Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Rotarix

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline

Oral suspension
Avregistreringsdatum: 2017-03-16 (Tillhandahålls ej) (Vaccinet består av en klar färglös vätska utan synliga partiklar.)

Vaccin mot rotavirusdiarré

ATC-kod: J07BH01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Rotarix oral suspension i förfylld oral applikator
Rotavirusvaccin, levande

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 dos (1,5 ml) innehåller:


Humant rotavirus stam RIX4414 (levande försvagat)* inte mindre än 106,0 CCID50


*producerat på Vero-celler


Hjälpämne med känd effekt:

Denna produkt innehåller 1073 mg sackaros (se avsnitt 4.4).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Oral suspension.

Rotarix är en klar och färglös vätska.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Rotarix är indicerat för aktiv immunisering av spädbarn från 6 till 24 veckors ålder för förebyggande av gastroenterit orsakad av rotavirusinfektion (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1).


Användning av Rotarix ska baseras på officiella rekommendationer.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering


Vaccinationsschemat omfattar två doser. Första dosen kan ges från 6 veckors ålder. Det ska vara ett intervall på minst 4 veckor mellan doserna. Vaccinationerna ska helst ges före 16 veckors ålder, men måste vara avslutat vid 24 veckors ålder.


Rotarix kan ges med samma dosering till prematura spädbarn födda efter minst 27 veckors gestationsålder (se avsnitt 4.8 och 5.1).


I kliniska prövningar har det i sällsynta fall hänt att vaccin spottats ut eller kräkts upp och under sådana omständigheter har en ersättningsdos inte givits. I de sällsynta fall då det inträffar att ett spädbarn spottar ut eller kräks upp det mesta av en vaccindos kan dock en extra vaccindos ges vid samma vaccinationstillfälle.


Det rekommenderas att spädbarn som får sin första dos med Rotarix avslutar hela 2-dos-programmet med Rotarix. Det finns inga data på säkerhet, immunogenicitet eller effekt när Rotarix administreras som första dos och ett annat rotavirusvaccin administreras som andra dos eller vice versa.


Pediatrisk population


Rotarix ska inte användas av barn över 24 veckors ålder.


Administreringssätt


Rotarix är endast avsett för oral användning.


Rotarix får under inga omständigheter injiceras.


För instruktioner av beredning eller spädning av läkemedlet före administrering, se avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


Överkänslighet efter tidigare administrering av rotavirusvaccin.


Historia av tarminvagination (intussusception).


Individer med obehandlad medfödd missbildning av gastrointestinalkanalen som kan vara predisponerade för intussusception.


Individer med svår kombinerad immunbrist (SCID, Severe Combined Immunodeficiency) (se avsnitt 4.8).


Administrering av Rotarix ska senareläggas vid akut allvarlig febersjukdom. Lindrig infektion utgör dock ingen kontraindikation.


Administrering av Rotarix ska senareläggas vid diarré eller kräkning.

4.4 Varningar och försiktighet


Det är god klinisk praxis att vaccination ska föregås av anamnes särskilt vad gäller kontraindikationer och av en klinisk undersökning.


Det finns inga säkerhets- och effektdata för Rotarix givet till spädbarn med gastrointestinala sjukdomar eller tillväxtstörning. Administrering av Rotarix kan övervägas till dessa barn om behandlande läkare bedömer att det är större risk att inte vaccinera, och om försiktighet iakttas.


Som en försiktighetsåtgärd bör sjukvårdspersonal följa upp symtom som tyder på tarminvagination (svår magsmärta, ihållande kräkning, blod i avföring, uppsvälld mage och/eller hög feber) eftersom data från observationssäkerhetsstudier indikerar en ökad risk för tarminvagination oftast inom 7 dagar efter rotavirusvaccinering (se avsnitt 4.8). Föräldrar/vårdnadshavare bör uppmanas att omedelbart rapportera sådana symtom till sjukvårdspersonal.


För spädbarn med benägenhet för tarminvagination, se avsnitt 4.3.


Asymtomatisk och lindrigt symtomatisk hiv-infektion förväntas inte påverka säkerheten eller effekten av Rotarix. En klinisk studie med ett begränsat antal asymtomatiska eller lindrigt symtomatiska hiv-positiva spädbarn visade inga uppenbara säkerhetsproblem (se avsnitt 4.8).

