Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zoviduo

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Kräm 50 mg/g + 10 mg/g
(Vit kräm)

Antiviralt medel i kombination med mild glukocortikoid

Aktiva substanser:
ATC-kod: D06BB53
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-25.

Indikationer

Behandling av tidiga tecken och symtom på recidiverande herpes labialis (munsår) för att minska uppkomsten av ulcerativa lesioner hos immunokompetenta vuxna och ungdomar (12 år och äldre).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna, valaciklovir eller mot något hjälpämne.


Användning på hudlesioner orsakade av andra virus än herpes simplex, eller vid hudinfektioner orsakade av svampar, bakterier eller parasiter.

Dosering

Dosering:

Vuxna och ungdomar (12 år och uppåt):

Zoviduo skall appliceras 5 gånger dagligen under 5 dagar, (dvs ungefär var 3-4:e timme utan applicering nattetid). Behandlingen skall påbörjas så snart som möjligt, helst omedelbart, då de första tecknen eller symtomen har uppstått. En tillräcklig mängd kräm, skall appliceras varje gång, för att täcka det påverkade området inklusive lesionens yttre gräns om en sådan framträtt.


Behandla under 5 dagar. Om lesionerna kvarstår 5 dagar efter avslutad behandling, skall användaren kontakta läkare.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Zoviduo för barn under 12 år, har ännu inte fastställts.


Administreringssätt:

Endast för kutan användning.


Användare skall tvätta sina händer före och efter att krämen applicerats och undvika onödigt gnidande på lesionerna samt att beröra dem med en handduk, för att undvika att det förvärras eller att infektionen sprids.

Varningar och försiktighet

Endast för kutan användning: appliceras på lesioner på läppar och hud nära läppar. Rekommenderas ej för applicering på slemhinnor (t.ex. i munhålan, ögonen eller näsan eller på genitalierna).


Zoviduo ska inte användas för att behandla genital herpes.


Särskild försiktighet skall iakttas för att undvika kontakt med ögat.


Hos patienter med allvarlig återkommande herpes labialis, ska andra underliggande sjukdomar exkluderas.


Använd inte tillsammans med ocklusionsförband så som plåster eller speciella munsårsplåster.


Zoviduo rekommenderas inte för patienter med nedsatt immunförsvar på grund av risken för pseudo-opportunistiska infektioner eller läkemedelsresistenta virusstammar som kräver systemisk antiviral terapi.

Patienter med nedsatt immunförsvar bör rådas att konsultera en läkare angående behandling av någon infektion.


De som lider av munsår skall rådas att undvika att föra smittan vidare, speciellt när de har aktiva lesioner (tex genom att tvätta händerna före och efter applicering).


Långvarig behandling skall undvikas. Behandla inte under en period längre än 5 dagar.


Inga studier finns avseende behandling av patienter med samtidig pågående dermatit av annat ursprung.


Innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem), och propylenglykol som kan ge hudirritation.


Innehåller natriumlaurilsulfat som kan ge lokala hudreaktioner (stickande eller brännande) eller öka hudreaktioner orsakade av andra produkter som används på samma hudyta.


Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts för Zoviduo.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Behandling med Zoviduo skall övervägas endast när den potentiella nyttan överväger de okända riskerna.

Den systemiska exponeringen för aciklovir och hydrokortison vid topikal applicering av krämen är dock väldigt låg.


Efter produktens godkännande har utfall av graviditet registrerats i ett register för kvinnor som exponerats för någon formulering innehållande aciklovir. Resultaten från detta register har inte visat någon ökning i antal fosterskador bland de personer som exponerats för aciklovir jämfört med den allmänna befolkningen.


De omfattande kliniska data som finns tillgängliga för hydrokortison har inte indikerat någon ökad risk för teratogenicitet vid klinisk användning av topikalt administrerade kortikosteroider. Negativ påverkan på utvecklingstoxicitet har observerats i djurstudier vid låg grad av exponering.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Aciklovir och hydrokortison passerar över till modersmjölken efter systemisk tillförsel. Mängden läkemedel som tas upp av ett ammande barn efter att modern använt Zoviduo bör dock vara försumbar. Zoviduo bör emellertid inte användas under amning annat än efter särskilt övervägande.

Fertilitet

Det finns inga humandata för att kunna utvärdera påverkan på fertilitet vid topikal användning av Zoviduo.

Trafik

Zoviduo har ingen eller försumbar inverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar listas nedan enligt organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras på följande sätt:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Biverkningar

Klassificering av organsystem

Biverkan

Frekvens

Ögon

Dimsyn

Ingen känd frekvens

Hud och subkutan vävnad

Torr eller flagnande hud

Vanliga

 

Övergående brännande, stickande känsla eller svidande (i samband med applicering)

Klåda

Mindre vanliga

 

Erytem

Pigmentförändringar

Kontaktdermatit efter applicering har observerats i dermala säkerhetsstudier då krämen applicerats under ocklusion. Där lapptest har utförts var den reaktiva substansen hydrokortison eller en av komponenterna i krämbasen.

