Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gemcitabin Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Pulver till infusionsvätska, lösning 38 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Vitt till gulvitt pulver)

Pyrimidinanalog

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-10-18.

Indikationer

Gemcitabin används för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad blåscancer i kombination med cisplatin.


Gemcitabin används för behandling av lokalt avancerat eller metastaserande adenokarcinom i pankreas.


Gemcitabin används i kombination med cisplatin som initial behandling av kemoterapinaiva patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Gemcitabin som monoterapi kan övervägas hos äldre patienter och patienter med funktionsstatus 2.


Lokalt avancerad eller metastaserad epitelial ovarialcancer i kombination med karboplatin hos patienter med recidiverande sjukdom efter en recidivfri period på minst 6 månader efter platinabaserad förstahandsterapi.


Gemcitabin används i kombination med paklitaxel till behandling av icke-resektabel, lokalt recidiverande eller metastaserad bröstcancer hos patienter med recidiverande sjukdom efter (neo)adjuvant kemoterapi. Tidigare kemoterapi skall ha inkluderat en antracyklin om inte sådan är kontraindicerad.

Kontraindikationer

Överkänslighet för gemcitabin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.
Amning (se avsnitt Graviditet).

Dosering

Behandling med gemcitabin bör inledas av eller ske i samråd med läkare med stor erfarenhet av cytostatikabehandling.


Dosrekommendationer


Blåscancer
Kombinationsbehandling
Den rekommenderade dosen av gemcitabin är 1000 mg/m2 kroppsyta givet som intravenös infusion under 30 minuter. Dosen skall ges dag 1, 8 och 15 i varje 28-dagars behandlingscykel i kombination med cisplatin. Dag 1 efter gemcitabin administreringen eller dag 2 i 28-dagars cykeln ges en rekommenderad dos av cisplatin 70 mg/m2 kroppsyta. Därefter upprepas denna 4-veckors behandlingscykel. Dosen kan reduceras, antingen under pågående behandlingscykel eller vid nästa behandlingscykel, baserat på den individuellt observerade toxiciteten.


Pankreascancer
Den rekommenderade dosen av gemcitabin är 1000 mg/m2 kroppsyta givet som intravenös infusion under 30 minuter. Detta upprepas en gång per vecka under en period av upp till 7 veckor följt av en veckas uppehåll. Påföljande cykler ges gemcitabin en gång per vecka under en period av 3 veckor följt av en veckas uppehåll. Reduktion av dosen, antingen under pågående behandlingscykel eller vid nästa behandlingscykel, kan göras baserat på den individuellt observerade toxiciteten.


Icke-småcellig lungcancer
Monoterapi
Den rekommenderade dosen av gemcitabin är 1000 mg/m2 kroppsyta givet som intravenös infusion under 30 minuter. Detta upprepas en gång per vecka under en period av 3 veckor följt av en veckas uppehåll. Denna 4-veckors cykel upprepas därefter. Reduktion av dosen, antingen under pågående behandlingscykel eller vid nästa behandlingscykel, kan göras baserat på den individuellt observerade toxiciteten.


Kombinationsbehandling
Den rekommenderade dosen av gemcitabin är 1250 mg/m2 kroppsyta givet som intravenös infusion under 30 minuter dag 1 och 8 under behandlingscykeln (21 dagar). Reduktion av dosen, antingen under pågående behandlingscykel eller vid nästa behandlingscykel, kan göras baserat på den individuellt observerade toxiciteten. Cisplatin har administrerats i doser mellan 75-100 mg/m2 en gång var tredje vecka.


Bröstcancer
Kombinationsbehandling
Gemcitabin rekommenderas att användas tillsammans med paklitaxel enligt följande: 175 mg/m2 paklitaxel infunderas intravenöst under ca 3 timmar dag 1 och därefter infunderas gemcitabin (1250 mg/m2) intravenöst under 30 minuter dag 1 och 8 i varje 21-dagars behandlingscykel. Dosen kan reduceras antingen under pågående behandlingscykel eller vid nästa behandlingscykel baserat på den individuellt observerade toxiciteten. Totalantalet granulocyter bör vara minst 1500 (x 106/l) före kombinationsbehandling med paklitaxel.


Ovarialcancer
Kombinationsbehandling
Gemcitabin rekommenderas att användas tillsammans med karboplatin enligt följande: 1000 mg/m2 gemcitabin infunderas intravenöst under 30 minuter dag 1 och 8 i varje 21-dagars behandlingscykel. Efter gemcitabin ges karboplatin dag 1 tills AUC på 4,0 mg/ml•min uppnås. Dosen kan reduceras antingen under pågående behandlingscykel eller vid nästa behandlingscykel baserat på den individuellt observerade toxiciteten.


Behandlingskontroll av toxicitet och dosändring beroende på toxicitet


Dosändring beroende på icke-hematologisk toxicitet
Under behandlingen med gemcitabin skall patienten regelbundet läkarundersökas och lever- och njurfunktion kontrolleras för att upptäcka icke-hematologisk toxicitet. Reduktion av dosen, antingen under pågående behandlingscykel eller vid nästa behandlingscykel, kan göras baserat på den individuellt observerade graden av toxicitet. Vid allvarlig icke-hematologisk toxicitet (grad 3 eller 4) , med undantag för illamående/kräkningar, skall behandlingen med gemcitabin avbrytas eller dosen reduceras beroende på behandlande läkares bedömning. Administreringen skall inte återupptas förrän toxiciteten enligt behandlande läkare försvunnit.