Administrering av Rotarix till spädbarn som har känd eller misstänkt immunbrist bör baseras på noggrant övervägande av potentiella fördelar och risker.


Det är känt att virus från vaccinet utsöndras i avföringen efter vaccination, med maximal utsöndring runt dag 7. Virala antigenpartiklar detekterade med ELISA återfanns i 50% av avföringsprover efter första dosen av den frystorkade formuleringen av Rotarix och 4% av avföringsprover efter andra dosen. När dessa avföringsprover testades för närvaro av levande virusstam var endast 17% positiva. I två jämförande kontrollerande studier var utsöndringen av vaccin efter vaccination med den flytande formuleringen av Rotarix jämförbart med den efter vaccination med den frystorkade formuleringen.


Fall av transmission av detta utsöndrade vaccinvirus till seronegativa kontakter till den vaccinerade har observerats utan att orsaka några kliniska symtom.


Rotarix ska administreras med försiktighet till barn med anhöriga som lider av immunbrist, såsom individer med maligniteter eller som på annat sätt har nedsatt immunförsvar eller individer som får immunosuppressiv behandling.


Vid kontakt med ett nyligen vaccinerat barn ska noggrann personlig hygien iakttas (t ex i form av handtvätt efter blöjbyte).


Den potentiella risken för apné och behovet av andningsövervakning under 48–72 timmar ska beaktas när den primära vaccinationsserien ges till mycket prematura spädbarn (födda ≤ 28 graviditetsveckor) och särskilt för dem med tidigare känd omogen lungutveckling. Eftersom nyttan med vaccination är hög för denna spädbarnsgrupp ska vaccinationen inte utebli eller skjutas upp.


Ett skyddande immunsvar kan eventuellt inte uppnås hos alla vaccinerade (se avsnitt 5.1).


Graden av skydd mot andra rotavirusstammar som inte har förekommit i kliniska prövningar är för närvarande okänd. De kliniska effektstudierna har utförts i Europa, Central- och Sydamerika, Afrika och Asien (se avsnitt 5.1).


Rotarix skyddar inte mot gastroenterit orsakad av andra patogener än rotavirus.


Det finns inga data för användning av Rotarix som profylax efter exponering.


Rotarix får under inga omständigheter injiceras.


Vaccinet innehåller sackaros som hjälpämne. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Rotarix kan ges samtidigt med något av följande monovalenta- eller kombinationsvacciner [inklusive hexavalenta vacciner (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: difteri-tetanus-helcell pertussis-vaccin (DTPw), difteri-tetanus-acellulärt pertussisvaccin (DTPa), Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib), inaktiverat poliovaccin (IPV), hepatit B-vaccin (HBV), konjugerat pneumokockvaccin och konjugerat meningokock serogrupp C-vaccin. Kliniska studier har visat att immunsvaret och säkerhetsprofilen för de administrerade vaccinerna inte påverkas.


Samtidig administrering av Rotarix och oralt poliovaccin (OPV) påverkar inte immunsvaret för polioantigenen. Även om samtidig administrering av OPV kan reducera immunsvaret mot rotavirus något har det kliniska skyddet mot allvarlig rotavirusgastroenterit visat sig kvarstå. Detta påvisades i en klinisk studie omfattande fler än 4 200 individer vilka erhöll Rotarix samtidigt med OPV.


Det finns inga restriktioner för barnets intag av mat eller vätska, varken före eller efter vaccination.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Rotarix är inte avsett för vuxna. Det finns inga data för användning av Rotarix under graviditet och amning.


Kliniska prövningar visar att amning inte reducerar det skydd som Rotarix ger mot rotavirusgastroenterit. Därför kan amningen fortsätta utan hinder vid vaccination med Rotarix.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


Säkerhetsprofilen som presenteras nedan är baserad på data från kliniska prövningar genomförda med antingen den frystorkade eller den flytande formuleringen av Rotarix.

I totalt fyra kliniska studier, administrerades cirka 3800 doser av Rotarix flytande formulering till cirka 1900 spädbarn. Dessa studier har visat att säkerhetsprofilen av den flytande formuleringen är jämförbar med den hos den frystorkade formuleringen.


I totalt 23 placebokontrollerade kliniska studier har cirka 106 000 doser av Rotarix (frystorkad eller flytande formulering) administrerats till cirka 51 000 spädbarn.


