Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Temomedac

Medac

Kapsel, hård 250 mg
(Två ränder med svart bläck på överdelen och "T 250 mg" med svart bläck på underdelen, 7,7 x 21,7 mm utan skåra)

Övriga alkylerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L01AX03
Läkemedel från Medac omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Temomedac kapsel, hård 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg och 250 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 03/2020.

Indikationer

Temomedac är avsett för behandling av:

 • vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme i kombination med strålbehandling och därefter som monoterapi

 • barn från 3 års ålder, ungdomar och vuxna patienter med malignt gliom såsom glioblastoma multiforme eller anaplastiskt astrocytom, som uppvisar recidiv eller progress efter standardbehandling.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.


Överkänslighet mot dakarbazin (DTIC).


Allvarlig myelosuppression (se Varningar och försiktighet).

Dosering

Temomedac ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av onkologisk behandling av hjärntumörer.


Antiemetisk behandling kan ges (se Varningar och försiktighet).


Dosering


Vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme


Temomedac ges i kombination med fokal strålbehandling (samtidig behandlingsfas) följt av upp till 6 cykler med temozolomid (TMZ) som monoterapi (monoterapifas).


Samtidig behandlingsfas

TMZ ges oralt i en dos på 75 mg/m² dagligen under 42 dagar samtidigt med fokal strålbehandling (60 Gy ges på 30 fraktioner). Dosreduktion rekommenderas inte, men uppskjutning eller utsättning av TMZ administreringen ska bestämmas varje vecka enligt hematologiska och icke hematologiska toxicitetskriterier. TMZ administrering kan fortgå under hela den 42 dagar långa kombinerade behandlingsperioden (upp till 49 dagar) om alla följande villkor uppfylls:

 • antalet neutrofila granulocyter ≥ 1,5 x 109/l

 • antalet trombocyter ≥ 100 x 109/l

 • common toxicity criteria (CTC) för icke hematologisk toxicitet ≤ grad 1 (med undantag för alopeci, illamående och kräkningar).

Under behandlingen ska en fullständigt hematologiskt status tas varje vecka. TMZ- administreringen ska tillfälligt avbrytas eller sättas ut permanent under den samtidiga fasen enligt de hematologiska och icke hematologiska toxicitetskriterier som anges i tabell 1.


Tabell 1. Avbrytande eller utsättning av TMZ doseringen

vid samtidig strål- och TMZ behandling

Toxicitet

Avbrytande av TMZa

Utsättning av TMZ

Antal neutrofila granulocyter

≥ 0,5 och < 1,5 x 109/l

< 0,5 x 109/l

Antal trombocyter

≥ 10 och < 100 x 109/l

< 10 x 109/l

CTC icke hematologisk toxicitet (med undantag för alopeci, illamående och kräkningar)

CTC grad 2

CTC grad 3 eller 4

a: Samtidig behandling med TMZ kan fortgå om alla följande villkor uppfylls: antalet neutrofila granulocyter ≥1,5 x 109/l, antalet trombocyter ≥100 x 109/l, CTC för icke-hematologisk toxicitet ≤ grad 1 (med undantag för alopeci, illamående och kräkningar).


Monoterapifas

Fyra veckor efter att den samtidiga TMZ + strålbehandlingsfasen avslutats ges upp till 6 cykler monoterapi med TMZ. Dosen i cykel 1 (monoterapi) är 150 mg/m² en gång dagligen under 5 dagar följt av 23 dagar utan behandling. När cykel 2 påbörjas höjs dosen till 200 mg/m² om ickehematologisk toxicitet, enligt CTC vid cykel 1, är ≤ grad 2 (med undantag för alopeci, illamående och kräkningar), antal neutrofila granulocyter är ≥ 1,5 x 109/l och antalet trombocyter är ≥ 100 x 109/l. Om dosen inte höjs vid cykel 2 ska ingen höjning göras vid efterföljande cykler. Vid doshöjning ska dosen bibehållas på 200 mg/m² dagligen under de första 5 dagarna för varje efterföljande cykel med undantag för om toxicitet uppstår. Dosreducering och utsättning under monoterapifasen ska göras enligt tabell 2 och 3.


Under behandlingen ska fullständigt hematologiskt status tas dag 22 (21 dagar efter första dosen av TMZ). Dosen ska reduceras eller behandlingen sättas ut enligt tabell 3.

Tabell 2. Dosnivåer av TMZ vid monoterapibehandling

Dosnivå

TMZ dos (mg/m2/dag)

Kommentarer

-1

100

Reducering för tidigare toxicitet

0

150

Dos vid cykel 1

1

200

Dos vid cykel 2 6 utan toxicitet


Tabell 3. Dosreducering eller utsättning av TMZ vid monoterapibehandling

Toxicitet

Reducera TMZ med 1 dosnivåa

Sätt ut TMZ

Antal neutrofila granulocyter

< 1,0 x 109/l

Se fotnot b

Antal trombocyter

< 50 x 109/l

Se fotnot b

CTC icke hematologisk toxicitet (med undantag för alopeci, illamående och kräkningar)

CTC grad 3

CTC grad 4b

a: TMZ dosnivåer visas i tabell 2.

b: TMZ ska sättas ut om:

 • Dosnivå -1 (100 mg/m²) fortsättningsvis resulterar i oacceptabel toxicitet.

 • Samma grad 3, icke-hematologisk toxicitet (med undantag för alopeci, illamående och kräkningar) återkommer efter dosreducering.


