Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Pantoprazole Bluefish

Bluefish Pharma

Enterotablett 20 mg
Avregistreringsdatum: 2018-10-12 (Tillhandahålls ej) (Gul, oval, bikonvex, slät tablett; Bredd: 5,85 mm ± 0,29 mm (5,56 mm - 6,14 mm), Längd: 8,35 mm ± 0,42 mm (7,93 mm - 8,77 mm))

Protonpumpshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BC02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-10-27.

Indikationer

• Behandling av mild refluxsjukdom och dess symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning).

• Långtidsbehandling och förebyggande av återfall av refluxesofagit.

Profylaktisk behandling av gastroduodenala sår orsakade av icke-selektiva, icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) hos riskpatienter som behöver fortsatt NSAID-behandling.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, substituerade benzimidazoler eller mot något annat hjälpämne.

Pantoprazol skall liksom andra PPI (protonpumpshämmare) inte administreras tillsammans med atazanavir.

Dosering

Pediatrisk population

Det saknas information om pantoprazolbehandling av barn. Därför skall pantoprazol inte användas till barn.

Administreringssätt

Pantoprazole Bluefish 20 mg enterotabletter skall ej tuggas eller krossas. Tabletterna skall sväljas hela tillsammans med vatten en timme före måltid.

Behandling av mild refluxsjukdom och associerade symtom (t.ex. halsbränna, sura uppstötningar och smärta vid sväljning)

Rekommenderad dos är 20 mg pantoprazol dagligen (1 tablett Pantoprazole Bluefish 20 mg enterotablett). Symtomlindring erhålls vanligtvis inom 2-4 veckor. För utläkning av associerad esofagit krävs vanligtvis 4 veckors behandling. Är detta inte tillräckligt uppnås utläkning normalt efter ytterligare 4 veckors behandling. Då symtomlindring uppnåtts kan återkommande symtom kontrolleras med en dosering på 20 mg dagligen vid behov. Om en tillfredsställande symtomkontroll ej uppnås genom behandling vid behov kan övergång till kontinuerlig behandling övervägas.

Långtidsbehandling och förebyggande av återfall av refluxesofagit

Rekommenderad underhållsdos vid långtidsbehandling är 20 mg pantoprazol dagligen (1 tablett Pantoprazole Bluefish 20 mg enterotablett). Vid återfall ökas dosen till 40 mg pantoprazol dagligen. För detta ändamål finns Pantoprazole Bluefish 40 mg enterotabletter. Efter utläkning av återfall kan dosen åter reduceras till 20 mg pantoprazol dagligen.

Profylaktisk behandling av gastroduodenala sår orsakade av icke-selektiva, icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) hos riskpatienter som behöver fortsatt NSAID-behandling.

Rekommenderad oral dos är 20 mg pantoprazol dagligen (1 tablett Pantoprazole Bluefish 20 mg enterotablett).

Nedsatt njurfunktion och äldre

En daglig dos på 40 mg pantoprazol bör ej överskridas till dessa patientgrupper.

Nedsatt leverfunktion

Nedsatt leverfunktion

En daglig dos på 20 mg pantoprazol bör ej överskridas till patienter med svårt nedsatt leverfunktion. Hos dessa patienter bör kontroll av leverenzymer ske under behandlingen. Om leverenzymerna stiger bör pantoprazolbehandling utsättas.

Varningar och försiktighet

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion bör leverenzymer följas regelbundet under behandlingen med pantoprazol, i synnerhet vid långtidsbehandling. Vid stegring av leverenzymvärden bör behandlingen sättas ut .


Kombinationsbehandling

Vid kombinationsbehandling ska produktresuméerna för respektive kombinationspreparat beaktas.


Vid alarmerande symtom

Vid alarmerande symtom (t ex påtaglig oavsiktlig viktminskning, återkommande kräkningar, dysfagi, hematemes, anemi eller melena) samt vid misstänkt eller påvisat magsår ska malignitet uteslutas eftersom behandling med pantoprazol kan dölja symtomen och fördröja diagnosen.
Patienter som inte svarar på behandling ska utredas vidare.


Vid samtidig behandling med atazanavir

Samtidig administrering av atazanavir och protonpumpshämmare rekommenderas ej. Om kombinationen av atazanavir och protonpumpshämmare anses oundviklig rekommenderas noggrann klinisk övervakning (t ex virusmängd) samt att dosen av atazanavir ökas till 400 mg med 100 mg ritonavir. En daglig dos på 20 mg pantoprazol ska ej överskridas.

