Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Movicol Choklad

Miljöinformation
Norgine

Pulver till oral lösning i dospåse
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Pulver till oral lösning. Friflytande vitt till ljusbrunt pulver.)

Osmotiskt aktiva medel

ATC-kod: A06AD65
Läkemedel från Norgine omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Movicol Choklad

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Varje dospåse med Movicol Choklad innehåller följande aktiva substanser:

Makrogol 3350

Natriumklorid

Natriumvätekarbonat

Kaliumklorid

13,125 g

0,3507 g

0,1785 g

0,0317 g


125 ml färdigberedd lösning av en dospåse innehåller följande mängd elektrolytjoner:

Natrium

Klorid

Kalium

Vätekarbonat

65 mmol/l

51 mmol/l

5,4 mmol/l

17 mmol/l


Hjälpämne(n) med känd effekt

Movicol Choklad innehåller 14,1 mg bensylalkohol per dospåse


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 LÄKEMEDELSFORM

Pulver till oral lösning. Friflytande vitt till ljusbrunt pulver.


4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

För behandling av kronisk förstoppning hos vuxna och barn över 12 år. Movicol Choklad är även verksamt vid upplösning av fekalom, definierat som en svårbehandlad förstoppning med ansamling av faeces i rektum och/eller kolon.


4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering


Kronisk förstoppning

Behandlingsperioden med Movicol Choklad vid förstoppning överstiger normalt inte 2 veckor, men behandlingen kan dock upprepas vid behov.


Som för alla laxermedel, är förlängd användning oftast inte rekommenderad. Långvarig behandling kan dock vara nödvändig för patienter med svår kronisk eller resistent förstoppning, sekundärt till multipel skleros eller Parkinson’s sjukdom, eller orsakad av regelbunden användning av förstoppande läkemedel, särskilt opioider och antikolinergika.


Vuxna, ungdomar och äldre: 1-3 dospåsar dagligen, i uppdelade doser beroende på individuellt svar.


Vid långvarig behandling kan dosen justeras ner till 1 eller 2 dospåsar dagligen.


Barn (under 12 år): Rekommenderas ej. Alternativa Movicol produkter finns tillgängliga för barn.


Fekalom

En behandlingskur Movicol Choklad vid fekalom överskrider normalt inte 3 dagar.


Vuxna, ungdomar och äldre: 8 dospåsar dagligen. Samtliga dospåsar skall intas inom 6 timmar.


Barn (under 12 år): Rekommenderas ej. Alternativa Movicol produkter finns tillgängliga för barn.


Patienter med nedsatt kardiovaskulär funktion: Vid behandling av fekalom bör dosen fördelas så att maximalt två dospåsar intas varje timme.


Patienter med njurinsufficiens: Ingen dosjustering behövs, varken för behandling av förstoppning eller fekalom.


Administreringssätt

Varje dospåse löses upp i 125 ml vatten. Vid behandling av fekalom kan 8 dospåsar lösas upp i 1 liter vatten.


4.3 Kontraindikationer

Intestinal perforation eller obstruktion förorsakad av strukturell eller funktionell störning i tarmväggen, ileus, svåra inflammatoriska tillstånd i tarmkanalen som t ex Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller toxisk megakolon.


Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


4.4 Varningar och försiktighet

Vätskeinnehållet i Movicol Choklad efter rekonstitution med vatten ersätter inte normalt vätskeintag. Ett adekvat vätskeintag måste upprätthållas.


Diagnosen fekalom i rektum måste bekräftas genom fysisk eller radiologisk undersökning av buken och rektum.


Om patienter utvecklar symptom som tyder på vätske-/elektrolytrubbningar (t ex ödem, andnöd, tilltagande trötthet, dehydrering, hjärtsvikt) skall behandlingen med Movicol Choklad avbrytas omedelbart. Elektrolytstatus ska kontrolleras och behandling sättas in om så behövs.


Absorptionen av andra medicinska produkter kan reduceras tillfälligt på grund av att

Movicol Choklad inducerar en snabbare gastrointestinal passage (se avsnitt 4.5).


Movicol Choklad innehåller 14,1 mg bensylalkohol per dospåse. Bensylalkohol kan orsaka anafylaktiska reaktioner.


Detta läkemedel innehåller 8,125 mmol natrium per dos, motsvarande 9,3% av det av WHO rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium. Den maximala dagliga dosen för denna produkt motsvarar 28% av WHO rekommenderade maximala dagliga intag av natrium. Movicol Choklad anses ha en hög halt natrium. Detta bör särskilt beaktas för personer som fått råd att följa en diet med lågt saltinnehåll (natrium).


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Kliniska interaktioner med andra läkemedel har rapporterats men väldigt sällan. Några specifika reaktioner med individuella läkemedel eller läkemedelklasser har inte observerats.


Makrogol ökar lösligheten av läkemedel, som är lösliga i alkohol och relativt olösliga i vatten (dvs substanser med både hydrofil och hydrofob pol i den molekylära strukturen). Det finns därför en teoretisk möjlighet att absorptionen av sådana läkemedel tillfälligt kan reduceras.


Det finns en möjlighet att absorptionen av andra läkemedel tillfälligt kan reduceras vid användning av Movicol Choklad (se avsnitt 4.4). Det finns enskilda rapporter om minskad effekt vid samtidigt intag av vissa läkemedel, t.ex. antiepileptika.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användning av Movicol i gravida kvinnor. Djurstudier har visat indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Inga kliniska effekter förväntas under graviditet eftersom systemexponering av makrogol 3350 är försumbar.

Movicol Choklad kan användas under graviditet.


Amning

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom systemexponering hos den ammande kvinnan av makrogol 3350 är försumbar.

Movicol Choklad kan användas under amning.