Vuxna och barn från 3 år med recidiverande eller progressiva maligna gliom


En behandlingscykel omfattar 28 dagar. Till patienter som tidigare inte behandlats med kemoterapi, ges TMZ oralt i en dos på 200 mg/m² en gång dagligen under de första 5 dagarna följt av 23 dagars behandlingsuppehåll (totalt 28 dagar). För patienter som tidigare behandlats med kemoterapi är den initiala dosen 150 mg/m²
en gång dagligen, som under den andra cykeln höjs till 200 mg/m² en gång dagligen under 5 dagar om det inte föreligger någon hematologisk toxicitet (se Varningar och försiktighet).


Särskilda patientgrupper


Pediatrisk population


Hos patienter som är 3 år eller äldre ska TMZ endast ges vid recidiverande eller progressiva maligna gliom. Erfarenhet hos dessa barn är mycket begränsad (se Varningar och försiktighet och Farmakodynamik). Säkerhet och effekt för TMZ hos barn yngre än 3 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion


Farmakokinetiken för TMZ var jämförbar hos patienter med normal leverfunktion och patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Inga data finns tillgängliga avseende administrering av TMZ till patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Childs klass C) eller med nedsatt njurfunktion. Baserat på farmakokinetiska egenskaper hos TMZ, är det osannolikt att dosreduktioner krävs hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion av någon grad. Försiktighet ska emellertid iakttas när TMZ ges till dessa patienter.


Äldre patienter


Baserad på populationsfarmakokinetisk analys hos patienter i åldrarna 19 78 år, påverkas inte clearance för TMZ av ålder. Äldre patienter (> 70 års ålder) tycks emellertid löpa större risk för neutropeni och trombocytopeni (se Varningar och försiktighet).


Administreringssätt


Temomedac ska ges på fastande mage.


Kapslarna måste sväljas hela med ett glas vatten och får inte öppnas eller tuggas.


Om kräkning uppträder efter att dosen givits, ska inte en andra dos ges den dagen.

Varningar och försiktighet

Opportunistiska infektioner och reaktivering av infektioner


Opportunisktiska infektioner (som pneumocystis jirovecii pneumoni) och reaktivering av infektioner (som HBV, CMV) har setts under behandling med TMZ (se Biverkningar).


Pneumocystis jirovecii pneumoni


Patienter som fick samtidig TMZ- och strålbehandling i en pilotstudie enligt det förlängda 42 dagarsschemat visade sig ha en särskild risk att utveckla Pneumocystis jirovecii pneumoni (PCP). Profylax krävs således mot PCP för alla patienter som får samtidig TMZ- och strålbehandling under den 42 dagar långa behandlingen (med ett maximum på 49 dagar) oavsett antalet lymfocyter. Om lymfopeni uppstår ska patienterna fortsätta profylaxen till dess lymfopenin återgått till ≤ grad 1.


Man kan se en större förekomst av PCP när TMZ ges under en längre behandlingsperiod. Alla patienter som får TMZ, särskilt patienter som får steroider, bör emellertid följas noggrant avseende utveckling av PCP oavsett behandlingsperiod. Hos patienter som använder TMZ, särskilt i kombination med dexametason eller andra steroider, har fall med fatal andningssvikt rapporterats.


HBV


Hepatit, på grund av reaktivering av hepatit B-virus (HBV) och som i vissa fall resulterat i dödsfall, har rapporterats. Specialister på leversjukdom bör konsulteras innan behandling inleds hos patienter med positiv hepatit B-serologi (inklusive de med aktiv sjukdom). Under behandling bör patienter övervakas och behandlas på lämpligt sätt.


Meningoencefalit orsakad av herpesvirus


Efter godkännande för försäljning har meningoencefalit orsakad av herpesvirus (inklusive fall med dödlig utgång) observerats hos patienter som får temozolomid i kombination med strålbehandling, däribland fall med samtidig administrering av steroider.


Levertoxicitet


Leverskada, inklusive fatal leversvikt, har rapporterats hos patienter som behandlats med TMZ (se Biverkningar). Innan påbörjande av behandling bör leverfunktionsprover tas. Om dessa är onormala bör bedömning av nytta/risk inkluderande risken för fatal leversvikt göras av läkare före initiering av temozolomidbehandling. Leverfunktionsprover bör upprepas halvvägs in i behandlingscykeln hos patienter som behandlas med en 42 dagars behandlingscykel. Leverfunktionen ska kontrolleras hos samtliga patienter efter varje behandlingscykel. Hos patienter med signifikant onormala levervärden bör läkare bedöma risk/nytta av fortsatt behandling. Levertoxicitet kan uppträda flera veckor eller senare efter sista behandling med temozolomid.


Maliginiteter


I mycket sällsynta fall har även myelodysplastiskt syndrom och sekundära maligniteter, inklusive myeloisk leukemi rapporterats (se Biverkningar).


Behandling med antiemetikum:


Illamående och kräkningar förknippas mycket ofta med TMZ.

Behandling med antiemetikum kan ges före eller efter administrering av TMZ.


Vuxna patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme


Antiemetisk profylax rekommenderas före den initiala dosen i samtidig behandlingsfas och rekommenderas starkt under monoterapifasen.


Patienter med recidiverande eller progressiva maligna gliom


Patienter som har haft svåra kräkningar (grad 3 eller 4) under tidigare behandlingscykler kan kräva antiemetisk behandling.


Laboratorieprover


Patienter behandlade med TMZ kan få myelosuppression, inklusive långvarig pancytopeni, vilket kan resultera i aplastisk anemi, som i vissa fall har resulterat i dödlig utgång. I vissa fall försvårar samtidig exponering för andra läkemedel associerade med aplastisk anemi, såsom karbamazepin, fenytoin och sulfametoxazol/trimetoprim, bedömningen. Innan administrering måste följande laboratorieparametrar uppfyllas: antalet neutrofila granulocyter ≥ 1,5 x 109/l och trombocyttal ≥ 100 x 109/l. En fullständigt hematologisk status ska tas dag 22 (21 dagar efter den första dosen) eller inom 48 timmar från denna dag, och varje vecka tills antalet neutrofila granulocyter > 1,5 x 109/l och trombocyttalet > 100 x 109/l. Om antalet neutrofila granulocyter sjunker till < 1,0 x 109/l eller om trombocyttalet är > 50 x 109/l under någon cykel, ska dosen reduceras med en dosnivå under nästa cykel (se Dosering). Dosnivåerna är 100 mg/m2, 150 mg/m2 eller 200 mg/m2. Den lägsta rekommenderade dosen är 100 mg/m2.


