Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Artiss

Baxter

Lösningar till vävnadslim
(Färglös eller svagt gul.)

Lokala hemostatika, kombinationer, vävnadsadhesion.

ATC-kod: B02BC30
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Baxter omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02-21.

Indikationer

ARTISS är avsett att användas som ett vävnadslim för vidhäftning/försegling av vävnad i plastik-, rekonstruktiv- och brännskadekirurgi, som ersättning eller komplement till suturer eller staplers (se avsnitt Farmakodynamik). ARTISS kan dessutom användas som komplement för hemostassubkutan vävnad.

Kontraindikationer

ARTISS är inte indicerat för ersättning av hudsuturer för att sluta operationssår. Enbart ARTISS är inte indicerat för behandling av stora och häftiga arteriella och venösa blödningar. ARTISS får aldrig appliceras intravaskulärt.

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

Dosering

Artiss är endast avsett för användning på sjukhus. Användningen av Artiss begränsas till erfarna kirurger som fått utbildning i användningen av Artiss.


Dosering

Mängden Artiss som appliceras och appliceringsfrekvensen ska alltid anpassas till patientens underliggande kliniska behov.

Dosen som appliceras styrs av variabler som typ av kirurgiskt ingrepp, områdets storlek och avsedd applikationsmetod och antalet appliceringar, men är inte begränsade till dessa.


Applicering av produkten måste anpassas till individen av den behandlande läkaren. Vid kliniska prövningar har individuella doser normalt legat i intervallet 0,2-12 ml. För vissa ingrepp (t.ex. tätning av stora brännskador) kan större mängder behövas.


Den första mängden av produkten som ska appliceras på utvald anatomisk plats eller ytområde ska vara tillräcklig för att helt täcka det avsedda appliceringsområdet. Appliceringen kan vid behov upprepas på små områden som inte tidigare har behandlats. Undvik dock att upprepa appliceringen av Artiss på ett redan polymeriserat Artiss-lager eftersom Artiss inte kommer fästa på ett polymeriserat lager.

Det rekommenderas att den inledande appliceringen täcker hela avsedda användningsområdet.


Som riktlinje för limning av ytor räcker en förpackning Artiss 2 ml (dvs. 1 ml proteinlösning till vävnadslim plus 1 ml trombinlösning) för att täcka en yta på minst 10 cm2.

Hudtransplantatet ska sättas fast på sårbädden direkt efter att Artiss har applicerats. Kirurgen har upp till 60 sekunder på sig att hantera och placera transplantatet innan polymerisering. Efter att transplantatet eller hudfliken har satts på plats, bibehåll den önskade positionen med ett lätt tryck under minst tre minuter för att försäkra att Artiss stelnar ordentligt och att transplantatet eller hudfliken fäster till den underliggande vävnaden.

Den nödvändiga mängden Artiss beror på storleken på ytan som ska täckas. De ungefärliga ytstorlekarna som täcks av varje förpackningsstorlek av Artiss genom sprayapplicering är:

Ungefärlig yta som kräver vävnadslimning

Nödvändig förpackningsstorlet av Artiss

100 cm2

2 ml

200 cm2

4 ml

500 cm2

10 ml

För att undvika att granulationsvävnad bildas i överskott och för att säkerställa gradvis absorption av det stelnade fibrinlimmet ska endast ett tunt lager av den blandade protein- och trombinlösningen appliceras.

Artiss har inte administrerats till personer >65 år i kliniska prövningar.


Pediatrisk population

Tillgänglig information finns i avsnitt Farmakodynamik men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.


Administreringssätt

För epilesionell (topikal) användning. Ska inte injiceras.

Endast för subkutant bruk. Artiss rekommenderas inte för laparoskopiskt bruk.

För att säkerställa optimal säker användning av Artiss ska det sprayas med en tryckregulator som kan ge ett tryck på högst 2,0 bar (28,5 psi).

Innan Artiss appliceras måste sårets ytområde torkas med standardteknik (t.ex. upprepad applicering av kompresser eller bomullspinnar, eller med hjälp av suganordningar).

