Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Visanne

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Bayer

Tablett 2 mg
(vit till benvit, rund, flat tablett med fasad kant och ett "B" präglat på ena sidan, 7 mm i diameter)

Gestagener (progestogener)

Aktiv substans:
ATC-kod: G03DB08
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-10-02.

Indikationer

Behandling av endometrios.

Kontraindikationer

Visanne ska inte användas vid något av nedanstående tillstånd, som delvis baseras på information om andra läkemedel som enbart innehåller progestogen. Om något av dessa tillstånd skulle uppstå under användning av Visanne, måste behandlingen omedelbart avbrytas:

 • aktiv venös tromboembolisk sjukdom

 • tidigare eller pågående arteriell och kardiovaskulär sjukdom (t.ex. myokardinfarkt, cerebrovaskulär händelse, ischemisk hjärtsjukdom)

 • diabetes mellitus med kärlkomplikationer

 • tidigare eller pågående allvarlig leversjukdom så länge som leverfunktionsvärdena inte har normaliserats

 • kända eller misstänkta könshormonberoende maligniteter

 • odiagnostiserad vaginalblödning

 • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Administreringssätt

För oral användning.


Dosering

Doseringen av Visanne är en tablett dagligen utan uppehåll, helst tagen vid samma tid varje dag, med lite vätska efter behov. Tabletten kan tas med eller utan mat.

Tabletterna måste tas kontinuerligt, oberoende av vaginalblödning. När en förpackning är slut, ska nästa påbörjas utan uppehåll.

Det finns ingen erfarenhet av behandling med Visanne under mer än 15 månader hos patienter med endometrios.

Behandlingen kan påbörjas vilken dag som helst i menstruationscykeln.

All hormonell antikonception måste avslutas innan behandling med Visanne påbörjas. Vid behov av antikonception ska icke-hormonella preventivmetoder användas (t.ex. barriärmetod).


Glömd tablett

Effekten av Visanne kan minska i händelse av glömda tabletter, vid kräkningar och/eller diarré (om det inträffar inom 3-4 timmar efter tablettintag). Om en eller flera tabletter glöms, ska kvinnan ta endast en tablett så snart hon kommer ihåg det, och sedan fortsätta vid vanlig tid nästa dag. En tablett som inte absorberats på grund av kräkningar eller diarré ska på samma sätt ersättas med en ny tablett.


Särskilda patientgrupper

Pediatrisk population

Visanne är inte indicerat för barn före menarche.


I klinisk studie utan kontrollgrupp undersöktes effekt och säkerhet under 12 månaders behandling av 111 unga kvinnor (12 till <18 år) med kliniskt misstänkt eller konstaterad endometrios (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).


Äldre

Det finns ingen relevant indikation för användning av Visanne hos äldre.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Visanne är kontraindicerat hos patienter som har eller har haft allvarlig leversjukdom (se avsnitt Kontraindikationer).


Patienter med nedsatt njurfunktion

Det finns inga data som tyder på att patienter med nedsatt njurfunktion behöver dosjustering.

Varningar och försiktighet

Varningar

Eftersom Visanne är ett läkemedel som innehåller enbart progestogen, kan man anta att de varningar och försiktighetsåtgärder som gäller vid användning av preparat som innehåller enbart progestogen också gäller vid användning av Visanne, även om inte alla varningar och försiktighetsåtgärder baseras på fynd i kliniska studier med Visanne.


Om något av de tillstånd/riskfaktorer som nämns nedan förekommer eller förvärras, bör en individuell riskanalys ske innan behandlingen med Visanne påbörjas eller fortsätter.

 • Allvarlig blödning från livmodern
  Blödning från livmodern, till exempel hos kvinnor med uterin adenomyos eller uterint leiomyom kan förvärras vid användning av Visanne. Om blödningen är riklig och långvarig, kan detta leda till anemi (allvarlig sådan i vissa fall). Om användningen leder till anemi bör man överväga att avbryta behandlingen med Visanne.

 • Förändringar i blödningsmönstret
  De flesta patienter som behandlas med Visanne upplever förändringar i blödningsmönstret (se avsnitt Biverkningar).