Pediatrisk population


Det finns ingen klinisk erfarenhet av behandling med TMZ hos barn som är yngre än 3 år. Erfarenhet hos äldre barn och ungdomar är mycket begränsad (se Dosering och Farmakodynamik).


Äldre patienter (>70 år)


Äldre patienter (>70 års ålder) tycks löpa en högre risk för neutropeni och trombocytopeni jämfört med yngre patienter. TMZ ska därför administreras med försiktighet till äldre patienter.


Manliga patienter


Män som behandlas med TMZ ska avrådas från att avla barn under upp till 6 månader efter att de fått den sista behandlingen och att söka rådgivning om kryokonservering av spermier före behandling (se Graviditet och Fertilitet).


Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per hård kapsel, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


Tilläggsuppgifter för Temomedac 20 mg hårda kapslar

Tillsatsämnet para-orange (E 110) som finns i kapselhöljet kan ge allergiska reaktioner.

Interaktioner

I en separat fas I studie visade samtidig administrering av TMZ och ranitidin inte på några förändringar av absorptionsgraden för TMZ eller exponeringen för dess aktiva metabolit monometyltriazenoimidazolkarboxamid (MTIC).


Administrering av TMZ tillsammans med föda resulterade i en minskning av Cmax med 33 % och en minskning av AUC med 9 %.

Eftersom det inte kan uteslutas att ändringen av Cmax är av klinisk betydelse, ska Temomedac administreras utan föda.


Baserat på en analys av populationsfarmakokinetik från fas II studier, ändrade inte samtidig administrering av dexametason, proklorfenazin, fenytoin, karbamazepin, ondansentron, H2 receptorantagonister eller fenobarbital, clearance för TMZ. Samtidig administrering av valproinsyra var associerad med en liten, men statistiskt signifikant, minskning av clearance för TMZ.


Inga studier har utförts för att bestämma effekten av TMZ på metabolismen eller elimineringen av andra läkemedel. Eftersom TMZ inte genomgår någon metabolism i levern och har låg proteinbindningsgrad, är det dock osannolikt att det påverkar farmakokinetiken av andra läkemedel (se Farmakokinetik).


Användning av TMZ i kombination med andra myelosuppressiva medel kan öka risken för myelosuppression.


Pediatrisk population


Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  D.

Det finns inga data från gravida kvinnor. I prekliniska studier på råtta och kanin som fick 150 mg/m² TMZ sågs teratogenicitet och/eller fetal toxicitet (se Prekliniska uppgifter). Temomedac ska inte ges till gravida kvinnor. Om användning under graviditet måste övervägas, ska patienten upplysas om den potentiella risken för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om TMZ utsöndras i bröstmjölk. Amning ska därför avbrytas under behandling med TMZ.

Fertilitet

Fertila kvinnor: Fertila kvinnor ska rekommenderas att använda en effektiv preventivmetod för att undvika graviditet under behandling med TMZ.

Manlig fertilitet: TMZ kan ha genotoxiska effekter. Män som behandlas med TMZ avrådes därför från att avla barn upp till 6 månader efter att de fått den sista dosen och att före behandling söka rådgivning om kryokonservering av spermier, på grund av risken för irreversibel infertilitet vid behandling med TMZ.

Trafik

TMZ har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner på grund av trötthet och sömnighet (se Biverkningar).

Biverkningar

Erfarenhet från kliniska studier


Hos patienter som behandlades med TMZ, vare sig det användes i kombination med strålbehandling eller som monoterapi efter strålning för nydiagnostiserad glioblastoma multiforme eller som monoterapi hos patienter med recidiverande eller progressivt gliom, var de biverkningar som rapporterades som mycket vanliga likartade: illamående, kräkningar, förstoppning, anorexi, huvudvärk och trötthet. Konvulsioner rapporterades mycket ofta hos patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme som fick monoterapi. Utslag rapporterades mycket ofta hos patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme som fick TMZ samtidigt med strålbehandling och även som monoterapi och ofta vid recidiverande gliom. De flesta hematologiska biverkningarna rapporterades som vanliga eller mycket vanliga i båda indikationerna (tabell 4 och 5). Frekvensen för laboratoriefynd grad 3 - 4 presenteras efter varje tabell.


I tabellerna är biverkningarna klassificerade enligt organsystem och frekvens. Frekvensgrupperingar definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Nydiagnostiserad glioblastoma multiforme


Tabell 4 visar behandlingsrelaterade biverkningar hos patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme under samtidig behandlingsfas och monoterapifas.


