Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vedrop

Utökad övervakningReceptstatusFörmånsstatus
Recordati

Oral lösning 50 mg/ml
(Svagt viskös, ljusgul lösning)

Övriga vitaminer, exkl. vitamin K och P

Aktiv substans:
ATC-kod: A11HA08
Företaget omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras endast för barn upp till 18 års ålder som inte får effekt av eller inte kan ta fettlösligt E-vitamin.


Texten är baserad på produktresumé: 2017-10-05

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Vedrop är indicerat vid E-vitaminbrist på grund av malabsorption vid matsmältning hos barn och ungdomar med medfödd kronisk kolestas eller ärftlig kronisk kolestas, från födelsen (fullgångna nyfödda) upp till 18 års ålder.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.


Vedrop får inte användas till för tidigt födda nyfödda barn.

Dosering

Behandlingen med Vedrop bör initieras och övervakas av en läkare som har erfarenhet av hantering av patienter med medfödd kronisk kolestas eller ärftlig kronisk kolestas.


Biotillgängligheten för vitamin E från Vedrop skiljer sig från andra läkemedel. Dosen bör förskrivas i mg av D-alfa-tokoferol i form av tokofersolan. E-vitaminnivå i plasma bör övervakas månadsvis under åtminstone de första behandlingsmånaderna och därefter i regelbundna intervall. Dosen ska justeras vid behov.


Den rekommenderade totala dagliga dosen för barn och ungdomar med medfödd kronisk kolestas eller ärftlig kronisk kolestas är 0,34 ml/kg/dag (17 mg/kg D-alfa-tokoferol i form av tokofersolan). Dosen bör skrivas ut i ml.


Dosen bör justeras i enlighet med E-vitaminnivå i plasma.


Dividera den förskrivna dosen av D-alfa-tokoferol (i mg) med 50 för att beräkna den dos av Vedrop som ska administreras. Resultatet är volymen av Vedrop i ml:

Dos av Vedrop (i ml) = (dos av D-alfa-tokoferol (i mg))/50


Följande tabell anger volymen av oral lösning som funktion av patientens vikt.

Vikt (kg)

Volym av oral lösning (ml)

3

1,0

4

1,4

5

1,7

6

2,0

7

2,4

8

2,7

9

3,1

10

3,4

15

5,1


Särskilda populationer

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Erfarenheter av behandling med tokofersolan hos patienter med nedsatt njurfunktion eller underliggande nedsatt leverfunktion har inte visat på något behov av anpassning av doseringen av Vedrop (se Varningar och försiktighet).


Administreringssätt

Vedrop administreras oralt med eller utan vatten. De sprutor för oral användning på 1 ml eller 2 ml som ingår i förpackningen är avsedda som hjälp vid mätning av exakt dos i enlighet med den föreskrivna doseringen.

Varningar och försiktighet

Eftersom stora doser av E-vitamin har rapporterats öka blödningstendensen hos patienter med K-vitaminbrist eller hos patienter som får oral anti-vitamin-K-behandling, rekommenderas därför övervakning av protrombintiden och INR (international normalised ratio). En eventuell justering av dosen av oral antikoagulant under och efter behandling med Vedrop kan bli nödvändig.


Eftersom data för patienter med nedsatt njurfunktion är begränsade, bör Vedrop administreras med varsamhet och med noggrann övervakning av njurfunktionen hos patienter med nedsatt njurfunktion, t.ex. uttorkade patienter (se Dosering).


Vedrop bör administreras med varsamhet till patienter med nedsatt leverfunktion och under noggrann övervakning av leverfunktionen hos dessa patienter (se Dosering).


Vedrop innehåller natriummetylparahydroxibensoat (E219) och natriumetylparahydroxibensoat (E215) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Läkemedlet innehåller natrium. Patienter som står på diet med kontrollerat natriuminnehåll bör ta hänsyn till detta.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Det rekommenderas att man övervakar koaguleringsfunktionen vid administrering tillsammans med anti-vitamin K-behandling (se Varningar och försiktighet).


På grund av inhibering av transportprotein p-glykoprotein kan tokofersolan även förstärka intestinal absorption av andra samtidigt givna fettlösliga vitaminer (A, D, E och K) eller avsevärt lipofila läkemedel (t.ex. steroider, antibiotika, antihistaminer, cyklosporin och takrolimus). Därför bör övervakning ske och doser bör justeras vid behov.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

För tokofersolan saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se Prekliniska uppgifter). Förskrivning till gravida kvinnor skall ske med försiktighet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om tokofersolan utsöndras i bröstmjölk hos människa. Utsöndring av tokofersolan i bröstmjölk har inte studerats hos djur. Ett beslut om fortsatt/avbruten amning eller fortsatt/avbruten behandling med Vedrop ska tas med hänsyn till fördelen av amning för barnet och fördelen av behandling med tokofersolan för kvinnan.

Fertilitet

Inga data finns tillgängliga.

Trafik

Vedrop har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den vanligaste rapporterade biverkningen under behandling är diarré.