 • Cirkulationsstörningar
  Baserat på epidemiologiska studier finns det lite belägg för ett samband mellan preparat innehållande enbart progestogen och en ökad risk för myokardinfarkt eller cerebral tromboemboli. Risken för kardiovaskulära eller cerebrala händelser har snarare samband med stigande ålder, hypertoni och rökning. Hos kvinnor med hypertoni kan risken för stroke vara något förhöjd vid användning av preparat som enbart innehåller progestogen.
  Även om det inte är statistiskt signifikant, finns det några studier som indikerar en något ökad risk för venös tromboemboli (djup ventrombos, lungemboli) i samband med användning av preparat innehållande enbart progestogen. Allmänt kända riskfaktorer för venös tromboemboli (VTE), såsom positiv personlig eller familjär anamnes (VTE hos syskon eller förälder i relativt unga år), ålder, fetma, långvarig immobilisering, omfattande kirurgi eller allvarligt trauma. Vid långvarig immobilisering rekommenderas att behandlingen med Visanne avbryts (vid elektiv kirurgi minst fyra veckor i förväg) och att behandlingen inte återinsätts förrän två veckor efter fullständig remobilisering.

  Den ökade risken för tromboemboli i puerperiet måste övervägas.

  Behandlingen ska omedelbart avbrytas om det finns symtom på eller misstanke om en arteriell eller venös trombotisk händelse.

 • Tumörer
  En metaanalys av 54 epidemiologiska studier rapporterade att det finns en något förhöjd relativ risk (RR=1,24) för bröstcancerdiagnos hos kvinnor som använde orala preventivmedel, i första hand preparat som innehåller både östrogen och progestogen. Den förhöjda risken försvinner gradvis under loppet av 10 år efter avslutad användning av orala kombinationspreparat. Eftersom bröstcancer är ovanligt hos kvinnor som är yngre än 40 år, är det förhöjda antalet bröstcancerdiagnoser hos kvinnor som använder eller nyligen har använt orala kombinationspreparat litet i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Risken för bröstcancerdiagnos hos användare av preparat innehållande enbart progestogen kan vara ungefär lika stor som vid användning av kombinationspreparat. För preparat som innehåller enbart progestogen baseras dock resultaten på mycket mindre användarpopulationer och är därmed inte så säkra som för kombinationspreparat. Dessa studier ger inte bevis på något orsakssammanhang. Det observerade mönstret med ökad risk kan bero på tidigare diagnos av bröstcancer hos användare av orala preventivmedel, de biologiska effekterna av orala preventivmedel eller en kombination av båda faktorerna. Den bröstcancer som diagnostiseras hos användare av orala preventivmedel tenderar att inte vara lika kliniskt framskriden som den cancer som diagnostiseras hos dem som aldrig har använt orala preventivmedel.

  I sällsynta fall har benigna levertumörer och, i ännu mer sällsynta fall, maligna levertumörer rapporterats hos användare av hormonella substanser såsom den som ingår i Visanne. I enstaka fall har dessa tumörer orsakat livshotande intraabdominella blödningar. Vid svåra smärtor i övre delen av buken, leverförstoring eller tecken på intraabdominell blödning hos kvinnor som tar Visanne, bör levertumör övervägas som differentialdiagnos.

 • Osteoporos
  Förändringar i bentäthet
  Användningen av Visanne hos barn och ungdomar (12 till <18 år) under en behandlingsperiod på 12 månader var förknippad med en minskad bentäthet i ländryggen (L2–L4). Den genomsnittliga relativa förändringen i bentäthet från baslinjen till avslutad behandling var -1,2% med ett intervall mellan -6% och 5% (95% KI: -1,70% och -0,78%, n=103). Upprepade mätningar vid 6 månader efter avslutad behandling i en undergrupp med minskade bentäthetsvärden visade en trend mot återhämtning. (Genomsnittlig relativ ändring från baslinjen: -2,3% vid avslutad behandling och -0,6% vid 6 månader efter avslutad behandling med ett intervall mellan -9% och 6% (95% KI: -1,20% och 0,06% (n=60)).