Tabell 4. Behandlingsrelaterade biverkningar vid faserna med samtidig behandling och monoterapi hos patienter med nydiagnosticerad glioblastoma multiforme

Organsystem

TMZ + samtidig strålbehandling

n = 288*

TMZ monoterapi

n = 224

Infektioner och infestationer

Vanliga:

Infektion, herpes simplex, sårinfektion, faryngit, oral candidiasis

Infektion, oral candidiasis

Mindre vanliga:

 

Herpes simplex, herpes zoster, influensaliknande symptom

Blodet och lymfsystemet

Vanliga:

Neutropeni, trombocytopeni, lymfopeni, leukopeni

Febril neutropeni, trombocytopeni, anemi, leukopeni

Mindre vanliga:

Febril neutropeni, anemi

Lymfopeni, petekier

Endokrina systemet

Mindre vanliga:

Cushingoid

Cushingoid

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga:

Anorexi

Anorexi

Vanliga:

Hyperglykemi, viktminskning

Viktminskning

Mindre vanliga:

Hypokalemi, ökat alkaliskt fosfatas, viktökning

Hyperglykemi, viktökning

Psykiska störningar

Vanliga:

Ångest, emotionell labilitet, sömnlöshet

Ångest, depression, emotionell labilitet, sömnlöshet

Mindre vanliga:

Agitation, apati, förändrat beteende, depression, hallucinationer

Hallucinationer, amnesi

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga:

Huvudvärk

Kramper, huvudvärk

Vanliga:

Kramper, minskad medvetandegrad, somnolens, afasi, försämrad balans, yrsel, förvirring, försämrat minne, försämrad koncentrationsförmåga, neuropati, parestesi, talsvårigheter, tremor

Hemipares, afasi, försämrad balans, somnolens, förvirring, yrsel, försämrat minne, försämrad koncentrationsförmåga, dysfasi, neurologiska besvär (ej specificerat), neuropati, perifer neuropati, parestesi, talsvårigheter, tremor

Mindre vanliga:

Status epilepticus, extrapyramidala besvär, hemipares, ataxi, försämrad kognition, dysfasi, onormal gång, hyperestesi, hypoestesi, neurologiska besvär (ej specificerat), perifer neuropati

Hemiplegi, ataxi, onormal koordination, onormal gång, hyperestesi, sensorisk rubbning

Ögon

Vanliga:

Dimsyn

Synfältsdefekt, dimsyn, diplopia

Mindre vanliga:

Hemianopsi, minskad synskärpa, synrubbning, synfältsdefekt, ögonsmärta

Minskad synskärpa, ögonsmärta, torra ögon

Öron och balansorgan

Vanliga:

Försämrad hörsel

Försämrad hörsel, tinnitus

Mindre vanliga:

Otitis media, tinnitus, hyperakusi, öronvärk

Dövhet, vertigo, öronvärk

Hjärtat

Mindre vanliga:

Palpitationer

 

Blodkärl

Vanliga:

Blödning, ödem, benödem

Blödning, djup ventrombos, benödem

Mindre vanliga:

Cerebral blödning, hypertension

Lungemboli, ödem, perifert ödem

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga:

Dyspné, hosta

Dyspné, hosta

Mindre vanliga:

Pneumoni, övre luftvägsinfektion, nästäppa

Pneumoni, sinuit, övre luftvägsinfektion, bronkit

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Förstoppning, illamående, kräkningar

Förstoppning, illamående, kräkningar

Vanliga:

Stomatit, diarré, buksmärta, dyspepsi, dysfagi

Stomatit, diarré, dyspepsi, dysfagi, muntorrhet

Mindre vanliga:

 

Utspänd buk, fekal inkontinens, gastrointestinala besvär (ej specificerat), gastroenterit, hemorrojder

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga:

Utslag, alopeci

Utslag, alopeci

Vanliga:

Dermatit, torr hud, erytem, pruritus

Torr hud, pruritus

Mindre vanliga:

Hudfjällning, fotosensitivitetsreaktion, onormal pigmentering

Erytem, onormal pigmentering, ökad svettning

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

Muskelsvaghet, artralgi

Muskelsvaghet, artralgi, muskuloskeletal smärta, myalgi

Mindre vanliga:

Myopati, ryggvärk, muskuloskeletal smärta, myalgi

Myopati, ryggvärk

Njurar och urinvägar

Vanliga:

Frekvent urinering, urininkontinens

Urininkontinens

Mindre vanliga:

 

Dysuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga:

Impotens

Vaginala blödningar, menorragi, amenorré, vaginit, bröstsmärta

Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället

Mycket vanliga:

Trötthet

Trötthet

Vanliga:

Allergisk reaktion, feber, strålningsskada, ansiktsödem, smärta, smakförändringar

Allergisk reaktion, feber, strålningsskada, smärta, smakförändringar

Mindre vanliga:

Asteni, vallningar, blodvallningar, förvärrat tillstånd, stelhet, missfärgning av tungan, parosmi, törst

Asteni, ansiktsödem, smärta, förvärrat tillstånd, stelhet, tandbesvär

Undersökningar

Vanliga:

Ökat ALAT

Ökat ALAT

Mindre vanliga:

Förhöjda leverenzymer, ökat gamma GT, ökat ASAT

 

* En patient som randomiserades till armen med enbart strålbehandling, erhöll TMZ + strålbehandling


Laboratorieresultat


Myelosuppression (neutropeni och trombocytopeni) som är en känd dosbegränsande toxicitet för de flesta cytotoxiska medel, inklusive TMZ, observerades. Sammanslagning av laboratorietestavvikelser och biverkningar i den samtidiga behandlingsfasen och monoterapifasen visade att grad 3 eller grad 4 avvikelser av neutrofila granulocyter inklusive neutropeni observerades hos 8 % av patienterna. Grad 3 eller grad 4 avvikelser av trombocyter, inklusive trombocytopeni observerades hos 14 % av de patienter som fick TMZ.


Recidiverande eller progressiva maligna gliom


I kliniska studier var de mest frekventa biverkningarna gastrointestinala störningar, speciellt illamående (43 %) och kräkningar (36 %). Dessa biverkningar var vanligtvis grad 1 eller 2 (0 - 5 kräkningsepisoder inom 24 timmar) och var antingen självbegränsande eller välkontrollerade med antiemetisk standardbehandling. Förekomsten av svårt illamående och kräkningar var 4 %.