Använd inte trycksatt luft eller gas till att torka ytområdet.

Artiss får endast sprayas på synliga ytområden.

Artiss ska endast rekonstitueras och administreras i enlighet med instruktionerna och tillsammans med de apparater som rekommenderas för denna produkt.

Angående applicering med spray, se avsnitt Varningar och försiktighet för specifika rekommendationer gällande nödvändigt tryck och avstånd från vävnaden för respektive kirurgiskt ingrepp, samt längd på applikatorspetsar.

Varningar och försiktighet

Endast för epilesionell användning. Applicera inte intravaskulärt.


Livshotande tromboemboliska komplikationer kan uppstå om preparatet appliceras intravaskulärt. Injektion av Artiss i mjukdelar medför risk för lokal vävnadsskada.

Försiktighet måste iakttas när fibrinlim appliceras med trycklsatt luft eller gas

  • All applicering med trycksatt luft eller gas är förknippat med en potentiell risk för luft- eller gasemboli, vävnadsskada eller att gas som har stängts in i kroppen orsakar tryck på omgivande vävnad. Dessa händelser kan vara livshotande eller dödliga.

  • Applicera Artiss som ett tunt lager. Alltför tjockt lager kan påverka produktens effektivitet och sårläkningsprocessen negativt.

  • Livshotande/dödlig luft eller gasembolism har förekommit i samband med användning av sprayset som använder en tryckregulator för att administrera fibrinvävnadslim. Denna händelse tycks vara relaterad till användning av spraysetet vid högre tryck än vad som rekommenderas och/eller nära vävnadsytan. Risken förefaller vara större när fibrinvävnadslim sprayas med luft jämfört med CO2 och kan därför inte uteslutas vid användning av Artiss i öppen kirurgi.

  • Vid applicering av Artiss med hjälp av ett sprayset, var noga med att använda ett tryck som ligger inom det tryckintervall som rekommenderas av tillverkaren av spraysetet.

  • Applicering av Artiss med hjälp av ett sprayset, ska endast användas om det är möjligt att noga kunna avgöra sprayningsavståndet som rekommenderas av tillverkaren av spraysetet. Spraya inte på närmare avstånd än vad som rekommenderas.

  • När Artiss sprayas på ska förändringar i blodtryck, puls, syremättnad och sluttidal CO2 övervakas med tanke på risken för luft eller gasembolism (se även avsnitt Dosering).

  • Artiss ska inte användas tillsammans med Easy Spray/Spray Set-system i slutna kroppshåligheter.

  • Använd endast CE-märkta applikatorer avsedda för administrering av Artiss.

Artiss är inte indicerat för hemostas och tätning i situationer när snabb koagulation av vävnadslimmet krävs. Artiss ska särskilt inte användas vid kardiovaskulära ingrepp där tätning av vaskulära anastomoser ska utföras.


Artiss är inte indicerat för användning inom neurokirurgi eller som suturstöd vid gastrointestinala anastomoser eller vaskulära anastomoser då det inte finns data som stöder dessa indikationer.


Före applicering av Artiss ska de delar av kroppen som inte ska behandlas skyddas/täckas för att hindra vävnadslimning på oönskade områden.

Produkter som innehåller oxycellulosa kan minska effektiviteten hos Artiss och ska inte användas som hjälpmedel vid applicering (se avsnitt Blandbarhet).

Som med alla produkter som innehåller protein kan allergiska reaktioner och överkänslighet uppstå. Tecken på överkänslighet kan vara utslag, allmän urtikaria, tryck över bröstet, andningssvårigheter, hypotoni och anafylaxi. Om dessa symtom uppstår måste administrering avbrytas omedelbart.


Artiss innehåller aprotinin. Även vid strikt lokal applicering finns det risk för anafylaktiska reaktioner, på grund av förekomsten av aprotinin. Risken tycks vara högre vid tidigare exponering, även om toleransen då varit god. Därför ska användning av aprotinin eller produkter som innehåller aprotinin noteras i patientens journal. Användning av Artiss till patienter som är allergiska mot bovint aprotinin ska utvärderas noga eftersom syntetiskt aprotinin och bovint aprotinin är strukturellt identiska.