  Minskad bentäthet är särskilt oroande under tonåren och i tidig vuxen ålder, en kritisk period av benbildning. Det är inte känt om minskad bentäthet i denna population kommer att minska maximal skelettäthet och öka risken för frakturer senare i livet. (Se avsnitt Dosering och administreringssätt och Farmakodynamik).
  Hos patienter som löper ökad risk för osteoporos bör en grundlig risk/nytta-bedömning göras innan behandling med Visanne påbörjas eftersom de endogena östrogennivåerna minskar något under behandling med Visanne (se avsnitt Farmakodynamik).
  Tillräckligt intag av kalcium och D-vitamin, antingen från kosten eller från kosttillskott, är viktigt för benhälsan hos kvinnor i alla åldrar.

 • Andra tillstånd
  Patienter med anamnes på depression bör observeras noga och behandlingen bör avbrytas om allvarlig depression återkommer.
  Dienogest tycks vanligtvis inte påverka blodtrycket hos normotensiva kvinnor. Om emellertid en kvarstående kliniskt signifikant hypertoni utvecklas under användning av Visanne, bör Visanne sättas ut och hypertonin behandlas.
  Återfall av kolestatisk gulsot och/eller pruritus som debuterat under graviditet eller tidigare användning av könssteroider kräver att Visanne sätts ut.
  Dienogest kan ha en liten effekt på perifer insulinresistens och glukostolerans. Kvinnliga diabetiker, särskilt de med anamnes på graviditetsdiabetes, ska noggrant övervakas under tiden de tar Visanne.
  Kloasma kan förekomma i enstaka fall, särskilt hos kvinnor med anamnes på kloasma under graviditet. Kvinnor med tendens till kloasma bör undvika exponering för sol eller ultraviolett strålning under tiden de tar Visanne.
  Det är större sannolikhet för ektopiska graviditeter hos användare av preparat innehållande enbart progestogen än hos användare av orala kombinationspreparat. Hos kvinnor med anamnes på extrauterin graviditet eller försämrad äggledarfunktion ska därför beslut om användning av Visanne fattas först efter en noggrann avvägning av fördelarna mot riskerna.
  Kvarstående ovarialfolliklar (ofta kallade funktionella ovarialcystor) kan uppstå under användning av Visanne. De flesta av dessa folliklar är asymtomatiska, även om vissa kan åtföljas av bäckensmärta.

 • Laktos
  Varje Visanne-tablett innehåller 62,8 mg laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Observera: Produktresumé för andra samtidigt använda läkemedel bör konsulteras för att identifiera potentiella interaktioner.


 • Andra läkemedels effekt på Visanne

  Progestogener, såsom dienogest, metaboliseras huvudsakligen av cytokrom P450 3A4-systemet (CYP3A4) som finns i tarmslemhinnan och levern. Därför kan läkemedel som inducerar eller hämmar CYP3A4 påverka metabolismen av progestogen.

  Ökad clearance av könshormoner på grund av enzyminduktion kan minska den terapeutiska effekten av Visanne och orsaka biverkningar, t.ex. förändringar i den uterina blödningsprofilen.

  Minskad clearance av könshormoner på grund av enzyminhibition kan öka exponeringen för dienogest och orsaka biverkningar.

 • Substanser som ökar clearance av könshormoner (minskar effekten genom enzyminduktion), t.ex.
  Fenytoin, barbiturater, primidon, karbamazepin, rifampicin och möjligen även oxkarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin och produkter som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)
  Enzyminduktion kan observeras redan efter några dagars behandling. Maximal enzyminduktion observeras i allmänhet inom några veckor. Efter avslutad behandling kan enzyminduktionen kvarstå i ungefär 4 veckor.
  Effekten av CYP3A4-induceraren rifampicin undersöktes hos friska postmenopausala kvinnor. Administrering av rifampicin samtidigt med östradiolvalerat-/dienogesttabletter gav signifikant sänkta koncentrationer vid steady state och minskad systemisk exponering för dienogest och östradiol. Den systemiska exponeringen för dienogest och östradiol vid steady state, mätt som AUC (0–24 h) minskade med respektive 83% respektive 44%.

 • Substanser med varierande effekt på clearance av könshormoner

  När könshormoner administreras samtidigt med många kombinationer av HIV-proteashämmare och icke-nukleosida hämmare av omvänt transkriptas, inklusive kombinationer av HCV-hämmare kan plasmakoncentrationen av progestinet öka eller minska. Nettoeffekterna av dessa förändringar kan i vissa fall vara kliniskt relevanta.