Tabell 5 inkluderar biverkningar rapporterade i kliniska studier vid recidiverande eller progressiva maligna gliom och efter marknadsintroduktionen av TMZ.

Tabell 5. Biverkningar hos patienter med recidiverande eller progressiva maligna gliom

Infektioner och infestationer

Sällsynta

Opportunistiska infektioner inklusive PCP

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga:

Neutropeni eller lymfopeni (grad 3-4), trombocytopeni (grad 3-4)

Mindre vanliga:

Pancytopeni, anemi (grad 3-4), leukopeni

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga:

Anorexi

Vanliga:

Viktminskning

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga:

Huvudvärk

Vanliga:

Sömnighet, yrsel, parestesi

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga:

Dyspné

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Kräkningar, illamående, förstoppning

Vanliga:

Diarré, buksmärta, dyspepsi

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

Utslag, pruritus, alopeci

Mycket sällsynta:

Erytema multiforme, erytrodermi, urtikaria, exantem

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga:

Trötthet

Vanliga:

Feber, asteni, stelhet, sjukdomskänsla, smärta,

smakförändringar

Mycket sällsynta:

Allergiska reaktioner inklusive anafylaxi, angioödem


Laboratorieresultat

Grad 3 eller 4 av trombocytopeni och neutropeni inträffade hos 19 % respektive 17 % av de patienter som behandlades för maligna gliom. Detta ledde till sjukhusvistelse och/eller utsättande av TMZ hos 8 % respektive 4 %. Myelosuppressionen var förutsägbar (vanligtvis under de allra första cyklerna med nadir mellan dag 21 och dag 28) och återhämtningen var snabb, vanligtvis inom 1 - 2 veckor. Inga tecken på kumulativ myelosuppression observerades. Vid trombocytopeni kan risken för blödningar öka, och vid neutropeni eller leukopeni kan risken för infektion öka.


Kön


I en populationsfarmakokinetisk analys av erfarenheten från kliniska prövningar fanns 101 kvinnliga och 169 manliga försökspersoner från vilka det lägsta neutrofilantalet var tillgängligt och 110 kvinnliga och 174 manliga försökspersoner från vilka det lägsta trombocytantalet var tillgängligt. Det var högre andel grad 4 neutropeni (antalet neutrofila granulocyter < 0,5 x 109/l), 12 % jämfört med 5 % och trombocytopeni (< 20 x 109/l), 9 % jämfört med 3 % hos kvinnor jämfört med män under den första behandlingscykeln. I en uppsättning av data på 400 försökspersoner med recidiverande gliom förekom grad 4 neutropeni hos 8 % av de kvinnliga försökspersonerna jämfört med 4 % av de manliga försökspersonerna och grad 4 trombocytopeni hos 8 % av de kvinnliga försökspersonerna jämfört med 3 % av de manliga försökspersonerna under den första behandlingscykeln. I en studie med 288 försökspersoner med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme förekom grad 4 neutropeni hos 3 % av de kvinnliga försökspersonerna jämfört med 0 % av de manliga försökspersonerna och grad 4 trombocytopeni hos 1 % av de kvinnliga försökspersonerna jämfört med 0 % av de manliga försökspersonerna under den första behandlingscykeln.


Pediatrisk population


TMZ givet oralt har studerats hos pediatriska patienter (i åldrarna 3 –18 år) med recidiverande hjärnstamsgliom eller recidiverande höggradsastrocytom i en regim administrerad dagligen i 5 dagar var 28:e dag. Även om data är begränsade förväntas toleransen av TMZ vara densamma som för vuxna. Säkerhet och effekt för TMZ hos barn yngre än 3 år har inte fastställts.


Erfarenhet efter godkännande


Följande tillkommande allvarliga biverkningar har identifierats efter godkännande:

Tabell 6. Sammanfattning av händelser som rapporterats med temozolomid efter godkännandet

Infektioner och infestationer*

Mindre vanliga:

Cytomegalovirusinfektion, infektionsreaktivering som cytomegalovirus, hepatit B-virus, meningoencefalit orsakad av herpesvirus­†, sepsis­­­­†

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta:

Långvarig pancytopeni, aplastisk anemi

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade

Mycket sällsynta:

Myelodysplastiskt syndrom (MDS), sekundära maligniteter däribland myeloid leukemi

Endokrina systemet*

Mindre vanliga:

Diabetes insipidus

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta:

Interstitiell pneumonit/pneumonit, lungfibros, andningssvikt

Lever och gallvägar*

Vanliga:

Leverenzymstegringar

Mindre vanliga:

Hyperbilirubinemi, gallstas, hepatit

leverskada, leversvikt

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta

Toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnson syndrom

Ingen känd frekvens:.

Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)

Inkluderande fall med fatal utgång

*Frekvensberäkningar baserade på relevanta kliniska studier.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Doser på 500, 750, 1 000 och 1 250 mg/m² (totaldos per cykel i 5 dagar) har utvärderats kliniskt på patienter. Dosbegränsande toxicitet var hematologisk och rapporterades för alla doser men kan förväntas vara mer allvarlig i högre doser. En överdos av 10 000 mg (totaldos i en cykel under 5 dagar) togs av en patient och de biverkningar som rapporterades var pancytopeni, pyrexi, organsvikt och död. Det finns rapporter där patienter tagit den rekommenderade dosen under mer än 5 dagars behandling (upp till 64 dagar) och där de rapporterade biverkningarna inkluderade benmärgssuppression, med eller utan infektion, i vissa fall allvarlig och långdragen och som ledde till döden. Vid överdosering är en hematologisk utvärdering nödvändig. Stödjande behandling ska ges när så behövs.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism


Temozolomid är en triazen, som genomgår snabb kemisk omvandling vid fysiologiskt pH till aktivt monometyltriazenoimidazolkarboxamid (MTIC). Cytotoxiciteten hos MTIC anses främst bero på en alkylering av O6-positionen av guanin med ytterligare alkylering också vid N7-positionen. Cytotoxiska skador som därefter utvecklas anses inkludera avvikande reparation av metyl-addukten.


