Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluorouracil Accord

Accord Healthcare AB

Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
(klar, färglös lösning)

Pyrimidinanaloger

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC02
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Fluorouracil 50 mg/ml

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Fluorouracil är ett cytotoxika. Fluorouracil är potentiellt karcinogent och teratogent, samt irriterande och kan orsaka gastrointestinala besvär.


Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori D.
För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering

Fluorouracil är irriterande, kontakt med hud och slemhinnor ska undvikas.


Vid all hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt" följas.

Cytostatika ska alltid beredas i säkerhetsbänk eller med slutet system för att skydda personal och omgivning för exponering.


Den personal som utför dessa uppgifter skall vara adekvat skyddade med särskilda skyddskläder, två par handskar och skyddsglasögon. Ett par handskar skall vara av latex och ett par av PVC (latex ska bäras under PVC) för att täcka skillnaderna i permeabilitet av de olika antineoplastika. Sprutor och tillbehör med luerlås skall alltid användas; både vid beredningen av cytotoxiska produkter och vid administreringen.

Gravid personal avråds från att hantera kemoterapeutiska medel.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker och AFS2005:5 ”Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt”).

Vid kontakt med hud eller ögon: Skölj med rikligt med vatten eller vanlig saltlösning. Hydrokortisonkräm 1 % kan användas för att behandla den övergående svedan på huden. Läkare bör alltid kontaktas om medlet kommer in i ögonen eller om det inhaleras eller sväljs.

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Tvätta noggrant med tvål och vatten och ta av kontaminerade kläder.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj med rikligt med vatten och kontakta läkare.

  • Inandning: 

    Kontakta läkare.


VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2019-11-20