Tabel över biverkningar

Rapporterade biverkningar anges nedan enligt organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000) och mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Organsystem

Biverkningar

Magtarmkanalen

Vanliga: diarré

Ingen känd frekvens: buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: alopeci, klåda, utslag

Allmäna symtom och symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: asteni, huvudvärk

Undersökningar

Mindre vanliga: onormal natrium­nivå i serum, onormal kaliumnivå i serum, ökning av transaminaser


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Stora doser av E-vitamin kan orsaka diarré, buksmärta och andra rubbningar i magtarmkanalen. Vid eventuell överdosering ska behandling av symptomen föreslås.

Farmakodynamik

E-vitamin är den huvudsakliga fettlösliga antioxidanten i organismen. Det verkar som en fri radikal-kedjebrytande molekyl som stoppar peroxidationen av fleromättade fettsyror och som är involverad i bibehållningen av cellmembranens stabilitet och integritet.


Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel beroende på att sjukdomen är sällsynt. Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att granska all ny information som kan bli tillgänglig varje år och uppdatera denna produktresumé om det är nödvändigt.

Farmakokinetik

Absorption

Den aktiva substansen D-alfa-tokoferol-polyetylenglykol 1000 succinat (tokofersolan) är en prodrog. Den aktiva metaboliten är D-alfa-tokoferol. Vid låga koncentrationer bildar tokofersolan miceller som förstärker absorption av icke-polära lipider som t.ex. fettlösliga vitaminer. Dess kritiska micellkoncentration är låg (0,04 till 0,06 mmol/l).


Hydrolysen av tokofersolan inträffar i tarmlumen. Delen alfa-tokoferol, som tas upp av celler, uppvisas i kylomikroner i lymfan på ett sätt som är identiskt med E-vitamin som absorberats från kosten. Cellulärt upptag kräver inte receptorer, bindningsproteiner eller metaboliska processer och inträffar inte genom pinocytos. Absorption av deuterad tokofersolan uppvisade ett normalt mönster i lipoproteiner: alfa-tokoferol ger ett toppvärde först i kylomikroner, sedan i lipoproteiner med mycket låg densitet (VLDL) och slutligen i lipoproteiner med låg densitet (LDL) och lipoproteiner med hög densitet (HDL). Kurvornas elimineringsdelar liknade dem för kontrollpersonerna.


En studie med 12 friska frivilliga personer jämförde tokofersolan med ett vattenblandbart referensvitamin-E efter en oral engångsladdningsdos på 1200 IE. Den relativa biotillgängligheten för tokofersolan tenderade att bli större (Frel på 1,01 ± 1,74) med AUC0-t på 0,383 ± 0,203 µM.h/mg, Cmax på 0,013 ± 0,006, tmax på 6,0 timmar (6,0 – 24,0) och t1/2 på 29,7 timmar (16,0 – 59,5).


I en liknande studie uppvisade tokofersolan en högre biotillgänglighet än ett vattenblandbart referensvitamin-E hos barn och ungdomar med kronisk kolestas (n = 6), absorptionen var signifikant högre för både maximal ökning av plasmakoncentration (p = 0,008) och AUC (p = 0,0026).


Distribution

E-vitamin är framför allt lokaliserat på cellmembran inom mitokondrier och mikrosomer, och finns allmänt distribuerat (röda blodkroppar, hjärna, muskulatur, lever, blodplättar). Det är framför allt fettvävnader som fungerar som förråd för vitaminet.


Eliminering

E-vitamin elimineras huvudsakligen i gallan (75 %) och avföring, antingen som fri tokoferol eller i oxiderade former. Urin representerar en mindre elimineringsväg för E-vitamin (som glukurokonjugat).

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska uppgifter i litteraturen visar inte några särskilda risker för människa baserat på gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och reproduktionseffekter.

Innehåll

Varje ml innehåller: 50 mg d-alfa-tokoferol, i form av tokofersolan, vilket motsvarar 74,5 IE tokoferol, 6 mg natriummetylparahydroxibensoat (E219), 4 mg natriumetylparahydroxibensoat (E215), 0,18 mmol (4,1 mg) natrium, kaliumsorbat, glycerol, dinatriumfosfatdodekahydrat, koncentrerad saltsyra, renat vatten

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet efter första öppnande av flaska: 1 månad.


Administreringsdoser bör extraheras från flaskan med hjälp av sprutorna för oral användning som medföljer i förpackningen.


Sprutan på 1 ml är graderad från 0,05 till 1 ml i steg på 0,05 ml. En gradering på 1 ml-sprutan motsvarar 2,5 mg D-alfa-tokoferol i form av tokofersolan.


Sprutan på 2 ml är graderad från 0,1 till 2 ml i steg på 0,1 ml. En gradering på 2 ml-sprutan motsvarar 5 mg D-alfa-tokoferol i form av tokofersolan.

Förpackningsinformation

Oral lösning 50 mg/ml Svagt viskös, ljusgul lösning
20 milliliter flaska, 795:95, (F)
60 milliliter flaska, 2228:03, (F)

Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
Oral lösning  50 mg/ml

Uppgift om ovanstående parallelldistribuerade förpackningar omfattas av Läkemedelsförsäkringen saknas på Fass. På läkemedelsförsäkringens webbplats kan du se om det aktuella företaget är anslutet till försäkringen.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av