Klinisk effekt och säkerhet


Nydiagnostiserad glioblastoma multiforme


Totalt 573 patienter randomiserades till att antingen få TMZ + strålbehandling (n = 287) eller enbart strålbehandling (n = 286). Patienterna i TMZ + strålbehandlingsarmen fick samtidigt TMZ (75 mg/m² ) en gång dagligen med start på strålbehandlingens första dag fram till strålbehandlingens sista dag, i 42 dagar (med ett maximum på 49 dagar). Detta följdes av TMZ som monoterapi (150 - 200 mg/m² ) dag 1-5 i varje 28 dagars cykel, upp till 6 cykler, med start 4 veckor efter avslutad strålbehandling. Patienterna i kontrollarmen fick enbart strålbehandling. Profylax mot Pneumocystis jirovecii pneumoni (PCP) krävdes under den kombinerade strål och TMZ-behandlingen.


TMZ gavs som ytterligare behandling (salvage therapy) under uppföljningsfasen till 161 av de 282 patienter (57 %) i armen som enbart fick strålbehandling och till 62 av de 277 patienter (22 %) i armen som fick TMZ + strålbehandling.


Hazard ratio (HR) för total överlevnad var 1,59 (95 % CI för HR=1,33 - 1,91), log rank p < 0,0001 med fördel för TMZ-armen. Den uppskattade sannolikheten att överleva 2 år eller mer (26 % vs 10 %) är högre för armen med strålbehandling + TMZ. Tillägg av samtidig TMZ till strålbehandling följt av TMZ som monoterapi vid behandlingen av patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme visade en statistiskt signifikant förbättring av den totala överlevnaden jämfört med enbart strålbehandling (figur 1).

Temomedac fig 1

Figur 1. Kaplan Meier kurvor för total överlevnad (”intent-to-treat”-population)


Resultaten från studien var inte överensstämmande i undergruppen av patienter med ett dåligt prestationsstatus (WHO PS = 2, n = 70) där total överlevnad och tid till progression var liknande i båda armar. Inga oacceptabla risker verkar emellertid finnas i denna patientgrupp.


Recidiverande eller progressiva maligna gliom


Underlaget för klinisk effekt hos patienter med glioblastoma multiforme (Karnofsky performance status [KPS] ≥ 70), progredierande eller recidiverande efter kirurgi och strålbehandling, baserades på två kliniska studier med TMZ givet oralt. Den ena var en icke jämförande studie med 138 patienter (29 % hade tidigare erhållit kemoterapi) och den andra var en randomiserad studie med aktiv kontroll med TMZ vs prokarbazin med totalt 225 patienter (67 % hade tidigare fått behandling med nitrosureabaserad kemoterapi). I båda studierna var primär endpoint progressionsfri överlevnad (PFS) bestämd genom magnettomografi eller neurologisk försämring. I den icke jämförande studien var PFS vid 6 månader 19 %, mediantiden för progressionsfri överlevnad var 2,1 månader och mediantiden för total överlevnad 5,4 månader. Den objektiva svarsfrekvensen (ORR) baserad på magnettomografi var 8 %.


I den randomiserade prövningen med aktiv kontroll var PFS vid 6 månader signifikant högre för TMZ jämfört med prokarbazin (21 % respektive 8 %, chi två p = 0,008) med en mediantid för PFS på 2,89 respektive och 1,88 månader (log rank p = 0,0063). Mediantiden för överlevnad var 7,34 och 5,66 månader för TMZ respektive prokarbazin (log rank p = 0,33). Vid 6 månader var andelen överlevande patienter signifikant högre i TMZ armen (60 %) jämfört med prokarbazinarmen (44 %) (chi två p = 0,019). Hos patienter som tidigare behandlats med kemoterapi, observerades en behandlingsvinst för patienter med ett KPS på ≥ 80.


Data för tiden till försämring av neurologiskt status var till fördel för TMZ jämfört med prokarbazin likväl som data för tiden till försämring av allmäntillståndet (minskning till en KPS av < 70 eller en minskning med minst 30 poäng). Mediantiden till progression för dessa endpoints var 0,7 månader till 2,1 månader längre för TMZ jämfört med prokarbazin (log rank p = < 0,01 till 0,03).


Recidiverande anaplastiskt astrocytom


I en prospektiv, multicenter fas II studie som utvärderade säkerhet och effekt av TMZ givet oralt vid behandling av patienter med anaplastiskt astrocytom vid första recidiv, var 6 månaders PFS 46 %. Medianen för PFS var 5,4 månader. Medianen för total överlevnad var 14,6 månader. Svarsfrekvensen, baserad på den centrala granskarens utvärdering, var 35 % (13 CR och 43 PR) för ’intent-to-treat’ -populationen (ITT) n = 162. Hos 43 patienter rapporterades stabil sjukdom. Sex månaders händelsefri överlevnad för ITT populationen var 44 % med en median händelsefri överlevnad på 4,6 månader, vilket var snarlika resultaten för progressionsfri överlevnad. För den inkluderbara histologiska populationen var resultaten för effekt snarlika. Radiologiskt objektivt svar eller bibehållet progressionsfri status var starkt associerat med bibehållen eller förbättrad livskvalitet.


Pediatrisk population


TMZ givet oralt har studerats hos pediatriska patienter (i åldrarna 3-18 år) med recidiverande hjärnstamsgliom eller recidiverande höggradsastrocytom, i en regim administrerad dagligen i 5 dagar var 28:e dag. Toleransen av TMZ liknar den för vuxna.