Vid anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner eller svår överkänslighet ska administreringen avbrytas. Om möjligt, avlägsna all applicerad polymeriserad produkt från operationsområdet. I händelse av en anafylaktisk reaktion ska lämplig medicinsk behnadling och utrustning finnas tillgänglig för omedelbar användning och akutåtgärder vidtas. I händelse av chock ska gällande medicinsk standardbehandling för chockbehandling följas.


Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel tillverkade av humant blod eller human plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel framställda av humant blod eller human plasma administreras. Detta gäller också för okända och nya virus och andra patogener.


De vidtagna åtgärderna anses vara effektiva för höljeförsedda virus som humant immunbrist virus (HIV), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV) och det icke-höljeförsedda viruset hepatit A-viruset (HAV).

Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus som parvovirus B19. Infektion av parvovirus B19 kan vara allvarligt för gravida kvinnor (infektion av foster) och för individer med nedsatt immunförsvar eller ökad erytropoes (t.ex. hemolytisk anemi).


Det rekommenderas bestämt att produktens namn och satsnummer noteras varje gång en patient får en dos Artiss för att bibehålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.

Interaktioner

Inga formella interaktionsstudier har utförts. Liksom andra jämförbara produkter eller trombinlösningar denatureras produkten vid exponering för lösningar som innehåller alkohol, jod eller tungmetaller (t.ex. antiseptiska lösningar). Sådana ämnen bör i högsta möjligaste mån avlägsnas innan produkten appliceras.

Se avsnitt Varningar och försiktighet eller Blandbarhet för ämnen som kan störa produktens prestanda.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Säkerheten av vävnadslim/hemostatika vid användning under graviditet eller amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier. Några djurstudier har inte heller utförts.

Därför ska produkten endast administreras till gravida och ammande kvinnor om ett uttalat behov föreligger.

För information om parvovirus B19, se avsnitt Varningar och försiktighet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Säkerheten av vävnadslim/hemostatika vid användning under amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier. Några djurstudier har inte heller utförts.

Därför ska produkten endast administreras till ammande kvinnor om ett uttalat behov föreligger.

Fertilitet

Effekterna av Artiss på fertilitet har inte fastställts.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Intravaskulär injektion kan leda till tromboemboliska händelser och disseminerad intravaskulär koagulation (DIC). Det finns också en risk för anafylaktiska reaktioner (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Överkänslighet eller allergiska reaktioner (som angioödem, brännande eller stickande känsla vid appliceringsstället, bradykardi, bronkospasm, frossa, dyspné, rodnad, allmän urtikaria, huvudvärk, utslag, hypotoni, letargi, illamående, klåda, rastlöshet, takykardi, tryck över bröstet, parestesi, kräkningar, andningssvårigheter) kan i sällsynta fall uppstå hos patienter som behandlas med fibrinlim/hemostatika.


I enskilda fall har dessa reaktioner utvecklats till allvarlig anafylaxi. Sådana reaktioner kan särskilt uppstå om preparatet appliceras upprepade gånger eller ges till en patient som har konstaterats vara överkänslig mot aprotinin (se avsnitt Varningar och försiktighet) eller någon annan av produktens beståndsdelar.


Även om en första behandling med Artiss tolereras väl, kan efterföljande behandling med Artiss eller systematisk administrering av aprotinin leda till allvarliga anafylaktiska reaktioner.


Antikroppar mot komponenter i fibrinlimmet kan uppstå i sällsynta fall.


För säkerheten vad det gäller överförbara agens, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Livshotande/dödlig luft- eller gasemboli har uppstått vid användning av sprayset med trycksatt luft eller gas. Detta verkar relaterat till olämplig användning av spraysetet (t.ex. vid högre tryck än vad som rekommenderas och alltför nära vävnadsytan).

Biverkningar rapporterade från kliniska prövningar på Artiss, och från beprövad erfarenhet från användning av Baxter vävnadslim efter marknadsintroduktion (markerat med P i tabellen), finns sammanfattat i tabellen nedan. Kända frekvenser av dessa biverkningar baserar sig på en kontrollerad klinisk studie på 138 patienter där Artiss har använts för att fästa delhudstransplantat på exciderade brännskador. Inga av fallen som observerats i kliniska studien klassificerades som allvarliga.


