Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Pulver till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g
(Vitt till benvitt pulver)

Bredspektrumantibiotikum + betalaktamashämmare

Aktiva substanser:
ATC-kod: J01CR05
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi (Pulver till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Dispens beviljad 2020-05-27 för försäljning av Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi i utländsk förpackning avsedd för den tyska marknaden utan ommärkning. Utbytbara läkemedel: Piperacillin/Tazobactam Noridem, Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre, Piperacillin/Tazobactam Sandoz, Piperacillin/Tazobactam Stragen, Piperacillin/Tazobaktam Aurobindo Alternativ styrka: 2 g/0,25 g [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-06-01
Prognos för slutdatum: 2020-07-07
 • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN


Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller piperacillin (som natriumsalt) motsvarande 4 g och tazobaktam (som natriumsalt) motsvarande 0,5 g tazobaktam.


En injektionsflaska med pulver till infusionsvätska, lösning, innehåller 9,7 mmol (224 mg) natrium.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Pulver till infusionsvätska, lösning.
Vitt till benvitt pulver.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi är indicerat för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn över 2 års ålder (se avsnitt 4.2 och 5.1):


Vuxna och ungdomar

 • Svår pneumoni inklusive sjukhusförvärvad och ventilatorassocierad pneumoni

 • Komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit)

 • Komplicerade intraabdominella infektioner

 • Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (inklusive fotinfektioner hos diabetiker)

Behandling av patienter med bakteremi som förekommer i samband med, eller misstänks ha samband med, någon av ovanstående infektioner.


Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi kan användas vid behandling av neutropena patienter med feber som misstänks bero på en bakterieinfektion.


Barn i åldrarna 2 till 12 år

 • Komplicerade intraabdominella infektioner

Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi kan användas vid behandling av neutropena barn med feber som misstänks bero på en bakterieinfektion.


Officiella riktlinjer för användning av antibakteriella medel ska beaktas.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering


Dosen och frekvensen för Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi beror på infektionens svårighetsgrad och lokalisering samt förväntade patogener.


Vuxna och ungdomar


Infektioner
Vanlig dos är 4 g piperacillin/0,5 g tazobaktam givet var 8:e timme.


För nosokomial pneumoni och bakterieinfektioner hos neutropena patienter är den rekommenderade dosen 4 g piperacillin/0,5 g tazobaktam administrerat var 6:e timme. Denna regim kan även användas för att behandla patienter med andra indicerade infektioner när dessa är särskilt svåra.


I nedanstående tabell sammanfattas behandlingsfrekvens och rekommenderad dos för vuxna och ungdomar per indikation eller tillstånd:


Behandlingsfrekvens

Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi 4 g / 0,5 g

Var 6:e timme

Svår pneumoni

Neutropena vuxna med feber som misstänks bero på en bakterieinfektion

Var 8:e timme

Komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit)

Komplicerade intraabdominella infektioner

Hud- och mjukdelsinfektioner (inklusive diabetesfotinfektioner)


Patienter med nedsatt njurfunktion

Den intravenösa dosen ska justeras efter graden av faktisk njurfunktionsnedsättning enligt följande (varje patient måste övervakas noga avseende tecken på toxicitet mot ämnet; läkemedelsdos och intervall ska justeras därefter):


Kreatininclearance

(ml/min)

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

(rekommenderad dos)

>40

Ingen dosjustering behövs

20-40

Föreslagen maxdos: 4 g / 0,5 g var 8e timme

<20

Föreslagen maxdos: 4 g / 0,5 g var 12e timme


För patienter på hemodialys ska ytterligare en dos piperacillin/tazobaktam 2 g/0,25 g administreras efter varje dialystillfälle eftersom hemodialys avlägsnar 30-50% av piperacillinet på 4 timmar.


Patienter med nedsatt leverfunktion
Ingen dosjustering behövs (se avsnitt 5.2).


Äldre patienter
Ingen dosjustering behövs för äldre med normal njurfunktion eller kreatininclearancevärden över 40 ml/min.


