FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Laxido Apelsin

POA Pharma

Pulver till oral lösning
(Vitt pulver. Apelsinsmak)

Osmotiskt aktiva medel

ATC-kod: A06AD65
Läkemedel från POA Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-28

Indikationer

För behandling av kronisk förstoppning. Laxido Apelsin är även verksamt när det gäller att lösa fekal impaktion, definierad som refraktär förstoppning med ansamling av fekalier i rektum och/eller kolon.

Laxido Apelsin är avsett för vuxna, ungdomar och äldre.

Kontraindikationer

Laxido Apelsin är kontraindicerat vid tarmobstruktion eller perforation orsakad av funktionell eller strukturell störning i tarmväggen, ileus och till patienter med svåra inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen (t ex ulcerös kolit, Crohns sjukdom och toxisk megakolon).

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne (se Innehåll).

Dosering

Laxido Apelsin är avsett för oral användning.

Kronisk förstoppning: En behandlingskur för kronisk förstoppning med Laxido Apelsin överstiger normalt inte 2 veckor, även om detta kan upprepas vid behov. I likhet med alla laxermedel rekommenderas vanligtvis inte långvarig användning. Längre användning kan vara nödvändig i vården av patienter med svår kronisk eller resistent förstoppning, sekundärt till multipel skleros eller Parkinsons sjukdom, eller inducerad av regelbunden användning av förstoppande läkemedel, särskilt opioider och antimuskarinpreparat.

Vuxna, ungdomar och äldre: 1–3 dospåsar dagligen i avdelade doser, enligt individuell respons. För längre användning kan dosen minskas till 1 eller 2 dospåsar dagligen.

Barn under 12 år: Rekommenderas ej.

Fekal impaktion: En behandlingskur för fekal impaktion med Laxido Apelsin överstiger normalt inte 3 dagar.

Vuxna, ungdomar och äldre: 8 dospåsar dagligen, av vilka alla ska konsumeras inom en 6-timmarsperiod.

Barn under 12 år: Rekommenderas ej.

Patienter med nedsatt kardiovaskulär funktion: För behandling av fekal impaktion ska dosen delas upp så att högst 2 dospåsar intas per timme.

Patienter med njurinsufficiens: Det behövs ingen dosförändring för behandling av förstoppning eller fekal impaktion.

Administreringssätt: Innehållet i varje dospåse ska lösas upp i 125 ml vatten. För användning vid fekal impaktion kan innehållet i 8 dospåsar lösas upp i 1 liter vatten.

Varningar och försiktighet

Vätskeinnehållet i Laxido Apelsin, efter att det lösts upp i vatten, ersätter inte ordinarie vätskeintag. Ett tillräckligt vätskeintag måste upprätthållas.


Diagnosen fekal impaktion bör bekräftas med lämplig fysisk eller radiologisk undersökning av rektum och buk.


Lindriga biverkningar är möjliga så som anges i avsnittet Biverkningar. Om patienter utvecklar symtom som indikerar rubbningar i vätske-/elektrolytbalans (t.ex. ödem, andfåddhet, ökande trötthet, uttorkning, hjärtsvikt) bör behandling med Laxido Apelsin avbrytas omedelbart, elektrolyter mätas och eventuell avvikelse bör behandlas på relevant sätt.


Absorptionen av andra läkemedel kan övergående reduceras på grund av att Laxido Apelsin inducerar en snabbare gastrointestinal passagetid (se Interaktioner).


Detta läkemedel innehåller 187 mg natrium per dospåse, motsvarande ungefär 9 % av WHO:s högsta rekommenderat dagligt intag av 2 g natrium för vuxna.


När läkemedlet används för att behandla kronisk förstoppning motsvarar den maximala dagliga dosen av denna produkt ungefär 28 % av WHO:s högsta rekommenderade dagliga intag av natrium.


Laxido Apelsin anses innehålla en hög halt av natrium. Det är särskilt viktigt att beakta för personer som ordinerats en saltfattig kost.

Interaktioner

Makrogol 3350 ökar lösligheten hos läkemedel som är lösliga i alkohol och huvudsakligen olösliga i vatten. Det är en teoretisk möjlighet att absorption av andra läkemedel skulle kunna reduceras övergående under användning av Laxido Apelsin (se Varningar och försiktighet). Det har förekommit enstaka rapporter om minskad effekt av vissa samtidigt administrerade läkemedel, t.ex. antiepileptika. Därför bör man undvika att ta andra orala läkemedel under en timme före och en timme efter det att man tar Laxido Apelsin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns begränsad mängd data från användningen av Laxido Apelsin i gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter).Inga kliniska effekter förväntas under graviditet eftersom systemexponering av makrogol 3350 är försumbar.

Laxido Apelsin kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom systemexponering hos den ammande kvinnan av makrogol 3350 är försumbar.

Laxido Apelsin kan användas under amning.

Fertilitet

Data saknas för effekten av Laxido Apelsin på fertiliteten hos människa. Ingen effekt på fertilitet sågs i studier på han- och honråttor (se Prekliniska uppgifter).

