FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cynaramin

Svenska Bioforce

Orala droppar, lösning
(Klar brun lösning med karakteristisk, aromatisk lukt och aromatisk, bitter smak.)

Digestionsmedel, inkl. enzymer

ATC-kod: A09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-08-17.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga matsmältningsbesvär såsom nedsatt aptit, uppkördhet och väderspänning.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

– Överkänslighet mot boldo eller maskros, eller andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, röd solhatt, malört) eller mot något hjälpämne.

– Barn under 2 år på grund av produktens innehåll av alkohol.

Dosering

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 ml (ca 38 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.


Barn under 2 år:

Ska ej ges till barn under 2 år.


Barn under 12 år:

Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Om symptomen kvarstår efter 2 veckors behandling bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Varningar och försiktighet

– Försiktighet bör iakttas vid obstruktion av gallvägarna, gallgångsinflammation, leversjukdom, gallsten och andra gallvägssjukdomar.

– Alkoholinnehållet skall beaktas vid behandling av barn, gravida eller ammande kvinnor och personer med leversjukdom, epilepsi eller alkoholism.

– Rekommenderas ej till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har ej studerats.

Amning  (Läs mer om amning)

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har ej studerats.

Trafik

Cynaramin kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Patienter som känner sig påverkade av Cynaramin ska inte köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar


Sällsynta
(1/1000 - 1/10000)

Allergiska reaktioner (hudutslag) kan förekomma. Frekvensen är inte känd.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet registrerats. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets säkerhet. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Digestionsmedel, inkl. enzymer.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Cynaramin har iakttagits i Ames´ test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml (ca 38 droppar) innehåller:


414 mg flytande extrakt av Taraxacum officinale Web. (maskros), radix och herba, motsvarande 120-230 mg färsk rot och ört från maskros. Extraktionsmedel: etanol ca 78 % v/v.


64 mg flytande extrakt av Peumus boldus Molina (boldo), folium, motsvarande ca 6 mg torkade blad från boldo. Extraktionsmedel: etanol 70 % v/v.


Innehåller 60 % (v/v) etanol, motsvarande ca 0,45 g alkohol per dos.


Förteckning över hjälpämnen

Flytande extrakt av Cynara scolymus L., folium (kronärtskocka)

Flytande extrakt av Mentha piperita L., herba (pepparmynta)

Blandbarhet

-

Miljöpåverkan

Taraxacum officinale (maskros) färsk ört och rot; flytande extrakt (1:1,7-3,6); etanol 78 %

Miljörisk: Användning av taraxacum officinale (maskros) färsk ört och rot; flytande extrakt (1:1,7-3,6); etanol 78 % har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Taraxacum officinale (maskros) färsk ört och rot; flytande extrakt (1:1,7-3,6); etanol 78 % bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Taraxacum officinale (maskros) färsk ört och rot; flytande extrakt (1:1,7-3,6); etanol 78 % har låg potential att bioackumuleras.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Öppnad förpackning är hållbar 4 månader.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

-

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning Klar brun lösning med karakteristisk, aromatisk lukt och aromatisk, bitter smak.
50 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av