Pediatrisk population (2-12 års ålder)


Infektion


I nedanstående tabell sammanfattas behandlingsfrekvens och dos per kroppsvikt för barn som är 2-12 år per indikation eller tillstånd:


Dos per vikt och behandlingsfrekvens

Indikation/tillstånd

80 mg piperacillin/10 mg tazobaktam per kg kroppsvikt/var 6:e timme

Neutropena barn med feber som misstänks bero på bakterieinfektioner*

100 mg piperacillin/12,5 mg tazobaktam per kg kroppsvikt/var 8:e timme

Komplicerade intraabdominella infektioner*

* Får inte överskrida maximum 4 g/0,5 g per dos under 30 minuter.


Nedsatt njurfunktion
Den intravenösa dosen ska justeras efter graden av faktisk njurfunktionsnedsättning enligt följande (varje patient måste övervakas noga avseende tecken på toxicitet mot ämnet; läkemedelsdos och intervall ska justeras därefter):


Kreatininclearance

(ml/min)

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

(rekommenderad dos)

>50

Ingen dosjustering behövs

≤50

70 mg piperacillin/8,75 mg tazobaktam/kg var 8: timme


För barn på hemodialys ska ytterligare en dos om 40 mg piperacillin/5 mg tazobaktam/kg administreras efter varje dialystillfälle.


Barn under 2 års ålder

Säkerheten och effekten för Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi hos barn i åldern 0-2 år har inte fastställts.

Inga data från kontrollerade kliniska studier finns tillgängliga.


Behandlingslängd
Den vanliga behandlingslängden för de flesta indikationer ligger inom intervallet 5-14 dagar. Behandlingslängden ska dock anpassas efter infektionens svårighetsgrad, patogen(er) och patientens kliniska och bakteriologiska förlopp.


Administreringssätt
Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi 4 g/ 0,5 g administreras med intravenös infusion (i 30 minuter).


Anvisningar om beredning/spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna, något annat penicillin-antibakteriellt medel eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Akut allvarlig allergisk reaktion mot någon annan beta-laktamaktiv substans (t ex cefalosporin, monobaktam eller karbapenem) i anamnesen.

4.4 Varningar och försiktighet


Valet av piperacillin/tazobaktam för behandlingen av en enskild patient ska innefatta en bedömning av hur lämpligt det är att använda ett semisyntetiskt bredspektrumpenicillin baserat på sådana faktorer som infektionens allvarlighetsgrad och prevalensen för resistens mot andra lämpliga antibakteriella medel.


Innan behandling inleds med piperacillin/tazobaktam ska noggrann förfrågan göras om tidigare överkänslighetsreaktioner mot penicilliner, andra beta-laktampreparat (t ex cefalosporin, monobaktam eller karbapenem) och andra allergener. Svåra och ibland dödliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska/anafylaktoida [inklusive chock]) har rapporterats hos patienter som erhållit behandling med penicilliner, bland annat piperacillin/tazobaktam. Det är mera sannolikt att dessa reaktioner inträffar hos personer med tidigare känslighet mot flera allergener. Svåra överkänslighetsreaktioner kräver utsättning av antibiotikumet och kan kräva administrering av epinefrin och andra akutåtgärder.


Piperacillin/tazobaktam kan orsaka allvarliga hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, och akut generaliserad exantematös pustulos  (se avsnitt 4.8). Om patienten utvecklar hudutslag bör de övervakas noga och behandlingen med piperacillin/tazobaktam avbrytas om hudförändringarna förvärras.


Antibiotikainducerad pseudomembranös kolit kan manifesteras genom svår ihållande diarré som kan vara livshotande. Symtom på pseudomembranös kolit kan debutera under eller efter antibakteriell behandling. I dessa fall ska piperacillin/tazobaktam sättas ut.


Behandling med piperacillin/tazobaktam kan leda till utveckling av resistenta organismer som kan orsaka superinfektioner.


Blödningsmanifestationer har förekommit hos vissa patienter som erhållit beta-laktamantibiotika. Dessa reaktioner har ibland satts i samband med avvikande resultat vid koagulationstester, t ex koagulationstid, trombocytaggregation och protrombintid, och det är mera sannolikt att de förekommer hos patienter med njurinsufficiens. Om blödningsmanifestationer förekommer ska antibiotikumet sättas ut och lämplig behandling ges.


Leukopeni och neutropeni kan förekomma, i synnerhet vid långvarig behandling. Regelbunden bedömning av hematopoesfunktionen ska därför göras.


Liksom vid behandling med andra penicilliner kan neurologiska komplikationer i form av kramper förekomma när höga doser administreras, i synnerhet hos patienter med nedsatt njurfunktion.


Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi 4 g/ 0,5 g innehåller 9,7 mmol (224 mg) natrium per injektionsflaska med pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning. Detta skall tas i beaktande vid behandling av patienter som följer en diet med lågt natriumintag.


Hypokalemi kan förekomma hos patienter med låga kaliumreserver eller patienter som samtidigt erhåller läkemedel som kan sänka kaliumnivåerna. Regelbundna elektrolytbestämningar kan vara tillrådligt hos sådana patienter.


Nedsatt njurfunktion

På grund av att dess potentiella njurtoxicitet (se avsnitt 4.8), bör piperacillin/tazobaktam användas med försiktighet hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hemodialyspatienter. Intravenös dosering och administreringsintervall bör anpassas till graden av nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2). I en sekundär analys, med data från en stor randomiserad multicenterstudie, där glomerulär filtrationshastighet (GFR) undersöktes efter administrering av vanligt förkommande antibiotika hos kritiskt sjuka patienter, var användning av piperacillin/tazobaktam associerad med en lägre frekvens av förbättrad reversibel GFR jämfört med andra antibiotika. Slutsatsen av denna sekundära analys var att piperacillin/tazobaktam orsakade förlängd renal återhämtning hos dessa patienter.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Icke-depolariserande muskelrelaxerande medel
Vid samtidig användning av piperacillin och vekuron har piperacillin misstänkts kunna förlänga den neuromuskulära blockad som orsakas av vekuron. På grund av likartade verkningsmekanismer förväntas att den neuromuskulära blockad som produceras av icke-depolariserande muskelrelaxerande medel kan förlängas i närvaro av piperacillin.


Orala antikoagulantia
Vid samtidig administrering av heparin, orala antikoagulantia och andra substanser som kan påverka blodets koagulationssystem inklusive trombocytfunktionen, bör lämpliga koagulationstester utföras oftare och kontrolleras regelbundet.


Metotrexat
Piperacillin kan minska utsöndringen av metotrexat. Serumnivåer av metotrexat bör därför kontrolleras hos patienterna för att undvika toxicitet mot substansen.


Probenecid
Liksom med andra penicilliner ger samtidig administrering av probenecid och piperacillin/tazobaktam en längre halveringstid och lägre njurclearance både för piperacillin och tazobaktam. De maximala koncentrationerna i plasma påverkas inte för någon av substanserna.


Aminoglykosider
Piperacillin, antingen som monoterapi eller tillsammans med tazobaktam, ändrade inte signifikant farmakokinetiken för tobramycin hos patienter med normal njurfunktion och med lindrig eller måttlig njurinsufficiens. Farmakokinetiken för piperacillin, tazobaktam och M1-metaboliten ändrades inte heller signifikant genom administrering av tobramycin.


Inaktiveringen av tobramycin och gentamicin med piperacillin har påvisats hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion.


För information som är relaterad till administreringen av piperacillin/tazobaktam tillsammans med aminoglykosider, se avsnitt 6.2.


Vankomycin
Inga farmakokinetiska interaktioner har observerats mellan piperacillin/tazobaktam och vankomycin. Emellertid har ett begränsat antal retrospektiva studier upptäckt en ökad incidens av akut njursvikt hos patienter som samtidigt fick piperacillin/tazobaktam och vankomycin jämfört med bara vankomycin.


Effekter på laboratorietester
Icke-enzymatiska metoder för mätning av glukos i urin kan leda till falskt positiva resultat liksom med andra penicilliner. Därför krävs enzymatisk mätning av glukos i urin vid behandling med piperacillin/tazobaktam.


Ett antal kemiska mätmetoder för protein i urin kan leda till falskt positiva resultat. Proteinmätning med sticka påverkas inte.


Direkt Coombs test kan vara positivt.


Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA-tester kan leda till falskt positiva resultat för patienter som erhåller piperacillin/tazobaktam. Polysackarider och polyfuranoser som inte härrör från Aspergillus har rapporterats korsreagera med Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA-test.


Positiva testresultat för de analyser som anges ovan hos patienter som erhåller piperacillin/tazobaktam ska bekräftas med andra diagnostiska metoder.

4.6 Graviditet och amning

Graviditet
Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av piperacillin/tazobaktam till gravida kvinnor.