I tre placebokontrollerade kliniska studier (Finland, Indien och Bangladesh) i vilka enbart Rotarix administrerades (administrering av barnvacciner som ges rutinmässigt gjordes vid andra tillfällen) avvek inte incidensen och svårighetsgraden signifikant av de förväntade händelserna (insamlade 8 dagar efter vaccination), diarré, kräkning, aptitlöshet, feber, irritabilitet och hosta/rinnsnuva, i gruppen som fick Rotarix jämfört med gruppen som fick placebo. Ingen ökning av incidensen eller allvarlighetsgraden av dessa händelser noterades efter andra dosen.


I en poolad analys från 17 placebokontrollerade kliniska studier (Europa, Nordamerika, Latinamerika, Asien, och Afrika) vilka inkluderade studier där Rotarix administrerades samtidigt som rutinmässiga barnvacciner (se avsnitt 4.5), ansågs följande biverkningar (insamlade 31 dagar efter vaccination) som möjligen relaterade till vaccineringen.


Tabulerad lista över biverkningar


De rapporterade biverkningarna anges enligt följande frekvensindelning:


Frekvenserna rapporteras som:

Mycket vanlig (≥1/10)

Vanlig (≥1/100, <1/10)

Mindre vanlig (≥1/1000, <1/100)

Sällsynt (≥1/10 000, <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Mag-tarmkanalen

Vanlig

Diarré

Mindre vanlig

Buksmärta, flatulens

Mycket sällsynt

Tarminvagination (se avsnitt 4.4)

Ingen känd frekvens*

Blod i avföringen

Ingen känd frekvens*

Gastroenterit med virusutsöndring av vaccinvirus hos barn med svår kombinerad immunbrist (SCID, Severe Combined Immunodeficiency)

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig

Dermatit

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanlig

Irritabilitet

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens*

Apné hos mycket prematura spädbarn (≤ 28:e graviditetsveckan) (se avsnitt 4.4)


* Eftersom dessa biverkningar rapporterades spontant, är det inte möjligt att med säkerhet beräkna frekvensen.


Beskrivning av utvalda biverkningar


Tarminvagination

Data från observationssäkerhetsstudier utförda i flera länder indikerar att rotavirusvacciner medför en ökad risk för tarminvagination oftast inom 7 dagar efter vaccinationen. Upp till 6 extra fall per 100 000 spädbarn har observerats i USA och Australien mot en bakgrund av en incidens på 33 till 101 per 100 000 spädbarn (yngre än ett års ålder) per år. Det finns begränsade belägg för en mindre riskökning efter den andra dosen. Det är oklart om rotavirusvaccin påverkar den totala förekomsten av tarminvagination baserat på längre uppföljning (se avsnitt 4.4).


Andra speciella populationer


Säkerhet hos prematura spädbarn


I en klinisk studie fick 670 prematura spädbarn från 27 till 36 veckors gestationsålder den frystorkade formuleringen av Rotarix och 339 fick placebo. Den första dosen gavs från 6 veckor efter födseln. Allvarliga biverkningar observerades hos 5,1% av de som fick Rotarix jämfört med
6,8 % av de som fick placebo. Jämförbara nivåer av andra biverkningar observerades hos de som fick Rotarix och de som fick placebo. Inga fall av tarminvagination rapporterades.


Säkerhet hos spädbarn med humant immunbristvirus (hiv)- infektion


I en klinisk studie gavs den frystorkade formuleringen av Rotarix eller placebo till 100 spädbarn med hiv-infektion. Säkerhetsprofilen var liknande mellan de som fick Rotarix och de som fick placebo.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Fall av överdosering har rapporterats. De biverkningar som rapporterats vid överdosering liknar i allmänhet de som rapporterats efter administrering av den rekommenderade dosen av Rotarix.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: vaccin mot rotavirusdiarré, ATC-kod: J07BH01


Skyddseffekt av frystorkad formulering


I kliniska studier har effekt mot gastroenterit orsakad av de vanligaste genotyperna rotavirus G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] och G9P[8] visats. Dessutom har effekt visats mot ovanliga genotyper av rotavirus G8P[4] (allvarlig gastroenterit) och G12P[6] (alla typer av gastroenterit). Dessa stammar förekommer i hela världen.