Fertilitet

Data saknas för effekten av Movicol på fertiliteten hos människa. Ingen effekt på fertilitet sågs i studier på han- och honråttor (se avsnitt 5.3).


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Movicol Choklad har ingen inverkan på körförmåga eller användning av maskiner.


4.8 Biverkningar

De vanligast förekommande reaktionerna är relaterade till magtarmkanalen.

Dessa reaktioner kan orsakas av en expansion av magtarmkanalens innehåll samt en ökning av motiliteten till följd av Movicol Choklads farmakologiska effekter. Lindrig diarré brukar gå över vid dosreduktion.


Biverkningsfrekvensen är inte känd eftersom den inte kan beräknas från tillgängliga data.

Klassificering av organsystem

Biverkning

Immunsystemet

Allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk reaktion, dyspné och hudreaktioner (se nedan)

Hud och subkutan vävnad

Allergiska hudreaktioner inklusive angioödem, urtikaria, klåda, utslag, erytem

Metabolism och nutrition

Elektrolytrubbningar, särskilt hyperkalemi och hypokalemi

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré, kräkning, illamående, dyspepsi, bukdistension, borborygmi, gasbildning och anorektalt obehag.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Perifert ödemRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Svåra buksmärtor och uppsvälldhet av buken kan behandlas med nasogastrisk aspiration. Uttalad vätskebrist till följd av diarré eller kräkningar kan kräva korrigering av elektrolytbalansen.


5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Osmotiskt aktiva medel

ATC-kod: A06AD65


Makrogol är långa linjära polymerer, även kända under namnet polyetylenglykol.


Makrogol 3350 agerar genom sin osmotiska effekt i tarmarna, vilket inducerar laxerande effekt. Macrogol 3350 ökar vatteninnehållet och därmed avföringsvolymen, vilket i sin tur utlöser rörlighet i colon via neuromuskulärabanor. Den fysiologiska konsekvensen är en förbättrad propulsiv transport av uppmjukad avföring i colon och underlättad tarmtömning. Det sker ett utbyte av elektrolyter i kombination med macrogol 3350 över tarmmukosan tillsammans med serumelektrolyter och dessa avsöndras i fekalt vatten utan någon nettovinst eller förlust av natrium, kalium och vatten.


För indikationen fekalom har inga kontrollerade jämförande studier utförts med andra terapier (t ex lavemang). I en icke jämförande studie med 27 vuxna patienter löste Movicol (moderpreparat) upp fekalomet i 12/27 fall (44%) efter en dags behandling; 23/27 fall (85%) efter två dagars behandling och 24/27 fall (89%) efter tre dagars behandling.


Kliniska studier beträffande användning av Movicol (moderpreparat) vid kronisk förstoppning har visat att den dos som behövs för att erhålla normala avföringar tenderar att minska över tiden. 1 - 2 dospåsar dagligen är tillräcklig dos för flertalet patienter, dosen bör dock anpassas efter individuell respons.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Makrogol 3350 passerar mag-tarmkanalen oförändrat och absorberas praktiskt taget inte alls i mag-tarmkanalen. De små mängder som absorberas utsöndras i urinen.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet och gentoxicitet visar att makrogol 3350 saknar signifikanta systemtoxiska effekter.


Inga direkta embryotoxiska eller teratogena effekter sågs hos råtta ens vid nivåer toxiska för modern vilket innebär nivåer 66 gånger högre än den maximalt rekommenderade dosen i människa för kronisk förstoppning och 25 gånger för fekalom. Indirekta embryofetala effekter, inklusive minskning av viktreduktion av foster och placenta, minskad fosterviabilitet, ökad hyperflexion av extremitet och tass samt aborter, har noterats hos kanin vid doser toxiska för modern vilket innebär 3,3 gånger den maximalt rekommenderade dosen i människa för behandling av kronisk förstoppning och 1,3 gånger för fekalom. Kaniner är en djurart känslig för effekterna av substanser verksamma i magtarmkanalen och studierna har genomförts under överdrivna förhållanden med administrering av höga doser vilka inte är kliniskt relevanta. Fynden kan ha varit en konsekvens av en indirekt effekt av Movicol kopplad till att modern var i dåligt skick orsakat av ett överdrivet farmakodynamiskt svar hos kaninen. Det fanns inga tecken på någon teratogen effekt.


Långtidsstudier på djur avseende toxicitet och karcinogenicitet har gjorts för makrogol 3350. Resultat från dessa samt övriga toxicitetsstudier där höga doser oralt administrerade högmolekylära makrogoler har använts visar att rekommenderade terapeutiska doser är säkra.


6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Acesulfamkalium (E950)


Chokladarom (innehållande: maltodextrin, akaciagummi E414, vegetabiliska oljor och fetter (kokos), propylenglykol E1520 och bensylalkohol E1519)


Movicol Choklad innehåller 186,87 mg (8,125 mmol) natrium (huvudingrediens i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar 9,3% av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen.

6.2 Inkompatibiliteter

Ingen känd.


6.3 Hållbarhet

3 år

Färdigberedd lösning är hållbar i 6 timmar.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Dopåsar: Förvaras vid högst 25°C

Färdigberedd lösning: Förvaras vid 2°C – 8°C (i kylskåp, väl täckt).


6.5 Förpackningstyp och innehåll

Dospåsar: laminat bestående av fyra lager: lågdensitetspolyeten, aluminium, lågdensitetspolyeten och papper.


Förpackningsstorlek: Kartonger med 20 eller 30 dospåsar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

All oanvänd lösning måste kasseras inom 6 timmar.


7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Norgine BV

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam

Nederländerna

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25950

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2008-11-14

Förnyat godkännande: 2013-08-20

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-04-16

Hitta direkt i texten
Av