyligen hade haft allvarlig okontrollerad ventrikelarytmi, myokardinfarkt eller instabil angina, anamnes med AV-block högre än första graden eller med symtomatisk bradykardi, sjuk sinusknuta eller hjärtimplantat exkluderades. Ett antal patienter tog hjärtaktiva läkemedel den dag scintigrafin gjordes, inklusive β-blockerare (18 %), kalciumkanalsblockerare (9 %) och nitrater (6 %).


Bildöverensstämmelse

Jämförelsen mellan de bilder som erhölls med Rapiscan och de som erhölls med adenosin genomfördes enligt följande. Med hjälp av 17-segmentsmodellen beräknades det antal segment som visade en reversibel perfusionsdefekt för den initiala adenosinstudien och för den randomiserade studien som använde Rapiscan eller adenosin. I den poolade studiepopulationen hade 68 % av patienterna 0-1 segment som visade reversibla defekter vid den initiala scintigrafin, 24 % hade 2-4 segment och 9 % hade ≥ 5 segment. Graden av överensstämmelse mellan den bild som erhölls med Rapiscan eller adenosin och den initiala adenosinbilden beräknades genom att fastställa hur ofta patienterna som placerats i varje initial adenosinkategori (0-1, 2-4, 5-17 reversibla segment) placerades i samma kategori med den randomiserade scintigrafin. Graderna av överensstämmelse för Rapiscan och adenosin beräknades som genomsnittet av överensstämmelsegraderna i dessa tre kategorier bestämda med den initiala scintigrafin. Studierna ADVANCE MPI 1 och ADVANCE MPI 2, var för sig och i kombination, visade att Rapiscan liknar adenosin vid utvärdering av omfattningen av reversibla perfusionsavvikelser:ADVANCE

MPI 1

(n = 1 113) 

ADVANCE

MPI 2 

(n = 758) 

Kombinerade studier (n = 1 871) 

Överensstämmelsegrad adenosinadenosin (± SE) Antal patienter (n)

61 ± 3 %

372

64 ± 4 %

259

62 ± 3 %

631

Överensstämmelsegrad adenosin – Rapiscan (± SE)

Antal patienter (n)

62 ± 2 %

741

63 ± 3 %

499

63 ± 2 %

1 240

Skillnad i grad (Rapiscan – adenosin) (± SE) 95 % konfidensintervall

1 ± 4 %

-7,5; 9,2 %

-1 ± 5%

-11,2; 8,7%

0 ± 3 %

-6,2; 6,8 %


I ADVANCE MPI 1 och ADVANCE MPI 2 var de viktade kappa-värdena (Cicchetti-Allison och Fleiss-Cohen) för tre blindade avläsares medianpoäng med avseende på ichemisk storlekskategori (segmenten med normalt viloupptag och lindrig/osäker reduktion av provokationsupptag räknades inte som ischemiska) för de kombinerade studierna på regadenoson med adenosinscintigrafin måttliga, 0,53 respektive 0,61. De viktade kappa-värdena för två på varandra följande adenosinscintigrafier var också måttliga, 0,50 respektive 0,55.


Effekt av koffein 

I en studie med vuxna patienter, som genomgick farmakologisk provokation vid

myokardperfusionsscintigrafi med radionuklid tillsammans med Rapiscan och som randomiserades till att få placebo (n=66) eller koffein (200 mg, n=70 eller 400 mg, n=71) administrerat 90 minuter före testet, äventyrade koffein den diagnostiska noggrannheten när det gällde att detektera reversibla perfusionsdefekter (p<0,001). Det var ingen statistisk skillnad mellan 200 mg och 400 mg koffein med Rapiscan. Det var inte heller någon tydlig effekt av 200 mg eller 400 mg koffein på plasmakoncentrationerna av regadenoson.


Säkerhets- och tolerabilitetstest

I studierna ADVANCE MPI 1 och ADVANCE MPI 2 uppnådde följande fördefinierade säkerhets- och tolerabilitetsmått statistisk signifikans vid jämförelse mellan Rapiscan och adenosin: (1) en summerad poäng för både förekomsten och svårighetsgraden av symtomgrupperna rodnad, bröstsmärta och dyspné var lägre med Rapiscan (0,9 ± 0,03) än med adenosin (1,3 ± 0,05); och (2) symtomgrupperna rodnad (21 % mot 32 %), bröstsmärta (28 % mot 40 %) och hals-, nack- eller käksmärta (7 % mot 13 %) var mindre frekvent med Rapiscan; incidensen av huvudvärk (25 % mot 16 %) var mer frekvent med Rapiscan.


