Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Venbig

Scandinavian Biopharma

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 50 IE/ml
(Klar eller lätt opalescent, färglös eller svagt gul.)

Immunsera och immunglobuliner

ATC-kod: J06BB04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Scandinavian Biopharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-01-20.

Indikationer

 • Förebyggande av re-infektion med hepatit B-virus efter levertransplantation som utförts på grund av leversvikt orsakad av hepatit B, i kombination med antiviral terapi

 • Immunprofylax mot hepatit B:

  • vid oavsiktlig exponering hos icke-immuniserade personer (inklusive personer vars vaccination är ofullständig eller där vaccinationsstatus saknas)

  • hos hemodialyspatienter, tills vaccinationen har gett effekt

  • hos nyfödda barn till mödrar som är hepatit B-virusbärare

  • hos personer som inte uppvisat immunsvar (inga mätbara hepatit B-antikroppar) efter vaccination och för vilka en kontinuerlig prevention är nödvändig på grund av fortsatt risk för att bli infekterad med hepatit B

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Överkänslighet mot humana immunglobuliner.

Dosering

Dosering

Förebyggande av re-infektion med hepatit B-virus efter levertransplantation utförd på grund avleversvikt orsakad av hepatit B.

Vuxna:

10 000 IE transplantationsdagen, peroperativt;

sedan 2000-10 000 IE /dygn i 7 dygn,

och så länge som är nödvändigt för att bibehålla antikroppsnivån över 100-150 IE/l hos HBV-DNA-negativa patienter och över 500 IE/l hos HBV-DNA-positiva patienter.

Pediatrisk population

Doseringen ska justeras efter kroppsytans storlek baserat på 10 000 IE/1,73 m2.


Immunprofylax mot hepatit B

 • Prevention av hepatit B vid oavsiktlig exponering hos icke-immuniserade personer:

  minst 500 IE, beroende på exponeringens intensitet, snarast möjligt efter exponeringen och helst inom 24-72 timmar.

 • Immunprofylax mot hepatit B hos hemodialyspatienter:

  8-12 IE/kg men högst 500 IE, varannan månad tills serokonversion uppnåtts efter vaccination.

 • Prevention av hepatit B hos nyfödda barn till mödrar som är hepatit B-virusbärare, vid födelsen eller snarast möjligt efter födelsen:

  30-100 IE/kg. I klinisk praxis föredras intramuskulär administrering när upprepad sådan krävs för att uppnå serokonversion efter vaccination.

Vid alla dessa situationer rekommenderas vaccination mot hepatit B-virus starkt. Första vaccinationsdosen kan ges samma dag som humant hepatit B-immunglobulin, men på olika injektionsställen.


Hos personer som inte uppvisat immunsvar (inga mätbara hepatit B-antikroppar) efter vaccination och för vilka kontinuerlig prevention är nödvändig, kan administrering av 500 IE till vuxna och 8 IE/kg till barn varannan månad övervägas; 10 mIE/ml anses vara den lägsta titernivån för ett antikroppsskydd.


Administreringssätt

Venbig ska infunderas intravenöst med en initial hastighet om 0,46-0,92 ml/kg/timma (t ex för en patient på 65 kg; 10-20 droppar/minut) i 20-30 minuter. Om detta tolereras väl kan administreringshastigheten gradvis ökas till högst 1,85 ml/kg/timma (t ex för en patient på 65 kg, 40 droppar/minut) under återstoden av infusionen.

Varningar och försiktighet

Tromboemboliska komplikationer har förknippats med intravenös administration av normalt immunglobulin. Försiktighet rekommenderas därför, särskilt för patienter med trombosrisk.


Patienterna ska kontrolleras regelbundet med avseende på mängden av anti-HBs antikroppar i serum.


Vissa allvarliga biverkningar kan vara relaterade till infusionshastigheten. Rekommenderad infusionshastighet måste noga följas. Patienter måste noggrant monitoreras och noga observeras under hela infusionstiden med avseende på eventuella symtom på biverkningar.