Djurstudier har visat utvecklingstoxikologiska effekter men inga tecken på teratogenicitet vid doser som är toxiska för modern (se avsnitt 5.3).


Piperacillin och tazobaktam passerar placenta. Piperacillin/tazobaktam ska användas under graviditet endast då det är tydligt indicerat, dvs. endast om den förväntade nyttan uppväger de möjliga riskerna för den gravida kvinnan och fostret.


Amning
Piperacillin utsöndras i låga koncentrationer i bröstmjölk. Koncentrationerna av tazobaktam i bröstmjölk har inte studerats. Kvinnor som ammar ska behandlas endast om den förväntade nyttan uppväger de möjliga riskerna för kvinnan och barnet.


Fertilitet
En fertilitetsstudie på råttor visade ingen effekt på fertilitet och parning efter intraperitoneal administrering av tazobaktam eller kombinationen piperacillin/tazobaktam (se avsnitt 5.3).

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

4.8 Biverkningar

Den vanligast rapporterade biverkningen (förekommer hos 1 patient av 10) är diarré.


Bland de allvarligaste biverkningarna är pseudomembranös kolit och toxisk epidermal nekrolys som förekommer hos 1 till 10 patienter av 10 000. Frekvenserna för pancytopeni, anafylaktisk chock och Stevens-Johnson syndrom kan inte beräknas från tillgängliga uppgifter.


I nedanstående tabell redovisas biverkningar per organsystem och MedDRA-terminologi. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Organ-
system
klass

Mycket vanliga

≥1/10

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre vanliga

≥1/1000, <1/100

Sällsynta

≥1/10 000, <1/1000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer


candida-infektion*


Pseudomem-branös kolit


Blodet och lymf-
systemet


trombocytopeni, anemi*

leukopeni

agranulocytos

pancytopeni*, neutropeni, hemolytisk anemi*, eosinofili*, trombocytos*

Immun-
systemet

anafylaktisk reaktion*, anafylaktisk chock*, överkänslighet*

Metabolism och nutritionhypokalemi,Psykiska störningar


sömnlöshet
Centrala och perifera nervsystemet


huvudvärk
Blodkärlhypotoni, tromboflebit, flebit, blodvallningAndningsvägar, bröstkorg och mediastinum
näsblod

eosinofil pneumoni

Magtarmkanalen

diarré

buksmärta, kräkning, illamående, förstoppning, dyspepsi


stomatit


Lever och gallvägar

hepatit*, gulsot

Hud och subkutan vävnad


utslag, klåda

erythema multiforme*, urtikaria, makulopapulösa utslag*

toxisk epidermal nekrolys*

bullös dermatit, Stevens-Johnsons syndrom*,

exfoliativ dermatit, läkemedels-reaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)*,

akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP)*, bullös dermatit, purpura

Muskuloskeletala systemet och bindvävartralgi, myalgiNjurar och urinvägar

njursvikt, tubulointerstitiell nefrit

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-
stället


feber,

reaktion vid injektionsstället

frossaUndersökningar


förhöjt alaninamino-transferas, förhöjt aspartat-amino-transferas, sänkt totalt blodprotein, sänkt blodalbumin, positivt direkt Coombs test, förhöjt blod-kreatinin, förhöjt alkalin-fosfatas i blodet

förhöjt blodurea, aktiverad partiell tromboplastintid

sänkt blodglukos, förhöjt blodbilirubin, förlängd protrombintid


förlängd blödningstid, förhöjt gammaglutamyl-transferas i blodet

* biverkningar identifierade efter marknadsföring

Behandling med piperacillin har satts i samband med en ökad incidens av feber och utslag hos patienter med cystisk fibros.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Symtom
Det har förekommit rapporter efter lansering om överdosering av piperacillin/tazobaktam. Merparten av de upplevda biverkningarna, inklusive illamående, kräkningar och diarré, har även har rapporterats vid den vanliga rekommenderade dosen. Patienten kan drabbas av neuromuskulär retbarhet eller kramper om högre doser än de rekommenderade ges intravenöst (i synnerhet vid njursvikt).


Behandling
Vid en överdos skall behandlingen med piperacillin/tazobaktam avbrytas. Någon specifik antidot är inte känd.

Behandlingen ska vara understödjande och symptomatisk enligt patientens kliniska bild.