Farmakokinetik

TMZ hydrolyseras spontant vid fysiologiskt pH främst till den aktiva formen 3-metyl-(triazen-1-yl)imidazol-4-karboxamid (MTIC). MTIC hydrolyseras spontant till 5-aminoimidazol-4-karboxamid (AIC), en känd intermediär vid purin- och nukleinsyrabiosyntesen och till metylhydrazin vilken anses vara den aktiva alkylerande formen. Cytotoxiciteten av MTIC anses främst bero på alkylering av DNA, huvudsakligen vid O6- och N7-positionerna av guanin. I förhållande till AUC för TMZ är exponeringen för MTIC och AIC ~ 2,4 % respektive 23 %. In vivo var t1/2 för MTIC jämförbar med den för TMZ, 1,8 timmar.


Absorption


Efter oral administrering till vuxna absorberas TMZ snabbt med toppkoncentrationer redan 20 minuter efter administrering (medelvärden mellan 0,5 och 1,5 timmar). Efter oral administrering av 14C-märkt TMZ, var medelvärdet av den fekala utsöndringen av 14C under 7 dagar efter dosering 0,8 %, vilket tyder på fullständig absorption.


Distribution


TMZ har en låg proteinbindningsgrad (10 % till 20 %) och förväntas därför inte interagera med substanser som har en hög proteinbindningsgrad.


PET-studier på människa och prekliniska data tyder på att TMZ passerar blod-hjärnbarriären snabbt och förekommer i cerebrospinalvätskan. Penetration till cerebrospinalvätska bekräftades hos en patient. Exponeringen i cerebrospinalvätska baserad på AUC för TMZ var ungefär 30 % av den i plasma, vilket överensstämmer med djurdata.


Eliminering


Halveringstid (t1/2) i plasma är ungefär 1,8 timmar. Den huvudsakliga elimineringsvägen av 14C är via njurarna. Efter oral administrering återfinns ungefär 5 % till 10 % av dosen oförändrad i urinen under 24 timmar. Resterande mängd utsöndras som temozolomidsyra, 5-aminoimidazol-4-karboxamid (AIC) eller oidentifierade polära metaboliter.


Plasmakoncentrationerna ökar på ett dosrelaterat sätt. Plasmaclearance, distributionsvolym och halveringstid är oberoende av dos.


Särskilda patientgrupper


Analys av populationsbaserad farmakokinetik av TMZ visade att plasmaclearance av TMZ var oberoende av ålder, njurfunktion eller tobaksbruk. I en separat farmakokinetikstudie var den farmakokinetiska plasmaprofilen hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, jämförbar med den som observerades hos patienter med normal leverfunktion


Pediatriska patienter hade en större AUC än vuxna patienter. Emellertid var den maximalt tolererade dosen (MTD) 1 000 mg/m² per cykel både för barn och vuxna.

Prekliniska uppgifter

Singel-cykel (5 dagars behandling, 23 dagar utan behandling), 3- och 6-cyklers toxicitetsstudier utfördes på råtta och hund. Toxicitet observerades huvudsakligen i benmärgen, lymforetikulära systemet, testiklar och magtarmkanalen och vid högre doser, vilka var letala för 60 % till 100 % av de råttor och hundar som testades, noterades degeneration av retina. Den mesta toxiciteten föreföll vara reversibel, med undantag av biverkningar på de manliga reproduktionsorganen och degenerering av retina. Eftersom doserna i samband med degenerering av retina var inom letalt dosintervall, och ingen jämförbar effekt observerats i kliniska studier anses dessa fynd inte ha någon klinisk relevans.


TMZ är ett embryotoxiskt, teratogent och genotoxiskt alkylerande medel. TMZ är mer toxiskt för råtta och hund än för människa och den kliniska dosen motsvarar den minsta letala dosen hos råtta och hund. Dosrelaterade minskningar av leukocyter och trombocyter verkar vara känsliga indikatorer för toxicitet. Diverse neoplasmer, inklusive bröstcancer, hudkeratoakantom och basalcellscancer observerades i 6-cykelstudien på råtta medan inga tumörer eller preneoplastiska förändringar sågs i hundstudier. Råttor verkar vara speciellt känsliga för onkogena effekter av TMZ, de första tumörerna uppträder inom 3 månader efter den första dosen. Denna latensperiod är väldigt kort även för ett alkylerande medel.


Resultat från Ames/Salmonella test och ”Human Peripheral Blood Lymphocyte (HPBL)” kromosomavvikelsetest visade ett positivt mutagent svar.

Innehåll

Temomedac 5 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 5 mg temozolomid (temozolomidum).


Temomedac 20 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 20 mg temozolomid (temozolomidum).


Temomedac 100 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 100 mg temozolomid (temozolomidum).


Temomedac 140 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 140 mg temozolomid (temozolomidum).


Temomedac 180 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 180 mg temozolomid (temozolomidum).


Temomedac 250 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 250 mg temozolomid (temozolomidum).


Hjälpämne med känd effekt:

Temomedac 5 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 87 mg vattenfri laktos.


Temomedac 20 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 72 mg vattenfri laktos och sunset para-orange (E 110).


Temomedac 100 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 84 mg vattenfri laktos.


Temomedac 140 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 117 mg vattenfri laktos.


Temomedac 180 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 150 mg vattenfri laktos.


Temomedac 250 mg hårda kapslar

Varje kapsel innehåller 209 mg vattenfri laktos.


Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

vattenfri laktos

natriumstärkelseglykolat typ A

kolloidal vattenfri kiseldioxid

vinsyra

stearinsyra


Kapselhölje

gelatin

titandioxid (E 171)


Märkning

Temomedac 5 mg hårda kapslar

Shellack

Propylenglykol

Titandioxid (E 171)

Gul järnoxid (E 172)

Indigokarmin (E 132) aluminiumlack


Temomedac 20 mg hårda kapslar

Shellack

Propylenglykol

Titandioxid (E 171)

Para-orange aluminiumlack (E 110)


Temomedac 100 mg hårda kapslar

Shellack

Propylenglykol

Röd järnoxid (E 172)

Gul järnoxid (E 172)

Titandioxid (E 171)


Temomedac 140 mg hårda kapslar

Shellack

Propylenglykol

Indigokarmin (E 132) aluminiumlack


Temomedac 180 mg hårda kapslar

Shellack

Propylenglykol

Röd järnoxid (E 172)


Temomedac 250 mg hårda kapslar

Shellack

Svart järnoxid (E 172)

Propylenglykol

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för temozolomid är framtagen av företaget MSD för Temodal

Miljörisk: Användning av temozolomid har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Temozolomid bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Temozolomid har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.001 μg/L


Where:

A = 9.5 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS)

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Green Algae (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) (Ref. II):

EC50 72 h (growth rate) > 90 mg/L

EC50 72 h (biomass) = 75 mg/L

NOEC = 40 mg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (growth rate and biomass) > 100 mg/L (OECD 202) (Ref. III)

NOEC = 100 mg/L

No effects seen up to highest concentration tested


Fish, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss):

Acute toxicity

LC50 96 h (mortality) > 100 mg/L (OECD 203) (Ref.IV)

NOEC = 100 mg/L

No effects seen up to highest concentration tested


PNEC = 75 μg/L (75,000 μg/L/1000 based on the most sensitive acute EC50 for the green algae with an assessment factor (AF) of 1000)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.001/75 = 0.00002, i.e. PEC/PNEC ≤ .1 which justifies the phrase "Use of temozolomide has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation


Biotic degradation

Test results 83 % degradation in 35 days (OECD 301B). (Ref. V)

 • Test results: 61% elimination (loss of parent) at Day 21, 83% to CO2 at Day 35.


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Half-life = 69 days at pH 4 and < 1 day at pH 7 and pH 9 (OECD 111) (Ref. VI)


Justification of chosen degradation phrase:

83% of temozolomide degrades to the nonhazardous CO2 within 35 days. Therefore, significant mineralization is expected and thus the phrase “Temozolomide is slowly degraded in the environment” is chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow = 1.35 at pH 7.

 • The partition coefficient (Kow) was determined for the equilibrium distribution of temozolomide between n-octanol and 0.1N HCl, and n-octanol and pH 7 phosphate buffer. Equal volumes of the aqueous component, containing about 1 mg/mL temozolomide, and n-octanol were agitated for 6 hours at ambient temperature. After centrifugation, both layers were assayed for temozolomide content by HPLC (Ref V).


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 at pH 7, the substance has low potential for bioaccumulation


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Huntington Life Sciences, 2006. "SCH 52365 Algal Growth Inhibition Assay," Study No. ESN 213/052201, HLS, England, 22 February 2006.

 3. Huntington Life Sciences, 2006. "SCH 52365 Acute Toxicity to Daphnia magna," Study No. ESN 212/052200, HLS, England, 22 February 2006.

 4. Huntington Life Sciences, 2006. "SCH 52365 Acute Toxicity to Rainbow Trout," Study No. ESN 211/052199, HLS, England, 22 February 2006.

 5. Huntington Life Sciences, 2005. "SCH 52365 Assessment of Ready Biodegradability: Modified Sturm Test," Study No. ESN 209/043479, HLS, England, 19 April 2005.

 6. Huntington Life Sciences, 2005. "SCH 52365 Abiotic Degradation: Hydrolysis as a Function of pH," Study No. ESN 208/043624, HLS, England, 20 July 2005.

 7. Schering Plough Research Institute. CMC Section 4.A.1.2 Temozolomide (SCH 52365) Capsules - Physical Chemical Characterization.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år. Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tillslut burken väl.


Kapslarna ska inte öppnas. Skulle en kapsel skadas måste kontakt mellan pulverinnehåll och hud eller slemhinnor undvikas. Om Temomedac kommer i kontakt med hud eller slemhinnor, tvätta omedelbart och grundligt med tvål och vatten.


Patienter ska uppmanas att förvara kapslarna utom syn- och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. Oavsiktligt intag kan vara dödligt för barn.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 5 mg Två ränder med grönt bläck på överdelen och "T 5 mg" med grönt bläck på underdelen, 5,8 x 15,9 mm utan skåra
5 kapsel/kapslar burk (fri prissättning), tillhandahålls ej
Kapsel, hård 20 mg Två ränder med orange bläck på överdelen och "T 20 mg" med orange bläck på underdelen, 6,3 x 18,0 mm utan skåra
5 kapsel/kapslar burk, 524:91, F
Kapsel, hård 100 mg Två ränder med rosa bläck på överdelen och "T 100 mg" med rosa bläck på underdelen, 6,9 x 19,4 mm utan skåra
5 kapsel/kapslar burk, 1575:-, F
Kapsel, hård 140 mg Två ränder med blått bläck på överdelen och "T 140 mg" med blått bläck på underdelen, 7,7 x 21,7 mm utan skåra
5 kapsel/kapslar burk, 2079:59, F
Kapsel, hård 180 mg Två ränder med rött bläck på överdelen och "T 180 mg" med rött bläck på underdelen,7,7 x 21,7 mm utan skåra
5 kapsel/kapslar burk, 2724:54, F
Kapsel, hård 250 mg Två ränder med svart bläck på överdelen och "T 250 mg" med svart bläck på underdelen, 7,7 x 21,7 mm utan skåra
5 kapsel/kapslar burk, 3739:32, F

Hitta direkt i texten
Av