FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Chloraprep® färgad

Becton Dickinson

Kutan lösning 20 mg/ml + 0,70 ml/ml
(Ljusröd transparent lösning)

Desinfektionsmedel

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: D08AC52
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Becton Dickinson omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
För (Chloraprep® färgad Kutan lösning 20 mg/ml + 0,70 ml/ml) finns information om restanmälan hos Läkemedelsverket. Dispens är beviljad. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Endosbehållare 25 x 3 milliliter (vnr 086289)
Dispens beviljad
till och med 2021-03-31 för läkemedel i utländsk förpackning avsedd för den brittiska, franska, belgiska och nederländska marknaden.
Inga utbytbara läkemedel.
Startdatum: 2020-06-29
Prognos för slutdatum: 2021-03-31
Endosbehållare 25 x 10,5 milliliter (vnr 086311)
Dispens beviljad
till och med 2021-03-31 för läkemedel i utländsk förpackning avsedd för den brittiska marknaden.
Inga utbytbara läkemedel.
Startdatum: 2020-10-04
Prognos för slutdatum: 2021-03-31
Endosbehållare 26 milliliter (vnr 086323)
Dispens beviljad
till och med 2021-03-31 för läkemedel i utländsk förpackning avsedd för den brittiska marknaden.
Inga utbytbara läkemedel.
Startdatum: 2020-10-06
Prognos för slutdatum: 2021-03-31
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-08-20.

Indikationer

Detta läkemedel ska användas för desinficering av hud före invasiva medicinska ingrepp.

Kontraindikationer

Känd överkänslighet för Chloraprep färgad eller någon av läkemedlets hjälpämnen, särskilt för dem som tidigare uppvisat eventuella allergiska reaktioner för klorhexidin.

Dosering

Dosering

Chloraprep färgad kan användas på alla åldersgrupper och patientpopulationer.


Pediatrisk population

Chloraprep färgad ska dock användas med försiktighet på nyfödda, särskilt prematurt födda.


En applikator används som innehåller 3 ml, 10,5 ml eller 26 ml av Chloraprep färgad i en alkohollösning.


Administreringssätt

Kutan användning


Valet av applikator beror på vilket ingrepp som ska göras och läkarens bedömning.

Applikator

Maximal Behandlingsyta

(cm x cm)

För inrepp såsom:

3 ml


Bild 1

15 x 15

 • Insättning och underhåll av medioaxillär- och centralvenkateter (CVC)

 • Hudrengöring inför peritonealdialys

Applikator

Maximal Behandlingsyta

(cm x cm)

För ingrepp såsom:

10,5 mlBild 3


26 ml


Bild 3

25 x 3050 x 50

 • Små och stora kirurgiska ingrepp

 • Insättning av implantat

 • Insättning eller borttagning av protes

 • Insättning och underhåll av medioaxillär- och perifer intravaskulär centralkateter (PICC) samt CVC

 • Hjärtkateterisering och ingrepp i samband med hjärtkateterisering

 • Interventionell radiologi


Ta ut applikatorn ur förpackningen och håll den med svampen nedåt. Kläm på applikatorn för att bryta ampullen med den antiseptiska lösningen. Då rinner lösningen ner i svampen i ett kontrollerat flöde (tryck på spaken när det gäller 26 ml-applikatorn). Kläm ihop vingarna endast en gång för att aktivera applikatorn och frigöra den aseptiska lösningen. Kläm inte ihop vingarna upprepade gånger eller pumpa med vingarna för att försöka påskynda nedblötningen av skumplasten. Den brutna ampullen är i säkert förvar inuti applikatorn. Tryck svampen försiktigt mot patientens hud för att applicera den antiseptiska lösningen. När lösningen ses på huden, rengör området i 30 sekunder med hjälp av en varlig fram- och tillbakagående rörelse. 26 ml-applikatorn innehåller två bomullspinnar. Rengör intakt navel med medföljande bomullspinnar i förekommande fall (fukta bomullspinnarna genom att trycka dem mot påstrykarsvampen med lösningen.) Låt det behandlade området lufttorka fullständigt.