Klinska studier har utförts i Europa, Latinamerika, Afrika och Asien för att utvärdera skyddseffekten för Rotarix mot alla typer av gastroenterit, inkluderande allvarliga fall, orsakad av rotavirus.


Allvarlighetsgraden av gastroenterit definerades utifrån två olika kriterier.

 • Vesikaris 20-poängskala som utvärderar full klinisk bild av gastroenterit orsakad av rotavirus med beaktande av allvarlighetsgrad och duration av diarré och kräkning, allvarlighetsgrad av feber och dehydrering så väl som behov av behandling

eller

 • definitionen för kliniskt fall baserad på Världshälsoorganisationens (WHOs) kriterium.


Den kliniska skyddseffekten utvärderades i ATP-kohorten för skyddseffekt, vilken inkluderar alla försökspersoner från ATP-kohorten för säkerhet som ingått i den berörda uppföljningsperioden för skyddseffekt.


Skyddseffekt i Europa


I en klinisk studie utförd i Europa utvärderades Rotarix givet enligt olika europeiska doserings-scheman (2, 3 månader; 2, 4 månader; 3, 4 månader; 3, 5 månader) hos 4 000 individer.

Skyddseffekten, efter två doser Rotarix, som observerats under första och andra levnadsåret presenteras i tabellen nedan:


 

1:a levnadsåret

Rotarix N=2572

Placebo N=1302

2:a levnadsåret

Rotarix N=2554

Placebo N=1294

Vaccinets skyddseffekt (%) mot alla typer av och allvarlig rotavirusgastroenterit

[95% CI]

Genotyp

Alla

allvarlighets-

grader

Allvarlig

Alla

allvarlighets-

grader

Allvarlig

G1P[8]

95,6

[87,9;98,8]

96,4

[85,7;99,6]

82,7

[67,8;91,3]

96,5

[86,2;99,6]

G2P[4]

62,0*

[<0,0;94,4]

74,7*

[<0,0;99,6]

57,1

[<0,0;82,6]

89,9*

[9,4;99,8]

G3P[8]

89,9

[9,5;99,8]

100

[44,8;100]

79,7

[<0,0;98,1]

83,1*

[<0,0;99,7]

G4P[8]

88,3

[57,5;97,9]

100

[64,9;100]

69,6*

[<0,0;95,3]

87,3

[<0,0;99,7]

G9P[8]

75,6

[51,1;88,5]

94,7

[77,9;99,4]

70,5

[50,7;82,8]

76,8

[50,8;89,7]

Stammar med genotyp P[8]

88,2

[80,8;93,0]

96,5

[90,6;99,1]

75,7

[65,0;83,4]

87,5

[77,8;93,4]

Cirkulerande rotavirusstammar

87,1

[79,6;92,1]

95,8

[89,6;98,7]

71,9

[61,2;79,8]

85,6

[75,8;91,9]

Vaccinets skyddseffekt (%) mot rotavirusgastroenterit som kräver vårdkontakt

[95% CI]

Cirkulerande rotavirusstammar

91,8

[84;96,3]

76,2

[63,0;85,0]

Vaccinets skyddseffekt (%) mot rotavirusgastroenterit som kräver sjukhusvistelse

[95% CI]

Cirkulerande rotavirusstammar

100

[81,8;100]

92,2

[65,6;99,1]

Allvarlig gastroenterit definierades som en poäng ≥11 på Vesikaris skala

* Ej statistiskt signifikant (p ≥ 0,05). Dessa data ska tolkas med försiktighet.


Vaccinets skyddseffekt under det första levnadsåret ökade progressivt med ökande allvarlighetsgrad av sjukdomen, och nådde 100 % (95 % CI: 84,7; 100) för Vesikari-poäng ≥17.