För dosjustering vid kombinationsbehandling med cisplatin, karboplatin eller paklitaxel hänvisas till aktuell produktresumé.


Dosändring beroende på hematologisk toxicitet
Vid inledning av en behandlingscykel
Alla patienter, oberoende av indikation, skall före varje dos kontrolleras med avseende på antal trombocyter och granulocyter. Totalantal granulocyter skall vara minst 1500 (x106/l) och antal trombocyter 100 000 (x106/l) före start av en behandlingscykel.


Inom en behandlingscykel
Ändringar av gemcitabindosen inom en cykel skall göras enligt nedanstående tabeller.


Dosändring av gemcitabin inom en cykel för blåscancer, icke-småcellig lungcancer och pankreascancer, vid monoterapi eller vid kombinationsbehandling med cisplatin

Total antal granulocyter (x106/l)

Antal trombocyter (x106/l)

Procent av Gemcitabin Fresenius Kabi standarddos (%)

>1000

och

>100 000

100 

500-1000

eller

50 000-100 000

75 

< 500

eller

< 50 000

behandlingen avbryts*

*Behandlingen avbryts och skall inte återinsättas inom en behandlingscykel förrän totalantalet granulocyter är minst 500 (x106/l) och antalet trombocyter 50 000 (x106/l).


Dosändring av gemcitabin inom en cykel för bröstcancer vid kombinations­behandling med paklitaxel

Totalantal granulocyter (x106/l)

Antal trombocyter (x106/l)

Procent av Gemcitabin Fresenius Kabi standarddos (%)

≥1200

och

>75 000

100 

1000 - < 1200

eller

50 000-75 000

75

700 - < 1000

och

≥ 50 000

50 

< 700

eller

< 50 000

behandlingen avbryts*

*Behandlingen avbryts och skall inte återinsättas inom en behandlingscykel. Behandlingen kan återinsättas på dag 1 i nästa cykel så snart totalantalet granulocyter är minst 15000 (x106/l) och antalet trombocyter 100 000 (x106/l).


Dosändring av gemcitabin inom en cykel för ovarialcancer vid kombinationsbehandling med karboplatin

Totalantal granulocyter (x106/l)

Antal trombocyter (x106 /l)

Procent av Gemcitabin Fresenius Kabi standarddos (%)

> 1500

och

≥ 100 000

100 

1000- 1500

eller

75 000-100 000

50 

< 1000

eller

< 75 000

behandlingen avbryts*

*Behandlingen avbryts och skall inte återinsättas inom en behandlingscykel. Behandlingen kan återinsättas på dag 1 i nästa cykel så snart totalantalet granulocyter är minst 1500 (x106/l) och antalet trombocyter 100 000 (x106/l).


Dosändring på grund av hematologisk toxicitet i efterföljande behandlingscykler för alla indikationer
Gemcitabindosen skall reduceras till 75 % av startdosen i ursprunglig cykel om hematologisk toxicitet enligt följande inträffar:


  • Totalantal granulocyter < 500 x 106/l i mer än 5 dagar

  • Totalantal granulocyter < 100 x 106/l i mer än 3 dagar

  • Neutropeni med feber

  • Trombocyter < 25 000 x 106/l

  • Cykelförskjutning på mer än en vecka på grund av toxicitet


Administrering


Gemcitabin Fresenius Kabi tolereras väl under infusionen och kan administreras till ambulanta patienter. Om extravasering sker måste infusionen omedelbart avbrytas och påbörjas på nytt i ett annat blodkärl. Patienten skall övervakas noggrant efter administreringen.


För anvisningar angående upplösning, se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring


Speciella grupper


Patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion
Gemcitabin skall användas med försiktighet till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion eftersom det finns otillräckliga data från kliniska studier för att kunna ge bestämda dosrekommendationer för dessa patientgrupper (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).


Äldre (> 65 år)
Gemcitabin har tolererats väl av patienter äldre än 65 år. Det finns inget som tyder på något behov för dosändringar hos äldre, förutom de som redan rekommenderas för alla patienter (se avsnitt Farmakokinetik).


Barn (< 18 år)
Gemcitabin rekommenderas ej till barn under 18 år på grund av otillräckliga data beträffande säkerhet och effekt.

Varningar och försiktighet

Förlängning av infusionstiden och ökad doseringsfrekvens har visat sig öka toxiciteten.


Hematologisk toxicitet
Gemcitabin kan ge benmärgssuppression som visar sig i form av leukopeni, trombocytopeni och anemi.


Patienten skall före varje dos kontrolleras med avseende på antal trombocyter, leukocyter och granulocyter. Tillfälligt avbrott av eller ändringar i behandlingen skall övervägas då läkemedelsinducerad benmärgssuppression upptäcks (se avsnitt Dosering). Myelosuppression är dock kortvarig och resulterar vanligtvis inte i dosreduktion och sällan i behandlingsavbrott.
Den perifera blodbilden kan fortsätta att förvärras efter seponering av gemcitabin. Hos patienter med nedsatt benmärgsfunktion bör behandlingen påbörjas försiktigt. I likhet med annan cytostatikabehandling måste risken för ackumulerad benmärgssuppression beaktas när behandlingen med gemcitabin sker i kombination med annan kemoterapi.


