FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sabamin

Svenska Bioforce

Kapsel, mjuk
(Mörkbruna, ovala, mjuka kapslar. 13,0 x 8,0 mm.)

Urologiska medel.

ATC-kod: G04CX02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Svenska Bioforce omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-04-26.

Indikationer

Växtbaserat läkemedel använt vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t ex nattliga urinträngningar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot sågpalmetto eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna och äldre: 1 kapsel dagligen.

Kapseln sväljs hel med vätska, lämpligen i samband med måltid.

Det finns ingen relevant indikation för användning av Sabamin till barn eller kvinnor.

Varningar och försiktighet

- Kontakta läkare innan behandling för att inte missa eventuell bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata-

eller urinblåsecancer).

- Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska läkare kontaktas för förnyad bedömning.

- Då det ej kan uteslutas att sågpalmetto kan förstärka effekten av antikoagulerande läkemedel (t.ex. Waran) bör produkten ej användas av personer som använder dessa läkemedel utan att en risk-nyttabedömning gjorts.

- Produkten innehåller sorbitol. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans.

Interaktioner

Fall av misstänkt interaktion mellan Waran (warfarin) och produkter innehållande Serenoa repens

(sågpalmetto) har rapporterats. Förhöjt INR-värde har beskrivits i dessa fall. Mekanismen för

denna möjliga interaktion med Waran är oklar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Läkemedlets eventuella inverkan på manlig fertilitet har ej studerats.

Ej relevant för användning under graviditet och amning.

Amning  (Läs mer om amning)

Ej relevant för användning under amning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på manlig fertilitet har ej studerats.

Trafik

Inga studier avseende påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Biverkningar


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Gastrointestinala besvär, såsom t.ex. illamående och diarré, har rapporterats.

Frekvensen är okänd.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala


Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Verkningsmekanismen för Sabamin är ofullständigt klarlagd.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena eller genotoxiska effekter av Sabamin har iakttagits i t ex Ames’ test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 kapsel innehåller 320 mg tjockt extrakt av Serenoa repens (Bartram) Small, fructus (sågpalmetto), motsvarande ca 3,4 g torkad frukt av sågpalmetto.

Extraktionsmedel: Etanol 96 %

Hjälpämnen: Sorbitol, flytande (icke kristalliserande) 11 mg motsvarande sorbitol (E 420) 7,7 mg.

Förteckning över hjälpämnen

Gelatin

Glycerol

Vatten

Sorbitol, flytande (icke kristalliserande) (E420)

Järnoxider, röd, svart, gul (E172)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Kapslarna förvaras i försluten burk. Använd inte Sabamin om kapseln spruckit och innehållet läckt ut.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Mörkbruna, ovala mjukgelatin kapslar.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk Mörkbruna, ovala, mjuka kapslar. 13,0 x 8,0 mm.
30 kapsel/kapslar burk, receptfri (fri prissättning), EF
90 kapsel/kapslar burk, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av