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Rapiscan för en eller flera grupper av den pediatriska populationen med myokardperfusionsstörningar (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Absorption

Rapiscan administreras genom intravenös injektion. Regadenosons plasmakoncentration-tid-profil hos friska frivilliga är av multiexponentiell natur och karakteriseras bäst med en 3-kompartmentsmodell. Högsta plasmakoncentrationen av regadenoson uppnås inom 1 till 4 minuter efter injektion av Rapiscan och sker parallellt med insättandet av det farmakodynamiska svaret (se avsnitt Farmakodynamik). Halveringstiden för dessa initiala faser är ungefär 2 till 4 minuter. En intermediär fas följer, med en halveringstid på i genomsnitt 30 minuter, vilken sammanfaller med förlust av den farmakologiska effekten. Den terminala fasen består av en sänkning i plasmakoncentration med en halveringstid på ungefär 2 timmar. Inom dosområdet 0,003-0,02 mg/kg (eller ungefär 0,18–1,2 mg) hos friska försökspersoner förefaller clearance, terminal halveringstid eller distributionsvolym inte vara beroende av dosen.

Distribution 

Regadenoson är måttligt bundet till humana plasmaproteiner (25-30 %).


Metabolism

Metabolismen av regadenoson är inte känd hos människa. Inkubering med levermikrosomer från råtta, hund och människa, liksom humana hepatocyter, gav inte några detekterbara metaboliter av regadenoson. Efter intravenös administrering av 14C-märkt regadenoson till råtta och hund, utsöndrades den mesta radioaktiviteten (85-96 %) i form av oförändrat regadenoson. Dessa fynd indikerar att metabolism av regadenoson inte spelar någon större roll vid elimineringen av regadenoson.


Eliminering

Hos friska frivilliga utsöndrades 57 % av regadenosondosen oförändrad i urinen (spridning 19-77 %), med en genomsnittlig plasma-njurclearance på ca 450 ml/min, dvs. högre än den glomerulära filtreringshastigheten. Detta indikerar att njurarnas tubulära sekretion har en roll vid eliminering av regadenoson.


Speciella populationer

En populationsfarmakokinetisk analys inkluderande data från försökspersoner och patienter visade att regadenosons clearance minskar parallellt med en reduktion i kreatininclearance (creatinine clearance, CrCl) och ökar med ökande kroppsvikt. Ålder, kön och etnisk tillhörighet har minimala effekter på regadenosons farmakokinetik.

Nedsatt njurfunktion

Elimineringen av regadenoson studerades hos 18 försökspersoner med olika grad av nedsatt njurfunktion och hos 6 friska försökspersoner. Med ökande grad av nedsatt njurfunktion, från lindrigt (CrCl 50 till < 80 ml/min) till måttligt (CrCl 30 till < 50 ml/min) till svårt nedsatt njurfunktion (CrCl < 30 ml/min), utsöndrades regadenosonfraktionen oförändrad i urinen och njurclearance minskade, vilket resulterade i ökande elimineringshalveringstider och AUC-värden jämfört med friska försökspersoner (CrCl ≥ 80ml/min). De högsta observerade plasma-koncentrationerna, liksom de uppskattade distributionsvolymerna, var dock likartade i alla grupperna. Plasmakoncentration-tidprofilerna var inte signifikant förändrade under de tidiga stadierna efter dosering när de flesta farmakologiska effekter observeras. Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt njurfunktion.


Farmakokinetiken för regadenoson hos patienter som får dialys har inte utvärderats.


Nedsatt leverfunktion

Mer än 55 % av regadenosondosen utsöndras oförändrad i urinen och faktorer som minskar clearance påverkar inte plasmakoncentrationen i de tidiga stadierna efter dosering när kliniskt viktiga effekter observeras. Regadenosons farmakokinetiska parametrar har inte specifikt utvärderats hos försökspersoner med olika grad av nedsatt leverfunktion. En post-hoc-analys av data från de två kliniska fas 3-studierna visade dock att farmakokinetiken för regadenoson inte påverkades i en liten undergrupp av patienter med laboratorievärden som tydde på nedsatt leverfunktion (2,5 gångers förhöjning av transaminasnivån eller 1,5 gångers förhöjning av bilirubinnivån i serum eller förlängning av protrombintiden). Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt leverfunktion.

Äldre patienter

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys har ålder obetydlig inverkan på regadenosons farmakokinetik. Ingen dosjustering behövs hos äldre patienter.


Pediatrisk population

Regadenosons farmakokinetiska parametrar har inte undersökts i den pediatriska populationen (< 18 år).

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet eller embryofetal utveckling visade inte några särskilda risker för människa. Tecken på toxicitet hos moder och foster sågs hos råtta och kanin (minskad fostervikt, fördröjd benbildning [råtta]), minskade kullstorlekar och minskat antal levande foster [kanin]), men ingen teratogenicitet. Fostertoxicitet observerades efter upprepad daglig administrering av regadenoson, men i doser som gott och väl översteg den rekommenderade humana dosen. Fertilitetsstudier och pre- och postnatala studier har inte genomförts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje 5 ml injektionsflaska innehåller 400 mikrogram regadenoson (80 mikrogram/ml).


Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumfosfatdihydrat

Natriumdihydrogenfosfatmonohydrat

Propylenglykol

Dinatriumedetat

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

4 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Detta läkemedel skall inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning innan administrering.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 400 mikrogram/5 ml Klar, färglös lösning
1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av