Lever- och njurinsufficiens
Gemcitabin skall användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion och njurfunktion, eftersom det finns otillräckliga data från kliniska studier för att kunna ge bestämda dosrekommendationer för denna patientgrupp (se avsnitt Dosering).


Administrering av gemcitabin till patienter med levermetastaser eller till patienter som har hepatit, alkoholism eller levercirros i anamnesen kan medföra att bakomliggande leverinsufficiens förvärras.


Kontroll av njur- och leverfunktion (inkluderande virologiska prov) bör utföras regelbundet.


Samtidig strålbehandling
Samtidig strålbehandling (samtidigt eller med ≤7 dagars mellanrum): Toxicitet har rapporterats (se avsnitt Interaktioner för ytterligare information och behandlingsrekommendationer).


Levande vacciner
Vaccin mot gula febern och andra levande, försvagade vacciner rekommenderas inte till patienter som behandlas med gemcitabin (se avsnitt Interaktioner).


Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom

Fall av posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) med potentiellt allvarliga konsekvenser har rapporterats hos patienter som fått gemcitabin enbart eller i kombination med andra cytostatika. Akut hypertoni och kramper rapporterades hos de flesta patienter med gemcitabin som fick PRES, men även andra symptom som huvudvärk, letargi, förvirring och blindhet kunde uppträda. Diagnosen fastställs bäst genom magnetresonans (MRI). PRES var oftast reversibelt efter lämplig stödjande behandling. Om PRES inträffar under behandlingen, ska gemcitabin avslutas permanent och stödjande behandling, inklusive blodtryckskontroll och kramplösande läkemedel sättas in.


Hjärta-kärl
På grund av risk för hjärt- och kärlsjukdom med gemcitabin måste särskild försiktighet iakttas hos patienter med kardiovaskulära händelser i anamnesen.


Kapillärläckagesyndrom

Kapillärläckagesyndrom har rapporterats hos patienter som fått gemcitabin ensamt eller i kombination med andra cytostatika (se avsnitt Biverkningar). Tillståndet är vanligen behandlingsbart, om det upptäcks tidigt och hanteras på rätt sätt, men dödliga fall har rapporterats. Tillståndet innebär systemisk hyperpermeabilitet av kapillärerna, då vätska och proteiner från det intravaskulära rummet läcker ut i interstitiet. De kliniska tecknen innefattar generellt ödem, viktökning, hypoalbuminemi, allvarlig hypotoni, akut njursvikt och pulmonellt ödem. Gemcitabintillförseln ska avbrytas och stödjande behandling sättas in om kapillärläckagesyndrom inträffar under behandling. Kapillärläckagesyndrom kan inträffa i senare cykler och har i litteraturen associerats med adult respiratoriskt distress-syndrom.


Lungor
Pulmonella effekter, ibland allvarliga (som t ex pulmonellt ödem, interstitiell pneumonit och adult respiratoriskt distress-syndrom hos vuxna (ARDS) har rapporterats i samband med gemcitabinbehandling. Etiologin av dessa effekter är okänd. Om sådana effekter utvecklas bör avbrytande av behandlingen med gemcitabin övervägas. Att påbörja understödjande behandling på ett tidigt stadium kan förbättra situationen.


Njurar


Hemolytiskt uremiskt syndrom

Kliniska fynd som överensstämmer med hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) har rapporterats sällsynt (data efter marknadsföring) hos patienter som fått gemcitabin (se avsnitt Biverkningar). HUS är ett potentiellt livshotande tillstånd. Gemcitabinbehandlingen skall avbrytas vid första tecken på mikroangiopatisk hemolytisk anemi, som snabbt fallande hemoglobinvärde med samtidig trombocytopeni, ökning av serumbilirubin, serumkreatinin, urinämne eller laktatdehydrogenas (LDH). Njursvikten kan vara irreversibel, trots att behandlingen med gemcitabin avbrutits, och kan kräva dialys.


Fertilitet
I fertilitetsstudier har gemcitabin gett upphov till hypospermatogenes hos hanmöss (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Därför avråds män att avla barn under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen, samt söka råd angående kryokonservering av sperma före behandlingen på grund av risken för sterilitet av gemcitabinbehandlingen (se avsnitt Graviditet).


Natrium
En injektionsflaska med 200 mg Gemcitabin Fresenius Kabi innehåller 3,5 mg (<1 mmol) natrium. Detta bör beaktas för patienter som står på en kontrollerad natriumdiet.


En injektionsflaska med 1 g Gemcitabin Fresenius Kabi innehåller 17,5 mg (<1 mmol) natrium. Detta bör beaktas för patienter som står på en kontrollerad natriumdiet.

Interaktioner

Inga specifika interaktionsstudier har utförts (se avsnitt Farmakokinetik).


Strålbehandling
Samtidig strålbehandling (samtidigt eller med ≤ 7 dagars mellanrum) – Toxicitet som följd av samtidig strålterapi är beroende av många olika faktorer, inkluderande dos av gemcitabin, administreringsfrekvens, stråldos, strålbehandlingsprogram, målorgan och målorganets volym. Prekliniska och kliniska studier har visat att gemcitabin ger upphov till strålkänslighet. I en studie på patienter med icke-småcellig lungcancer, där gemcitabin gavs i en dos av 1000 mg/m2 i kombination med strålterapi av thorax i upp till 6 veckor i följd, observerades signifikant toxicitet i form av allvarlig och potentiellt livshotande mukosit, särskilt esofagit och pneumonit. Speciellt känsliga var de patienter som erhöll stora stråldoser (median behandlingsvolym 4795 cm3). Studier som gjorts därefter tyder på att det är möjligt att administrera gemcitabin i lägre doser i kombination med strålterapi med förutsägbar toxicitet, som t ex en fas 2 studie på patienter med icke-småcellig lungcancer där strålterapi av thorax i doser på 66 Gray gavs samtidigt med administrering av gemcitabin (600 mg/m2 fyra gånger) och cisplatin (80 mg/m2 två gånger) under 6 veckor. Den optimala regimen för säker administrering av gemcitabin tillsammans med terapeutiska stråldoser har ännu inte fastställts för alla tumörtyper.


