FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lutinus

Ferring

Vaginaltablett 100 mg
(Vit till benvit flat, oval tablett med prägling FPI på ena sidan och 100 på den andra.)

Könshormoner och modulatorer av det genitala systemet; Progestogener; Pregnen-(4)-derivat

Aktiv substans:
ATC-kod: G03DA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-11-11

Indikationer

LUTINUS är indicerat som lutealfasstöd vid assisterad befruktning (ART) för infertila kvinnor.

Kontraindikationer

Odiagnosticerad vaginal blödning, misslyckad abort eller ektopisk graviditet, gravt nedsatt leverfunktion eller leversjukdom, känd eller misstänkt cancer i bröst eller genitalregionen, aktiv arteriell eller ven-tromboemboli eller svår tromboflebit eller anamnes av dessa tillstånd, porfyri.

Dosering

Vuxna: 100 mg administrerat vaginalt 3 gånger dagligen med start vid oocytinsamling. Administreringen av LUTINUS ska fortsätta i 30 dagar om graviditet har bekräftats.

Pediatrisk population: Det finns ingen relevant användning av Lutinus för en pediatrisk population.

Äldre: Det finns inga kliniska data från patienter över 65 år.

Särskilda patientgrupper: Erfarenhet saknas hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Administreringssätt:LUTINUS ska införas direkt i vagina med medföljande applikator.

Varningar och försiktighet

LUTINUS ska sättas ut om något av följande tillstånd misstänks: Hjärtinfarkt, cerebrovaskulära störningar, arteriell eller ven-tromboemboli (ventromboemboli eller lungemboli), tromboflebit eller retinal trombos.

Försiktighet ska iakttas hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

Patienter med depression i anamnesen ska övervakas noggrant. Överväg utsättning om symtomen förvärras.

Eftersom progesteron kan orsaka viss grad av vätskeretention kräver tillstånd som påverkas av denna faktor (t ex epilepsi, migrän, astma, nedsatt hjärt- eller njurfunktion) noggrann övervakning.

En minskning i insulinkänslighet och därigenom i glukostolerans har observerats hos ett litet antal patienter som fått östrogen-progesteron-kombinationer. Mekanismen bakom denna minskning är okänd. Därför ska diabetespatienter noggrant övervakas under progesteronterapi.

Könshormoner kan även öka risken för vaskulära skador i retina. För att förebygga dessa komplikationer ska försiktighet iakttas hos användare >35 år, rökare och hos dem med riskfaktorer för ateroskleros. Behandlingen ska avslutas vid övergående fall av ischemiska anfall, uppträdande av plötslig svår huvudvärk eller synförsämring relaterad till papillärt ödem eller retinal blödning.

Abrupt utsättning av progesteron kan orsaka ökad oro, humörförändring och ökad krampkänslighet.

Innan behandling med LUTINUS inleds ska patienten och hennes partner utvärderas av läkare med avseende på orsaker till infertilitet.

Interaktioner

Läkemedel som är kända inducerare av cytokrom P450-3A4-systemet i levern (t ex rifampicin, karbamazepin eller Johannesört (Hypericum perforatum)-innehållande naturläkemedel) kan öka eliminationshastigheten och därigenom minska biotillgängligheten av proge­steron.

I motsats kan ketokonazol och andra hämmare av cytokrom P450-3A4 minska eliminationshastigheten och därigenom öka biotillgängligheten av progesteron.

Effekten på exponering av progesteron från LUTINUS vid samtidig användning av andra vaginala produkter har inte utvärderats. Samtidig behandling med LUTINUS och andra vaginala produkter (såsom svamp­medel) rekommenderas dock inte eftersom detta kan förändra progesteronfrisättningen och absorptionen från vaginaltabletten.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

LUTINUS vaginaltablett är endast indicerad under graviditetens första trimester, för användning som en del i behandlingen vid assisterad befruktning (ART).

Data avseende risken för kongenitala missbildningar, inklusive genitala avvikelser hos pojkar och flickor efter intrauterin exponering under graviditet, är ännu ofullständiga. I pivotala studier var andelen fostermissbildningar 4,5% i den grupp som hade fått LUTINUS 3 gånger dagligen under 10 veckor. Totalt 7 fall av fostermissbildningar (t ex esofageal fistel, underutvecklat högeröra med hypospadi, småaorta/valvulär regurgitering/septumdeviation, handdeformering, gomspalt/kluven läpp, hydrocefalus och holoprosencefali/proboskis/polydaktyli) sågs vid behandling av 404 patienter. Andelen fostermissbildningar observerade under fas II-studien är jämförbar med andelen hos den vanliga befolkningen. Andelen behandlade patienter är dock för låg för att kunna dra någon slutsats. I den pivotala studien var antalet spontana aborter och ektopiska graviditeter förknippade med användning av LUTINUS 100 mg 3 gånger dagligen, 5,4% respektive 1%.

