FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumklorid Noridem

FrostPharma

Injektionsvätska, lösning 9 mg/ml
(Klar färglös vätska.)

Lösningar, spädningsvätskor och spolvätskor

Aktiv substans:
ATC-kod: V07AB
Läkemedel från FrostPharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-09-10.

Indikationer

Natriumklorid Noridem 9 mg/ml används som ett farmaceutiskt hjälpmedel och spädningsvätska för kompatibla läkemedelstillsatser vid infusionsion, samt spädning och lösning av läkemedel för parenteral administrering.


Andra användningsområden för Natriumklorid Noridem 9 mg/ml är spolning av intravenösa katetrar, som priminglösning vid hemodialys samt vid inledande och avslutande av blodtransfusion utan hemolys av röda blodkroppar. Natriumklorid Noridem 9 mg/ml kan tillsättas kompatibla kolhydratlösningar, t ex dextros i vatten för produktion av elektrolyter.

Kontraindikationer

Hypernatremi, hyperkloremi samt kontraindikationer relaterade till tillsatsen.

Dosering

Dosering: Den givna volymen och administreringshastigheten beror på tillsatsen.


Administrering: För parenteralt bruk. Anvisningarna för användningen av tillsatsen styr administreringsvägen.

Varningar och försiktighet

Nyfödda spädbarn, både för tidigt födda och fullgångna, kan uppvisa extremt höga natriumnivåer till följd av omogen njurfunktion. Därför får inte upprepade injektioner av natriumklorid ges till nyfödda spädbarn, både för tidigt födda och fullgångna, utan föregående kontroll av natriumnivåer i blod.

Natriumklorid skall användas med försiktighet till patienter med högt blodtryck, hjärtsvikt, lungödem eller perifera ödem, nedsatt njurfunktion, havandeskapsförgiftning, hyperaldosteronism samt andra
sjukdomar och behandlingar (t ex. kortikosteroider) associerade med retention av natrium.

Interaktioner

Inga kända vid användning som spädnings- eller priminglösning.

Graviditet 

Natriumklorid Noridem 9 mg/ml uppvisar ingen risk för gravida kvinnor, fostret eller ammade barn.

Amning 

Se ovan

Trafik

Inga kända.

Biverkningar

Biverkningar, såsom feber, infektion vid injektionsstället, lokal smärta eller reaktion, venös irritation, venös trombos eller tromboflebit med spridning från injektionsstället, extravasation, kan ha samband med administreringstekniken.


Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Administrering av kvantiteter som ger biverkningar är osannolik då ampullerna innehåller maximalt 20 ml.

FarmakodynamikNatriumklorid är det huvudsakliga saltet i upprätthållandet av toniciteten i plasma och andra vävnader. Natriumkloridlösningar ligger mycket nära kroppens sammansättning av extracellulärvätska; mer än 90 % av extracellulärvätskans katjon utgörs av natrium och mer än 60 % av anjonen är klorid. En 0,98 % lösning av natriumklorid är i princip isoton med kroppsvätskor. Injektion med natriumklorid 0,9% kommer därför inte nämnvärt att påverka kroppens eller extracellulärvätskans osmotiska tryck eller dess kemiska sammansättning.
Natriumklorid 0,9 % används därför som lösningsmedel för många läkemedel med parenteral administrering, med fördelen av att inte vara vävnadsirriterande.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för förskrivaren utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Natriumklorid 9 mg/ml


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Kompatibiliteten ska kontrolleras innan natriumklorid injektionsvätska används som spädnings- eller lösningsmedel.


Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år
För engångsbruk. Kassera överblivet innehåll.


Ur mikrobiologisk synpunkt skall produkten användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte används omedelbart är förvaringstiderna och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2°C-8°C, om inte beredning/spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Öppnad förpackning: För förvaringsanvisningar för öppnad, färdigberedd och utspädd produkt, se
avsnitt 6.3


Särskilda anvisningar för destruktion

Används endast om lösningen är klar utan synliga partiklar.
Kassera produkten efter engångsbruk.
Kassera överblivet innehåll.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning 9 mg/ml Klar färglös vätska.
50 x 10 milliliter ampull, 164:93, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull, 119:56, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av