 • Substanser som minskar clearance av könshormoner (enzymhämmare)
  Dienogest är ett substrat av cytokrom P450 (CYP) 3A4.
  Den kliniska relevansen av potentiella interaktioner med enzymhämmare är okänd.
  Samtidig administrering av starka CYP3A4-hämmare kan öka plasma­koncentrationen av dienogest.
  Samtidig administrering av den starka CYP3A4-hämmaren ketokonazol resulterade i en 2,9-faldig ökning av AUC (0–-24 h) för dienogest vid steady state. Samtidig administrering av den måttliga hämmaren erytromycin, ökade AUC (0–-24 timmar) för dienogest vid steady state med 1,6 gånger.

 • Visannes effekt på andra läkemedel
  Baserat på inhibitionsstudierin vitro är en kliniskt relevant interaktion mellan dienogest och cytokrom P450-enzymmedierad metabolism av andra läkemedel osannolik.
  Interaktion med mat
  Visannes biotillgänglighet påverkas inte av en standardiserad, fettrik måltid.
  Laboratorietester
  Användning av progestogener kan påverka resultaten av vissa laboratorietester, t.ex. biokemiska parametrar för lever-, tyreoidea-, binjure- och njurfunktion, plasmanivåer av (bärar)proteiner (t.ex. kortikosteroidbindande globulin och lipid-/lipoproteinfraktioner), parametrar för kolhydratmetabolism och parametrar för koagulation och fibrinolys. Förändringarna ligger vanligtvis inom gränserna för normala laboratorievärden.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns begränsade data från användning av dienogest hos gravida kvinnor.

Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter när det gäller reproduktiv toxicitet (se avsnitt Preklinik).

Visanne ska inte ges till gravida kvinnor eftersom det inte finns något behov av att behandla endometrios under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Behandling med Visanne rekommenderas inte under amning.

Det är okänt om dienogest utsöndras i modersmjölk. Djurstudier har visat på utsöndring av dienogest i mjölk från råtta.

Med utgångspunkt från den nytta som amningen innebär för barnet och den nytta som behandlingen innebär för kvinnan, måste beslut fattas huruvida man ska sluta med amningen eller avstå från behandling med Visanne.

Fertilitet

Baserat på tillgängliga data, hämmas ägglossningen hos de flesta patienter som behandlas med Visanne, men Visanne är inte ett preventivmedel.

Vid behov av antikonception ska en icke-hormonell metod användas (se avsnitt Dosering och administreringssätt).
Baserat på tillgängliga data, återgår menstruationscykeln till det normala inom 2 månader efter avslutad behandling med Visanne.

Trafik

Läkemedel innehållande dienogest har inte observerats ha någon effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna presenteras enligt MedDRA.

Den lämpligaste MedDRA-termen används för att beskriva en viss reaktion och dess synonymer och relaterade tillstånd.


Biverkningar är vanligare under de första månaderna efter påbörjad behandling med Visanne och avtar vid fortsatt behandling. Det kan förekomma förändringar i blödningsmönstret, såsom stänkblödningar, oregelbundna blödningar eller amenorré. Följande biverkningar har rapporterats hos användare av Visanne.


De oftast rapporterade biverkningarna vid behandling med Visanne är huvudvärk (9,0%), obehag i brösten (5,4%), nedstämdhet (5.1%) och akne (5,1%).

Dessutom upplever de flesta patienter som behandlas med Visanne förändringar i blödningsmönstret. Blödningsmönstren har utvärderats systematiskt med utgångspunkt från patientdagböcker och analyserats med hjälp av WHO:s referensperiodmetod på 90 dagar. Under de första 90 dagarna av behandlingen med Visanne observerades följande blödningsmönster (n=290; 100%): amenorré (1,7%), infrekvent blödning (27,2%), frekvent blödning (13,4%), oregelbunden blödning (35,2%), långvarig blödning (38,3%), normal blödning, d.v.s. ingen av tidigare nämnda kategorier (19,7%). Under den fjärde referensperioden observerades följande blödningsmönster (n=149; 100%): amenorré (28,2%), infrekvent blödning (24,2%), frekvent blödning (2,7%), oregelbunden blödning (21,5%), långvarig blödning (4,0%), normal blödning d.v.s. ingen av tidigare nämnda kategorier (22,8%). Förändringar i blödningsmönster rapporterades endast sporadiskt som biverkningar av patienterna (Se Tabell 1, biverkningar).