Trafik


Laxido Apelsin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Reaktioner som är relaterade till mag-tarmkanalen uppkommer oftast.

Dessa reaktioner kan uppkomma som en följd av utvidgningen av innehållet i mag-tarmkanalen och en ökad motilitet på grund av de farmakologiska effekterna av Laxido Apelsin. Lindrig diarré svarar vanligtvis på dosreduktion.

Frekvensen av biverkningar är okänd eftersom den inte kan beräknas från tillgängliga data.


Organsystem

Biverkning

Immunsystemet

Allergiska reaktioner, däribland anafylaxi, angioödem, dyspné, utslag, nässelfeber och klåda

Hud och subkutan vävnad

Erytem

Metabolism och nutrition

Elektrolytstörningar, särskilt hyperkalemi och hypokalemi

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré, kräkningar, illamående, dyspepsi, utspänd buk, magkurr, flatulens och anorektalt obehag

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Perifera ödem


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Svår utspändhet eller smärta i buken kan behandlas med nasogastrisk aspiration. Kräkning eller diarré kan inducera omfattande vätskeförlust, vilket kan leda till elektrolytstörningar som bör behandlas på lämpligt sätt.

Farmakodynamik

Makrogol 3350 inducerar en laxerande effekt via dess osmotiska verkan i tarmen. Denna produkt innehåller även elektrolyter för att garantera att det inte sker någon total ökning eller förlust av vatten, kalium eller natrium.

Kliniska studier där man använde de angivna aktiva innehållsämnena för behandling av kronisk förstoppning har visat att dosen som krävs för att producera normalt formad avföring tenderar att minska över tid. För de flesta patienter är underhållsdosen 1 eller 2 dospåsar per dag (justeras enligt individuell respons).

Jämförande studier av fekal impaktion med användning av aktiva kontroller (t ex lavemang) har inte utförts. Resultat från en icke-jämförande studie har dock i en population på 27 vuxna patienter visat att den angivna kombinationen av aktiva innehållsämnen upplöste fekal impaktion hos 12/27 (44%) patienter efter 1 dags behandling, vilket ökade till 23/27 (85%) efter 2 dagars behandling, och 24/27 (89%) tillfrisknade efter 3 dagar.

Farmakokinetik

Makrogol 3350 absorberas praktiskt taget inte alls från mag-tarmkanalen utan utsöndras oförändrat i faeces. Makrogol 3350 som tas upp systemiskt utsöndras i urinen.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska studier ger evidens för att makrogol 3350 saknar signifikant systemisk toxicitetspotential, baserat på gängse studier av farmakologi, allmäntoxicitet och gentoxicitet.


Inga direkta embryotoxiska eller teratogena effekter sågs hos råtta ens vid nivåer toxiska för modern vilket innebär nivåer 66 gånger högre än den maximalt rekommenderade dosen i människa för kronisk förstoppning och 25 gånger för fekalom. Indirekta embryofetala effekter, inklusive minskning av viktreduktion av foster och placenta, minskad fosterviabilitet, ökad hyperflexion av extremitet och tass samt aborter, har noterats hos kanin vid doser toxiska för modern vilket innebär 3,3 gånger den maximalt rekommenderade dosen i människa för benhandling av kronisk förstoppning och 1,3 gånger för fekalom. Kaniner är en djurart känslig för effekterna av substanser verksamma i magtarmkanalen och studierna har genomförts under överdrivna förhållanden med administrering av höga doser vilka inte är kliniskt relevanta. Fynden kan ha varit en konsekvens av en indirekt effekt av makrogol 3350 kopplad till att modern var i dåligt skick orsakat av ett överdrivet farmakodynamiskt svar hos kaninen. Det fanns inga tecken på någon teratogen effekt.


Långtidsstudier på djur avseende toxicitet och karcinogenicitet har gjorts för makrogol 3350. Resultat från dessa samt övriga toxicitetsstudier där höga doser oralt administrerade högmolekylära makrogoler har använts visar att rekommenderade terapeutiska doser är säkra.

Innehåll

1 dospåse: Makrogol 3350 13,125 g, natriumklorid 350,7 mg, natriumvätekarbonat 178,5 mg, kaliumklorid 46,6 mg, acesulfamkalium (E950), apelsinsmakämne (naturliga smakämnen/preparat, maltodextrin, propylenglykol [E1520]).

Innehållet av elektrolytjoner per dospåse efter beredning i 125 ml vatten motsvarar: Natrium 65 mmol/l, klorid 53 mmol/l, vätekarbonat (bikarbonat) 17 mmol/l, kalium 5,4 mmol/l.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Färdigblandad lösning: 6 timmar. Förvaras övertäckt i kyl (2 °C till 8 °C).

Förpackningsinformation

Pulver till oral lösning Vitt pulver. Apelsinsmak
20 dospåsar dospåse, receptfri, 100:45, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 dospåsar dospåse, receptfri, 149:20, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 dospåsar dospåse, 235:-, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
8 dospåsar dospåse, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av