Höga koncentrationer av antingen piperacillin eller tazobaktam kan minskas med hjälp av hemodialys (avsnitt 4.4).

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Kombinationer av penicilliner, inklusive kombinationer med beta-laktamashämmare; ATC-kod: J01CR05.


Verkningsmekanism:
Piperacillin, ett semisyntetiskt bredspektrumpenicillin, verkar bakteriedödande genom att hämma både septum och cellväggssyntes.
Tazobaktam, en beta-laktam som strukturellt liknar penicilliner, är en hämmare av många beta-laktamaser som vanligtvis orsakar resistens mot penicilliner och cefalosporiner, men det hämmar inte AmpC-enzymer eller metallo-beta-laktamaser. Tazobaktam utökar piperacillinets antibakteriella spektrum så att det även omfattar många beta-lakamasproducerande bakterier som uppvisar en resistens mot piperacillin ensamt.


Farmakokinetisk/farmakodynamiskt förhållande
Tiden över minimal hämmande koncentration (T>MIC) anses vara den främsta farmakodynamiska avgörande faktorn för piperacillinets effekt.


Resistensmekanism
De två huvudsakliga resistensmekanismerna för piperacillin/tazobaktam är:


 • Inaktivering av piperacillinkomponenten av de beta-laktamaser som inte hämmas av tazobaktam: beta-laktamaser i molekylklass B, C och D. Dessutom ger tazobaktam inte skydd mot beta-laktamaser med utökat spektrum (ESBL) i enzymgrupperna molekylklass A och D.

 • Förändring av penicillinbindande proteiner (PBP) som resulterar i minskning av piperacillinets affinitet för det molekylära målet i bakterierna.


Dessutom kan förändringar i bakteriemembranets permeabilitet samt effluxpumpsmekanismer orsaka eller bidra till bakteriell resistens mot piperacillin/tazobaktam, i synnerhet hos gramnegativa bakterier.


Brytpunkter:


EUCAST kliniska MIC-brytpunkter för piperacillin/tazobaktam (2009-12-02, v 1). För känslighetstest är koncentrationen tazobaktam konstant vid 4 mg/l

Patogen

Speciesrelaterade brytpunkter (S≤/R>)

Enterobacteriaceae

8/16 

Pseudomonas

16/16 

Gramnegativa och grampositiva anaerober

8/16 

Icke artrelaterade brytpunkter

4/16 

Känsligheten för streptococci kommer från känsligheten för penicillin.

Känsligheten för staphylococci kommer från känsligheten för oxacillin.


Känslighet
Prevalensen för förvärvad resistens kan variera geografiskt och med tiden för valda arter och lokal information om resistens är önskvärd, speciellt vid behandling av svåra infektioner. Om nödvändigt ska expert konsulteras när den lokala prevalensen för resistens är sådan att nyttan med medlet mot åtminstone vissa typer av infektioner är ifrågasatt.


Grupper av relevanta arter enligt känslighet för piperacillin/tazobaktam

VANLIGTVIS KÄNSLIGA SPECIES

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus, meticillinkänslig£

Staphylococcus-arter, koagulasnegativ, meticillinkänslig

Streptococcus pyogenes

Grupp B-streptokocker

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Citrobacter koseri

Haemophilus influenza

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis

Anaeroba grampositiva mikroorganismer

Clostridium-arter

Eubacterium-arter

Peptostreptococcus-arter

Anaeroba gramnegativa mikroorganismer

Bacteroides fragilis-gruppen

Fusobacterium-arter

Porphyromonas-arter

Prevotella-arter

ARTER FÖR VILKA FÖRVÄRVAD RESISTENS KAN VARA ETT PROBLEM

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Enterococcus faecium$,+

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus viridans-grupp

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Acinetobacter baumannii$

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter-arter

Escherichia coli

Klebsiella pneumonia

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia ssp.

Pseudomonas aeruginosa

Serratia-arter

NATURLIGT RESISTENTA ARTER

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Corynebacterium jeikeium

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Legionella-arter

Stenotrophomonas maltophilia+,$

Övriga mikroorganismer

Chlamydophilia pneumonia

Mycoplasma pneumonia

$ Arter som visar naturlig intermediär känslighet.

+ Arter för vilka höga resistenstal (mer än 50 %) har observerats i ett eller flera områden/länder/regioner inom EU.