Påverkan på vitamin B12-absorption

Hos patienter med Zollinger-Ellisons syndrom och andra patologiska hypersekretoriska tillstånd som kräver långtidsbehandling kan pantoprazol, liksom övriga syrahämmande läkemedel, minska absorptionen av vitamin B12 (cyanokobalamin) p g a hypo- eller aklorhydri. Detta bör beaktas vid långtidsbehandling av patienter med reducerade kroppsdepåer eller riskfaktorer för minskad vitamin B12-absorption eller om motsvarande kliniska symtom uppkommer.

Långtidsbehandling

Vid långtidsbehandling, särskilt när behandlingstiden överstiger ett år, ska patienten följas upp regelbundet.


Gastrointestinala infektioner orsakade av bakterier

Pantoprazol kan, i likhet med alla protonpumpshämmare, förväntas öka antalet bakterier som normalt finns närvarande i den övre gastrointestinala kanalen. Behandling med Pantoprazol Bluefish kan leda till något ökad risk för gastrointestinala infektioner orsakade av bakterier såsom Salmonella, Campylobacter och C.difficile.

Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

Protonpumpshämmare är förknippade med mycket sällsynta fall av SCLE. Om lesioner uppstår, särskilt på solexponerade hudområden, och om dessa åtföljs av artralgi, ska patienten söka vård snarast och läkaren ska överväga att sätta ut Pantoprazole Bluefish. SCLE efter föregående behandling med en protonpumpshämmare kan öka risken för SCLE med andra protonpumpshämmare.


Hypomagnesemi

Allvarlig hypomagnesemi har rapporterats hos patienter som behandlats med protonpumpshämmare såsom pantoprazol under minst tre månader och i de flesta fall under ett år. Allvarliga tecken på hypomagnesemi såsom utmattning, tetani, delirium, kramper, yrsel och ventrikulär arrytmi kan förekomma, men symtomen kan komma smygande och kan därför förbises. De flesta patienter med hypomagnesemi, förbättrades efter substitutionsbehandling med magnesium och genom att avbryta behandlingen med protonpumpshämmare.

När patienter förväntas behandlas med protonpumpshämmare under längre tid eller när patienter tar protonpumpshämmare i kombination med digoxin eller andra läkemedel som kan orsaka hypomagnesemi (t.ex. diuretika) bör magnesiumnivåerna mätas innan behandling med protonpumpshämmare påbörjas och följas under behandlingen.


Benfrakturer

Protonpumpshämmare, särskilt om de används i höga doser och under längre tid (över 1 år) kan leda till en något ökad risk för höft-, handleds- och kotfrakturer, framför allt hos äldre eller hos patienter med andra kända riskfaktorer. Observationella studier tyder på att protonpumpshämmare kan öka den totala risken för frakturer med 10-40 %. Denna ökning kan delvis bero på andra riskfaktorer. Patienter med risk för osteoporos ska behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer och ett adekvat intag av vitamin D och kalcium ska tillgodoses.


Interferens med laboratorietester

Ökad kromogranin A (CgA)-nivå kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer. För att undvika denna störning ska behandling med Pantoprazole Bluefish avbrytas minst fem dagar före CgA-mätningar. Om nivåerna av CgA och gastrin inte har återgått till referensintervallet efter den första mätningen ska mätningarna upprepas 14 dagar efter att behandlingen med protonpumpshämmare avbröts.

Interaktioner

Pantoprazols effekt på absorptionen av andra läkemedel

Pantoprazol hämmar magsyrasekretionen, varför absorptionen av läkemedel vars biotillgänglighet är pH-beroende kan minskas, t ex vissa antifungorala medel (azoler) såsom ketokonazol, itrakonazol, posakonazol och andra läkemedel som erlotinib.

HIV-läkemedel (atazanavir)

Samtidig administrering av atazanavir och andra HIV-läkemedel vars absorption är pH-beroende med protonpumpshämmare kan resultera i en påtagligt minskad biotillgänglighet av dessa HIV-läkemedel och kan därmed påverka deras effekt. Därför rekommenderas ej samtidig administrering av atazanavir och protonpumpshämmare.

Kumarinantikoagulantia (fenprokumon eller warfarin)

Trots att inga interaktioner har iakttagits vid samtidig behandling med fenprokumon eller warfarin i kliniska farmakokinetikstudier har några enstaka fall med påverkan på INR (International Normalised Ratio) vid samtidig behandling rapporterats efter marknadsinstroduktion av Pantoprazol Actavis. För patienter som behandlas med antikoagulantia av kumarintyp (t ex fenprokumon eller warfarin) rekommenderas därför uppföljning av PT (protrombintid)/INR vid insättning, utsättning eller tillfällig användning av pantoprazol.