Strålbehandling som inte ges samtidigt (med > 7 dagars mellanrum) – Analys av befintliga data tyder inte på någon ökad toxicitet då gemcitabin administreras mer än 7 dagar före eller efter strålbehandling, förutom strålningsinducerad hudreaktion (radiation recall). Befintliga data tyder på att behandling med gemcitabin kan påbörjas då de akuta effekterna av strålningen har upphört eller minst en vecka efter strålning.


Strålningsskador har rapporterats på målorganen (t ex esofagit, kolit och pneumonit) i samband med såväl samtidig som icke-samtidig behandling med gemcitabin.


Övrigt
Vaccin mot gula febern och andra levande, försvagade vacciner rekommenderas ej på grund av risk för systemisk, eventuellt dödlig sjukdom, särskilt hos immunsupprimerade patienter.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med gemcitabin saknas. Djurstudier har visat reproduktions­toxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Grundat på resultat från djurstudier och verkningsmekanismen för gemcitabin skall detta läkemedel inte ges under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Kvinnor skall tillrådas att inte bli gravida under behandling med gemcitabin och att omedelbart underrätta behandlande läkare om detta i alla fall skulle inträffa.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om gemcitabin passerar över i modersmjölk och biverkningar hos det ammade barnet kan inte uteslutas. Amning skall avbrytas under behandling med gemcitabin.

Fertilitet

I fertilitetsstudier har gemcitabin gett upphov till hypospermatogenes hos hanmöss (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Därför avråds män att avla barn under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen, samt söka råd angående kryokonservering av sperma före behandlingen på grund av risken för sterilitet av gemcitabinbehandlingen

Trafik

Effekterna på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har inte studerats. Det har dock rapporterats att gemcitabin kan orsaka lätt eller måttlig trötthet, särskilt i samband med alkoholförtäring. Patienterna skall varnas för att köra bil eller handha maskiner tills det är fastställt att de inte blir trötta.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna, som satts i samband med Gemcitabin Fresenius Kabi-behandlingen, innefattar: illamående med eller utan kräkning, förhöjda levertransaminaser (ASAT/ALAT) och alkalisk fosfatas, som har rapporterats hos cirka 60 % av patienterna; proteinuri och hematuri har rapporterats hos cirka 50 % av patienterna; dyspné hos 10-40 % av patienterna (den högsta incidensen hos lungcancerpatienter); allergiska hudutslag förekommer hos cirka 25 % av patienterna och hos 10 % av patienterna åtföljs de av klåda.


Frekvensen och svårighetsgraden av biverkningarna påverkas av dos, infusionshastighet och doseringsintervall (se avsnitt Varningar och försiktighet).
Dosbegränsande biverkningar är reducering av antalet trombocyter, leukocyter och granulocyter (se avsnitt Dosering).


Data från kliniska studier
Frekvensangivelser: Mycket vanlig (≥1/10), Vanlig (≥1/100 till <1/10), Mindre vanlig (≥1/1000 till <1/100), Sällsynt (≥1/10 000 till <1/1000), Mycket sällsynt (<1/10 000).


Följande tabell med biverkningar och frekvenser baseras på data från kliniska studier. Inom varje frekvensgrupp ordnas biverkningarna i avtagande allvarlighetsgrad.


Organ­system

Frekvens

Blodet och lymf­systemet

Mycket vanliga
Leukopeni.
(Neutropeni grad 3 = 19,3 %; grad 4 = 6 %)
Benmärgssuppression är vanligen lätt till måttlig och påverkar framförallt antal granulocyter (se avsnitt Dosering).
Trombocytopeni.
Anemi.

Vanliga
Neutropeni med feber.

Mycket sällsynta
Trombocytos.

Immun­systemet

Mycket sällsynta
• Anafylaktoid reaktion.

Metabolism och nutrition

Vanliga
Anorexi.

Centrala och perifera nerv­systemet

Vanliga
• Huvudvärk.
• Sömnlöshet.
• Sömnighet.

Mindre vanliga
Cerebrovaskulär händelse

Mycket sällsynta
• Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Hjärtat

Mindre vanliga
• Arrytmier, framför allt supraventrikulära
Hjärtsvikt

Sällsynta
Hjärtinfarkt

Blodkärl

Sällsynta
• Kliniska tecken på perifer vaskulit och gangrän
Hypotension.

Mycket sällsynta
• kapillärläckagesyndrom (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Andnings­vägar, bröst­korg och mediastinum

Mycket vanliga
Dyspné – vanligen lätt och försvinner snabbt utan behandling.

Vanliga
• Hosta.
Rinit.

Mindre vanliga
• Interstitiell pneumonit (se avsnitt Varningar och försiktighet).
Bronkospasm – vanligen lätt och övergående men kan kräva parenteral behandling.