I tabellen nedan sammanfattas de biverkningar som rapporterats för Visanne i enlighet med MedDRAs organklassifiering (MedDRA-SOC). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande frekvens. Frekvenserna defineras som vanliga (≥1/100 till <1/10) och mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100). Frekvenserna baseras på samlade data från fyra kliniska prövningar, som inkluderade 332 patienter (100%).


Tabell 1, biverkningar, kliniska fas III-prövningar, n=332

Organsystem

(MedDRA)

Vanliga

Mindre vanliga

Blodet och lymfsystemet

 

anemi

Metabolism och nutrition

viktökning

viktminskning

ökad aptit

Psykiska störningar

nedstämdhet sömnstörning

nervositet

förlorad libido

humörförändring

ångest

depression

humörsvängningar

Centrala och perifera nervsystemet

huvudvärk

migrän

obalans i autonoma nervsystemet

störd uppmärksamhetförmåga

Ögon

 

torra ögon

Öron och balansorgan

 

tinnitus

Hjärtat

 

ospecifik cirkulationsstörning

palpitationer

Blodkärl

 

hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

dyspné

Magtarmkanalen

illamående

buksmärtor

flatulens

uppspänd buk

kräkningar

diarré

förstoppning

bukbesvär

gastrointestinal inflammation

gingivit

Hud och subkutan vävnad

akne

alopeci

torr hud

hyperhidros

klåda

hirsutism

onykoklas

mjäll

dermatit

onormal hårväxt

ljuskänslighetsreaktion

pigmentstörningar

Muskuloskeletala systemet och bindväv

ryggsmärtor

skelettsmärtor

muskelspasmer

smärtor i extremiteter

tyngdkänsla i extremiteter

Njurar och urinvägar

 

urinvägsinfektion

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

obehag i brösten

ovarialcystor

värmevallningar

uterin/vaginal blödning inklusive stänkblödningar

vaginal candidiasis

vulvovaginal torrhet

genital flytning

bäckensmärtor

atrofisk vulvovaginit

bröstknutor

fibrocystisk bröstsjukdom

bröstinduration

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

asteniska tillstånd

irritabilitet

ödem

Minskad bentäthet

I en icke-kontrollerad klinisk studie med 111 unga kvinnor (12 till <18 år) som behandlades med Visanne, hade 103 kvinnor resultat från bentäthetsmätningar. Ungefär 72% av dessa studiedeltagare uppvisade en minskad bentäthet i ländryggen (L2-L4) efter 12 månaders användning (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Akuta toxicitetsstudier på dienogest indikerade inte någon risk för akuta biverkningar vid oavsiktligt intag av många gånger den dagliga terapeutiska dosen. Det finns ingen specifik antidot. Dagligt intag av 20–30 mg dienogest (10–15 gånger högre dos än i Visanne) under 24 veckors användning tolererades mycket bra.

Farmakodynamik

Dienogest är ett nortestosteronderivat utan androgen aktivitet, utan snarare med en antiandrogen aktivitet på ungefär en tredjedel av den hos cyproteronacetat. Dienogest binds till progesteronreceptorn i human uterus med endast 10% av den relativa affiniteten för progesteron. Trots den låga affiniteten till progesteronreceptorn, har dienogest en stark progestogen effekt in vivo. Dienogest har inte någon signifikant androgen, mineralkortikoid eller glukokortikoid aktivitet in vivo.

Dienogest verkar på endometrios genom att minska den endogena produktionen av estradiol och upphäver därigenom de trofiska effekterna av estradiol på både det eutopiska och ektopiska endometriet. Om dienogest ges kontinuerligt uppstår en hypoöstrogen, hypergestagen endokrin miljö, som orsakar initial decidualisering av endometrievävnaden, följd av atrofi av endometrielesioner.