Vi rekommenderar att Chloraprep färgad blir kvar på huden efter ingreppet för att ge fortsatt skydd mot mikrobiell aktivitet. Färgen kommer att långsamt försvinna från huden. Om den måste tas bort, använd tvål och vatten eller alkohol.

Varningar och försiktighet

Lösningen är brandfarlig. Använd inte i samband med diatermi eller andra tändkällor förrän huden är helt torr.


Ta bort allt blött material, operationslakan eller skyddsrockar innan behandlingen fortsätter. Använd så liten mängd som möjligt och låt inte lösningen bli kvar i hudveck eller under patienten och inte heller droppa på lakan eller annat material som är i direktkontakt med patienten. Om ocklusivförband ska appliceras på områden som tidigare behandlats med Chloraprep färgad, måste försiktighet iakttas så att det inte finns något kvar av produkten innan förbandet appliceras.


Endast för utvärtes bruk på intakt hud.


Chloraprep färgad innehåller klorhexidin. Det är känt att klorhexidin inducerar överkänslighet, bland annat generaliserade allergiska reaktioner och anafylaktisk chock. Förekomsten av överkänslighet mot klorhexidin är inte känd, men enligt tillgänglig litteratur är detta sannolikt mycket sällsynt. Chloraprep färgad ska inte administreras till någon som eventuellt tidigare uppvisat en allergisk reaktion mot lösningar som innehåller klorhexidin.


Lösningen verkar irriterande på ögon och slemhinnor. Därför får den inte användas i närheten av dessa områden. Om lösningen kommer i kontakt med ögonen, måste de sköljas omedelbart och grundligt med vatten.


Användning av klorhexidinlösningar, såväl alkohol- som vattenbaserade, för huddesinfektion före invasiva ingrepp har satts i samband med kemiska brännskador hos nyfödda. Tillgängliga fallrapporter och publicerad litteratur tyder på att risken för hudskada tycks vara störst hos prematura spädbarn, särskilt de som är födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor.


Får ej användas i öppna hudsår. Får ej användas på icke intakt/skadad hud. Dessutom måste direkt kontakt undvikas med nervvävnad och mellanörat.


Undvik långvarig hudkontakt med alkoholhaltiga lösningar.


Det är viktigt att rätt appliceringsmetod används. Om lösningen har använts alltför rikligt på mycket ömtålig eller känslig hud, kan det uppstå lokala hudreaktioner som exempelvis: hudrodnad eller inflammation, klåda, torr och/eller avflagnande hud och smärta på administreringsstället. Så fort tecken på lokal hudreaktion visar sig, måste appliceringen av Chloraprep färgad stoppas.


Anafylaktisk reaktion under anestesi

Produkter innehållande klorhexidin är kända för att kunna orsaka anafylaktiska reaktioner under anestesi.

Symtom på anafylaktisk reaktion kan döljas hos en patient under narkos, t ex en stor del av huden är täckt eller patienten är oförmögen att kommunicera tidiga symtom.
Om symtom på anafylaktisk reaktion uppträder under anestesi (t ex snabbt fallande blodtryck, nässelutslag, angioödem), ska klorhexidinrelaterad allergisk reaktion beaktas.

När klorhexidinrelaterad allergisk reaktion misstänks, ska behandling med andra produkter innehållande klorhexidin under anestesin (t ex i iv slangar) tas bort. Extra försiktighet ska iakttagas för att undvika att patienten exponeras för andra klorhexidininnehållande produkter under pågående behandling.


Pediatrisk population

Användning av klorhexidinlösningar, såväl alkohol- som vattenbaserade, för huddesinfektion före invasiva ingrepp har satts i samband med kemiska brännskador hos nyfödda. Tillgängliga fallrapporter och publicerad litteratur tyder på att risken för hudskada tycks vara störst hos prematura spädbarn, särskilt de som är födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor.