Metotrexat

Samtidig användning av hög dos metotrexat (t.ex.300 mg) och protonpumpshämmare har rapporterats öka metotrexatnivåerna hos vissa patienter. Därför ska utsättande av pantoprazol tillfälligt övervägas när hög dos av metotrexat används, som exempelvis vid cancer och psoriasis.

Andra interaktionsstudier

Pantoprazol metaboliseras till största delen i levern via cytokrom P450 enzymsystemet. Den huvudsakliga metaboliseringsvägen är demetylering av CYP2C19 och andra metaboliseringsvägar inklusive oxidation av CYP3A4.

Interaktionsstudier med läkemedel som också metaboliseras via dessa system, såsom karbamazepin, diazepam, glibenklamid, nifedipin och ett oralt antikonceptionsmedel innehållande levonorgestrel och etinylestradiol påvisade inga kliniskt signifikanta interaktioner.

Resultat från flertalet interaktionsstudier visar att pantoprazol inte påverkar metabolismen av aktiva substanser som metaboliseras via CYP1A2 (t ex koffein, teofyllin), CYP2C9 (t ex piroxikam, diklofenak, naproxen), CYP2D6 (t ex metoprolol), CYP2E1 (t ex etanol) eller interagerar med p-glykoproteinrelaterad absorption av digoxin.

Det har inte framkommit några interaktioner vid samtidig behandling med antacida.

Interaktionsstudier med samtidig administrering av pantoprazol och respektive antibiotika (klaritromycin, metronidazol, amoxicillin) har utförts. Det framkom inga kliniskt relevanta interaktioner.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med pantoprazol saknas. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Risken för människa är okänd. Pantoprazole Bluefish ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Djurstudier har visat utsöndring av pantoprazol i bröstmjölk. Att pantoprazol går över i human bröstmjölk har rapporterats. Vid beslut om amning ska fortsätta/avbrytas eller om behandlingen med Pantoprazole Bluefish ska fortsätta/avbrytas ska tas med hänsyn till fördelarna med amning för barnet och fördelarna med behandling med Pantoprazole Bluefish för kvinnan.

Trafik

Pantoprazol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.Biverkningar som yrsel och synrubbningar kan förekomma. Under sådana omständigheter ska patienten inte framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Ungefär 5 % av patienterna kan förväntas uppleva biverkningar. De vanligaste biverkningarna är diarré och huvudvärk, som båda förekommer hos cirka 1 % av patienterna.


I tabellen nedan listas biverkningar som har rapporterats för pantoprazol, enligt följande frekvensindelning:


Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).


De biverkningar som rapporterats efter marknadsintroduktion är det inte möjligt att beräkna biverkningsfrekvensen på och de är därför klassificerade som ”Ingen känd frekvens”. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Tabell 1. Biverkningar av pantoprazol i kliniska studier och erfarenheter efter marknadsintroduktion marknadsintroduktion


Frekvens

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Ingen känd frekvens

Blodet och lymfsystemetAgranulocytos

Tromocyto­peni, leukopeni


ImmunsystemetÖverkänslighet (inklusive anafylaktiska reaktioner och anafylaktisk chock)Metabolism och nutritionHyperlipidemi och lipidökning (triglycerider, kolesterol), viktförändringar


Hyponatremi

Hypomagnesemi; Hypokalcemi förenat med hypomagnesemi; hypokalemi

Psykiska störningar


Sömnstörningar

Depression (och alla försämringar)

Desorien­tering (och alla försämringar)

Hallucinationer, förvirring (särskilt hos predispo­nerade patienter, och som försämring hos patienter med befintliga symtom av denna typ)

Centrala och perifera nervsystemet


Huvudvärk, yrsel

SmakförändringarÖgonSynrubbning/ dimsynMagtarmkanalen

Funduskörtelpolyper (godartade)

Diarré, illamående / kräkningar, uppblåsthet och gasbildning, förstoppning, muntorrhet, buksmärta och obehag
Lever och gallvägar


Förhöjda leverenzymer (transaminaser, gamma-GT)

Förhöjt bilirubin


Hepatocellulär skada, gulsot, leversvikt

Hud och subkutan vävnad


Hudutslag/ exantem/ eruption, pruritus

Urticaria, angioödem


Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme, ljuskänslighet,

Subakut kutan lupus erythematosus

Muskuloskeletala systemet och bindväv


Höft-, handleds- eller kotfrakturer

Artralgi, myalgi


Muskelspasm på grund av elektrolytstörningar

Njurar och urinvägar

Interstitiell nefrit (som kan utvecklas till njursvikt)

Reproduktionsorgan och bröstkörtelGynekomastiAllmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället


Asteni, trötthet och sjukdomskänsla

Förhöjd kroppstemperatur, perifera ödemRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Överdosering

Det finns inga kända symtom på överdosering hos människa.