Skyddseffekt i Latinamerika


I en klinisk studie utförd i Latinamerika utvärderades Rotarix hos mer än 20 000 individer. Allvarlighetsgraden av gastroenterit (GE) definierades enligt WHOs kriterier. Vaccinets skyddseffekt mot allvarlig gastroenterit orsakad av rotavirus (RV) som krävt sjukhusvistelse och/eller rehydreringsbehandling på sjukhus samt den genotypspecifika skyddseffekten efter två doser av Rotarix presenteras i tabellen nedan:

Genotyp

Allvarlig rotavirus gastroenterit

(1:a levnadsåret)

Rotarix N=9009
Placebo N=8858

Allvarlig rotavirus gastroenterit

(2:a levnadsåret)

Rotarix N=7175
Placebo N=7062

 

Skyddseffekt (%)

[95 % CI]

Skyddseffekt (%)

[95 % CI]

Alla RVGE

84,7

[71,7;92,4]

79,0

[66,4;87,4]

G1P[8]

91,8

[74,1;98,4]

72,4

[34,5;89,9]

G3P[8]

87,7

[8,3;99,7]

71,9*

[<0,0;97,1]

G4P[8]

50,8#*

[<0,0;99,2]

63,1

[0,7;88,2]

G9P[8]

90,6

[61,7;98,9]

87,7

[72,9;95,3]

Stammar med genotyp P[8]

90,9

[79,2;96,8]

79,5

[67,0;87,9]

Allvarlig rotavirusgastroenterit definerades som en episod av diarré med eller utan kräkningar som krävde sjukhusvistelse och / eller rehydreringsbehandling på sjukhus (WHO kriterium)

* Ej statistiskt signifikant (p ≥ 0,05). Dessa data ska tolkas med försiktighet.

# Beräkningarna av skyddseffekt mot G4P[8] var baserade på mycket få fall (1 fall i Rotarixgruppen och 2 fall i placebogruppen).


En meta-analys av 5 effektstudier* visade 71,4 % (95 % CI: 20,1;91,1) skyddseffekt mot allvarlig rotavirusgastroenterit (Vesikari-poäng ≥11) orsakad av rotavirus G2P[4] genotyp under första levnadsåret.

*I dessa studier var punktestimaten och konfidensintervallen följande: 100 % (95 % CI: -1858,0;100), 100 % (95 % CI: 21,1;100), 45,4 % (95 % CI: -81,5;86,6), 74,7 % (95 % CI: -386,2;99,6). Inget punktestimat var tillgängligt för den återstående studien.


Skyddseffekt i Afrika


I en klinisk studie utförd i Afrika (Rotarix: N = 2974; placebo: N = 1443) utvärderades Rotarix given vid omkring 10 och 14 veckors ålder (2 doser) eller 6, 10 och 14 veckors ålder (3 doser). Vaccinets effekt mot allvarlig rotavirusgastroenterit under första levnadsåret var 61, % (95 % CI: 44,0;73,2). Den observerade skyddseffekten (poolade doser) mot alla typer av eller allvarlig rotavirusgastroenterit presenteras i följande tabell:

Genotyp

Alla typer av rotavirusgastroenterit

Rotarix N=2974

Placebo N=1443

Allvarlig rotavirusgastroenterit

Rotarix N=2974

Placebo N=1443

 

Skyddseffekt (%)

[95 % CI]

Skyddseffekt (%)

[95 % CI]

G1P[8]

68,3

[53,6;78,5]

56,6

[11,8;78,8]

G2P[4]

49,3

[4,6;73,0]

83,8

[9,6;98,4]

G3P[8]

43,4*

[<0;83,7]

51,5*

[<0;96,5]

G8P[4]

38,7*

[<0;67,8]

63,6

[5,9;86,5]

G9P[8]

41,8*

[<0;72,3]

56,9*

[<0;85,5]

G12P[6]

48,0

[9,7;70,0]

55,5*

[<0; 82,2]

Stammar med genotyp P[4]

39,3

[7,7;59,9]

70,9

[37,5;87,0]

Stammar med genotyp P[6]

46,6

[9,4;68,4]

55,2*

[<0;81,3]

Stammar med genotyp P[8]

61,0

[47,3;71,2]

59,1

[32,8;75,3]

Allvarlig gastroenterit definerad som en poäng ≥11 på Vesikariskalan.

* Ej statistiskt signifikant (p ≥ 0,05). Dessa data ska tolkas med försiktighet.


Bibehållen skyddseffekt upp till 3 års ålder i Asien


I en klinisk studie utförd i Asien (Hong Kong, Singapore och Taiwan) (Total vaccinerad kohort: Rotarix : N=5359; placebo N=5349) utvärderades Rotarix given i enlighet med olika vaccinationsschema (2, 4 månaders ålder, 3, 4 månaders ålder).


