Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Leuprorelin Sandoz

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Implantat 5 mg
(Implantat, Biologiskt nedbrytbar vit eller lätt gulaktig stav (längd 10 mm) av cylinderform i förfylld spruta.)

Hormoner, gonadotropinfrisättande hormonanaloger

Aktiv substans:
ATC-kod: L02AE02
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-05-02.

Indikationer

Palliativ behandling av patienter med avancerad hormonberoende prostatacancer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll, eller mot något LHRH analoger.


Bekräftat hormonoberoende karcinom

Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat är kontraindicerat för kvinnor och barn.

Dosering

Dosering

Indikationen för behandling bör fastställas och bevakning av långtidbehandlingen bör utföras av läkare erfarna inom tumörbehandling.


Rekommenderad dos är en (1) engångsdos på 5 mg leuprorelin en gång var tredje månad.


Om administreringsdagen i exceptionella fall uppskjuts med högst 4 veckor, bör inte läkemedlets terapeutiska effekt äventyras hos de flesta patienter (se avsnitt Farmakokinetik).


Särskilda populationer

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion eller för äldre patienter.


Pediatrisk population

Leuprorelin Sandoz är kontraindicerat till barn och ungdomar, se avsnitt Kontraindikationer .


Administreringssätt


Ett implantat injiceras subkutant i främre bukväggen.


Före injektion kan ett lokalanestetikum ges.


Som kompletterande behandling rekommenderas att administrering av en antiandrogen påbörjas cirka 5 dagar innan behandling med Leuprorelin Sandoz inleds (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Bruksanvisning:

Utseendet på sprutan

Protective cap = skyddshätta

Implant = implantat

Needle = injektionskanyl

Plunger = kolv


Bruksanvisning

1. Desinficera injektionsområdet på främre bukväggen under navellinjen.

2. Ta fram sprutan ur den sterila påsen och kontrollera att implantatet syns inne i sprutan. Vid behov kan sprutan hållas mot ljuset eller skakas lätt.

3. Dra kolven helt tillbaka tills den stannar. Det kommer då att höras ett klick från kolven ett flertal gånger. Avlägsna därefter skyddshättan från injektionskanylen.

Observera: Kolven kan skjutas framåt för injektion av implantatet endast om kolven först dragits helt ut, ända till stoppläget!

Bild 3

4. Håll i sprutan med den ena handen. Knip tag om patientens hud med den andra handen. Stick hela injektionskanylen genom huden i liten vinkel, nästan parallellt med huden. Kanylöppningen ska vara riktad uppåt då du sticker in injektionskanylen i den subkutana vävnaden på anteriora bukväggen under navellinjen.

Bild 4

5. Dra försiktigt sprutan tillbaka ca 1 cm (detta skapar en punktionskanal för själva implantatet). Injicera sedan implantatet i punktionskanalen genom att helt trycka in kolven ända tills den knäpper till med ett klick.

Bild 5

6. Dra ut injektionskanylen. Försäkra dig om att implantatet har injicerats korrekt genom att kontrollera att kolvens ljusblå spets är synlig i ändan av injektionsnålen.

Bild 6

Både prostataspecifikt antigen (PSA) och den totala testosteronhalten i serum måste bestämmas innan behandlingen inleds och efter 3 månaders användning av Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat. Prostatakarcinomet är androgenkänsligt om testosteronkoncentrationen ligger på kastreringsnivå (≤ 0,5 ng/ml) efter 3 månaders behandling och PSA-värdet har sjunkit. Om PSA-värdet sjunker klart och snabbt (ca 80 % av utgångsnivån) kan detta anses vara en god prognostisk indikator för långtidssvaret på antiandrogenbehandling. Hormonablativ behandling (t.ex. Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat) är indicerad i dessa fall.


Om PSA-värdet förblir oförändrat eller ökar hos patienter som står på testosteronsuppression är prostatakarcinomet androgenokänsligt. I detta fall är det inte lämpligt att fortsätta med hormonablativ behandling.


Om patienten emellertid har uppvisat kliniskt svar (t.ex. förbättring av smärt- och dysurisymtom, minskning av prostatans storlek), måste resultatet betraktas som falskt negativt. I dessa sällsynta fall ska administrering av Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat fortsätta i ytterligare 3 månader och PSA-värdet kontrolleras igen. Dessutom ska patienten övervakas mycket noggrant avseende kliniska symtom.


