Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

alli

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Kapsel, hård 60 mg
(Tillhandahålls ej) (Turkos kapsel med ett mörkblått band. Märkt med alli.)

Perifert verkande antiobesitasmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: A08AB01
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-26

Indikationer

alli är indicerat för viktminskning hos vuxna som är överviktiga (body mass index, BMI, ≥28 kg/m2) i kombination med en måttligt kalorireducerad, fettsnål kost.

Kontraindikationer

• Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

• Samtidig behandling med ciklosporin.

• Kroniskt malabsorptionssyndrom.

• Kolestas.

• Graviditet.

• Amning.

• Samtidig behandling med warfarin eller andra orala antikoagulantia.

Dosering

Vuxna

Den rekommenderade behandlingsdosen är 1 kapsel om 60 mg som tas 3 gånger dagligen. Högst 3 kapslar om 60 mg får tas per dygn.

Kost och motion är viktiga delar av ett viktminskningsprogram. Ett kost- och motionsprogram bör startas innan behandlingen med alli påbörjas.

Under tiden orlistat tas ska patienten äta en näringsmässigt balanserad, något kalorireducerad kost, där omkring 30 % av kalorierna kommer från fett (t.ex. motsvarar detta <67 g fett i en kost om 2 000 kcal/dag). Det dagliga intaget av fett, kolhydrater och protein ska fördelas på tre huvudmåltider.

Kost- och motionsprogrammet ska fortfarande följas när behandlingen med alli upphör.

Behandlingen får inte överskrida 6 månader.

Om patienten inte har minskat i vikt efter 12 veckors behandling med alli, ska han/hon kontakta läkare eller apotekspersonal. Det kan vara nödvändigt att avbryta behandlingen.


Särskilda patientgrupper

Äldre (>65 år)

Det finns begränsade data avseende användning av orlistat hos äldre. Men eftersom orlistat absorberas minimalt behövs ingen dosjustering hos äldra.

Nedsatt lever- och njurfunktion

Effekten av orlistat hos personer med nedsatt lever- och/eller njurfunktion har inte studerats.

Eftersom orlistat absorberas minimalt behövs ingen dosjustering hos personer med nedsatt lever- och/eller njurfunktion.

Pediatrisk patientgrupp

Effekt och säkerhet har inte fastställts hos barn under 18 år. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Kapseln ska tas med vatten omedelbart före, under eller senast 1 timme efter varje huvudmål. Om en måltid utesluts eller om måltiden inte innehåller något fett ska dosen uteslutas.

Varningar och försiktighet

Gastrointestinala symtom

Patienten ska rådas att följa de kostrekommendationer som ges. Risken för att uppleva gastrointestinala symtom kan öka när orlistat tas tillsammans med en enskild måltid eller kost med högt fettinnehåll.

Fettlösliga vitaminer

Behandling med orlistat kan eventuellt försämra absorptionen av fettlösliga vitaminer (A, D, E och K). Ett multivitamintillskott bör därför tas vid sänggående.

Läkemedel mot diabetes

Viktminskning kan åtföljas av förbättrad metabolisk kontroll vid diabetes. Patienter som tar något läkemedel mot diabetes bör därför innan behandlingen med alli påbörjas rådgöra med läkare om dosen av läkemedlet mot diabetes behöver justeras.

Läkemedel mot hypertoni eller hyperkolesterolemi

Viktminskning kan åtföljas av förbättrat blodtryck och kolesterolvärde. Patienter som tar något läkemedel mot hypertoni eller hyperkolesterolemi ska när de tar alli rådgöra med läkare eller apotekspersonal om det är nödvändigt att justera dosen av dessa läkemedel.

Amiodaron

Patienter som tar amiodaron ska rådgöra med läkare innan behandling med alli påbörjas.

Rektal blödning

Fall av rektal blödning har rapporterats med alli. Om detta inträffar ska patienten kontakta läkare.

Orala antikonceptionsmedel

Användning av ytterligare ett preventivmedel rekommenderas för att förebygga en eventuell utebliven effekt av orala preventivmedel som kan inträffa vid svår diarré.

Njursjukdom

Patienter med njursjukdom bör kontakta läkare innan behandling med alli påbörjas, eftersom användning av orlistat kan förknippas med hyperoxaluri och oxalatnefropati som ibland leder till njursvikt. Denna risk är ökad hos patienter med underliggande kronisk njursjukdom och/eller volymförlust.

Levotyroxin

Hypotyrodism och/eller reducerad kontroll av hypotyrodism kan uppstå när orlistat och levotyroxin samadministreras. Patienter som tar levotyroxin bör kontakta läkare innan behandling med alli påbörjas, eftersom orlistat och levotyroxin eventuellt behöver tas vid olika tidpunkter och levotyroxindosen kan behöva justeras.