Under första levnadsåret, rapporterade signifkant färre försökspersoner i Rotarix-gruppen allvarlig rotavirus gastroenterit orsakad av cirkulerande vildtyp RV jämfört med placebogruppen, från 2 veckor efter dos 2 upp till ett års ålder (0,0 % mot 0,3 %) med en vaccineffekt på 100 % (95 % CI; 72,2 %; 100).


Skyddseffekten efter två doser av Rotarix observerad mot allvarlig rotavirusgastroenterit upp till 2 års ålder presenteras i följande tabell:

 

Skyddseffekt upp till 2 års ålder

Rotarix N=5263

Placebo N=5256

Vaccineffekt (%) mot allvarlig rotavirusgastroenterit [95 % CI]

Genotyp

Allvarlig

G1P [8]

100,0 (80,8;100,0)

G2P [4]

100,0* (<0, 100.0)

G3P [8]

94,5 (64,9;99,9)

G9P [8]

91,7 (43,8;99,8)

Stammar med P[8] genotyp

95,8 (83,8;99,5)

Cirkulerande rotavirus stammar

96,1 (85,1;99,5)

Vaccineffekten (%) mot allvarlig rotavirusgastroenterit som krävde sjukhusvistelse och/eller rehydreringsbehandling på sjukhus [95% CI]

Cirkulerande rotavirus stammar

94,2 (82,2;98,8)

Allvarlig gastroenterit definerades som en poäng ≥11 på Vesikariskalan.

*Inte statistiskt signifikant (p ≥ 0.05). Dessa data ska tolkas med försiktighet.


Under det tredje levnadsåret förekom inga fall av allvarlig RV-orsakad gastroenterit i Rotarix-gruppen (N=4222) jämfört med 13 (0,3 %) i placebogruppen (N=4185). Vaccineffekten var 100,0 % (95 % CI; 67,5 %;100,0 %). De allvarliga RV-gastroenterit fallen orsakades av RV-stammar G1P[8], G2P[4], G3P[8] och G9P[8]. Incidensen av allvarlig RV-gastroenterit associerade med individuella genotyper var för liten för att skyddseffekten skulle kunna beräknas. Skyddseffekten mot allvarlig RV-gastroenterit som krävde sjukhusvistelse var 100 % (95 % CI: 72,4;100,0).


Skyddseffekten av flytande formulering


Eftersom det immunsvar som observerats efter 2 doser av den flytande formuleringen av Rotarix var jämförbart med det immunsvar som observerats efter 2 doser av den frystorkade formuleringen av Rotarix kan skyddseffekten som observerats med den frystorkade formuleringen extrapoleras till den flytande formuleringen.


Immunsvar


Den immunologiska mekanism genom vilken Rotarix skyddar mot rotavirusinducerad gastroenterit är inte fullständigt klarlagd. Ett samband mellan antikroppssvar efter rotavirusvaccination och skydd mot rotavirusgastroenterit har inte kunnat fastställas med Rotarix frystorkad formulering.


Följande tabell visar andelen individer, initialt seronegativa mot rotavirus (IgA antikroppstitrar < 20 E/ml) (ELISA-enheter), med anti-rotavirus IgA-antikroppstitrar i serum ≥20 E/ml 1 eller 2 månader efter andra vaccindosen eller placebo såsom observerats i olika studier med Rotarix frystorkad formulering.


Schema

Studier utförda i

Vaccin

Placebo

N

% ≥ 20 E/ml

[95 % CI]

N

% ≥ 20 E/ml

[95 % CI]

2, 3

månader

Frankrike

Tyskland

239

82,8

[77,5;87,4]

127

8,7

[4,4;15,0]

2, 4

månader

Spanien

186

85,5

[79,6;90,2]

89

12,4

[6,3;21,0]

3, 5

månader

Finland,

Italien

180

94,4

[90,0;97,3]

114

3,5

[1,0;8,7]

3, 4

månader

Tjeckien

182

84,6

[78,5;89,5]

90

2,2

[0,3;7,8]

2, 3 till 4

månader

Latinamerika;

11 länder

393

77,9%

[73,8;81,6]

341

15,1%

[11,7; 19,0]

10, 14 veckor och 6, 10, 14 veckor (poolade)

Sydafrika, Malawi

221

58,4

[51,6;64,9]

111

22,5

[15,1;31,4]


I tre jämförande kontrollerade studier var det immunsvar som framkallades av Rotarix flytande formulering jämförbart med det efter vaccination med Rotarix frystorkad formulering.