Behandlingen av avancerat, hormonberoende prostatakarcinom med Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat innebär i allmänhet långtidsbehandling.


Varningar och försiktighet

Patienter med hypertoni ska övervakas noga.


Det finns en ökad risk för depression (som kan vara allvarlig) hos patienter som behandlas med LHRH-agonister (gonadotropinfrisättande hormonagonister) som leuprorelin. Patienterna måste informeras om denna risk och behandlas på lämpligt sätt om symtom uppkommer.


Allergiska och anafylaktiska reaktioner har observerats, både i form av lokala reaktioner på injektionsstället och systemiska symtom.


Efter kirurgisk kastration orsakar leuprorelin ingen ytterligare minskning av testosteronkoncentrationen.


På grund av den kortvariga ökningen av testosteronkoncentrationen i serum i början av behandlingen, vilket tillfälligt kan förvärra vissa sjukdomssymtom, ska patienter med risk för neurologiska komplikationer, ryggradsmetastaser och urinvägsförträngning följas kontinuerligt under de första behandlingsveckorna, i möjligaste mån inneliggande på sjukhus.


I början av behandlingen ska administrering av ytterligare ett lämpligt antiandrogent preparat övervägas för att lindra eventuella sekvele av den inledande testosteronökningen och förhindra försämring av de kliniska symtomen.


Behandlingsresultatet ska kontrolleras regelbundet (i synnerhet vid tecken på progression trots lämplig behandling) genom kliniska undersökningar (rektalpalpation av prostata, ultraljud, skelettskintigrafi, datortomografi) och genom mätning av fosfataser och/eller prostataspecifikt antigen (PSA) samt serumtestosteron.


Hypogonadism vid långtidsbehandling med LHRH-analoger och/eller orkidektomi kan leda till osteoporos med ökad risk för frakturer. Utveckling av osteoporos är vanligare efter orkidektomi, med ökade kortisolnivåer, än efter administrering av LHRH-analoger. Hos högriskpatienter kan tillägg av en bifosfonat förhindra att bentätheten minskar.


Förändrad glukostolerans har rapporterats hos en del patienter som behandlas med LHRH-analoger. Diabetiker måste följas mycket noga under behandling med Leuprorelin Sandoz.


Androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet.

För patienter med QT-förlängning i anamnesen eller med riskfaktorer för QT-förlängning samt för patienter som samtidigt behandlas med andra läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (se avsnitt Interaktioner), bör förskrivare bedöma nytta/risk-balansen inklusive risken för torsade de pointes, innan behandling med Leuprorelin Sandoz påbörjas.

Interaktioner

Eftersom androgen deprivationsterapi kan förlänga QT-intervallet, bör en noggrann övervägning göras av samtidig användning av Leuprorelin Sandoz med läkemedel som förlänger QT-intervallet, eller med läkemedel som kan framkalla torsade de pointes såsom klass IA antiarytmika (t.ex. kinidin, disopyramid) eller klass IIIA antiarytmika (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, moxifloxacin, antipsykotika m.fl. (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat är endast avsett för behandling av manliga patienter.

Amning  (Läs mer om amning)

Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat är endast avsett för behandling av manliga patienter.

Trafik

Detta läkemedel kan förändra reaktionsförmågan i sådan omfattning att förmågan att framföra fordon och använda maskiner försämras, Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat är endast avsett för behandling av manliga patienter.även när läkemedlet används som avsett. Detta beror på den utmattning som ett litet antal patienter känner, särskilt i början av behandlingen, vilket också kan orsakas av den underliggande cancersjukdomen.

Detta gäller i ännu högre grad i kombination med alkohol.

Biverkningar

Initialt under behandlingen sker normalt en ökning av serumtestosteronhalten, vilket tillfälligt kan förvärra vissa sjukdomssymtom (skelettsmärtor eller förvärrade skelettsmärtor, urinvägsförträngning och följderna av denna, ryggmärgskompression, muskelsvaghet i benen, lymfödem). Dessa förvärrade symtom går normalt tillbaka spontant utan att behandlingen med Leuprorelin Sandoz behöver sättas ut.


Biverkningar kan uppkomma när halten av könshormoner minskar.


