FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Echinaforce

Svenska Bioforce

Orala droppar, lösning
(Olivgrön, klar lösning med aromatisk, kryddad, bitter smak. Svagt anestetisk.)

Medel mot hosta och förkylning.

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-05-26.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symptom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros) eller mot något hjälpämne.

Dosering

Behandling vid pågående förkylning:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 ml (ca 28 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

Profylax:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 ml (ca 28 droppar) i ½ glas vatten 3 gånger dagligen.

Pediatrisk population:

Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Behandlingstid:

Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

Om symtomen kvarstår efter 10 dagars behandling av pågående förkylning bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Varningar och försiktighet

Om symtomen förvärras eller om hög feber uppstår vid användning av Echinaforce, skall läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med Echinacea. Risken förefaller högre hos atopiker.

Behandlingen skall avbrytas vid första tecken på överkänslighet. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.

Echinacea purpurea har uppvisat immunomodulerande egenskaper in vitro, vilket teoretiskt skulle kunna påverka immunologiska sjukdomar eller effekten av läkemedel som påverkar immunsystemet.

Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlings-tillfälle.

Rekommenderas inte till barn mellan 1 och 12 år på grund av otillräckliga data .

Alkoholinnehållet skall beaktas vid behandling av barn och personer med leversjukdom, epilepsi eller alkoholism.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Fertilitet, graviditet och amning

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Amning  (Läs mer om amning)

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har ej studerats.

Trafik

Echinaforce droppar har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom, angioödem, Quinckes ödem, dyspné/bronkospasm och blodtrycksfall rapporterats.

Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.

Frekvensen av ovan angivna biverkningar är okänd.

Rapportering av misstänkta biverkningar:

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet registrerats. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets säkerhet. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till; Läkemedelsverket

Box 26 751 03

Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Medel mot hosta och förkylning.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Echinaforce har iakttagits i Ames´ test (med och utan metabolisk aktivering).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml droppar innehåller:

860 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) herba, motsvarande ca 240-440 mg färsk ört av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % (v/v).

45 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) radix, motsvarande

ca 12-23 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % (v/v).

1 ml motsvaras av ca 28 droppar.

Innehåller 65 % (v/v) etanol motsvarande 0,5 g per dos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen.

Förteckning över hjälpämnen

-

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år. Öppnad förpackning 4 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 oC.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Grön-brun klar lösning.

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning Olivgrön, klar lösning med aromatisk, kryddad, bitter smak. Svagt anestetisk.
50 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av