Reaktion på appliceringsstället inklusive tecken och symtom på inflammation.

Sällsynta

Immunsystemet

Omedelbar överkänslighetsreaktion inklusive angioödem

Mycket sällsynta

Baserat på erfarenheter efter läkemedlets godkännande från aciklovir som enda aktiva substans, har omedelbara överkänslighetsreaktioner inklusive angioödem identifierats som en mycket sällsynt biverkan.


Pediatrisk population

Säkerhetsprofilen för ungdomar (12-17 år) är jämförbar med den för vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

På grund av minimal systemisk exponering förväntas inga ogynnsamma effekter om hela innehållet i en 2 g tub Zoviduo sväljs eller appliceras topikalt. I händelse av en misstänkt överdos, bör behandlingen vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Zoviduo är en kombination av aciklovir 5% w/w och hydrokortison 1% w/w.


Verkningsmekanism

Aciklovir är ett antiviralt medel som är ytterst aktivt in vitro mot herpes simplex virus (HSV) typ 1 och 2. Då aciklovir trängt in i de herpesinfekterade cellerna fosforyleras det till den aktiva föreningen aciklovirtrifosfat. Det första steget i denna process är beroende av närvaron av det HSV-kodade enzymet tymidinkinas. Aciklovirtrifosfat verkar som en inhibitor av, och substrat för det herpesspecifika DNA-polymeraset, och förhindrar vidare viral DNA-syntes utan att påverka normala cellulära processer.


Hydrokortison är en mild kortikosteroid som har en rad immunomodulatoriska effekter. När den används topikalt, är dess primära användningsområde att behandla olika inflammatoriska hudsjukdomar.


Zoviduo, som kombinerar den antivirala aktiviteten hos aciklovir med den antiinflammatoriska verkan av hydrokortison, hämmar utvecklingen av munsår till ulcerativa lesioner. Den exakta mekanismen för detta är inte helt klarlagd men förmodligen utgörs den av att viruset elimineras och att den lokala inflammatoriska reaktionen i läppen dämpas vilket leder till minskning av tecken och symtom.


Klinisk effekt och säkerhet

Vuxna

En dubbelblind randomiserad klinisk studie utfördes där 1443 individer med återkommande herpes labialis behandlades med antingen Zoviduo, aciklovir 5% i Zoviduo vehikel-kräm eller med enbart vehikel-kräm. Den primära effektvariabeln var att förhindra att munsårsepisoder utvecklades till ulcerativa lesioner. Bland individer som behandlats med Zoviduo utvecklade 58% ulcerativa lesioner jämfört med 65% hos individer som behandlats med aciklovir i Zoviduo vehikel (p = 0,014) och 74% för individer behandlade med enbart vehikel-kräm (p < 0,0001). Hos de individer som utvecklade ulcerativa lesioner var läkningstiden (medel) 5,7; 5,9 och 6,5 dagar för Zoviduo, aciklovir 5% i Zoviduo vehikel-kräm respektive enbart vehikel (p=0,008 för jämförelsen mellan Zoviduo och enbart vehikel-kräm).


Pediatrisk population

En öppen säkerhetsstudie hos ungdomar med återkommande herpes labialis inkluderade 254 individer mellan 12 och 17 år. Behandling utfördes enligt samma doseringsregim som hos vuxna. Säkerhet och effektprofil var jämförbar med vad som observerats hos vuxna.


Patienter med nedsatt immunförsvar

Säkerhet har studerats i en randomiserad, dubbelblind klinisk studie inkluderande 107 vuxna individer med mild till moderat immunosuppression som behandlades med antingen Zoviduo eller aciklovir 5% i vehikel-kräm. Säkerhet och frekvens av skov under en uppföljningsperiod på 1 år efter behandling av ett herpex simplex- skov skilde sig ej mellan behandlingsgrupperna.

Farmakokinetik

Inga kliniska farmakokinetiska studier har utförts med Zoviduo.


Absorption

På grund av begränsad absorption förväntas den systemiska exponeringen av aciklovir efter topikal administrering av aciklovir och hydrokortison-kräm vara låg.