Tabell över biverkningar


Biverkningarna anges indelade efter organsystem och frekvens enligt MedDRA:

Mycket vanliga: ≥1/10

Vanliga: ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga: ≥1/1 000, <1/100

Sällsynta: ≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta: <1/10 000

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data


Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

  

Allmänna allergiska reaktioner (feber, klåda, eosinofili, utslag)

Anafylaktiska reaktioner

  

Metabolism och nutrition

Viktökning

Minskad aptit, ökad aptit, viktnedgång

 

Förändring av diabetes (ökade eller minskade blodsockernivåer)

  

Psykiska störningar

 

Humör-svängningar, depression, sömn-störningar

    

Centrala och perifera nerv-systemet

 

Huvudvärk, parestesi

 

Yrsel, övergående dysgeusi

Hypofysär apoplexi efter initial administrering av leuprorelin till patienter med hypofysadenom*

 

Hjärtat

     

QT-förlängning (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner)

Blodkärl

Värmevallningar

  

Blodtrycksförändring (hypertoni eller hypotoni), trombos

  

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

   

Lungemboli

  

Magtarm-kanalen

 

Illamående/

kräkningar

Diarré

   

Hud och subkutan vävnad

  

Torr hud/torra slemhinnor, nattlig svettning

Alopeci

  

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Skelettsmärtor

Led- och/eller ryggvärk, myasteni, perineal smärta, smärta i övre buken

    

Njurar och urinvägar

 

Nykturi, dysuri, pollakisuri

Urinretention

   

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Försvagad eller förlust av libido och sexuell potens, minskad testikelstorlek

Gynekomasti

Testikelsmärta

   

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ökad transpiration, reaktioner vid injektionsstället t.ex. rodnad, smärta, ödem, klåda, vilka normalt går tillbaka även om behandlingen fortsätter

Trötthet, perifert ödem, allmän kraftlöshet

   

I enstaka fall abscess-bildning på injektionsstället

Undersökningar

 

Ökning av LDH, transaminaser (ALAT, ASAT), gamma-GT och alkaliskt fosfatas, som även kan vara en manifestation av den bakomliggande sjukdomen

    

*Hypofysär apoplexi:

Liksom för andra läkemedel i denna klass har mycket sällsynta fall av hypofysär apoplexi efter den första administreringen rapporterats hos patienter med hypofysadenom.


Interstitiell pneumoni har rapporterats efter godkännandet för försäljning, huvudsakligen i Japan.


Ett enstaka fall av trombos i den centrala retinalartären har förekommit.


Observera särskilt

Svaret på behandlingen med Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat kan följas upp med mätning av serumkoncentrationen av testosteron, surt fosfatas och PSA. Initialt ökar halten av testosteron då behandlingen påbörjas, men därefter sjunker halten under två veckor. Efter 2–4 veckor är den uppnådda testosteronkoncentrationen jämförbar med den som observeras efter bilateral orkidektomi, varefter den förblir konstant under hela behandlingstiden.


En övergående ökning av surt fosfatas kan inträffa i början av behandlingen. Normala nivåer eller nivåer som närmar sig det normala uppnås som regel inom några veckor.


Hypogonadism vid långtidsbehandling med LHRH-analoger och/eller orkidektomi kan leda till osteoporos med ökad risk för frakturer (se avsnitt Varningar och försiktighet). Hos högriskpatienter kan tillägg av en bifosfonat förhindra att bentätheten minskar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga intoxikationssymtom har hittills observerats.


Också när doser om upp till 20 mg leuprorelin per dag administrerats i två år, vilket var fallet i de första kliniska studierna, observerades inga andra effekter eller biverkningar som skilde sig från de biverkningar som inträffade efter administrering av 1 mg dagligen eller av 11,25 mg en gång var tredje månad.

Farmakodynamik

Leuprorelinacetat, den aktiva substansen i Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat, är en syntetisk analog till det i kroppen naturligt förekommande hypotalamiska lutropinfrisättande hormonet LHRH som kontrollerar frisättningen av gonadotropihormonerna LH (lutropin) och FSH (follitropin). Insöndringen sker från hypofysens anteriora lob. Dessa hormoner stimulerar i sin tur syntesen av steroider gonaderna.


Till skillnad från fysiologiskt LHRH som frisätts i pulser från hypotalamus, blockerar leuprorelinacetat – även benämnt LHRH-agonist – LHRH-receptorerna i hypofysen kontinuerligt under långtidsbehandling och leder efter en initial, kortvarig stimulering till nedreglering. Detta leder till reversibel suppression av gonadotropinfrisättningen från hypofysen med efterföljande sänkning av testosteronkoncentrationen.