Amning  (Läs mer om amning)

Spår av progesteron har identifierats i mjölken hos mödrar. Därför ska LUTINUS inte användas under amning.

Trafik

Progesteron kan orsaka dåsighet och/eller yrsel; därför ska försiktighet iakttas hos patienter som kör bil eller använder maskiner.

Biverkningar

De vanligast rapporterade biverkningarna är huvudvärk (1,5%), vulvovaginala störningar (1,5%) och uteruskramper (1,4%).


Vanliga (1/10 - 1/100)

GI: Utspänd buk, buksmärta, illamående

Neurol.: Huvudvärk

Övriga: Uteruskramper


Mindre
vanliga
(1/100 -
1/1000)

Allmänna: Perifert ödem

GI: Diarré, förstoppning

Hud: Urtikaria, hudutslag

Neurol.: Yrsel, sömnlöshet

Övriga: Vulvovaginala störningar*, vaginal mykos, bröststörningar**, genital klåda


Ingen känd frekvens

GI: Kräkning

Neurol.: Utmattning

Övriga: Överkänslighetsreaktioner

*Vulvovaginalt obehag, vaginal sveda, vaginal flytning, vulvuvaginal torrhet och vaginal blödning har rapporterats med en kumulativ rapportfrekvens om 1,5%.

**Smärta, svullnad och ömhet i brösten har rapporterats som enstaka fall, med en kumulativ rapportfrekvens om 0,4%.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Höga doser av progesteron kan orsaka dåsighet.

Behandling av överdosering består av utsättande av LUTINUS tillsammans med insättande av lämpliga symtomatiska och stödjande åtgärder.

Farmakodynamik

Progesteron är ett naturligt förekommande hormon som utsöndras via ovarierna, placenta och binjurarna. Vid förekomst av tillräckligt med östrogen förvandlar progesteron ett proliferativt endometrium till ett sekretoriskt endometrium. Progesteron är nödvändigt för att öka endometriets mottaglighet för implantation av ett embryo. När embryot är implanterat verkar progesteron för att bevara graviditeten.

Klinisk effekt och säkerhet: Pågående graviditet och nedkomsten av levande barn efter en 10-veckors studie med lutealstöd med LUTINUS 100 mg 3 gånger dagligen (N=390) hos patienter som fick en embryotransfer i fas III-studier var 44% (95% CI 38,9; 48,9) respektive 39,5% (95% CI 34,6; 44,5).

Farmakokinetik

Absorption: Serumkoncentrationerna av progesteron ökade efter administrering av LUTINUS vaginaltabletter hos 12 friska premenopausala kvinnor. På behandlingens första dag var medelvärdet för Cmax 19,8±2,9 ng/ml med Tmax på 17,3±3,0 timmar efter administrering av LUTINUS 3 gånger dagligen med 8 timmars mellanrum.

Vid upprepad dosering uppnåddes steady state-koncentrationer inom 1 dag efter påbörjad behandling med LUTINUS. Genomsnittliga värden på 10,9±2,7 ng/ml observerades med en AUC0-24 på 436±43 ng x h/ml dag 5.

Distribution: Progesteron är till omkring 96-99% bundet till plasma­prote­iner, primärt till serumalbumin och kortikosteroidbindande globulin.

Metabolism: Progesteron metaboliseras huvudsakligen i levern, i stor utsträckning till pregnandiol och pregnen­olon. Pregnandiol och pregnen­olon konjungeras i levern till glukuronid- och sulfat-metaboliter. Progesteronmetaboliter som utsöndras via gallan kan dekonjungeras och kan vidaremetaboliseras i tarmarna via reduktion, dehydroxylering och epimeri­sering.

Eliminering: Progesteron elimineras via njurarna och gallan.

Efter injektion av märkt progesteron uppträder 50-60% av metabolit­utsöndringen via njurarna och c:a 10% via galla och faeces. Total uppsamling av det märkta materialet svarar för 70% av administrerad dos. Endast en liten del progesteron utsöndras oförändrat via gallan.

Prekliniska uppgifter

Progesteron är ett välkänt könshormon som är naturligt förekommande hos människa och djur, utan toxiska effekter. Därför har inte toxicitetsstudier genomförts med denna vaginala progesteronberedning med undantag för lokal tolerans och hudsensibiliseringsstudier.

LUTINUS visade inga irriterande effekter efter 90 dagars daglig vaginal admini­strering hos kanin, och visades även vara icke-sensibiliserande hos marsvin.

Innehåll

1 vaginaltablett innehåller: 100 mg progesteron, kolloidal vattenfri kiseldioxid, laktosmonohydrat 760 mg, pregelatiniserad majsstärkelse, povidon, adi­pinsyra, natriumvätekarbonat, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

Förpackningsinformation

Vaginaltablett 100 mg Vit till benvit flat, oval tablett med prägling FPI på ena sidan och 100 på den andra.
21 styck blister, 235:38, F

Hitta direkt i texten
Av