Biverkningarna och deras frekvenser sammanfattas nedan: Vanliga (≥1/100 till <1/10), Mindre vanliga (≥1/1000 till < 1/100), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Tabell 1

Biverkningar

Organklass

Biverkning

Frekvens

Hud och subkutan vävnad

Hudcysta

Pruritus

Mindre vanlig

Vanlig

Skador och förgiftningar och behandligskomplikationer

Misslyckat hudtransplantat

Vanlig

Blodkärl

LuftemboliP på grund av olämplig användning av spraysetet (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Ingen känd frekvens

P Biverkning som observerats vid användning av Baxter vävnadslim efter marknadsintroduktion.

Klasseffekt

Andra biverkningar associerade med produkter i gruppen vävnadslim/hemostatika inkluderar: överkänslighetsreaktioner som kan manifesteras som irritation vid applikationsstället, obehag i bröstet, frossa, huvudvärk, letargi, rastlöshet och kräkningar. Ytterligare klasseffekter är: Anafylaktisk reaktion, bradykardi, takykardi, hypotoni, hematom, dyspné, illamående, urtikaria, rodnad, försämrad läkning, ödem, pyrexi och serom.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik


ARTISS kan ersätta suturer eller staplers när det används för fixering av hudtrans­plantat på brännskador eller andra sårskador. ARTISS kan användas som ett komplement till suturer eller staplers för att fästa och försegla hudflikar när suturer/staplers kan förväntas ge otillfredsställande resultat gällande bildandet av postoperativa hematom eller serom.


Fibrinadhesionssystemet initierar den sista fasen i fysiologisk blodkoagulering. Omvandlingen av fibrinogen till fibrin sker genom att fibrinogen klyvs till fibrinmonomerer och fibrinpeptider. Fibrinmonomererna förenas och bildar fibrinkoagel.


Faktor XIIIa, vilken aktiveras från faktor XIII av trombin, korsbinder fibrin. Kalciumjoner krävs för omvandlingen av fibrinogen och korsbindningen av fibrin.

Allteftersom sårläkningen fortskrider, inducerar plasmin ökad fibrinolytisk aktivitet och nedbrytningen av fibrin till fibrinnedbrytningsprodukter inleds. Proteolytisk nedbrytning av fibrin hindras av antifibrinolytika. Aprotinin finns i ARTISS som en antifibrinolyt för att förhindra för tidig nedbrytning av koaglet.


För effektivitet användes in vivo-studier i en djurmodell som nära imiterade situationen hos patienter. ARTISS och ARTISS Set visade effektivitet vad gäller tätning av autologa delhudstransplantat och mesh transplantat.


ARTISS undersöktes för fixering av delhudstransplantat hos brännskade-­patienter i en prospektiv, randomiserad, kontrollerad, klinisk multicenterstudie. Hos var och en av de 138 patienterna identifierades två jämförbara testställen. På ett testställe fixerades hudtransplantatet med ARTISS och på det andra fixerades det med staplers (kontroll). ARTISS visades inte vara sämre än staplers vad gäller primär effektivitetsslutpunkt fullständig sårstängning på dag 28 enligt utvärdering av en blind utvärderarpanel utifrån fotografier. Detta uppnåddes hos 55/127 patienter (43,3 %) behandlade med ARTISS och 47/127 patienter (37 %) behandlade med staplers.


Med avseende på sekundärt resultat, visade ARTISS en betydligt lägre incidens och storlek på hematom/serom under dag 1 (p < 0,0001 för förekomst såväl som storlek). Förekomst och storlek på transplantation under dag 5 och sårläkning under dag 14, såväl som sårläkning under dag 28 skiljde sig inte. ARTISS var också överlägsen staplers vad gäller patienttillfredsställelse (p < 0,0001) och patienterna upplevde betydligt mindre oro över smärta med ARTISS än med staplers (p < 0,0001). Dessutom var ARTISS betydligt överlägsen klamrar vad gäller undersökarens utvärdering av kvaliteten på transplantatadherens, föredragen fixeringsmetod och tillfredsställelse över transplantatfixation, övergripande läkningskvalitet samt läkningshastighet (p < 0,0001).