Antiepileptiska läkemedel

Patienter som tar antiepileptiska läkemedel bör kontakta läkare innan behandling med alli påbörjas, eftersom de bör övervakas med avseende på möjliga förändringar av krampanfallens frekvens och svårighetsgrad. Om detta inträffar kan man överväga att tillföra orlistat och antiepileptiska läkemedel vid olika tidpunkter.

Antiretrovirala läkemedel mot HIV

Patienter bör kontakta läkare innan alli tas om de samtidigt använder antiretrovirala läkemedel. Orlistat kan eventuellt minska absorptionen av antiretrovirala läkemedel mot HIV och kan negativt påverka effektern av antiretrovirala läkemedel mot HIV.

Interaktioner

Ciklosporin

En minskning i plasmanivåerna av ciklosporin har observerats i en interaktionsstudie och har även rapporterats i ett flertal fall vid samtidig administrering av orlistat. Detta kan potentiellt leda till en minskad immunsuppressiv effekt. Samtidig användning av alli och ciklosporin är kontraindicerat.

Orala antikoagulantia

Vid samtidig behandling med orlistat och warfarin eller andra orala antikoagulantia kan international normalised ratio (INR) värden påverkas. Samtidig användning av alli och warfarin eller andra orala antikoagulantia är kontraindicerat.

Orala antikonceptionsmedel

Frånvaro av interaktion mellan orala antikonceptionsmedel och orlistat har visats i specifika interaktionsstudier. Orlistat kan dock indirekt minska tillgängligheten av orala antikonceptionsmedel och leda till oväntade graviditeter i några enskilda fall. Ytterligare ett preventivmedel rekommenderas vid svår diarré.

Levotyroxin

Hypotyreodism och/eller reducerad kontroll av hypotyreodism kan uppstå när orlistat och levotyroxin tas samtidigt. Detta kan bero på en minskad absorption av jodsalter och/eller levotyroxin.

Antiepileptiska läkemedel

Krampanfall har rapporterats hos patienter som behandlats samtidigt med orlistat och antiepileptiska läkemedel, t.ex. valproat, lamotrigin, för vilka ett orsakssamband med en interaktion inte kan uteslutas. Orlistat kan minska absorptionen av antiepileptiska läkemedel, vilket kan leda till krampanfall.

Antiretrovirala läkemedel

Enligt rapporter från litteraturen och erfarenhet efter lansering kan orlistat eventuellt minska absorptionen av antiretrovirala läkemedel mot HIV och kan negativt påverka effekten av antiretrovirala läkemedel mot HIV.

Fettlösliga vitaminer

Behandling med orlistat kan eventuellt försämra absorptionen av fettlösliga vitaminer (A, D, E och K).

I kliniska studier hade det större flertalet av deltagarna normala nivåer av vitamin A, D, E och K och betakaroten efter upp till fyra års behandling med orlistat. Patienterna bör dock uppmanas ta ett multivitaminpreparat vid sänggåendet för att garantera tillräckligt intag av vitaminer.

Akarbos

alli rekommenderas inte till patienter som behandlas med akarbos, eftersom farmakokinetiska interaktionsstudier inte har utförts.

Amiodaron

En minskning i plasmanivåerna av amiodaron vid singeldosadministrering har observerats hos ett begränsat antal friska försökspersoner som samtidigt erhöll orlistat. Hos patienter som behandlas med amiodaron är den kliniska relevansen av detta okänt. Patienter som tar amiodaron ska rådgöra med läkare innan behandling med alli påbörjas. Amiodarondosen kan behöva justeras under behandlingen med alli.

Antidepressiva läkemedel, antipsykotika (inklusive litium) och bensodiazepiner

Det finns några fallrapporter om minskad effekt av antidepressiva, antipsykotiska läkemedel (inklusive litium) och bensodiazepiner hos tidigare välkontrollerade patienter, i samband med att orlistatbehandling inleddes. Orlistatbehandling ska endast inledas efter noggrant övervägande av den möjliga påverkan hos dessa patienter.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Fertila kvinnor / Preventivmedel hos män och kvinnor

Vid användning av oralt antikonceptionsmedel rekommenderas ytterligare preventivmedelsmetod för att förhindra graviditet, som annars kan inträffa vid svår diarré (se Varningar och försiktighet, Interaktioner).

Graviditet

För orlistat saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel.

alli är kontraindicerat under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

alli är kontraindicerat under amning, eftersom det inte är känt huruvida orlistat utsöndras i bröstmjölk.


Fertilitet

Djurstudier tyder inte påskadliga effekter på fertilitet.

Trafik

alli har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna av orlistat är främst av gastrointestinal natur och sammanhänger med läkemedlets farmakologiska effekt som hindrar absorption av fett ur födan.