Sällsynta
• Pulmonärt ödem
• Adult respiratoriskt distress syndrom (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Magtarm­kanalen

Mycket vanliga
• Illamående.
• Kräkningar.

Vanliga
• Diarré.
Stomatit och sår i munnen.
• Förstoppning

Mycket sällsynta
• Ischemisk kolit

Lever och gallvägar

Mycket vanliga
• Förhöjda levertransaminasvärden (ASAT och ALAT) och alkalisk fosfatas.

Vanliga
• Ökat bilirubin.

Mindre vanliga
• Svår levertoxicitet, inklusive leversvikt och död

Sällsynta
• Förhöjt gamma-glutamyltransferas (g-GT).

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga
• Allergiska hudutslag ofta med klåda.
Alopeci.

Vanliga
Klåda.
• Svettningar.

Sällsynta
• Svåra hudreaktioner, inklusive deskvamation och bullösa hudutslag
Ulceration.
• Blås- och sårbildning.
• Hudfjällning.

Mycket sällsynta
Toxisk epidermal nekrolys
Stevens-Johnson Syndrom

Muskulo­skeletala systemet och bindväv

Vanliga
• Ryggsmärta.
Myalgi.

Njurar och urinvägar

Mycket vanliga
Hematuri.
• Mild proteinuri.

Mindre vanliga
Njursvikt (se avsnitt Varningar och försiktighet)
• Hemolytiskt uremiskt syndron (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Mycket vanliga
• Influensaliknande symptom – de vanligaste symptomen är feber, huvudvärk, frossa, myalgi, asteni och anorexi. Hosta, rinit, sjukdomskänsla, svettningar och sömnsvårigheter har även rapporterats.
• Ödem/perifert ödem – inkluderande ansiktsödem. Ödem är vanligen reversibelt efter det att behandlingen avbrutits.

Vanliga
• Feber
Asteni
• Frossa.

Sällsynta
• Reaktioner på injektionsstället – huvudsakligen av mild karaktär.

Skador och förgiftningar och behandlings­komplikationer

• Toxiska effekter av strålning (se avsnitt Interaktioner).
• Radiation recall

Kombinationsbehandling vid bröstcancer
Frekvensen av grad 3 och 4 hematologisk toxicitet ökar, särskilt neutropeni, när gemcitabin används i kombination med paklitaxel. Ökningen av dessa biverkningar åtföljs dock inte av en ökad incidens infektioner eller blödningsepisoder. Trötthet och neutropeni med feber förekommer mer frekvent när gemcitabin används tillsammans med paklitaxel. Trötthet, som inte har samband med anemi, försvinner vanligtvis efter den första behandlingscykeln.

Biverkningar grad 3 och 4

Paklitaxel jämfört med gemcitabin plus paklitaxel

 

Antal patienter (%)

Paklitaxel

(n=259)

Gemcitabin plus paklitaxel

(n=262)

Grad 3

Grad 4

Grad 3

Grad 4


Laboratorie­test

    

-Anemi

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

-Trombo­cytopeni

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

-Neutropeni

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Icke-laboratorie­test

    

-Neutropeni med feber

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1 (0,4)

-Trötthet

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

-Diarré

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

-Motorisk neuropati

2 (0,8)

0

6 (2,3)

1 (0,4)

-Sensorisk neuropati

9 (3,5)

0

14 (5,3)

1 (0,4)

*Grad 4 neutropeni som varade i mer än 7 dagar förekom hos 12,6 % av patienterna i kombinationsarmen och hos 5,0 % av patienterna i paklitaxelarmen.


Kombinationsbehandling vid blåscancer

Biverkningar grad 3 och 4

MVAC jämfört med gemcitabin plus cisplatin

 

Antal patienter (%)

MVAC (metotrexat, vinblastin, doxorubicin och cisplatin)

(n=196)

MVAC (metotrexat, vinblastin, doxorubicin och cisplatin)

(n=196)

Grad 3

Grad 4

Grad 3

Grad 4

Laboratorie­test

    

-Anemi

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

-Trombo­cytopeni

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Icke-laboratorie­test

    

-Illamående och kräkningar

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

-Diarré

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

-Infektion

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

-Stomatit

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)


Kombinationsbehandling vid ovarialcancer

Biverkningar grad 3 och 4

Karboplatin jämfört med gemcitabin plus karboplatin

 

Antal patienter (%)

Karboplatin

(n=174)

Gemcitabin plus karboplatin

(n=175)

Grad 3

Grad 4

Grad 3

Grad 4

Laboratorie­test

    

-Anemi

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

-Neutropeni

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

-Trombo­cytopeni

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

-Leukopeni

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Icke-laboratorie­test

    

-Blödning

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (1,8)

0 (0,0)

-Neutropeni med feber

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (1,1)

0 (0,0)

-Infektion utan neutropeni

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (0,6)

Sensorisk neuropati var också mer frekvent vid kombinationsbehandling än vid behandling med enbart karboplatin.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns ingen känd antidot till gemcitabin. Doser upp till 5,7 g/m2 har administrerats som intravenös infusion under 30 minuter varannan vecka med kliniskt acceptabel toxicitet. Vid misstanke om överdosering bör patientens blodbild följas och adekvat behandling ges vid behov.