Interaktioner

Alkohol får inte komma i kontakt med vissa vacciner eller allergitester på hud (lapptest). Vid tveksamhet, se vaccintillverkarens dokumentation.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns inga studier av denna produkt på gravida eller ammande kvinnor.


Graviditet

Inga effekter förväntas under graviditet, eftersom systemisk exponering för klorhexidinglukonat är försumbar. Chloraprep färgad kan användas under graviditet.


Fertilitet

Effekterna av klorhexidinglukonathuman reproduktion har inte studerats.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn, eftersom den systemiska exponeringen av den ammande kvinnan för klorhexidinglukonat är försumbar. Chloraprep färgad kan användas under amning.

Trafik

Chloraprep färgad har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Biverkningar

Hud och subkutan vävnad:

I mycket sällsynta fall (<1/10 000) har allergiska reaktioner eller irriterad hud rapporterats vid användning av klorhexidin, isopropylalkohol och Sunset Yellow (E110) inklusive: hudrodnad, utslag (t.ex. erytem, papulär eller makulopapulär), klåda och blåsor eller vätskefyllda blåsor på administreringsstället. Andra lokala symptom har varit brännande känsla i huden, värk och inflammation.

Ingen känd frekvens: dermatit, eksem, urtikaria, kemiska brännskador hos nyfödda spädbarn.


Immunsystemet:

Ingen känd frekvens: överkänslighet inklusive anafylaktisk chock.


De vanligaste rapporterade biverkningarna är associerade med reaktioner på appliceringsstället. Dessa noterades oftast inom lösningens appliceringsområde (dvs. på rengöringsplatsen) och spred sig mycket sällan. Biverkningarna var oftast självbegränsande eller gick i regress efter behandling med topikala steroider och/eller antihistaminer. De vanligaste rapporterade reaktionerna var inte allvarliga och inkluderade utslag på appliceringsstället, hudrodnad på appliceringsstället, vätskefyllda blåsor på appliceringsstället, smärta på appliceringsstället och klåda på appliceringsstället. Biverkningarnas frekvens, typ och allvarlighetsgrad hos barn förväntas vara desamma som hos vuxna.

Fall av anafylaktisk reaktion har rapporterats under anestesi.


Ögonbesvär:
Ingen känd frekvens: Ögonirritaton, smärta, hyperemi, nedsatt syn, kemiska brännskador och ögonskador.


Beskrivning av utvalda biverkningar

Det finns enstaka spontanrapporter om generaliserade allergiska reaktioner, möjligen kopplade till Chloraprep-lösningar använda under anestesi. I några fall kan patienten ha haft tidigare känd överkänslighetsreaktion mot klorhexidin.

Den här produkten kan orsaka en allvarlig allergisk reaktion. Symtom kan vara väsande/svårt att andas, chock, svullnad i ansiktet, nässelutslag eller andra hudutslag. Chloraprep färgad är kontraindicerad hos patienter, som har visat tidigare överkänslighet mot klorhexidin eller isopropylalkohol. Om överkänslighet eller en allergisk reaktion inträffar, ska behandlingen genast avslutas och medicinsk hjälp omedelbart uppsökas.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga rapporter om överdosering av detta läkemedel.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Bisbiguanid antiseptika utövar sin dödande effekt på bakterieceller genom ospecifik interaktion med sura fosfatider i cellmembranen.


Klorhexidinglukonat är en katjonisk biguanid. Dess antimikrobiella verkan åstadkommes av nedbrytning av cellmembranet och utfällning av cellinnehållet. Det har baktericid eller bakteriostatisk effekt mot en lång rad grampositiva och gramnegativa bakterier. Det är relativt ineffektivt mot mykobakterier. Det hämmar vissa virus och är aktivt mot vissa svampar. Det är inaktivt mot bakteriesporer. Det har en överlägsen kvarvarande effekt jämfört med för närvarande tillgängliga huddesinfektionsmedel. Klorhexidinglukonat binds starkt till huden och har en kvarvarande effekt på huden som dokumenterats efter 48 timmar. Klorhexidinglukonat neutraliseras inte i närvaro av organiskt material.