De gastrointestinala biverkningar som identifierats från kliniska prövningar med orlistat 60 mg under en tid på 18 månader till 2 år var i allmänhet lindriga och övergående. De förekom i allmänhet tidigt under behandlingen (inom 3 månader) och de flesta patienter upplevde endast en episod. Förtäring av kost med lågt fettinnehåll minskar sannolikheten för att uppleva gastrointestinala biverkningar.

Biverkningarna nedan delas in efter klassificering av organsystem och frekvens. Frekvensen anges som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

De biverkningsfrekvenser som identifierats under användning av orlistat efter godkännande för försäljning är inte kända, eftersom dessa biverkningar rapporterats frivilligt från en population med osäker storlek.

Inom varje grupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Klassificering av organsystem och frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens:


Minskat protrombin- och ökat INR-värde

Immunsystemet

Ingen känd frekvens:


Överkänslighetsreaktioner inkluderande anafylaxi, bronkialspasm, angioödem, klåda, hudutslag och urtikaria

Psykiska störningar

Vanliga:


Oro†

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:
Vanliga:

Ingen känd frekvens:


Oljig flytning från rektum

Gaser med tarmtömning

Trängning vid tarmtömning

Fettrik/oljig avföring

Oljig tarmtömning

Gasbildning

Mjuk avföring


Buksmärta

Avföringsinkontinens

Flytande avföring

Ökad defekation


Divertikulit

Pankreatit

Lindrig rektal blödning

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens:


Oxalatnefropati som kan leda till njursvikt

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens:


Hepatit som kan vara allvarlig. Några fall med dödlig utgång och fall som kräver levertransplantation har rapporterats.

Kolelitiasis

Förhöjning av levertransaminaser och alkalisk fosfatas

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens:


Bullös eruption


†Det är rimligt att behandling med orlistat kan leda till oro i förväg eller sekundärt till gastrointestinala biverkningsreaktioner.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Engångsdoser på 800 mg orlistat och upprepade doser på upp till 400 mg 3 gånger dagligen under 15 dagar, har studerats på normalviktiga och obesa personer utan signifikanta kliniska fynd har observerats. Dessutom har doser på 240 mg 3 gånger dagligen administrerats till obesa patienter under 6 månader. Majoriteten av de fall av överdosering med orlistat som rapporterats efter marknadsintroduktionen har antingen inte givit några biverkningar eller givit liknande biverkningar som vid rekommenderade doser.

I händelse av en överdos ska patienten söka medicinsk rådgivning. Vid en signifikant överdosering med orlistat bör patienten observeras under 24 timmar. Baserat på kliniska prövningar och djurstudier bör de systemiska effekter som tillskrivs orlistats lipashämmande egenskaper vara snabbt reversibla.

Farmakodynamik

Orlistat en är potent, specifik och långverkande hämmare av gastrointestinala lipaser. Orlistats terapeutiska effekt i lumen i magsäcken och tunntarmen uppstår genom bildandet av en kovalent bindning med det aktiva serinbindningsstället hos gastro- och pankreaslipaser. Det inaktiverade enzymet blir därigenom oförmöget att hydrolysera födans fett i form av triglycerider, till absorberbara fria fettsyror och monoglycerider. Från kliniska studier har det uppskattats att orlistat 60 mg som tas 3 gånger dagligen blockerar absorptionen av cirka 25 % av kostens fett. Effekten av orlistat resulterar i en mer fettrik avföring redan efter 24 till 48 timmar efter intag. Efter avslutad behandling återgår fettinnehållet i feces vanligtvis till det normala inom 48 till 72 timmar.

Två dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade studier på vuxna med ett BMI på ≥28 kg/m2 stödjer att orlistat 60 mg 3 gånger dagligen i kombination med en kalorireducerad, fettsnål kost har effekt. Den primära parametern, förändring av kroppsvikt från baslinjen (tiden för randomisering), utvärderades som kroppsvikt över tid (tabell 1) och andel studiedeltagare i procent vars kroppsvikt minskade med ≥5 % eller ≥10 % (tabell 2). Även om viktminskningen utvärderades under 12 månaders behandling i båda studierna förekom den största viktminskningen under de första 6 månaderna.


