FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

D-vitamin Vatten ACO

Avia Pharma

Orala droppar, lösning 80 IE/droppe
(Klar eller nästan klar, ljust gul lösning med en svag doft av pepparmint.)

Vitamin D

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-09-10.

Indikationer

Profylaktisk behandling mot D-vitaminbrist hos barn upp till 2 års ålder, hos vissa barn vid särskilda behov upp till 5 års ålder.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Dosering

Profylaktiskt till barn 0-2 år: 5 droppar dagligen.

Profylaktiskt till barn upp till 5 år vid särskilda behov: 5 droppar dagligen.


Ett särskilt behov av profylaktisk behandling upp till 5 års ålder kan ses hos barn som inte får D-vitaminberikade livsmedel, barn med mörk hudfärg och barn som inte sommartid vistas tillräckligt utomhus eller har kläder som täcker ansikte, armar och ben.


5 orala droppar ger cirka 400 IE vitamin D. 1 ml D-vitamin Vatten ACO motsvarar 34 droppar.

Varningar och försiktighet

Preparatet bör ej tas tillsammans med andra preparat innehållande D-vitamin. Vitamin D är fettlösligt, absorberas tillsammans med fett och har tendens att ansamlas i kroppen. Detta kan leda till förgiftning vid överdosering och långtidsbehandling. Behandling med D-vitamin bör därför inte överskrida rekommenderad dosering.


Hjälpämnen

D-vitamin Vatten ACO innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


D-vitamin Vatten ACO innehåller makrogolglycerolricinoleat som kan ge magbesvär och diarré.


Barn som väger under 3200 g

D-vitamin Vatten ACO innehåller 16 mg sorbitol per dosenhet. Sorbitol är en källa till fruktos. Patienter med hereditär fruktosintolerans och som väger under 3200 g bör inte använda detta läkemedel. 

Interaktioner

Inga interaktioner finns rapporterade.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Ej relevant. Godkänd indikation omfattar endast barn upp till 5 år.

Amning  (Läs mer om amning)

Ej relevant. Godkänd indikation omfattar endast barn upp till 5 år.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

biverkningar har rapporterats för produkten.

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Magtarmkanalen

Buksmärtor

Inte känd


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

D3-vitamin:

Toxicitet: Låg akut toxicitet. Upprepad överdosering under lång tid innebär dock risk. Stora individuella variationer. Dagliga doser om 3-4 000 IE till spädbarn, 4-5 000 IE till barn och 75-100 000 IE till vuxna kan ge toxiska symtom.


Symptom: Karaktäristiska hyperkalcemisymptom som trötthet, eufori, omtöckning, illamående, viktförlust, törst, polyuri, nefrokalcinos, njursvikt. EKG-förändringar, arytmier. Pankreatit.


Behandling: Vid massiv dos ev. ventrikeltömning, kol. Solljus och vidare D-vitamintillförsel undvikes. Kalciumkarens. Rehydrering. Diuretika (t ex furosemid) för att säkra god diures. Vid hyperkalcemi ev bisfosfonater eller kalcitonin. Prednisolon 20 mg gånger x 3. Symtomatisk behandling.

Farmakokinetik

Formella farmakokinetiska studier har ej utförts.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 ml D-vitamin Vatten ACO innehåller: kolekalciferol 68 mikrogram motsvarande 2720 IE/ml vitamin D3.


Hjälpämne: sorbitol, flytande (icke kristalliserande) 106,7 mg/ml


Förteckning över hjälpämnen

Butylhydroxianisol

propylgallat

sorbinsyra

sackarinnatrium

sorbitol, flytande (icke-kristalliserande)

pepparmintolja

citronsyra

dinatriumfosfatdihydrat

vatten

makrogolglycerolricinoleat

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för kolekalciferol är framtagen av företaget Baxter för Cernevit

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.


Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom flaska kan lämnas till glasåtervinning.

Förpackningsinformation

Orala droppar, lösning 80 IE/droppe Klar eller nästan klar, ljust gul lösning med en svag doft av pepparmint.
25 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av