Vissa biverkningar kan uppträda mer frekvent:

- vid hög infusionshastighet

- hos patienter med hypo- eller agammaglobulinemi med eller utan IgA-brist.

Verkliga överkänslighetsreaktioner är sällsynta.


Venbig innehåller 3,6 mg natrium (3,565 mg/ml) per ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost, baserat på totala mängden av tillförd produkt.

Detta läkemedel innehåller 92 mg sackaros (91,9 mg/ml) per ml. Detta bör beaktas av patienter med risk för akut njursvikt.


Venbig innehåller en liten mängd IgA. Personer med IgA-brist kan utveckla IgA-antikroppar och kan därför få anafylaktiska reaktioner efter administrering av blodkomponenter som innehåller IgA. Läkaren måste därför väga nyttan av behandling med Venbig mot den potentiella risken för överkänslighetsreaktioner.

Humant hepatit B-immunglobulin kan i sällsynta fall orsaka blodtrycksfall med ananfylaktisk reaktion, även hos patienter som har tolererat tidigare behandling med immunglobulin.


Uppstår nedsatt njurfunktion ska avbrytande av IVIg övervägas.

Rapporter på störd njurfunktion och akut njursvikt har setts i samband med användning av IVIg preparat innehållande olika hjälpämnen som sackaros, glukos och maltos. Det som innehåller sackaros som stabiliseringsmedel stod för en oproportionerligt stor del av det totala antalet. Hos patienter med risk för akut njursvikt eller tromboemboliska biverkningar ska IVIg preparat administreras med lägsta infusionshastighet och dos som möjligt.


Misstanke om allergiska eller anafylaktiska reaktioner kräver omedelbart utsättande av infusionen. Vid chock ska medicinsk standardbehandling för chock sättas in.


IVIg-produkter kan innehålla blodgruppsantikroppar som kan verka som hemolysiner och inducera in vivo beläggning av röda blodkroppar med immunglobulin, vilket leder till en positiv direkt antiglobulinreaktion (Coombs test) och i sällsynta fall hemolys. Hemolytisk anemi kan utvecklas efter IVIg behandlingen på grund av ökad sekvestrering av röda blodkroppar. Patienter som får IVIg bör övervakas för kliniska tecken och symtom på hemolys.


Inverkan på serologiska tester

Efter injektion av immunglobulin kan en övergående ökning av de olika passivt överförda antikropparna i patientens blod resultera i falskt positiva reslutat vid serologiska tester.

Passiv överföring av antikroppar till erytrocytantigen t ex A, B, D kan påverka vissa serologiska tester av antikroppar till röda blodkroppar, t ex antiglobulin-test (Coombs test).


Överförbara agens

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel framställda av humant blod eller plasma omfattar urval av blodgivare, test av individuella donationer och plasmapooler med avseende på specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/elimination av virus utgör en del av tillverkningsprocessen.

Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma administreras. Detta gäller även nya, hittills okända, virus liksom andra patogener.


De vidtagna åtgärderna anses effektiva mot höljeförsedda virus såsom HIV, HBV och HCV och mot icke höljeförsedda virus såsom HAV.

De vidtagna åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.

Def finns betryggande klinisk erfarenhet av att hepatit A virus och parvovirus B19 ej överförts med immunglobuliner och man anser också att antikroppsinnehållet är ett viktigt bidrag till virussäkerheten.


Det rekommenderas starkt att produktens namn och satsnummer registreras varje gång Venbig administreras till en patient, så att ett samband kan upprätthållas mellan patienten och produktens satsnummer kan upprätthållas.


Pediatrisk population

Inga särskilda åtgärder eller övervakning krävs.

Interaktioner

Levande försvagade virus-vacciner

Administrering av immunglobulin kan påverka utvecklingen av immunsvaret på vaccin med levande försvagade virus som röda hund, påssjuka, mässling och vattkoppor under en period om upp till 3 månader.