Tabell 1: Effekt av 6 månaders behandling på kroppsvikt mätt vid baseline

Behandlingsgrupp

n

Relativ genomsnittlig förändring (%)

Genomsnittlig förändring (kg)

Studie 1

Placebo

Orlistat 60 mg

204

216

-3,24

-5,55

-3,11

-5,20 a

Studie 2

Placebo

Orlistat 60 mg

183

191

-1,17

-3,66

-1,05

-3,59 a

Poolade data

Placebo

Orlistat 60 mg

387

407

-2,20

-4,60

-2,09

-4,40 a

a p<0,001 jämfört med placebo


Tabell 2: Responderanalys vid 6 månader

≥5 % minskning av kroppsvikten vid baseline (%)

≥10 % minskning av kroppsvikten vid baseline (%)

 

Placebo

Orlistat 60 mg

Placebo

Orlistat 60 mg

Studie 1

30,9

54,6 a

10,3

21,3 b

Studie 2

21,3

37,7 a

2,2

10,5 b

Poolade data

26,4

46,7 a

6,5

16,2 a

Jämförelse med placebo: a p<0,001; b p<0,01

Den viktminskning som framkallades av orlistat 60 mg gav andra viktiga hälsofördelar efter 6 månaders behandling förutom viktminskning. Den genomsnittliga relativa förändringen av totalt kolesterol var –2,4 % för orlistat 60 mg (baseline 5,20 mmol/l) och +2,8 % för placebo (baseline 5,26 mmol/l). Den genomsnittliga relativa förändringen av LDL-kolesterol var –3,5 % för orlistat 60 mg (baseline 3,30 mmol/l) och +3,8 % för placebo (baseline 3,41 mmol/l). För midjemåttet var den genomsnittliga förändringen –4,5 cm för orlistat 60 mg (baseline 103,7 cm) och –3,6 cm för placebo (baseline 103,5 cm). Alla jämförelser mot placebo var statistiskt signifikanta.

Farmakokinetik

Absorption

Prövningar på normalviktiga och obesa frivilliga personer har visat att absorptionen av orlistat är mycket liten. 8 timmar efter oral administrering av 360 mg orlistat återfanns inga mätbara plasmakoncentrationer (<5 ng/ml) av intakt orlistat.

I allmänhet vid terapeutiska doser återfanns sporadisk intakt orlistat i plasma och koncentrationerna var mycket låga (<10 ng/ml eller 0,02 µmol) utan några tecken på ackumulering, vilket överensstämmer med en minimal absorption.

Distribution

Distributionsvolymen kan inte bestämmas på grund av att läkemedlet har en minimal absorption samt att den systemiska farmakokinetiken inte är fastställd. Orlistat in vitro är >99 % bundet till plasmaproteiner (i huvudsak till lipoproteiner och albumin). Orlistats fördelning till erytrocyter är mycket låg.

Biotransformation

Baserat på djurdata är det sannolikt att metabolismen av orlistat i huvudsak förekommer i den gastrointestinala väggen. Vid prövningar på obesa patienter framkom att den minimala del som absorberats systemiskt bestod av 2 huvudmetaboliter, M1 (hydrolyserad beta-laktonring) och M3 (M1 där N-formylleucin substitution är avspjälkad), vilka motsvarar ungefär 42 % av den totala plasmakoncentrationen.

M1 och M3 har en öppen beta-laktonring och har en mycket låg lipashämmande aktivitet (1 000 respektive 2 500 gånger lägre än orlistat). Med hänsyn till den låga hämmande aktiviteten och de låga plasmanivåerna vid terapeutiska doser (i genomsnitt 26 ng/ml respektive 108 ng/ml) anses dessa metaboliter vara farmakologiskt betydelselösa.

Elimination

Prövningar på normalviktiga och obesa försökspersoner har visat att det icke-absorberade läkemedlet i huvudsak utsöndras via feces. Ungefär 97 % av den administrerade dosen utsöndrades i feces och 83 % av detta utsöndrades i form av oförändrat orlistat.

Den kumulativa renala utsöndringen av orlistat-relaterat material var < 2 % av den givna dosen. Tiden till fullständig utsöndring (fekal plus renal) var 3 till 5 dagar. Dispositionen av orlistat verkade vara lika mellan normalviktiga och obesa frivilliga personer. Orlistat, M1 som M3 utsöndras biliärt.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, fertilitets -och reproduktionseffekter samt effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

Medicinsk användning av orlistat innebär troligen ingen risk för den marina miljön eller miljön på land. Dock bör eventuella risker undvikas..

Innehåll

En hård kapsel innehåller 60 mg orlistat.

Kapselinnehåll:mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (E1201) (K-värde 30), natriumlaurilsulfat, talk.

Kapselhölje:gelatin, indigokarmin (E132), titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, sorbitanmonolaurat.

Trycksvärta:shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol.

Kapselband:gelatin, polysorbat 80, indigokarmin (E132)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år.

Vid förvaring i etuiet: 1 månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 60 mg Turkos kapsel med ett mörkblått band. Märkt med alli.
42 kapsel/kapslar burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
84 kapsel/kapslar burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
120 kapsel/kapslar burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av