Den sänkta testosteronkoncentrationen påverkar i sin tur tillväxten av den karcinomatösa prostatavävnaden, som vanligtvis stimuleras av dihydrotestosteron som produceras då testosteron genomgår reduktion i prostatacellerna.


Kontinuerlig administrering av leuprorelinacetat leder till en sänkning av antalet och/eller känsligheten hos receptorerna i hypofysen (nedreglering). Detta leder i sin tur till en sänkning av koncentrationen av LH, FSH och DHT. Under denna process sjunker testosteronhalterna till kastrationsnivå.


Också djursförsök har visat att leuprorelinacetat har antiandrogen verkan och hämmar tillväxten av prostatacancer.


Enligt prekliniska och kliniska studier hämmar månatlig behandling med leuprorelinacetat frisättningen av gonadotropin efter initial stimulering.


Hos människa leder subkutan administrering av leuprorelinacetat till en initial ökning av LH och FSH, vilket kännetecknas av en övergående ökning av testosteron- och dihydrotestosteron-koncentrationen.


Eftersom en kortvarig försämring av sjukdomssymtomen har observerats hos enstaka patienter under de 3 första behandlingsveckorna, ska adjuvant administrering av något antiandrogent preparat övervägas hos män med prostatacancer.


Däremot leder långtidsbehandling med leuprorelinacetat till låga LH- och FSH-koncentrationer hos alla patienter; androgenkoncentrationer hos män uppnås som liknar nivåerna efter bilateral orkidektomi. Dessa förändringar uppträder vanligen 2–3 veckor efter behandlingsstarten och bevaras under hela behandlingstiden. Därför kan man också utreda huruvida prostatacancern är hormonkänslig och huruvida eventuell orkidektomi är till nytta. Vid behov kan orkidektomi ersättas med administrering av leuprorelinacetat en gång i månaden. Hittills har det varit möjligt att upprätthålla och bevara sådana nivåer av testosteron i serum som motsvarar kastrationsnivå i 5 års tid med kontinuerlig administrering av leuprorelinacetat.

Farmakokinetik

Den aktiva substansen leuprorelinacetat frisätts kontinuerligt från mjölksyrans polymer under en period på upp till 182 dygn (26 veckor) sedan Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat injicerats. Implantatet består av biologiskt nedbrytbart ämne. Polymeren absorberas på samma sätt som kirurgiska suturer.


Inom två timmar efter subkutan applikation av en dos Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat nås maximala serum leuprorelinnivåer på 5 216 pg/ml (5,2 ng/ml).


AUC värdet under 3 månaders behandling med Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat var 32,4 ng/ml*d. Mätbara nivåer i serum föreligger i rentav 182 dygn (26 veckor) efter administrering.


Leuprorelin har en distributionsvolym på 36 liter hos män, total clearance är 139,6 ml/min.


Hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion låg nivåerna av leuprorelin inom samma värdeområde som hos patienter med friska njurar respektive frisk lever. Hos några patienter med kronisk njursvikt konstaterades högre nivåer av leuprorelin i serum. Dock verkar det som om den observationen skulle sakna klinisk betydelse.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska prövningar med Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat visade att substansen har effekter på reproduktionsorganen; effekterna var förväntade på basis av de farmakologiska egenskaper för leuprorelin som är kända.


Karcinogenicitet

Efter subkutan administrering av 0,6–4,0 mg/kg/dag under 12 och 24 månader till råttor observerades en dosrelaterad ökning av förekomsten av hypofysadenom. Motsvarande effekt konstaterades inte hos möss vid 24 månaders behandling.


Mutagenicitet

Studier in vitro och in vivo med leuprorelinacetat för detektion av genetiska och kromosomala mutationer har inte visat att preparatet skulle ha någon mutagen potential.


Reproduktionstoxicitet

I reproduktionstoxicitetsstudier som gjorts på kanin konstaterades ökad fetal mortalitet och nedsatt fetal vikt. Effekten på den fetala mortaliteten är förväntad mot bakgrund av läkemedlets farmakodynamiska verkningar.


Lokal tolerans

Prekliniska prövningar som gjorts på hund och kanin visade att Leuprorelin Sandoz 5 mg implantat har god lokal tolerans.

Innehåll

Ett implantat innehåller 5 mg leuprorelin (som acetat).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.

