Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Iberogast

MiljöinformationVäxtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Bayer

Orala droppar, lösning
(Ljus-brun lösning med aromatisk doft och lätt bitter smak)

Medel vid funktionella mag-tarmsymptom

ATC-kod: A03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-04-17.

Indikationer

Växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid funktionell dyspepsi och IBS, såsom uppkördhet, magknip, smärta eller brännande känsla i epigastriet, uppsvälldhet och illamående.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller andra korgblommiga växter (t ex röd solhatt, gråbo, prästkrage, maskros eller malört).


Barn under 2 år på grund av etanolinnehållet.

Dosering

Oral användning

Iberogast intas före eller till måltid i en liten mängd vätska enligt följande:


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

20 droppar 3 gånger dagligen. Omskakas före användning.


Långtidsbehandling kan ske efter konsultation med läkare.


Barn under 2 år:

Ska inte ges till barn under 2 år (se avsnitt Kontraindikationer).


Barn under 12 år:

Rekommenderas inte till barn under 12 år (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Iberogast bör endast användas efter att läkare konstaterat att funktionell dyspepsi eller IBS (irritable bowel syndrome) föreligger.


Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.


Patienter bör uppmanas att omedelbart avbryta behandlingen och rådfråga sin läkare om tecken eller symtom på leverskada uppträder t.ex. gulsot, mörk urin eller ofärgad avföring.

Patienter bör uppmanas att kontakta läkare om symtomen kvarstår eller inte har förbättrats inom 7 dagar.


Iberogast innehåller 31 vol% etanol (alkohol), d.v.s. motsvarande 250 mg per dos, vilket motsvarar 6,2 ml öl eller 2,6 ml vin per dos. Skadligt för personer med alkoholism. Alkoholinnehållet ska beaktas vid behandling av barn, gravida eller ammande kvinnor eller personer med leversjukdom eller epilepsi.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns ingen eller begränsad mängd data (resultat från mindre än 300 graviditeter) från användning av Iberogast hos gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter med avseende på reproduktionstoxicitet (se avsnitt Preklinik). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Iberogast under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inte tillräckligt med information om Iberogast eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Iberogast efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för b.arnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Iberogast har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och att använda maskiner.

Biverkningar

Tabell över biverkningar

Biverkningarna i tabellen nedan anges per organsystemklass. Enligt MedDRA-frekvenskonventionen definieras frekvenser som mycket vanliga (≥1 / 10), vanliga (≥1 / 100 till <1/10), ovanliga (≥1 / 1000 till <1/100), sällsynta (≥1 / 10 000 till <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).


Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Överkänslighetsreaktioner (pruritus, dyspné eller exantem)

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens

Fall av leverskada har rapporterats

I dessa fall ska behandlingen med Iberogast avbrytas.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Den exakta verkningsmekanismen för IBEROGAST är inte känd.


En studie på friska frivilliga försökspersoner visade att IBEROGAST påverkar magsäckens tonus och motilitet, relaxerar corpus och fundus samt stimulerar motiliteten i antrum.


Farmakologiska studier har visat att denna region-specifika effekt på magsäcken sker genom inverkan på dess glatta muskulatur. Farmakologiska in vitro-studier har också visat på en stärkande effekt på den nedre esofageala sfinktern. Farmakologiska studier på intestinal glatt muskulatur har visat på en stärkande effekt på ostimulerad muskel och en spasmolytisk effekt på stimulerad muskel, vilket tyder på en komplicerad verkningsmekanism.

I farmakologiska in vivo-studier har IBEROGAST minskat gastrointestinal hypersensitivitet. I in vitro-studier har IBEROGAST också motverkat syra-inducerad inflammation i esofageal mukosa och indometacin-inducerad hyperaciditet och gastrisk ulceration, med samtidig ökning av prostaglandin E2 och minskning av leukotrienkoncentrationen i magsäcksväggen. IBEROGAST har också visat en anti-inflammatorisk effekt vid experimentellt inducerad kolit. Affinitet till serotonin-, muskarin, opioid- och adenosin-receptorer har observerats för komponenter i IBEROGAST.

Prekliniska uppgifter

Iberogast har uppvisat låg toxicitet avseende reproduktions-, embryo- och fostertoxicitet i studier på kanin och råtta. Ingen mutagenicitet kunde påvisas i mikrokärntest på mus eller i test för reparationsrelaterad DNA-syntes (UDS) på råtta.

Innehåll

1 ml lösning innehåller:

0,15 ml flytande extrakt* av Iberis amara L. (blomsteriberis), planta tota, motsvarande 60 - 100 mg hel färsk växt av blomsteriberis.

0,10 ml flytande extrakt** av Angelica archangelica L. (kvanne), radix, motsvarande 30 - 40 mg torkad kvannerot.

0,20 ml flytande extrakt** av Matricaria recutita L. (kamomill), flos, motsvarande 50 - 100 mg torkad kamomillblomma.

0,10 ml flytande extrakt** av Carum carvi L. (kummin), fructus, motsvarande 30 - 40 mg torkat kumminfrö.

0,10 ml flytande extrakt** av Silybum marianum (L.) Gaertn., (mariatistel), fructus, motsvarande 30 - 40 mg torkad frukt av mariatistel.

0,10 ml flytande extrakt** av Melissa officinalis L. (citronmeliss), folium, motsvarande 30 - 40 mg torkade blad av citronmeliss.

0,05 ml flytande extrakt** av Mentha piperita L. (pepparmynta), folium, motsvarande 10 - 20 mg torkade blad av pepparmynta.

0,10 ml flytande extrakt** av Chelidonium majus L. (skelört), herba, motsvarande 30 - 40 mg torkad skelört.

0,10 ml flytande extrakt** av Glycyrrhiza glabra L. (lakritsrot), radix, motsvarande 30 - 40 mg torkad lakritsrot.


* Extraktionsmedel: etanol 50 % v/v

** Extraktionsmedel: etanol 30 % v/v


Innehåller 20 droppar/ml.


Detta läkemedel innehåller 31 % v/v etanol (alkohol), dvs. motsvarande 250 mg alkohol per dos (20 droppar).

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Angelica archangelica (kvanne) rot; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Carum carvi (kummin) frukt; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Chelidonium majus (skelört) ört; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Glycyrrhiza glabra (lakritsrot) rot; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Iberis amara (blomsteriberis) färsk hel växt; flytande extrakt (1:1,5-2,5); etanol 50 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.Melissa officinalis (citronmeliss) blad; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.Mentha piperita (pepparmynta) blad; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Silybum marianum (mariatistel) frukt; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år.

Öppnad förpackning är hållbar 8 veckor.


Eventuell utfällning eller grumlighet har ingen betydelse för produktens effekt.

Förvaras vid högst 25ºC.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning Ljus-brun lösning med aromatisk doft och lätt bitter smak
50 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av