FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Solvenix

Sana Pharma Medical AS

Depotkapsel, hård
(Kapsel med vit underdel och rosa överdel, 23 mm)

Kärlskyddande medel

ATC-kod: C05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sana Pharma Medical AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-07-19.

Indikationer

Växtbaserat läkemedel för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare.


Kontraindikationer

Överkänslighet mot hästkastanj eller något hjälpämne.

Dosering

Vuxna: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll). Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska. Om magbesvär uppkommer rekommenderas att kapslarna tas tillsammans med måltid.

Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.

Behandlingstid:

Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare.


Varningar och försiktighet

Om symtomen försämras efter att behandling med Solvenix påbörjats, eller om tillfredsställande effekt inte har uppnåtts efter 6 veckors behandling, bör andra möjliga orsaker till benödem utredas.

Patienten bör uppmanas att kontakta sjukvården om hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt uppstår.

Patienter som har kompressionsbehandling (stödstrumpa) enligt tidigare ordination bör instrueras att ej avsluta kompressionsbehandlingen utan samråd med läkare.


Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Graviditet 

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Amning 

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Läkemedlet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Biverkningar

Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel och klåda har rapporterats. Allergiska reaktioner har observerats. Frekvensen är okänd.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.


Farmakodynamik

Verkningsmekanismen är ofullständigt känd men prekliniska och klinska studier tyder på effekt på venös tonus och kapillär filtration.

Baserat på en systematisk översikt (metaanalys) av 17 kliniska prövningar kan slutsatsen dras att hästkastanjextrakt (standardiserat på aescin) signifikant minskar symtom på kronisk venös insufficiens, såsom ödem, smärta och klåda jämfört med placebo.

I en randomiserad, dubbelblind studie behandlades patienter med kronisk venös insufficiens under 12 veckor med Solvenix (95 patienter), placebo (46 patienter) eller kompressionsterapi (stödstrumpa) (99 patienter). Behandling med Solvenix (en kapsel två gånger dagligen) reducerade ödem lika effektivt som stödstrumpa och båda behandlingsformerna gav signifikant bättre effekt än placebo.


Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Solvenix kunde påvisas i mikrokärntest på mus.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 depotkapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från Aesculus hippocastanum L., frö (hästkastanj), motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin.

Extraktionsmedel: etanol 50%. (HCE50).

Vid tillverkning av en kapsel åtgår cirka 1,3 g frö från hästkastanj.
Förteckning över hjälpämnen

Dextrin,

gelatin,

kopovidon,

talk,

renat vatten,

ammoniometakrylatsampolymerer (Eudragit RS och Eudragit RL),

titandioxid (E171),

trietylcitrat,

natriumlaurilsulfat,

järnoxid (E172).


Blandbarhet

Ej relevant.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 årSärskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.


Egenskaper hos läkemedelsformen

Depotkapsel, hård

Kapsel med vit underdel och rosa överdel, 23 mm.


Förpackningsinformation

Depotkapsel, hård Kapsel med vit underdel och rosa överdel, 23 mm
60 kapsel/kapslar blister, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av