Effektdata

Visannes överlägsenhet över placebo visades i en 3-månaders studie som omfattade 198 patienter med endometrios. Bäckensmärtor i samband med endometrios mättes på en Visuell Analog-skala (0-100 mm). Efter 3 månaders behandling med Visanne kunde såväl en statistiskt signifikant skillnad jämfört med placebo (Δ = 12,3 mm; CI: 6,4 – 18,1; p<0,0001) som en kliniskt signifikant smärtreduktion jämfört med baseline (genomsnittlig reduktion = 27,4 mm ±22,9) påvisas.

Efter 3 månaders behandling uppnåddes en minskning på 50% eller mer av bäckensmärtor i samband med endometrios utan en motsvarande ökning av intaget av smärtstillande läkemedel hos 37,3% av patienterna som behandlades med Visanne (placebo: 19,8%); en minskning på 75% eller mer av bäckensmärtor i samband med endometrios utan ökning av intaget av smärtstillande läkemedel uppnåddes hos 18,6% av patienterna som behandlades med Visanne (placebo: 7,3%).
Den öppna förlängningen av denna placebokontrollerade studie tyder på en kontinuerlig förbättring av bäckensmärtor i samband med endometrios vid behandling i upp till 15 månader.
De placebokontrollerade resultaten stöddes av de resultat som påvisats i en 6-månaders aktiv-kontrollerad studie jämfört med en GnRH-agonist som omfattade 252 patienter med endometrios.
Tre studier där totalt 252 patienter fick en daglig dos på 2 mg dienogest uppvisade en betydande minskning av endometriska lesioner efter 6 månaders behandling.
I en liten studie (n=8 per dosgrupp), har en daglig dos på 1 mg dienogest visat sig inducera en anovulation efter 1 månads behandling. Den kontraceptiva effekten hos Visanne har inte studerats i några större studier.


Säkerhetsdata

Endogena estrogennivåer blir endast måttligt reducerade under behandling med Visanne.

För närvarande finns inga långtidsdata på bentäthet och risken för frakturer hos användare av Visanne. Bentätheten bedömdes hos 21 vuxna patienter före och efter 6 månaders behandling med Visanne och utan att tecken på en minskning av medelvärdet för bentätheten kunde ses. Hos 29 patienter som behandlats med leuprorelinacetat (LA), noterades en minskning på i medeltal 4,04% ± 4.8 efter samma period (Δ mellan grupper = 4,29%; 95% KI: 1,93–6,66; p<0.0003).

Ingen signifikant effekt på vanliga laboratorieparametrar, inklusive hematologi, blodkemi, leverenzymer, lipider och HbA1C observerades under behandling med Visanne i upp till 15 månader (n=168).


Säkerhet hos barn och ungdomar

Säkerheten av Visanne med avseende på bentäthet undersöktes i en icke-kontrollerad klinisk studie över 12 månader i 111 unga kvinnor (12 till <18 år) med misstänkt eller bekräftad endometrios. Den genomsnittliga relativa förändringen i bentäthet i ländryggen (L2-L4) från baslinjen, i de 103 patienterna med bentäthetsmätningar, var -1,2%. I en undergrupp till patienterna med minskad bentäthet gjordes en uppföljande mätning 6 månader efter avslutad behandling, vilken visade en ökning i bentäthet till -0,6%.

Farmakokinetik

 • Absorption
  Oralt administrerat dienogest absorberas snabbt och nästan fullständigt. Maximala serumkoncentrationer på 47 ng/ml uppnås ca 1,5 timmar efter ett engångsintag. Biotillgängligheten är ca 91%. Dienogests farmakokinetik är dosproportionell i dosområdet 1–8 mg.

 • Distribution
  Dienogest binds till serumalbumin och binds inte till könshormonbindande globulin (SHBG) eller kortikoidbindande globulin (CBG). 10% av läkemedlets totala serumkoncentration utgörs av fri steroid, medan 90% är ospecifikt bundet till albumin.

  Dienogests skenbara distributionsvolym (Vd/F) är 40 L.

 • Metabolism
  Dienogest metaboliseras helt via de kända metabolismvägarna för steroider, genom bildning av endokrinologiskt huvudsakligen inaktiva metaboliter. Baserat på studier in vitro och in vivo är CYP3A4 det viktigaste enzymet vid metabolisering av dienogest. Metaboliterna utsöndras mycket snabbt, så att oförändrat dienogest är den dominerande fraktionen i plasma.