Farmakodynamik

Cytotoxisk aktivitet i cellkulturer
Gemcitabin visar en signifikant cytotoxicitet gentemot en mångfald av murina och humana tumörceller. Dess verkan är fasspecifik på så sätt att gemcitabin primärt dödar celler som genomgår DNA-syntes (S-fas) och blockerar under vissa omständigheter cellcykeln på gränsen mellan G1/S-fasen. In vitro är den cytotoxiska effekten av gemcitabin både koncentrations- och tidsberoende.


Antitumöraktivitet i prekliniska modeller
I djurmodeller är gemcitabins antitumöraktivitet beroende av administreringsfrekvensen. När gemcitabin ges dagligen ses en hög mortalitet bland djuren men ringa antitumöraktivitet. Ges gemcitabin däremot var tredje eller fjärde dag kan det ges i icke-letala doser med stor antitumöraktivitet gentemot ett brett spektrum av mustumörer.


Verkningsmekanism
Cellulär metabolism och verkningsmekanism: Gemcitabin (dFdC), som är en pyrimidinantimetabolit, metaboliseras intracellulärt av nukleosidkinas till de aktiva difosfat (dFdCDP)- och trifosfat (dFdCTP)-nukleosiderna. Den cytotoxiska effekten av gemcitabin beror på hämning av DNA-syntesen genom två verkningssätt av dFdCDP och dFdCTP. För det första inhiberar dFdCDP ribo­nukleotid­reduktas, som katalyserar de reaktioner som producerar deoxi­nukleosid­trifosfater (dCTP) till DNA-syntesen. Inhibering av detta enzym med dFdCDP reducerar koncentrationen av deoxinukleosider generellt och speciellt dCTP. För det andra konkurrerar dFdCTP med dCTP om att inkorporeras i DNA.


På samma sätt kan också en mindre mängd gemcitabin inkorporeras i RNA. Således medför den minskade intracellulära koncentrationen av dCTP att upptaget av dFdCTP ökar i DNA. DNA-polymeras epsilon saknar förmåga att avlägsna gemcitabin och att reparera DNA-strängen som bildas. När gemcitabin inkorporeras i DNA utökas DNA-strängen med en nukleotid. Denna utökning betyder i princip en fullständig inhibering av den fortsatta DNA-syntesen, vilket leder till celldöd (apoptos).


Kliniska data
Blåscancer
En randomiserad fas 3 studie på 405 patienter med avancerad eller metastaserad urotelial över­gångs­epitel­cancer visade ingen skillnad mellan de två behandlingsarmarna, gemcitabin/cisplatin respektive metotrexat/vinblastin/adriamycin/cisplatin (MVAC), med avseende på median överlevnad (12,8 respektive 14,8 månader, p=0,547), tid till progression (7,4 respektive 7,6 månader, p=0,842) och frekvens behandlingssvar (49,4 % respektive 45,7 %, p=0,512). Kombinationen gemcitabin och cisplatin hade dock en bättre toxicitetsprofil an MVAC.


Pankreascancer
I en randomiserad fas 3 studie på 126 patienter med avancerad eller metastaserande pankreascancer, visade gemcitabin en statistiskt signifikant högre svarsfrekvens med avseende på klinisk nytta än 5-fluorouracil (23,8 % respektive 4,8 %, p=0,0022). Dessutom observerades en statistiskt signifikant förlängning av tiden till progression från 0,9 till 2,3 månader (log-rank p<0,0002) och en statisktiskt signifikant förlängning av median överlevnadstid från 4,4 till 5,7 månader (log-rank p<0,0024) hos patienter som behandlades med gemcitabin jämfört med patienter som behandlades med 5-fluorouracil.


Icke-småcellig lungcancer
I en randomiserad fas 3 studie på 522 patienter med inoperabel, lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer visade gemcitabin i kombination med cisplatin en statistiskt signifikant högre responsfrekvens än cisplatin enbart (31,0 % respektive 12,0 %, p<0,0001). En statistiskt signifikant förlängning av tiden till progression, från 3,7 till 5,6 månader (log-rank p<0,0012) och en statistiskt signifikant förlängning av median överlevnad från 7,6 till 9,1 månader (log-rank p<0,004) observerades hos patienter som behandlats med gemcitabin/cisplatin jämfört med patienter som behandlats med cisplatin.
En annan randomiserad fas 3 studie på 135 patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IIIB eller IV visade statistiskt signifikant högre responsfrekvens för kombinationen gemcitabin/cisplatin än för kombinationen cisplatin/etoposid (40,6 % respektive 21,2 %, p=0,025). En statistiskt signifikant förlängning av tid till progression, från 4,3 till 6,9 månader (p=0,014) observerades hos patienter som behandlats med gemcitabin/cisplatin jämfört med patienter som behandlats med etoposid/cisplatin.
Tolerabiliteten var i båda studierna likartad för de två behandlingsarmarna.


Ovarialcancer
I en randomiserad fas 3 studie på 356 patienter med avancerad epitelial ovarialcancer som hade recidiverat minst 6 månader efter att ha avslutat platinabaserad behandling randomiserades patienterna till behandling med gemcitabin och karboplatin (GCb) eller karboplatin (Cb). En statistiskt signifikant förlängning av tid till progression från 5,8 till 8,6 månader (log-rank p=0,0038) observerades hos patienter som behandlats med GCb jämfört med patienter som behandlats med Cb. Skillnaden i responsfrekvens 47,2 % i GCb-armen mot 30,9 % i Cb-armen (p=0,0016) och median överlevnad, 18 månader (GCb) mot 17,3 (Cb) (p=0,73) var till GCb-armens fördel.