Isopropylalkohol är ett snabbt verkande desinfektionsmedel med baktericid effekt och brett spektrum, men anses inte besitta kvarvarande verkan. Dess verkningsmekanism förefaller bestå i denaturering av proteiner.


Farmakodynamisk effekt

Chloraprep färgad är en steril antiseptisk lösning som innehåller en kombination av 2 % klorhexidinglukonat i 70 % isopropylalkohol, vilket är effektivt för både snabb och varaktig reduktion av bakteriebördan på diverse kroppsdelar för ett brett spektrum av mikroorganismer. Isopropylalkohol (70 %) avdödar omedelbart transienta och residenta mikroorganismer i stratum corneum och 2 % klorhexidinglukonat binds till de ytliga cellagren i epidermis och ger en kvarvarande eller persisterande antimikrobiell effekt som förhindrar förnyad tillväxt av mikroorganismer.


Klinisk effekt och säkerhet

Kliniska studier med 2 % klorhexidinglukonat i 70 % isopropylalkohol har visat att denna kombination ger likvärdig eller liknande effektivitet vad gäller reduktion av bakteriebördan och långvarigare antibakteriella effekter under längre perioder efter påföring, jämfört med de enskilda beståndsdelarna var för sig och jämfört med andra vanligen använda desinfektionsmedel, såsom povidonjod.


Chloraprep färgad uppfyller kriterierna för kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska produkter enligt de europeiska standarderna:

EN 1040 – basal baktericid aktivitet (fas 1)

EN 1275 – basal jästsvampsdödande aktivitet (fas 1)

EN 13727 – baktericid aktivitet (fas 2/steg 1)

EN 13624 – fungicid aktivitet (fas 2/steg 1)


Chloraprep färgad uppfyller dessa EN-kriterier för bactericid och fungicid aktivitet för följande mikroorganismer vid kontakttider på mellan 5 och 15 minuter, med undantag av Aspergillus brasiliensis. Ytterligare testning av Chloraprep färgad i full koncentration mot Aspergillus brasiliensis vid exponering på upp till 60 minuter uppfyllde EN 13624-kriterierna, enligt följande:


Tabell: Mikrobiocida effekter in vitro

Stam

Kontakttid

Förhållanden

Resultat

Kriterier uppfyllda

Pseudomonas aeruginosa

5 min

100 %, 75 %, 50 %

>5,69 log reduktion

EN 1040

Staphylococcus aureus

5 min

100 %, 75 %, 50 %

>5,5 log reduktion

EN 1040

Candida albicans

15 min

100 %, 75 %, 50 %

>4,25 log reduktion

EN 1275

Enterococcus hirae

5 min

100 %, 75 %, 50 % i rent 0,3 g/L bovint serumalbumin

>5,7 log reduktion

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa

5 min

100 %, 75 %, 50 % i rent 0,3 g/L bovint serumalbumin

>5,5 log reduktion

EN 13727

Staphylococcus aureus

5 min

100 %, 75 %, 50 % i rent 0,3 g/L bovint serumalbumin

>5,7 log reduktion

EN 13727

Candida albicans

15 min

100 %, 75 %, 50 % i rent 0,3 g/L bovint serumalbumin

>4,17 log reduktion

EN 13624

Aspergillus brasiliensis

60 min

100 %

>4,26 log reduktion

EN 13624


Farmakokinetik

Absorption

Absorption av isopropylalkohol och klorhexidinglukonat är mycket liten genom oskadad hud.


Farmakokinetiska studier har inte utförts på detta läkemedel.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga relevanta prekliniska data av betydelse för förskrivaren utöver dem som beskrivits i andra avsnitt.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Klorhexidinglukonat 20 mg/ml

Isopropylalkohol 0,70 ml/ml


Förteckning över hjälpämnen

Renat vatten

Sunset Yellow (E110)

Blandbarhet

Klorhexidin är inkompatibelt med tvål, hypokloritblekmedel och andra anjoniska ämnen. Hypokloritblekmedel kan orsaka bruna fläckar på textil, som innan dess varit i kontakt med preparat som innehåller klorhexidin.