Immunsvar hos prematura spädbarn


I en klinisk studie på prematura spädbarn, födda efter minst 27 veckors gestationsålder, utvärderades immunogeniciteten av Rotarix hos en grupp på 147 patienter och visade att Rotarix är immunogent i denna population; 85,7 % (95 % CI: 79,0;90,9) av patienterna uppnådde anti-rotavirus IgA-antikroppstitrar i serum >20 E/ml (med ELISA) 1 månad efter andra vaccindosen.


Förebyggande vaccineffekt efter två doser mot sjukhusvårdskrävande RVGE

Länder

Period

(Ålder)

Stammar

Åldersgrupp

N $

(fall/kontroller)

Effekt

% [95 % CI]

Längd på uppföljning

Studier sponsrade av GSK

Belgien

2008-2010

< 4 år

Alla

3-11 m

≥12 m

160/198

90 [81; 95]

91 [75; 97]

90 [76; 96)

2,4 år

G1P[8]

41/53

95 [78; 99]

 

G2P[4]

3-11 m

≥ 12m

80/103

85 [64; 94]

83 [11; 96] ‡

86 [58; 95] ‡

 

Brasilien

(Belém)

2008-2009

< 3 år

Alla

3-11 m

≥ 12 m

249/249 £

76 [58; 86]

96 [68; 99]

65 [37; 81)

1 år

G2P[4]

3-11 m

≥ 12 m

222/222 £

75 [57; 86]

95 [66; 99] ‡

64 [34; 81] ‡

 

Brasilien

(Recife)

2006-2008

< 5 år

Alla

6-11 m

≥12 m

Ej tillgänglig §

Ej tillgänglig

81 [47; 93]

5 [<0; 69] *

2,5 år

G2P[4]

6-11 m

≥ 12 m

61/424 §

NA

85 [54; 95]

5 [<0; 69]*

 

Alla

6-11 m

≥12 m

Ej tillgänglig †

Ej tillgänglig

80 [48; 92]

41 [<0; 81] *

 

G2P[4]

6-11 m

≥ 12 m

61/371 †

NA

83 [51; 94]

41 [<0; 81] *

 

Singapore

2008-2010

< 5 år

Alla

136/272

84 [32; 96]

2 år

G1P[8]

89/89

91 [30; 99]

 

Andra studier

El Salvador

2007-2009

< 2 år

Alla

6-11 m

≥ 12 m

251/770 £

76 [64; 84] **

83 [68; 91]

59 [27; 77]

2,5 år

m: månader

$ Antalet fullt vaccinerade (2 doser) och ovaccinerade fall och kontroller är angivet.

£ Vaccinets effekt beräknades med hjälp av kontroller i samma bostadsområde.

§ Vaccinets effekt beräknades med hjälp av rotavirusnegativa kontrolldeltagare på sjukhus.

† Vaccinets effekt beräknades med hjälp av kontrolldeltagare på sjukhus med akut luftvägsinfektion.

* Ej statistiskt signifikant (P≥ 0,05). Dessa data bör tolkas med försiktighet.

** Hos försökspersoner som inte fick fullständig vaccination, effekt efter en dos var 51 % (95 % CI:26;67).

‡ Data från en post-hoc analys.


Påverkan på dödlighet§

Övergripande studier på samhällsnivå med Rotarix som genomfördes i Panama, Brasilien och Mexiko visade en minskning i dödligheten av diarréer av alla orsaker, dödligheten varierade från 22 % till 56 % hos barn yngre än 5 år, inom 2 till 3 år efter vaccinintroduktion.


Övergripande effekt på sjukhusvistelse§

I en retrospektiv databasstudie i Belgien som utfördes på barn 5 år och yngre, varierade den direkta och indirekta effekten av Rotarix-vaccination på rotavirus-relaterad sjukhusvistelse från 64% (95% CI: 49, 76) till 80% (95% CI : 77; 83) två år efter vaccinintroduktion. Liknande studier i Brasilien, Australien och El Salvador visade en minskning med 59%, 75% respektive 81%. Dessutom visade tre effektstudier som utfördes i Latinamerika på sjukhusvistelse av alla orsaker till diarré, en minskning med 29% till 37% två år efter vaccinintroduktion.