Polymjölksyra

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för leuprorelin är framtagen av företaget AbbVie för Procren Depot

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av leuprorelin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att leuprorelin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Leuprorelin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (μg/L) = (0.4742*109*(100-0))/(365*9*106*200*10*100)

PEC = 0.00007218 μg/L

Where:

A = 0.4742 kg (total sold amount API in Sweden year 2014, data from IMS Health). (Ref. 1).

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)

(Note: the factor 109 converts the quantity Distressed from kg to mcg).

A = 0.4742 kg

R = 0%

PEC = 0.00007218 μg/L

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of leuprorelin acetate is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit of 0.01 µg/L.

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Risk of environmental impact of leuprorelin acetate cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.
Ecotoxicological studies

No ecotoxicity data are available.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Risk of environmental impact of leuprorelin acetate cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation

The potential for persistence of leuprorelin acetate cannot be excluded, due to lack of data.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Dow = -1.7 at pH 7

The Kd of leuprolide acetate, determined via octanol-water partitioning studies, was found to be 0.022. (Ref. 3)

The Kow of leuprolide acetate was reported to be 0.02 at pH of 7. (Ref. 4)

The partition coefficients (log Kow) for the amino acids that are contained within leuprorelin acetate are all less than 0 (range from –1.05 to –4.20). Therefore, the anticipated log Kow of leuprorelin acetate is approximately 0. Thus, leuprorelin acetate is not likely to bioaccumulate. Additionally, if consumed by aquatic or terrestrial organisms, leuprorelin acetate would likely be broken down similar to any other consumed peptide or protein (supported by the high oral LD50 values observed in mice and rats). Therefore, leuprorelin is not likely to bioaccumulate. (Ref. 5)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Dow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation.Excretion (metabolism)

Leuprorelin acetate is excreted to less than 5% as parent compound and the pentapeptide metabolite and to unknown% as the remaining metabolites. The pharmacological activity of the metabolites is not known.

Metabolism of leuprorelin acetate leads to formation of smaller peptide occurring as a result of hydrolytic and oxidative processes as indicated by 14C metabolism of leuprorelin in rats and dogs.  It was shown that leuprorelin is metabolized to smaller inactive peptides, a pentapeptide (M-I), tripeptides (M-II and M-III), and a dipeptide (M-IV). The pentapeptide is considered to be the major metabolite. The breakdown products of leuprorelin acetate are also considered to be biologically inactive and not capable of eliciting a gonadotropic response. This is supported by the observation that cleavage of any peptide bond eliminates the biological activity of GnRH.  (Ref. 6) 

Furthermore, following (intramuscular) administration of Procren Depot® 3.75 mg leuprorelin acetate to 3 patients, less than 5% of the dose was recovered as the parent compound and the pentapeptide metabolite in the urine. These results indicate the significant breakdown of leuprorelin acetate that occurs with therapeutic use. Also with oral administration, similar to any peptide or protein, leuprorelin acetate is anticipated to be broken down to peptide fragments or amino acids, thus minimal amounts of the parent drug would be excreted in the urine or feces with oral ingestion. (Ref. 5)


References

I.  IMS Health. Consumption assessment in kg for input to environmental classification- updated 2014.

2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

3. Lu, Mou-Ying; G. N. Subba Rao; and D. Y. Lee. Formulations and method of the percutaneous administration of leuprolide. United States Patent Office, Patent 5,446,025. Filed June 12, 1992. Appl. Number 07/897,680.

4. Adjei, A; S. Rao; J. Garren; G. Menon; M. Vadnere. 1993. Effect of ion-pairing on 1-octanol-water partitioning of peptide drugs. I: The nonapeptide leuprolide acetate. International Journal of Pharmaceutics 90: 141-149.

5. Abbott Laboratories. Environmental Risk Assessment, Lupron® (leuprorelin acetate) 30 mg (6 month), PDS, for Injection. July 13, 2009

6. Abbvie. AbbVie Response to Swedish Agency's Overall Review of leuprorelin. September 12, 2014. November 6, 2014.


Hållbarhet, förvaring och hantering

4 år

Förvaras vid högst 30°C.

Inga särskilda anvisningar

Förpackningsinformation

Implantat 5 mg Implantat, Biologiskt nedbrytbar vit eller lätt gulaktig stav (längd 10 mm) av cylinderform i förfylld spruta.
1 styck förfylld spruta, 2431:01, F

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av