37 pediatriska patienter i åldern 1,1 till 18 år undersöktes i den här kliniska prövningen. 18 av patienterna var ≤ 6 år.


I de kliniska prövningarna användes samma dosering för pediatriska och vuxna patienter.

Farmakokinetik

ARTISS är enbart avsett för epilesionell användning. Intravaskulär administrering är kontraindicerad. På grund av detta utfördes inte intravaskulära studier på människa.

Farmakokinetiska studier på olika arter av försöksdjur har inte genomförts.

Fibrinlim/hemostatika metaboliseras på samma sätt som endogent fibrin genom fibrinolys och fagocytos.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska säkerhetsdata för ARTISS (trombin 4 IE/ml). Toxicitetsstudier har utförts med vävnadslim innehållande trombin 500 IE/ml som representant för produkter med trombininnehåll på 4 IE/ml. Toxicitetsstudier vid enkel dos på råttor och kaniner visade ingen akut toxicitet för vävnadslim VH S/D (500 IE/ml). Vävnadslim VH S/D (500 IE/ml) visade sig också tolereras väl vid sårläkningsmodeller på råttor och kaniner, samt på humana fibroblastodlingar in vitro.

Innehåll

Komponent 1(Proteinlösning till vävnadslim): Humant fibrinogen (som koagulerbart protein) 91 mg1/ml, aprotinin (syntetiskt) 3000 KIU2/ml, humant albumin, L-histidin, niacinamid, polysorbat 80 (Tween 80), natriumcitratdihydrat, vatten för
injektionsvätskor.


Komponent 2 (Trombinlösning): Humant trombin 4 IE3/ml, kalciumkloriddihydrat 40 μmol/ml, humant albumin, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

En förfylld tvåkammarspruta som innehåller fryst proteinlösning till vävnadslim (med aprotinin), <1 ml><2 ml> eller <5 ml>, i en kammare, samt fryst trombinlösning (med kalciumkloriddihydrat), <1 ml><2 ml> eller <5 ml>, i den andra kammaren, vilket ger en total volym av <2 ml><4 ml><10 ml> produkt färdig att användas.

Efter blandning

1 ml

2 ml

4 ml

10 ml

Komponent 1: Proteinlösning till vävnadslim

Humant fibrinogen

(som koagulerbart protein)

45,5 mg

91 mg

182 mg

455 mg

Aprotinin (syntetiskt)

1500 KIU

3000 KIU

6000 KIU

15000 KIU

Komponent 2: Trombinlösning

Humant trombin

2 IE

4 IE

8 IE

20 IE

Kalciumkloriddihydrat

20 μmol

40 μmol

80 μmol

200 μmol

ARTISS innehåller humant faktor XIII, samrenat med humant fibrinogen, i en halt av 0,6 – 5 IE/ml.


1 I en total proteinkoncentration på 96-125 mg/ml

2 1 EPU (European Pharmacopoeia Unit) motsvarar 1800 KIU (Kallidinogenase Inactivator Unit)

3 Trombinaktivitet beräknas genom att använda WHO:s aktuella internationella standard för trombin.

Blandbarhet

Då kompatibilitetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Produkter som innehåller oxycellulosa kan minska effektiviteten hos ARTISS och ska inte användas som hjälpmedel vid applicering.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Aprotinin, bovint, syntetiskt

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Kalciumkloriddihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Trombin, humant

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras och transporteras i djupfryst tillstånd (≤ -20°C).

Förvara sprutan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Oöppnade påsar, tinade i rumstemperatur, kan förvaras upp till 14 dagar i kontrollerad rumstemperatur (inte över +25°C).

Får inte återfrysas eller förvaras i kylskåp efter upptining.

Förpackningsinformation

Lösningar till vävnadslim Färglös eller svagt gul.
2 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
4 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av