  Metabolisk clearance från serum, Cl/F, är 64 ml/min.

 • Eliminering
  Serumnivåerna av dienogest sänks i två faser. Den slutliga dispositionsfasen karakteriseras av en halveringstid på ca 9–10 timmar. Dienogest utsöndras i form av metaboliter via urin och feces i förhållandet ca 3:1 efter oral administrering av 0,1 mg/kg. Halveringstiden för utsöndring av metaboliter via urin är 14 timmar. Efter oral administrering elimineras ca 86% av administrerad dos inom 6 dagar. Den största delen av denna mängd utsöndras inom de första 24 timmarna, huvudsakligen via urinen.

 • Steady state-förhållanden
  Dienogests farmakokinetik påverkas inte av SHBG-nivåer. Efter dagligt intag ökar läkemedlets serumnivåer ca 1,24 gånger och uppnår steady state efter 4 dagars behandling. Dienogests farmakokinetik efter upprepad administrering av Visanne kan förutsägas med hjälp av farmakokinetiken efter en engångsdos.

 • Farmakokinetik hos särskilda patientgrupper
  Visanne har inte studerats specifikt hos patienter med nedsatt njurfunktion.

  Visanne har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visar ingen särskild risk för människa baserat på konventionella studier av upprepad dostoxicitet, gentoxicitet och reproduktionstoxicitet. Man bör dock komma ihåg att könssteroider kan gynna tillväxten av vissa hormonberoende vävnader och tumörer.

Innehåll


Varje tablett innehåller 2 mg dienogest

Hjälpämne med känd effekt: Varje tablett innehåller 62,8 mg laktosmonohydrat.

Övriga hjälpämnen: krospovidon, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, potatisstärkelse, povidon K 25, talk

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Dienogest

Miljörisk: Användning av dienogest har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Dienogest är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Dienogest har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0,001 μg/L

Where:

A = 6,634 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default (1))

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default (1))Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies


Algae (Desmodesmus subspicatus):

EC50 /72 h (growth inhibition, growth rate) > 16300 µg/L (guideline OECD 201) (2)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) > 21500 μg/L (saturated solution) (guideline OECD 202) (3)

Chronic toxicity

NOEC /21 days (reproduction, mortality) ≥ 491 μg/L (guideline OECD 211) (4)

Fish (fathead minnow Pimephales promelas):

Chronic toxicity

NOEC 21 days (+ 26 d pre-exposure) (fecundity, sexual reversal) = 0.064 μg/L (OECD 230 draft, fish adult reproduction test) (5)

NOEC 65 days (hatch survival, growth, histopathology of gonads) = 0.044 μg/L (extended early life stage test, non-standard) (6)

The non-standard extended early life stage test was performed in order to study any potential developmental abnormalities in fish after dienogest exposure during early stages. Freshly fertilized eggs (60 per treatment group) from a laboratory culture of adult fathead minnow were used for each test solution of dienogest and for the control group. For each test vessel two separate cylinders, each with 30 eggs, were introduced.

The eggs and larvae were exposed to three test solutions of dienogest with mean measured concentrations of 44, 152 and 334 ng/L and additionally to a tap water control for a period of 60 days post hatch (dph). Hatching; survival, growth and gross morphology and histopathological changes of the gonads were the main parameters studied.

Hatching and survival was affected by the test substance from the dienogest concentration of 152 ng/L. Additionally, the growth of the treated fish increased at the highest concentration (334 ng/L), probably due to the lack of food competition. The histopathological examination showed no effects, which were indicative for an endocrine mechanism.

The results of this study showed that dienogest has effects on hatch and survival of fish (fathead minnow) at concentrations from 152 ng/L onwards. Thus, the overall no observed effect concentration (NOEC) was 44 ng/L, the lowest observable effect concentration (LOEC) was 152 ng/L.

Microorganisms (activated sludge, respiration inhibition):

EC50 /30 min > 4000 µg/L (guideline OECD 209) (9)

PNEC = 0.0044 μg/L (Lowest chronic NOEC fish = 0.044 µg/L; AF 10)Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC ratio: 0.001/0.0044 = 0,24, i.e. 0,1 < PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase Use of dienogest has been considered to result in low environmental risk.Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable

Dienogest was studied for aerobic biodegradability in water in a manometric respiration test according to guideline OECD 301F (10). Dienogest was introduced into the test system at a concentration of approximately 70 mg/L. It was degraded to <3 % after 28 days. Hence, it is not readily biodegradable.