£ Alla meticillinresistenta stafylokocker är resistenta mot piperacillin/tazobaktam

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Maximal koncentration av piperacillin och tazobaktam efter 4 g/0,5 g som administreras under 30 minuter genom intravenös infusion är 298 μg/ml respektive 34 μg/ml.


Distribution
Både piperacillin och tazobaktam är till omkring 30 % bundet till plasmaproteiner. Proteinbindningen påverkas inte vare sig för piperacillin eller tazobaktam av förekomsten av den andra föreningen. Proteinbindningen av tazobaktams metabolit är försumbar.


Piperacillin/tazobaktam distribueras i stor utsträckning i vävnader och kroppsvätskor inklusive tarmslemhinna, gallblåsa, lunga, galla och skelett. Genomsnittliga vävnadskoncentrationer är i allmänhet 50 till 100 % av koncentrationerna i plasma. Distributionen till cerebrospinalvätska är låg hos patienter med icke inflammerade meninger liksom för andra penicilliner.


Biotransformation
Piperacillin metaboliseras till en obetydligt mikrobiologiskt aktiv desetylmetabolit. Tazobaktam metaboliseras till en enda metabolit som har visats vara mikrobiologiskt inaktiv.


Eliminering
Piperacillin och tazobaktam elimineras via njuren genom glomerulär filtration och tubulär sekretion.


Piperacillin utsöndras snabbt som oförändrad substans och 68 % av den tillförda dosen återfinns i urinen. Tazobaktam och dess metabolit elimineras primärt genom utsöndring via njurarna, varvid 80 % av den tillförda dosen återfinns som oförändrad substans och återstoden som den enda metaboliten. Piperacillin, tazobaktam och desetylpiperacillin utsöndras även via gallan.


Efter enkeldos eller upprepad dosering av piperacillin/tazobaktam till friska försökspersoner varierade halveringstiden i plasma för piperacillin och tazobaktam mellan 0,7 och 1,2 timmar och den påverkades inte av dos eller infusionstid. Elimineringshalveringstiden för både piperacillin och tazobaktam ökar med minskande njurclearance.


Det föreligger inga signifikanta förändringar i farmakokinetiken för piperacillin på grund av tazobaktam. Piperacillin verkar reducera clearance av tazobaktam något.


Särskilda populationer
Halveringstiden för piperacillin och för tazobaktam ökar med omkring 25 % respektive 18 % hos patienter med levercirros jämfört med friska försökspersoner.


Halveringstiden för piperacillin och tazobaktam ökar med minskande kreatininclearance. Ökningen av halveringstid är tvåfaldig för piperacillin och fyrfaldig för tazobaktam vid kreatininclearance under 20 ml/min jämfört med patienter med normal njurfunktion.


Hemodialys avlägsnar 30 % till 50 % av piperacillin-/tazobaktamdosen och ytterligare 5 % av tazobaktamdosen försvinner i form av tazobaktams metabolit. Peritonealdialys avlägsnar omkring 6 % av piperacillindosen och 21 % av tazobaktamdosen och ytterligare upp till 18 % av tazobaktamdosen försvinner i form av tazobaktams metabolit.


Pediatrisk population
I en populationsfarmakokinetisk analys var beräknad clearance för 9 månader gamla till 12 år gamla patienter jämförbar med clearance för vuxna med ett populationsmedelvärde (SE) på 5,64 (0,34) ml/min/kg. Beräknad clearance för piperacillin är 80 % av detta värde för pediatriska patienter i åldrarna 2–9 månader. Populationsmedelvärdet (SE) för distributionsvolymen för piperacillin är 0,243 (0,011) l/kg och är oberoende av ålder.


Äldre patienter
Den genomsnittliga halveringstiden för piperacillin och tazobaktam var 32 % respektive 55 % längre hos äldre jämfört med yngre försökspersoner. Denna skillnad kan bero på åldersrelaterade förändringar av kreatininclearance.


Etniskt ursprung
Ingen skillnad i farmakokinetiken för piperacillin eller tazobaktam observerades mellan asiatiska (n=9) och kaukasiska (n=9) friska frivilliga personer som erhöll enstaka doser på 4 g/0,5 g.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska studier avseende allmäntoxicitet och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för människa. Karcinogenicitetsstudier har inte utförts med piperacillin/tazobaktam.