Bröstcancer
I en randomiserad fas 3 studie på 529 patienter med inoperabel, lokalt recidiverande eller metastaserande bröstcancer med recidiverande sjukdom efter adjuvant/neoadjuvant kemoterapi visade gemcitabin i kombination med paklitaxel en statistiskt signifikant förlängning av tid till dokumenterad sjukdomsprogression från 3,98 till 6,14 månader (log-rank p=0,0002) hos patienter som behandlats med gemcitabin/paklitaxel jämfört med patienter som behandlats med paklitaxel. Efter 377 dödsfall var den totala överlevnaden 18,6 månader mot 15,8 månader (log-rank p=0,0489, HR 0,82) hos patienter som behandlats med gemcitabin/paklitaxel jämfört med patienter som behandlats med paklitaxel och total responsfrekvens var 41,4 % respektive 26,2 % (p=0,0002).

Farmakokinetik

Gemcitabins farmakokinetik har undersökts hos 353 patienter i 7 studier, 121 kvinnor och 232 män. Åldern varierade mellan 29 och 79 år. Cirka 45 % hade icke-småcellig lungcancer och 35 % hade pankreascancer. Det studerade dosintervallet ligger mellan 500 och 2592 mg/m2 och infusionstiden varierade från 0,4 till 1,2 timmar. Maximal plasmakoncentration erhölls inom 5 minuter efter det att infusionen stoppats och låg mellan 3,2 och 45,5 mikrog/ml. Plasmakoncentrationen av modersubstansen efter en dos av 1000 mg/m2/30 min är större än 5 mikrog/ml i cirka 30 min efter avslutad infusion och större än 0,4 mikrog/ml under ytterligare en timme.


Distribution
Distributionsvolymen (central volym) var 12,4 l/m2 för kvinnor och 17,5 l/m2 för män. Den interindividuella variabiliteten var 91,9 %.
Distributionsvolymen (perifer volym) var 47,4 l/m2, ingen skillnad mellan män och kvinnor förelåg. Bindningen till plasmaprotein var negligerbar.
Halveringstid: Halveringstiden varierade från 42 till 94 minuter beroende på kön och ålder. För den rekommenderade dosregimen är eliminationen av gemcitabin praktiskt taget fullständig inom 5 till 11 timmar efter infusionsstart. Gemcitabin ackumuleras ej vid administrering en gång per vecka.


Metabolism
Gemcitabin metaboliseras snabbt av cytidindeaminas i lever, njurar, blod och andra vävnader. Intracellulärt bildas mono-, di- och trifosfat av gemcitabin (dFdCMP, dFdCDP och dFdCTP). Di- och trifosfat av gemcitabin anses som aktiva. Dessa intracellulärt bildade metaboliter återfinns ej i detekterbar mängd i plasma eller urin. Den primära metaboliten 2´-deoxi-2´,2´-difluoruridin (dFdU) är inte aktiv och återfinns i plasma och urin.


Utsöndring
Systemisk clearance varierade från 29,2 l/tim/m2 till 92,2 l/tim/m2 beroende på kön och ålder. Den interindividuella variabiliteten var 52,2 %. Clearance för kvinnor var ca 25 % lägre än för män. Trots snabb clearance tycks den avta med åldern för både män och kvinnor. För den rekommenderade gemcitabindosen på 1000 mg/m2 administrerat som infusion under 30 minuter innebär inte en lägre clearance för kvinnor och män att gemcitabindosen behöver reduceras.
Oförändrad gemcitabin utsöndras i urinen till mindre än 10 %.
Renalt clearance: 2 - 7 l/tim/m2


Under veckan efter administreringen återfinns 92 % - 98 % av den administrerade gemcitabindosen, 99 % i urinen huvudsakligen som dFdU. 1 % av dosen utsöndras i feces.


Farmakokinetik dFdCTP
Denna metabolit återfinns i blodets perifera mononukleära celler och kinetiken refererar till dessa celler. Den intracellulära koncentrationen ökar proportionellt med gemcitabindoser på 35 - 350 mg/m2/30 min, vilket ger en steady-state koncentration på 0,4 - 5 mikrog/ml. Vid plasmakoncentrationer av gemcitabin över 5 mikrog/ml ökar inte dFdCTP-nivån vilket indikerar att en mättnad uppstår i cellerna. Den terminala halveringstiden är 0,7 - 12 timmar.


Farmakokinetik dFdU
Maximal plasmakoncentration inträffar 3 – 15 minuter efter avslutad infusion (1000 mg/m2/30 min) och uppgår till 28 - 52 mikrog/ml. Lägsta koncentration efter dosering en gång per vecka ligger mellan 0,07 – 1,12 mikrog/ml utan ackumulering.
I en trifasisk plasmakoncentration-tidskurva är den terminala halveringstiden 65 timmar (spridning 33 -84 timmar).
91 % - 98 % av gemcitabin omvandlas till dFdU.
Distributionsvolym i central kompartment är i genomsnitt 18 l/m2 (11 - 22 l/m2).
Distributionsvolym (steady-state,Vss) är i genomsnitt 150 l/m2 (96 - 228 l/m2).
Distribution till vävnader är omfattande.
Clearance är i genomsnitt 2,5 l/tim/m2 (1 - 4 l/tim/m2).
All dFdU utsöndras i urinen.