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för klorhexidin är framtagen av företaget GlaxoSmithKline Consumer Healthcare för Corsodyl®

Miljörisk: Användning av klorhexidin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Klorhexidin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Klorhexidin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-70.20)

PEC = 0.17 μg/L


Where:

A = 3848.11 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS). Total volume of Chlorhexidine digluconate = 6706.51 = 3775.83 Kg Chlorhexidine free base. Total volume of Paroxetine hydrochloride hemihydrate = 89.45 = 72.28 Kg Chlorhexidine free base. Total Chlorhexidine = 3775.83 + 72.28 = 3848.11 Kg.


R = 70.20% removal rate based on EUSES evaluation of removal to sludge based on a Koc value of 7,944 from REACH registration dossier (Reference 2)


P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106


V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Green Algae (Scenedesmus subspicatus):

IC50 76h (growth rate) = 46 μg/L (OECD 201) (Reference 2)

NOEC 72h (biomass) = 4.20 μg/L


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48h (immobility) = 49 μg/L (OECD 202) (Reference 2)


Water flea (Daphnia magna):

Chronic toxicity

NOEC 21 days (reproduction) = 11.6 μg/L (OECD 211) (Reference 2)


Zebra Fish (Danio rerio):

Acute toxicity

LC50 96h = 1,400 μg/L (OECD 203) (Reference 2)


Other ecotoxicity data:

Chironomid (Chironomus riparius):

NOEC 28 days (emergence) = 2,440 μg/kg (OECD 218) (Reference 2)


Microorganisms in activated sludge:

EC50 3 hours (inhibition) = 14,000 μg/L (OECD 209) (Reference 2)


PNEC = 4.20/50 = 0.084 μg/L

PNEC (μg/L) = lowest NOEC/50, where 50 is the assessment factor applied for two long-term NOECs. The chronic NOEC for alga (= 4.20 ug/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the two tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.17/0.084 = 2.02, i.e. 1 < PEC/PNEC ≤ 10, which justifies the phrase “Use of chlorhexidine has been considered to result in moderate environmental risk.”


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability:

0% degradation in 28 days (OECD 301D) (Reference 2)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Half-life (pH 4) > 1 year (OECD 111) (Reference 2)

Half-life (pH 7) > 1 year

Half-life (pH 9) > 1 year


Photolysis:

Half-life (Summer) = 8.60 days (OECD Guideline draft - Phototransformation of Chemicals in Water - Direct and Indirect Photolysis - August 2000) (Reference 2)

Half-life (Winter) > 69.10 days


Justification of chosen degradation phrase:

Chlorhexidine is not readily biodegradable. The phrase “Chlorhexidine is potentially persistent” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Pow = 0.08 (OECD 107) (Reference 2)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

Not applicable


PBT/vPvB assessment

Chlorhexidine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.

All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Chlorhexidine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on a log Dow < 4.


Please, also see Safety data sheets on http://www.msds-gsk.com/ExtMSDSlist.asp.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. ECHA, European Chemicals Agency. Chlorhexidine - REACH registration dossier 01-2119955049-31-0003, 10 August 2013.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Brandfarligt. Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen; applikatorn är steril så länge förseglingen är hel.

Utsätt inte behållaren eller innehållet för öppen eld under användning, förvaring eller sophantering.


Särskilda anvisningar för destruktion

Produkten är avsedd för engångsbruk.


Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar. Inga ytterligare miljöskyddsåtgärder krävs för bortskaffning.

Förpackningsinformation

Kutan lösning 20 mg/ml + 0,70 ml/ml Ljusröd transparent lösning
25 x 3 milliliter endosbehållare (fri prissättning), EF
25 x 10,5 milliliter endosbehållare (fri prissättning), EF
26 milliliter endosbehållare (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av