En fertilitets- och generell reproduktionsstudie på råttor med användning av intraperitoneal administrering av tazobaktam eller kombinationen piperacillin/tazobaktam rapporterade mindre kullar och ett ökat antal foster med försenad benbildning och revbensvariationer, åtföljd av toxicitet hos modern. Fertiliteten i F1-generationen och fosterutvecklingen i F2-generationen var inte försämrad.


Teratogenicitetsstudier med användning av intravenös administrering av tazobaktam eller kombinationen piperacillin/tazobaktam på mus och råtta ledde till smärre reduktioner av råttfostrens vikt vid doser som var toxiska för modern men inga teratogena effekter påvisades.


Peri-/postnatal utveckling var försämrad (lägre vikt hos avkomman, ökat antal dödfödslar, högre dödlighet hos avkomman) samtidigt med toxicitet hos modern efter intraperitoneal administrering av tazobaktam eller kombinationen piperacillin/tazobaktam till råtta.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Inga.

6.2 Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.


När Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi används samtidigt med andra antibiotika (t ex aminoglykosider) måste substanserna administreras var för sig. Om beta-laktamantibiotika blandas med en aminoglykosid in vitro kan det leda till väsentlig inaktivering av aminoglykosiden.


Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi ska inte blandas med andra substanser i en spruta eller infusionsflaska eftersom kompatibilitet inte har fastställts.


På grund av kemisk instabilitet ska Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi inte användas i lösningar som enbart innehåller natriumbikarbonat.


Ringer laktatlösning (Hartmanns lösning) är inte kompatibel med Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi.


Piperacillin/Tazobaktam Fresenius Kabi ska inte sättas till blodprodukter eller albuminhydrolysat.

6.3 Hållbarhet

Sterilt pulver till infusionsvätska i obruten förpackning: 3 år.


Rekonstituerat/spätt Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi: Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats under 24 timmar i 2-8 ºC.


Ur mikrobiologisk synpunkt bör den beredda och spädda produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider för den bruksfärdiga lösningen och förhållanden för bruksfärdig produkt före användning och dessa bör normalt inte överstiga 12 timmar vid 2–8°C, såvida inte beredning/spädning har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Oöppnade injektionsflaskor: Förvaras vid högst 25 ºC.
Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen.
Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning/spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g:
Injektionsflaska 50 ml av ofärgat glas (typ II) försluten med en klorbutylgummipropp
Förpackningsstorlekar: 1, 5 och 10 injektionsflaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Beredning och spädning ska ske under aseptiska förhållanden.
Lösningen ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Lösningen ska användas endast om lösningen är klar och fri från partiklar.


Intravenös användning
Bered varje injektionsflaska med den volym spädningsmedel som anges i nedanstående tabell. Använd ett av de kompatibla lösningsmedlen för beredning. Snurra tills pulvret är upplöst. Om flaskan snurras konstant är pulvret vanligtvis upplöst inom 5 till 10 minuter (uppgifter om hantering finns nedan).


Injektionsflaskans innehåll

Volym lösningsmedel* som ska tillsättas injektionsflaskan

4 g/0,5 g (4 g piperacillin och 0,5 g tazobaktam)

20 ml


* Kompatibla lösningsmedel för beredning:

 • 0,9 % (9 mg/ml) natriumklorid injektionsvätska, lösning

 • Sterilt vatten för injektionsvätskor(1)

(1) Maximal rekommenderad volym sterilt vatten för injektionsvätskor per dos är 50 ml.


De beredda lösningarna ska dras upp från injektionsflaskan med spruta. Efter beredning enligt anvisningarna ger det innehåll i injektionsflaskan som dras upp i sprutan den angivna mängden piperacillin och tazobaktam.


De beredda lösningarna kan spädas ytterligare till önskad volym (t ex 50 ml till 150 ml) med ett av följande kompatibla lösningsmedel:

 • 0,9 % (9 mg/ml) natriumklorid injektionsvätska, lösning

 • Glukos 5 %

 • Dextran 6 % i 0,9 % natriumklorid


Se avsnitt 6.2 beträffande inkompatibiliteter.


Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.


Endast för engångsbruk. Kassera eventuell oanvänd lösning.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Fresenius Kabi AB
751 74 Uppsala

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25747

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2008-10-03

Förnyat godkännande: 2013-06-22

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2017-07-10.

Hitta direkt i texten
Av