Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nyodex

Förmånsstatus
Mundipharma

Koncentrat till gurgelvatten 75 mg/ml

Aktiv substans:
ATC-kod: R02AA15
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-10-22.

Indikationer

För lokal behandling av lindriga förkylningssymtom i munhåla och svalg.


Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Störningar i thyreoideafunktionen.

Före undersökning av sköldkörteln med scintigrafi.

Före, under och efter radiojodbehandling av sköldkörtelcancer.


Dosering

Endast för lokal behandling i munhåla och svalg. Måste spädas före användning.

Vuxna och barn över 12 år: Blanda 1 del lösning (ca 5 ml) med 4 delar vatten. Gurgla eller skölj 3-4 gånger per dag (helst efter måltid) i minst 30 sekunder upp till 2 minuter.

Ska inte sväljas. Behandlingen ska inte pågå mer än 14 dagar per behandlingstillfälle.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.


Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med produkter innehållande jod. Behandlingen ska avbrytas vid första tecken på överkänslighet (se 4.8). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.

Hos patienter med tandprotes, tandställning eller liknande kan missfärgning uppstå. Om möjligt rekommenderas därför borttagande av tandprotes, tandställning eller liknande före behandling med Nyodex.


Interaktioner

Absorption av jod från povidonjod-lösning kan påverka behandling med litium. Absorption av jod från povidonjod-lösning kan inverka på thyreoidea-funktionstest. Vid behandling med povidonjod-lösning kan jodupptaget i thyreoidea minska, vilket kan påverka olika undersökningar (thyreoidea scintografi, bestämning av proteinbunden jod, radiojod-diagnostik). Efter avslutad behandling med Nyodex ska ett tillräckligt långt uppehåll göras före det att en ny scintigrafi utförs.

Den oxidativa effekten av povidonjod-lösningen kan ge falskt positiva laboratorieresultat vid diagnostik (t.ex. tester för bestämning av hemoglobin i avföring eller urin).


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Trafik

Nyodex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Biverkningar

Följande frekvenser utgör grunden för bedömningen av biverkningar:

Mycket vanliga ≥ 1/10

Vanliga ≥ 1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥ 1/1 000, <1/100

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Immunsystemet
Sällsynta  Överkänslighet
Mycket sällsynta Anafylaktisk reaktionAndningsvägar, bröstkorg och mediastinum
Ingen känd frekvens Pneumonit (komplikationer av aspiration hos individer med nedsatt

hostreflex) Hud och subkutan vävnad
Sällsynta  Kontaktdermatit (med symtom som erytem, små blåsor och pruritus)
Mycket sällsynta Angioödem

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Oavsiktlig nedsväljning av stora kvantiteter eller långvarig eller omfattande användning av Nyodex kan ge systemiska effekter av jod såsom hypertyreos (ibland med symtom som takykardi eller rastlöshet), hypotyreos, metabolisk acidos, elektrolytrubbningar (t.ex. hypernatremi), onormal blodosmolaritet, diarré och försämrad njur- och leverfunktion, upp till akut njursvikt.

Behandlingen ärsymptomatisk och stödjande.


Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid sjukdomar i strupe och svalg; Antiseptika ATC-kod: R02AA15

Povidon är ett komplex av polymeren polyvinylpyrrolidon med jod (povidonjod), som uppvisar mikrobicida effekter. Utveckling av resistens har inte rapporterats.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml koncentrat till gurgelvatten innehåller 75 mg joderad povidon.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.Förteckning över hjälpämnen

Vatten, renat

Etanol (96%)

Glycerol

Dinatriumfosfat, vattenfri

Metylsalicylat

Sackarinnatrium

Citronsyra, vattenfri

Natriumhydroxid

Mentol, racemisk


Blandbarhet

Ej relevant.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Hållbarhet i öppnad förpackning är 1 år.Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 oC.Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.


Förpackningsinformation

Koncentrat till gurgelvatten 75 mg/ml 
120 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av