A study on transformation in aquatic/sediment systems according to test guideline OECD 308 was conducted (11). The transformation of dienogest in sediments and natural water was assessed in two different aerobic sediment/water systems. Dienogest was incubated in glass vessels containing sediment and overlaying water over 100 days. The results of the study indicate that dienogest is distributed to the sediment compartment, since dienogest was removed to more than 97 % from the water phase after 100 days of incubation and no ultimate biodegradation was observed. The DT50 (disappearance half-life from the water phase) for parent compound in water was estimated with 5.7 and 12.3 days for the fine and coarse sediment, respectively.

The overall disappearance half-life from the system exceeded the threshold of 120d described in the FASS guidance. Therefore, dienogest can be classified as being potentially persistent.

Abiotic degradation

Hydrolysis:

Dienogest is hydrolytically stable ( > 1 year at pH 4, 7 and 9 and 25 ºC) (HPLC- method; EC C7) (12)


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW 1.6 at pH 7 and 25°C (Shake flask method, OECD 117) (13)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since Log POW (at pH 7) < 4, dienogest has low potential for bioaccumulation


Excretion (metabolism)

Systemically available dienogest is mainly excreted in the hydroxylated form, a small fraction (6-8 %) has been detected unchanged or as conjugate in urine (14), (15).


References

(1) ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

(2) Growth inhibition test of dienogest (ZK 37659) on the green algae Desmodesmus subspicatus. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TXST20030171, report no. A27674 (2005)

(3) Acute immobilization test of dienogest (ZK 37659) with Daphnia magna. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TXST20030176, report no. A16845 (2005)

(4) Reproduction study of dienogest (ZK 37659) in Daphnia magna. Nonclinical Drug Safety, Bayer Pharma AG, study no. TXST20070010, report no. A36812 (2007)

(5) Acute immobilization test of dienogest (ZK 37659) with fathead minnow (Pimephales promelas). Experimental Toxicology, Schering AG, study no TXST20030162, report no. A20904 (2004)

(6) Short-term reproduction test with dienogest (ZK 37659) on the fathead minnow (Pimephales promelas). Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, study no TOXT5079180, report no. A43764 (2009)

(7) Nagahama Y. Endocrine regulation of gametogenesis in fish. Int J Dev Biol 38, 217-229 (1994).

(8) Kime D.E. ‘Classical’ and ‘non-classical’ reproductive steroids in fish. Rev Fish Biol and Fisheries Rev Fish Biol Fisheries 3, 160-180 (1993).

(9) Respiration inhibition test of dienogest (ZK 37659) on activated sludge microorganisms. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, study no TXST20070059, report no. A37712 (2007)

(10) Study on the biodegradability of dienogest (ZK 37659) in the manometric respiration test. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TXST20030132, report no. A16840 (2004)

(11) Aquatic sediment study (aerobic) with dienogest (ZK 37659). Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, study no. TOXT8078698, report no. A42734 (2009)

(12) Dienogest/ZK 37659/Report on physicochemical properties/Rate of hydrolysis Analytical Development Physical Chemistry, Schering AG, study no. 05600183, report no. A28384 (2005)

(13) Dienogest/ZK 37659/Report on physicochemical properties/Partition coefficient octanol water (HPLC method). Analytical Development Physical Chemistry, Schering AG, study no. 05600195, report no. A28147 (2005)

(14) Detection and identification of STS 557 metabolites in human (female) urine by liquid chromatography coupled to mass spectrometry. Biotec Centre, Orleans, France. ScheringAG/Biotec Centre, Orleans, France. Original Study No.: 98124, report no. B455 (1994)

(15) Tolerability and pharmacokinetics of a single oral dose of DNG in healthy adult Japanese females. Schering AG/Mochida Japan, Original Study no. N/Ap, report no. A00681 (1997)


Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

Tablett 2 mg (vit till benvit, rund, flat tablett med fasad kant och ett "B" präglat på ena sidan, 7 mm i diameter)
28 tablett(er) blister (fri prissättning), EF
84 tablett(er) blister (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av