Efter administrering av detta läkemedel ska man vänta minst 3 månader innan vaccination med levande försvagade virus utförs.


Humant hepatit B-immunglobulin ska administreras tre-fyra veckor efter vaccination med ett sådant levande försvagat vaccin. I fall där administrering av humant hepatit B-immunglobulin är väsentlig inom tre-fyra veckor efter vaccination, ska omvaccination utföras tre månader efter administrering av humant hepatit B-immunglobulin.


Pediatrisk population

Inga särskilda interaktionsstudier hos den pediatriska populationen har genomförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerheten beträffande användning under graviditet hos människa har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier för detta läkemedel och det ska därför användas med försiktighet hos gravida kvinnor. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på graviditetsförloppet eller på foster och nyfödda förväntas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Säkerheten för detta läkemedel vid användning under graviditet har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar och ska därför ges med försiktighet till ammande kvinnor.

Immunglobuliner utsöndras i bröstmjölken och kan bidra till att skydda det nyfödda barnet.

Fertilitet

Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder inte på att skadliga effekter på fertiliteten kan förväntas.

Trafik

Venbig har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Kliniskt signifikanta biverkningar med produkter som innehåller humant hepatit B-immunglobulin för intravenös användning kan inkludera överkänslighet, anafylaktisk chock och akut njursvikt.

Andra möjliga biverkningar som kan uppstå vid behandling med produkter som innehåller humant hepatit B-immunglobulin för intravenös användning är: huvudvärk, takykardi, hypotoni, illamående, kräkningar, hudreaktion, erytem, klåda, ledvärk, feber, allmän sjukdomskänsla och frossa.


Tabell över biverkningar

Tabellen nedan är enligt MedDRA-klassificering av organsystem (SOC) och Preferred Term Level (PT). Den inkluderar biverkningar som uppträder vid behandling med humant hepatit B-immunglobulin för intravenöst bruk.

Frekvenserna har utvärderats enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100); sällsynta (≥1/10 000 till <1/1000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Det finns inga säkra data beträffande biverkningsfrekvensen från kliniska studier.

Följande data är i linje med säkerhetsprofilen för humant hepatit B-immunglobulin för intravenös användning, som bekräftats efter marknadsföring. Då rapportering av biverkningar efter marknadsföring är frivilligt och från en population av okänd storlek, är det inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta frekvensen av dessa reaktioner.

MedDRA-klassificering av organsystem

Biverkningar (MedDRA Preferred Term)

Frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet

Anafylaktisk chock

Ingen känd frekvens

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Ingen känd frekvens

Hjärtat

Takykardi

Ingen känd frekvens

Blodkärl

Hypotoni

Ingen känd frekvens

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

Ingen känd frekvens

Hud och subkutan vävnad

Hudreaktioner

Erytem

Klåda

Ingen känd frekvens

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi

Ingen känd frekvens

Njurar och urinvägar

Akut njursvikt

Ingen känd frekvens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Feber

Allmän sjukdomskänsla

Frossa

Ingen känd frekvens

Under förebyggande behandling mot återinfektion vid transplantation kan mycket sällsynta fall av intoleransreaktioner förknippas med en intervallökning mellan två administreringar.


Pediatrisk population

Även om inga specifika data finns tillgängliga hos pediatrisk population, förväntas inte frekvens, symtom och svårighetsgrad av biverkningar att skilja sig mellan barn och vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Följderna av överdosering är inte kända.

Farmakodynamik

Humant hepatit B-immunglobulin innehåller huvudsakligen immunglobulin G (IgG) med ett särskilt högt innehåll av antikroppar mot hepatit B-virus ytantigen (HBs).


Pediatrisk population

Det finns inga specifika effekt- och säkerhetstudier tillgängliga för pediatrisk population.