§Notera: Övergripande studier på samhällsnivå syftar till att påvisa ett tidsmässigt samband mellan sjukdom och vaccination men kan inte säkert säga något om kausalitet. Naturliga fluktuationer i sjukdomsincidens kan också påverka den observerade tidsmässiga effekten.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Inte relevant.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data visar inga speciella risker för människa baserat på konventionella studier av toxicitet i samband med upprepad dosering.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Sackaros

Dinatrium Adipat

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)

Sterilt vatten

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

3 år.

Vaccinet ska användas omedelbart efter att förpackningen öppnats.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Får ej frysas.


Förvaras i originalförpackning. Ljuskänsligt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

1,5 ml oral suspension i förfylld oral applikator (typ I glas) med kolvpropp (butylgummi) och skyddshylsa (butylgummi) i förpackningsstorlekar om 1, 5, 10 eller 25.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Vaccinet administreras oralt och består av en klar färglös vätska utan synliga partiklar.


Vaccinet är färdigt att använda (ingen beredning eller spädning krävs).

Vaccinet ska administreras oralt utan att blandas med andra vacciner eller lösningar.


Vaccinet ska inspekteras visuellt med avseende på främmande partiklar och/eller avvikande utseende. Om något av detta observeras ska vaccinet kasseras.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Instruktioner för administrering av vaccinet (oral applikator):

Instruktioner

Kassera den tomma orala applikatorn och skyddshylsan som biologiskt avfall enligt lokala anvisningar.


Instruktioner för administrering av vaccinet (tub):

A Vad du behöver veta innan du ger Rotarix

 • Kontrollera utgångsdatum.

 • Kontrollera att tuben inte skadats eller redan är öppen.

 • Kontrollera att vätskan är klar och färglös utan några partiklar i den.

Om du ser något avvikande använd inte vaccinet.

 • Detta vaccin ges oralt – direkt från tuben.

 • Det är klart att använda – du behöver inte blanda det med någonting.

Tub

B Göra i ordning tuben

1. Ta bort locket

 • Behåll locket – du behöver det för att göra hål på membranet.

 • Håll tuben upprätt.

2. Knacka på toppen av tuben upprepade gånger till den inte längre innehåller någon vätska.

 • Ta bort all vätska från den smalaste delen av tuben genom att knacka på den precis nedanför membranet.

Knacka på toppen av tuben

3. Placering av locket för att öppna tuben

 • Håll tuben upprätt.

 • Håll på sidorna av tuben

 • Det finns en liten spets i toppen av locket – i mitten.

 • Vänd locket upp och ner (180°).

Placering av locket för att öppna tuben

4. För att öppna tuben

 • Du behöver inte vrida. Tryck locket nedåt för att sticka hål på membranet.

 • Lyft sedan av locket.

Tryck locket nedåt för att öppna tuben

C Kontrollera att tuben har öppnats på rätt sätt

1. Kontrollera att det gått hål på membranet

 • Det ska vara ett hål i toppen av tuben.

2. Vad ska man göra om det inte gått hål på membranet

 • Om det inte gått hål på membranet, gå tillbaka till avsnitt B och upprepa steg 2, 3 och 4.

Kontrollera att det gått hål på membranet

D Att ge vaccinet

 • När tuben är öppnad, kontrollera att vätskan är klar utan några partiklar i den.

  Om du ser något avvikande, ge inte vaccinet.

 • Ge vaccinet direkt.

1. Sätt barnet i rätt ställning för att ge vaccinet

 • Sätt barnet lätt bakåtlutat.

2. Ge vaccinet

 • Tryck ut vätskan in i barnets mun, mot insidan av barnets kind.

 • Du kan behöva klämma på tuben några gånger för att få ut allt vaccin – det är okej om en droppe stannar kvar i toppen av tuben.

Sätt barnet lätt bakåtlutat för att ge vaccinet

Kassera den tomma tuben och locket som biologiskt avfall enligt lokala anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgien

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/05/330/005
EU/1/05/330/006
EU/1/05/330/007
EU/1/05/330/008

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 21 februari 2006

Förnyat godkännande: 24 januari 2011

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

14/01/2016

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av