Doser på upp till 240 mg pantoprazol intravenöst har administrerats under 2 minuter och tolererats väl.


Då pantoprazol till stor del är bundet till plasmaproteiner dialyseras det inte i någon större utsträckning. Vid fall av överdosering med kliniska tecken på förgiftning kan inga rekommendationer ges utöver symtomlindring och stödbehandling.

Farmakodynamik

Pantoprazol är en substituerad benzimidazol, som hämmar sekretionen av saltsyra i magsäcken genom specifik verkan på protonpumparna i parietalcellerna.

Pantoprazol omvandlas till sin aktiva form i den sura miljön i parietalcellerna, där den hämmar H+, K+-ATPas-enzymet, d v s i det sista ledet i produktionen av magsäckens saltsyra. Hämningen är dosberoende och påverkar såväl basal som stimulerad syrasekretion. Hos de flesta patienter uppnås symtomfrihet inom två veckor. I likhet med andra protonpumpshämmare och H2-receptorblockerare ger behandling med pantoprazol en minskad surhetsgrad i magsäcken vilket leder till en ökning av gastrinvärdena i proportion till aciditetsminskningen. Gastrinökningen är reversibel. Eftersom pantoprazol binds till enzymet distalt om cellreceptorn, kan substansen påverka saltsyrasekretionen oberoende av stimulans från andra substanser (acetylkolin, histamin, gastrin). Effekten är densamma oavsett om pantoprazol ges peroralt eller intravenöst.


Fastevärden av gastrin ökar under pantoprazolbehandling. Vid korttidsbehandling överstiger de sällan övre normala gränsvärdet. Vid långtidsbehandling fördubblas värdena som regel, men extrema ökningar förekommer endast i enstaka fall.

En lätt till måttlig ökning av antalet specifika endokrina (ECL) celler i magsäcken har observerats i sällsynta fall under långtidsbehandling (enkel eller adenomatoid hyperplasi). Bildning av karcinoida prekursorer (atypisk hyperplasi) eller karcinoida celler i magsäcken, vilket har rapporterats i de djurstudier som genomförts hittills, kan uteslutas för människor vid behandlingstid på ett år.


Under behandling med sekretionshämmande läkemedel ökar gastrin i serum som svar på den minskade syrasekretionen. Dessutom ökar CgA på grund av en sänkt gastrisk surhetsgrad. Den ökade CgA-nivån kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer.

Tillgängliga publicerade data tyder på att behandling med protonpumpshämmare ska avbrytas mellan 5 dagar och 2 veckor före CgA-mätningar. Detta gör det möjligt för CgA-nivåerna, som kan vara falskt förhöjda efter PPI-behandling, att återgå till referensintervallet.


Vid behandling med pantoprazol under längre tid än ett år kan påverkan på endokrina tyreoideaparametrar och leverenzymer ej uteslutas, baserat på erfarenheten från djurstudier.

Farmakokinetik

Generell farmakokinetik

Pantoprazol absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration uppnås även efter en oral engångsdos. I genomsnitt är den maximala serumkoncentrationen 1 - 1,5 μg/ml cirka 2 - 2,5 timmar efter administreringen och dessa värden är oförändrade vid upprepad dosering. Distributionsvolymen är cirka 0,15 l/kg och clearance är cirka 0,1 l/tim/kg.

Terminal halveringstid är cirka 1 timme. Ett fåtal fall har påvisat en fördröjd eliminering. På grund av den specifika bindningen av pantoprazol till protonpumpar i parietalcellerna korrelerar inte halveringstiden i eliminationsfasen med den mycket längre verkningstiden (hämning av syrasekretionen).

Farmakokinetiken skiljer sig inte efter en engångsdos jämfört med upprepad administrering. I dosområdet 10 till 80 mg är pantoprazols plasmakinetik linjär efter både peroral och intravenös administrering.

