FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Echinaforce

Svenska Bioforce

Tablett
(Beige-grön, svagt melerad konvex tablett med örtaktig aromatisk smak. Sötaktig. Svagt astringerande. 8,0 x 5,1 mm.)

Medel mot hosta och förkylning.

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-05-26.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symtom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros) eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Behandling vid pågående förkylning:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 2 tabletter 3-5 gånger dagligen.

Profylax:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 2 tabletter 3 gånger dagligen.

Pediatrisk population:

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Behandlingstid

Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

Om symptomen kvarstår efter 10 dagars behandling av utbruten förkylning bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Varningar och försiktighet

Om symtomen förvärras eller om hög feber uppstår vid användning av Echinaforce, skall läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med Echinacea. Risken förefaller högre hos atopiker.

Behandlingen skall avbrytas vid första tecken på överkänslighet. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.

Echinacea purpurea har uppvisat immunomodulerande egenskaper in vitro, vilket teoretiskt skulle kunna påverka immunologiska sjukdomar eller effekten av läkemederl som påverkar immunsystemet.

Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

Echinafortece tabletter innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktasmalabsorption.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Amning  (Läs mer om amning)

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har ej studerats.

Trafik

Echinaforce tabletter har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom, angioödem, Quinckes ödem, dyspné/bronkospasm och blodtrycksfall rapporterats.

Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.

Frekvensen av ovan angivna biverkningar är okänd.

Rapportering av misstänkta biverkningar:

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet registrerats. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets säkerhet. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Medel mot hosta och förkylning.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Echinaforce har iakttagits i Ames´ test (med och utan metabolisk aktivering).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 tablett innehåller:

5,9 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) herba, motsvarande ca 100-200 mg färsk ört av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % v/v (57,3% m/m).

0,3 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) radix, motsvarande 5,6–9,8 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % v/v (57,3% m/m).

Hjälpämne med känd effekt: Laktosmonohydrat 232,55 mg.

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Stärkelse, pregelatiniserad

Magnesiumstearat

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 oC.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Beige-grön, svagt melerad konvex tablett.

Förpackningsinformation

Tablett Beige-grön, svagt melerad konvex tablett med örtaktig aromatisk smak. Sötaktig. Svagt astringerande. 8,0 x 5,1 mm.
120 tablett(er) burk, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av