Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Echinagard

Meda

Orala droppar, lösning
(Klar brun lösning med karakteristisk lukt och smak. Partiklar från växtmaterial kan förekomma.)

Medel mot hosta och förkylning.

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-03-23.

Indikationer

Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.


Endast korttidsbehandling.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t.ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros) eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.


Progressiva systemiska sjukdomar såsom tuberkulos, leukemi, kollagenos, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar. Nedsatt immunförsvar, immunosuppression eller vid sjukdomar i det vita blodkroppssystemet.


Barn under 1 år.

Dosering

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

2,5 ml 3 gånger dagligen.


Pediatrisk population

Echinagard är kontraindicerat för barn under 1 år. (Se kontraindikationer)

Echinagard rekommenderas inte till barn mellan 1 och 12 år (se Varningar och försiktighet).


Behandlingstid

Echinagard ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Behandlingen ska påbörjas vid första tecken på förkylning.

Om symtomen kvarstår efter 10 dagar bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.


Administreringssätt

För oral användning.

Flaskan omskakas före användning.

Lösningen blandas i eller tas tillsammans med t.ex. vatten.

Varningar och försiktighet

Om symtomen förvärras eller om hög feber uppstår vid användning av produkten skall läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.


Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med produkter innehållande Echinacea. Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.

Användningen av Echinagard ska avbrytas vid första tecken på överkänslighet (Se Biverkningar). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.


Echinagard orala droppar innehåller 22 vol % etanol (alkohol), motsvarande 0,4 g per dos, motsvarande 10 ml öl eller 4 ml vin per dos.

Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


Rekommenderas inte till barn mellan 1 och 12 år på grund av otillräckliga data avseende effekt, även om någon specifik risk hos barn över 1 år inte dokumenterats.


Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Begränsad mängd data från gravida kvinnor (flera hundra exponerade graviditeter)

indikerar inga negativa effekter av Echinacea under graviditet eller på fostrets/det nyfödda barnets hälsa.

Inga andra relevanta epidemiologiska data är tillgängliga.


Användning under graviditet rekommenderas inte.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns inte tillräckligt med information om Echinacea utsöndras i bröstmjölk.

Användning under amning rekommenderas inte.

Fertilitet

Inga data om fertilitet finns tillgängliga.

Trafik

Echinagard har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det bör dock noteras att preparatet innehåller etanol (se Varningar och försiktighet och Innehåll).

Biverkningar

Biverkningsfrekvenserna har angivits enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10); Vanliga (≥1/100, <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk chock

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Blodtrycksfall

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

Dyspné/bronkospasm med luftvägsobstruktion, astma

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Illamående, kräkning, diarré, magsmärta

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria, klåda, angioödem, Quinckes ödem, Stevens-Johnsons syndrom

Echinacea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Echinacea purpurea har rapporterats stimulera makrofagers fagocytos och aktiviteten hos NK-celler.


En klinisk studie på Echingard droppar som omfattade personer med förkylningssymptom visade att förkylning bröt ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med placebobehandlade. Duration av förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska data visar ingen särskild risk för människor baserat på konventionella studier av säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering och genotoxicitet.


Studier avseende karcinogenicitet och reproduktionstoxicitet har inte utförts.

Innehåll

1 ml droppar innehåller: 800 mg pressaft från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) herba motsvarande 1,4-2,0 g färsk ört av röd solhatt, etanol (96%) motsvarande 22% (v/v) samt 0,4 g etanol per dos, renat vatten.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Öppnad förpackning är hållbar i 3 månader.

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning Klar brun lösning med karakteristisk lukt och smak. Partiklar från växtmaterial kan förekomma.
50 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av