Serumproteinbindningen av pantoprazol är ca 98 % och substansen metaboliseras nästan enbart i levern. Pantoprazols metaboliter elimineras till ca 80 % via urinen och resten via faeces. Huvudmetaboliten i både serum och urin är desmetyl-pantoprazol konjugerat med sulfat. Dess halveringstid (ca 1,5 timme) är inte mycket längre än för pantoprazol.

Biotillgänglighet

Pantoprazol absorberas totalt efter oral tillförsel. Den absoluta biotillgängligheten är ca 77 %. Samtidigt intag av föda påverkade inte ytan under plasmakoncentrationskurvan (AUC) eller den maximala serumkoncentrationen (Cmax) och således ej heller biotillgängligheten. Endast variabiliteten av lag-time (fördröjning av absorption) ökas av samtidigt födointag.

Egenskaper hos patienter/speciella patientgrupper

Ingen dosreduktion är nödvändig då pantoprazol ges till patienter med nedsatt njurfunktion (inklusive dialyspatienter). Liksom hos friska personer är pantoprazols halveringstid kort. Endast mycket små mängder av pantoprazol kan dialyseras. Även om huvudmetaboliten har en måttligt fördröjd halveringstid (2 – 3 timmar), är utsöndringen trots allt snabb och någon ackumulering sker ej. Den dagliga dosen 40 mg pantoprazol bör dock inte överstigas hos patienter med försämrad njurfunktion.

Hos patienter med levercirrhos (klass A och B enligt Child) ökar halveringstiden till 3 - 6 timmar och AUCvärdena ökar 3 - 5 gånger. Maximal serumkoncentration ökar dock endast med en faktor av 1,3 jämfört med friska personer.

En lätt ökning av AUC och Cmax ses hos äldre försökspersoner jämfört med yngre, men detta saknar klinisk relevans.

Barn

Efter administrering av enkel peroral dosering av 20-40 mg pantoprazol till barn i åldern 5-16 år, låg AUC och Cmax i nivå med motsvarande värden hos vuxna.

Efter administrering av enkel intravenös dosering av 0,8 eller 1,6 mg pantoprazol/kg till barn i åldern 2-16 år märktes ingen koppling av betydelse mellan pantoprazol-clearance och ålder eller vikt. AUC och distributionsvolym överensstämde med data hos vuxna.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, upprepad dosering och genotoxicitet visade inte några särskilda risker för människa.

I en tvåårig karcinogenicitetsstudie på råtta rapporterades neuroendokrina tumörer. Dessutom observerades skivepitelcellspapillom i övre magsäcken hos råtta. Mekanismen bakom bildandet av gastriska karcinoider på grund av substituerade benzimidazoler har noga undersökts, och slutsatsen är att det är en sekundär reaktion på kraftigt förhöjda gastrinnivåer i serum som uppträder hos råtta vid långtidsbehandling med hög dos.

I tvååriga studier på gnagare har ett ökat antal levertumörer observerats hos råtta (endast i en råttstudie) och mus (hondjur), vilket tolkats som resultat av omfattande och snabb pantoprazolmetabolism i levern.

En liten ökning av neoplastiska förändringar i thyreoidea observerades i den grupp råttor som erhöll den högsta dosen (200 mg/kg) i en tvåårig studie. Dessa neoplasmer associeras med pantoprazolinducerade förändringar av nedbrytningen av tyroxin i lever hos råtta. Då den terapeutiska dosen till människa är låg, förväntas inga förändringar i thyreoidea uppkomma.

Resultat av mutagenicitetsstudier, celltransformeringstester och DNA-bindningsstudier visade att pantoprazol ej har någon genotoxisk effekt.

Studier har inte givit några belägg för nedsatt fertilitet eller teratogena effekter. Hos råtta sker en ökad passage över placentan vid framskriden dräktighet, vilket leder till ökade pantoprazolkoncentrationer i fostret kort tid före partus.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje enterotablett innehåller 20 mg pantoprazol (som 22,55 mg pantoprazolnatriumsesquihydrat)


Förteckning över hjälpämnen

Vattenfri dinatriumfosfat

Mannitol

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Hypromellos

Trietylcitrat

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Metakrylsyra-etyl-akrylatsampolymer (1:1)

Gul järnoxid (E 172)

Hållbarhet, förvaring och hantering

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30ºC.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Enterotablett 20 mg Gul, oval, bikonvex, slät tablett; Bredd: 5,85 mm ± 0,29 mm (5,56 mm - 6,14 mm), Längd: 8,35 mm ± 0,42 mm (7,93 mm - 8,77 mm)
14 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
28 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
56 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
100 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av