Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Johannesört Salus

Midsona

Örtte
(Gula, gulbruna och brungröna torra, finfördelade växtdelar med svag lukt och bitter smak.)

Övriga lugnande medel

ATC-kod: N05BX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Johannesört Salus örtte ; örtte i påse

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-10-03.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot johannesört.

Dosering

Vuxna och äldre: 1 tesked eller påse Johannesört Salus örtte beredes till te och intages morgon och kväll.

Teet skall beredas enligt följande:

Örtte: Häll kokande vatten (ca 150 ml) över 1 tesked (5ml) Johannesört Salus och låt dra i 5-10 minuter varefter växtmaterialet silas bort och teet dricks.

Dospåse: Häll kokande vatten (ca 150 ml) över 1 påse örtte och låt dra i 5-10 minuter.


Pediatrisk population: Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.


Läkare bör kontaktas om symtomen förvärras eller kvarstår efter 2 veckors användning av produkten.

Varningar och försiktighet

Samtidig behandling med vissa antidepressiva medel (serotoninåterupptags-

hämmare) och triptaner bör ske med försiktighet (se Interaktioner).

Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräckliga data.

Intensiv UV-bestrålning bör undvikas under användning av produkten.

Interaktioner

Misstänkta fall av serotonergt syndrom vid samtidig behandling med antidepressiva läkemedel som hämmar serotoninåterupptaget (serotoninåterupptagshämmare) har rapporterats och kan bero på farmakodynamisk interaktion. Ökad risk för biverkningar har också rapporterats vid samtidig behandling med johannesört och triptaner. Försiktighet bör iakttas vid samtidig behandling med dessa läkemedel och Johannesört Salus.

Johannesört Salus har inte visat någon induktion av P-glykoprotein. I en farmakokinetisk interaktionsstudie påverkade behandling med Johannesört Salus inte plasmakoncentrationerna av P-glykoproteinsubstratet digoxin. Det förefaller osannolikt att behandling med Johannesört Salus ger en klinisk relevant ökning av andra läkemedels metabolism eller P-glykoproteinmedierade transport.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet inte rekommenderas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

I brist på tillräckliga data kan användning under amning inte rekommenderas.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Johannesört Salus kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Biverkningar

Gastrointestinala besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet kan förekomma. Frekvensen är okänd.

Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats för örtte.

Prekliniska uppgifter

Inga produktspecifika studier på genotoxicitet har utförts. Det svaga positiva resultatet av ett etanolextrakt av johannesört i Ames test (Salmonella typhimurium TA 98 and TA 100, med och utan metabolisk aktivering) kunde hänföras till quercetin och är irrelevant för human säkerhet. Inga tecken på mutagenicitet kunde upptäckas i andra in vitro- och in vivo-tester. Tester på reproduktionstoxicitet har visat tvetydiga resultat. Tester på carcinogen potential har inte genomförts.

Innehåll

1 g innehåller 1 g torkad Hypericum perforatum L. (johannesört), herba.

1 tsk (5 ml) Johannesört Salus innehåller ca 1,8 g torkad johannesört.

1 påse Johannesört Salus örtte innehåller 1,75 g torkad ört av johannesört.

Produkten innehåller inga hjälpämnen.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Hypericum perforatum (johannesört) ört; pulver

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30°C

Örtte: öppnad förpackning är hållbar i 3 månader, förvaras vid högst 25°C och skyddad från fukt och ljus.

Dospåse: öppnad förpackning är hållbar i 1 månad, förvaras vid högst 25°C och skyddad från fukt och ljus.

Förpackningsinformation

Örtte Gula, gulbruna och brungröna torra, finfördelade växtdelar med svag lukt och bitter smak.
150 gram påse, receptfri (fri prissättning), EF
Örtte i påse Gula, gulbruna och brungröna torra, finfördelade växtdelar med svag lukt och bitter smak.
15 styck dospåse, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av