Farmakokinetik

Biotillgängligheten hos humant hepatit B immunglobulin för intravenöst bruk är fullständig och omedelbar.

IgG distribueras snabbt mellan plasma och extravaskulär vätska.

Humant hepatit B immunglobulin har en halveringstid om c:a 3-4 veckor. Denna halveringstid kan variera från patient till patient.

IgG och IgG-komplex bryts ned i det retikuloendoteliala systemet.

Prekliniska uppgifter

Immunglobuliner är normala beståndsdelar i människokroppen. Säkerheten för Venbig beträffande innehållsämnena i den virala inaktiveringsbehandlingen, en väletablerad metod, har utvärderas via en bibliografisk genomgång. Inga prekliniska säkerhetsstudier har därför genomförts med Venbig.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Humant immunglobulin mot hepatit B

Venbig 500 IE

Venbig 2500 IE

Humant protein

50 g/l

50 g/l

av vilket humant immunoglobulin G till minst

95%

95%

antikroppar mot HBs antigen (anti - HBs) inte
mindre än

500 IE /injektionsflaska

2500 IE /injektionsflaska

antikroppar mot HBs antigen (anti - HBs) efter blandning med lösningsmedlet inte mindre än

50 IE/ml

50 IE/ml

Fördelning av IgG undergrupper:

IgG1 26,0 – 40,0 mg/ml

IgG2 13,0 – 25,0 mg/ml

IgG3 1,20 – 2,50 mg/ml

IgG4 0,15 – 0,50 mg/ml

Maximalt IgA-innehåll 0,05 mg/ml


Hjälpämnen med känd effekt:

1 ml innehåller 3,565 mg natrium (0,155 mmol)

1 ml innehåller upp till 92 mg sackaros (91,9 mg/ml)


Förteckning över hjälpämnen

Injektionsflaska med pulver

Sackaros

Natriumklorid


Injektionsflaska med spädningsvätska

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Anti-hepatit B-immunglobulin, humant

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror,

peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön. Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år

Venbig ska användas omedelbart efter blandning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C

Förvaras i originalförpackningen och i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Får ej frysas.


Hantering

Venbig ska anta rums- eller kroppstemperatur före användning.

Fullständig blandning ska uppnås inom 30 minuter.


Rekonstituering av produkten, 500 IE injektionsflaska:

1. dra upp spädningsvätskan i injektionssprutan

2. injicera spädningsvätskan med samma spruta i injektionsflaskan med den frystorkade substansen

3. skaka försiktigt tills produkten är fullständigt upplöst

4. dra upp den erhållna lösningen i sprutan

5. byt nål och infundera till patient


Rekonstituering av produkten, 2500 IE injektionsflaska:

1. avlägsna skyddskapsylerna från injektionsflaskorna med pulvret och spädningsvätskan

2. rengör proppytorna på båda injektionsflaskorna med sprit

3. stick den minsta nålen av dubbelnålen i injektionsflaskan med spädningsvätska

4. avlägsna nålhuven på andra sidan av dubbelnålen utan att vidröra den andra nålen

5. vänd upp injektionsflaskan med vätska till lösning med dubbelnålen och stick in den andra nålen i injektionsflaskan med pulver; under perforeringen av proppen på injektionsflaskan innehållande pulvret ska nålspetsen i injektionsflaskan med spädningsvätska vara i kontakt med vätskan och inte med luften.

6. Skaka försiktigt vid rumstemperatur tills produkten är fullständigt upplöst

7. Avlägsna injektionsflaskan med spädningsvätska med dubbelnålen

8. Applicera infusions-setet och infundera intravenöst


Efter rekonstitution ska lösningen vara klar eller lätt opalescent, färglös eller svagt gul. Färdigrekonstituerade produkter ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar eller missfärgning före administrering. Använd inte lösning som är grumlig eller innehåller partiklar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 50 IE/ml Klar eller lätt opalescent, färglös eller svagt gul.
2500 IE kombinationsförpackning (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av