Kombinationsbehandling med paklitaxel
Kombinationsbehandling av gemcitabin och paklitaxel förändrar inte farmakokinetiken, varken av gemcitabin eller paklitaxel.


Kombinationsbehandling med karboplatin
Farmakokinetiken av gemcitabin förändras inte då det ges i kombination med karboplatin.


Försämrad njurfunktion
Mild till måttlig njurinsufficiens (glomerulär filtrationshastighet 30 ml/min – 80 ml/min) har ingen konsekvent, signifikant effekt på gemcitabins farmakokinetik.

Prekliniska uppgifter

Långtidsstudier upp till 6 månader har utförts på mus och hund. Den viktigaste effekten var en suppression av hematopoiesen. Denna effekt var reversibel när behandlingen upphörde. Effekten var beroende av dos och doseringsintervall.
Gemcitabin var mutagent i ett in vitro mutationstest och i ett in vivo mikrokärntest på benmärg. Långtidsstudier på djur för att studera gemcitabins karcinogena potential har ej utförts. I fertilitetsstudier har gemcitabin gett upphov till reversibel hypospermatogenes hos hanmöss. Ingen effekt på fertiliteten har påvisats hos hondjur. Utvärderingen av de experimentella djurstudierna har visat på reproduktionstoxikologiska effekter t ex missbildningar och andra effekter på embryots eller fostrets utveckling, dräktighetens förlopp eller perinatal och postnatal utveckling.

Innehåll

En ml rekonstituerad lösning innehåller 38 mg gemcitabin och hjälpämnena mannitol (E421), natriumacetattrihydrat (E262), saltsyra (E507) (pH-justerare) och natriumhydroxid (E524) (pH-justerare). 200 mg injektionsflaska innehåller: gemcitabinhydroklorid motsvarande 200 mg (för rekonstituering i 5 ml spädningsvätska) och 3,5 mg (<1 mmol) natrium. 1000 mg injektionsflaska innehåller: gemcitabinhydroklorid motsvarande 1000 mg (för rekonstituering i 25 ml spädningsvätska) och 17,5 mg (<1 mmol) natrium. 2000 mg injektionsflaska innehåller: gemcitabinhydroklorid motsvarande 2000 mg (för rekonstituering i 50 ml spädningsvätska) och 35 mg (1,5 mmol) natrium.

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel, förutom de som nämnts under avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hantering
Normala säkerhetsrutiner för cytostatika skall iakttas vid beredning och kassering av infusionsvätskan. Hantering av infusionsvätskan bör ske i dragskåp, varvid skyddsrock och handskar bör användas. Om inget dragskåp finns tillgängligt, bör utrustningen kompletteras med munskydd och skyddsglasögon. Vid kontakt med ögonen kan preparatet orsaka svår irritation. Ögonen skall sköljas omedelbart och noggrant med vatten. Vid varaktig irritation bör läkare kontaktas. Vid spill på huden skall lösningen sköljas bort noggrant med vatten.


Anvisningar för rekonstituering (och ytterligare spädning, om relevant)
Det enda godkända spädningsmedlet för rekonstituering av gemcitabin sterilt pulver är natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) till injektionsvätskor (utan konserveringsmedel). På grund av löslighetsfaktorer är den maximala gemcitabinkoncentrationen efter rekonstituering 40 mg/ml. Rekonstituering till koncentrationer över 40 mg/ml kan ge ofullständig upplösning och bör undvikas.


  1. Använd aseptisk teknik under rekonstituering och eventuell spädning av gemcitabin för administrering via intravenös infusion.

  2. Rekonstituera genom att tillsätta 5 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion, utan konserveringsmedel, till injektionsflaskan med 200 mg, 25 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion, utan konserveringsmedel, till injektionsflaskan med 1 000 mg eller 50 ml steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion, utan konserveringsmedel, till injektionsflaskan med 2 000 mg. Den totala volymen efter rekonstituering är 5,26 ml (200 mg injektionsflaska), 26,3 ml (1 000 mg injektionsflaska) respektive 52,6 ml (2 000 mg injektionsflaska). Denna spädning ger en gemcitabinkoncentration på 38 mg/ml, då hänsyn tagits till den volym som det frystorkade pulvret undantränger. Skaka så att pulvret löses. Den rekonstituerade lösningen kan spädas ytterligare med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion utan konserveringsmedel. Den rekonstituerade lösningen är en klar och färglös till svagt gulfärgad lösning.

  3. Läkemedel för parenteralt bruk ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Om partiklar observeras skall lösningen inte administreras.


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


Hållbarhet:

Färdigberedd lösning:
Färdigberedd lösning är kemiskt och fysikaliskt stabil i 24 timmar vid 25ºC. Av mikrobiologiska skäl skall lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart, ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning. Normalt skall förvaringstiden inte vara längre än 24 timmar vid rumstemperatur, såvida inte rekonstitueringen (och eventuell spädning) har gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Utspädd lösning: Kemisk och fysikalisk stabilitet hos utspädda lösningar har påvisats i 30 dagar vid 25ºC.


Rekonstituerade gemcitabinlösningar skall ej förvaras i kylskåp eftersom kristallisering kan ske.

Förpackningsinformation

Pulver till infusionsvätska, lösning 38 mg/ml Vitt till gulvitt pulver
200 milligram injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
1000 milligram injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
2000 milligram injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av