FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dormeasan

Svenska Bioforce

Orala droppar, lösning
(Grön-brun klar lösning med karakteristisk lukt och smak av vänderot och humle.)

Övriga sömnmedel och lugnande medel

ATC-kod: N05CM
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-05-12.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga insomningsbesvär och vid lindrig oro.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

– Överkänslighet mot vänderot eller humle.

– Barn under 2 år på grund av produktens innehåll av alkohol.

Dosering

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Vid oro: 1 ml (ca 35 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

För insomnande: 2 ml (ca 70 droppar) i ½ glas vatten.


Barn under 2 år:

Ska inte ges till barn under 2 år på grund av innehållet av alkohol.


Barn under 12 år:

Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Behandlingstid:

Om symtomen kvarstår efter 4 veckors behandling med Dormeasan ska läkare eller annan sjukvårdspersonal rådfrågas.

Varningar och försiktighet

– Dormeasan rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom det saknas tillfredsställande data för denna åldersgrupp.

– Alkoholinnehållet skall beaktas vid behandling av barn, gravida eller ammande kvinnor, och personer med leversjukdom, epilepsi eller alkoholism.

Interaktioner

Endast begränsade data för farmakologiska interaktioner med andra läkemedel är tillgängliga.

Kliniskt relevanta interaktioner med läkemedel som metaboliseras av CYP 2D6, CYP 3A4/5,

CYP 1A2 eller CYP 2E1 har inte observerats.


Kombination med andra sedativa läkemedel rekommenderas ej.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har ej studerats.

Amning  (Läs mer om amning)

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk..

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har ej studerats.

Trafik

Dormeasan kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Patienter som känner sig påverkade av Dormeasan ska inte köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Mycket vanliga (>1/10)

-


Vanliga (1/10 - 1/100)

-


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

-


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, magknip) kan förekomma efter intag av valerianaprodukter. Frekvensen är inte känd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet registrerats. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets säkerhet. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala


Mycket sällsynta
(<1/10000)

-


-

Överdosering

En dos av 20 g valerianarot gav upphov till lätta symtom (trötthet, kramper i buken, tryck över bröstet, yrsel, handtremor och mydriasis), som försvann inom 24 timmar. Ge symtomatisk behandling vid behov.

Farmakodynamik

Övriga sömnmedel och lugnande medel N05C M.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Dormeasan har iakttagits i Ames´test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml (ca 35 droppar) innehåller:

460 mg flytande extrakt av Valeriana officinalis L. (vänderot), radix, motsvarande 160-270 mg färsk rot från vänderot. Extraktionsmedel: etanol ca 85 % (v/v) vilket motsvarar 58 % (v/v i miscella).

460 mg tinktur av Humulus lupulus L. (humle), strobulus, motsvarande 145-220 mg färsk kotte från humle. Extraktionsmedel: etanol ca 88 % (v/v) vilket motsvarar 65 % (v/v) i miscella.


Produkten innehåller 62 % (v/v) etanol, vilket motsvarar 0,5 g alkohol per ml.


Förteckning över hjälpämnen

-

Blandbarhet

-

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Öppnad förpackning är hållbar 5 månader.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

-

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning Grön-brun klar lösning med karakteristisk lukt och smak av vänderot och humle.
50 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av