Glukokortikoider har förmåga att tränga igenom överhudens stratum corneum och påverka de djupare cellagren. Vanligen absorberas endast en liten del av dosen, och förväntas således inte påverka hormonbalansen. Den systemiska effekten av glukokortikoider kan uppträda i händelse av ökad absorption, (t.ex. vid applicering på större inflammerade hudytor, eller på hud där överhudens stratum corneum är skadad). Ocklusionsförband ökar absorptionen.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, reproduktionseffekter, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

1 gram kräm innehåller 50 mg aciklovir och 10 mg hydrokortison, cetostearylalkohol, flytande paraffin, poloxamer 188, propylenglykol, isopropylmyristat, natriumlaurylsulfat, vitt mjukt paraffin, citronsyramonohydrat, natriumhydroxid (för justering av pH), saltsyra (för justering av pH), renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för aciklovir är framtagen av företaget GlaxoSmithKline för Zovirax®

Miljörisk: Användning av aciklovir har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Aciklovir är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Aciklovir har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.24 μg/L


Where:

A = 1,620.16 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS). Total volume of Aciclovir sodium = 14.91 = 13.58 Kg of aciclovir free base. Total acyclovir = 1606.58 + 13.58 = 1,620.16

R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Green Algae (Selenastrum caprocornutum):

IC50 72h (growth) > 99,000 μg/L (OECD 201) (Reference 3)

NOEC = 99,000 μg/L


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) > 1,000,000 μg/L (OECD 202) (Reference 3 )

NOEC = 1,000,000 μg/L


Water flea (Ceriodaphnia dubia):

Chronic toxicity

EC50 7 days (reproduction) > 10,000 μg/L (EPA 1002) (Reference 9)

NOEC = 10,000 μg/L


Fathead Minnow (Juvenilee Pimephales promelas):

Acute toxicity

LC50 96 h (lethality) > 95,000 μg/L (OECD 203) (Reference 3)

NOEC = 95,000 μg/L


Other ecotoxicity data:

Microorganisms in activated sludge

EC50 3 hours (Inhibition) > 1,000,000 μg/L (OECD 209) (Reference 7)


PNEC = 10,000/50 = 200 μg/L


PNEC (μg/L) = lowest NOEC/50, where 50 is the assessment factor applied for two long-term NOECs. NOEC for water flea (= 10,000 ug/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.24/200 = 1.20 x 10-3, i.e. PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase “Use of aciclovir has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

0.7% degradation in 28 days (TAD 3.11) (Reference 5)

Inherent degradability:

100% primary (loss of parent) degradation in 14 days (OECD 302B) (Reference 8)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Half-life, pH 7 > 1 year (TAD 3.09) (Reference 5)


Photolysis:

Half-life, pH 7 = 3.5 hours (TAD 3.10) (Reference 4)


Justification of chosen degradation phrase:

Aciclovir is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. The phrase “Aciclovir is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Pcalc = -1.55. (Chemaxon) (Reference 10)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

In adults the terminal plasma half-life of aciclovir after administrations of intravenous aciclovir is about 2.9 hours. Most of the drug is excreted unchanged by the kidney. Renal clearance of aciclovir is substantially greater than creatinine clearance, indicating that tubular secretion, in addition to glomerular filtration contributes to the renal elimination of the drug. 9-carboxymethoxymethylguanine is the only significant metabolite of aciclovir, and accounts for approximately 10 - 15% of the administered dose recovered from the urine (Reference 2).


PBT/vPvB assessment

Aciclovir does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.


All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Aciclovir does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on a log Dow < 4.


Please, also see Safety data sheets onhttp://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Pharmacokinetic properties: Metabolism and Elimination. Summary of Product Characteristics Zovirax (Aciclovir) Tablets. GlaxoSmithKline, November 2012.

 3. Smith MF. Hydrolysis of 14C-Acyclovir as a Function of pH. Report No. 41609. ABC Laboratories, June 1994.

 4. Gorman M. Determination of Aqueous Photodegradation of 14C-Acyclovir. Report No. 41308. ABC Laboratories, June 1994.

 5. Franklin BB. Aerobioc Biodegradation in Water using 14C-Acyclovir. Report No. 41309. ABC Laboratories, March 1994.

 6. Ziegenfuss MC. Ecotoxicity Evaluation of Acyclovir (CCl22890). Report No. ERL-2001-041. GlaxoSmithKline Environmental Research Laboratory, July 2001.

 7. Koper CM. Acute Toxicity of CCL22890 (Acyclovir) to Activated Sludge Microorganisms. Report No. ERL-2001-047. GlaxoSmithKline Environmental Research Laboratory, October 2001.

 8. Mather JI, Smyth DV and Kent SJ. Aciclovir: Determination of Inherent Biodegradability Using the Zahn-Wellens/EMPA Test. Report No. BL7606/B. Brixham Environmental Laboratories, July 2004.

 9. Young BE and Kent SJ. Acyclovir: Determination of the 3-brood (7 day) Chronic Toxicity of Ceriodaphnia dubia. Report No. BL8144/B. Brixham Environmental Laboratories, April 2006.

 10. Chemaxon /LogD. May 2012. Instant J Chem, ChemAxon Ltd.

Miljöinformationen för hydrokortison är framtagen av företaget McNeil för Daktacort®

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av hydrokortison kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att hydrokortison är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att hydrokortison kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år


Hållbarhet efter öppnande av förpackningen: 3 månader

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Kräm 50 mg/g + 10 mg/g Vit kräm
2 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
2 gram tub, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av