FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vatten för injektionsvätskor Noridem

FrostPharma

Spädningsvätska för parenteral användning
(Klar färglös vätska)

Tekniska hjälpmedel, vehiklar

Aktiv substans:
ATC-kod: V07AB
Läkemedel från FrostPharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-07.

Indikationer

Vatten för injektionvätskor Noridem används för spädning och rekonstituering av läkemedel lämpliga för parenteral administrering.

Kontraindikationer

Kontraindikationer relaterade till tillsatsen.

Dosering

Dosering:


Den givna volymen och administreringshastigheten beror på tillsatsen.


Administrering:


För parenteralt bruk.


Anvisningarna för användning av tillsatsen styr administreringsvägen.


Används endast om lösningen är klar utan synliga partiklar.

Varningar och försiktighet

Vatten för injektionvätskor Noridem är en hypoton lösning och ska inte administreras ensam, eftersom den kan förorsaka hemolys.

Interaktioner

Interaktioner relaterade till tillsatsen.

Graviditet 

Detta lösningsmedel utgör ingen risk för gravida kvinnor, fostret eller det ammade barnet utan risken beror på tillsatsmedlet.

Amning 

Se ovan

Fertilitet

Se ovan

Trafik

Inga kända.

Biverkningar

Inga kända, vilket innebär att eventuella biverkningar kan vara relaterade till tillsatsen. Intravenös administrering kan leda till hemolys om produkten administreras ensam.


Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats:
www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Hemolys kan inträffa efter infusion av stora volymer av hypotona lösningar, där sterilt vatten för injektionsvätskor används som spädningsmedel.


Tecken och symtom på överdos kan också vara relaterade till tillsatsämnet. Vid en eventuell oavsiktlig överdosering ska behandlingen avslutas och patienten observeras

Farmakodynamik


Ej relevant.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

Ej relevant.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller 1 g vatten för injektionsvätskor, 5 ml innehåller 5 g vatten för injektionsvätskor, 10 ml innehåller 10 g vatten för injektionsvätskor, 20 ml innehåller 20 g vatten för injektionsvätskor.


Förteckning över hjälpämnen

Inga

Blandbarhet

Inkompatibel med oljebaserade vätskor.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år.


Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte används omedelbart är förvaringstiderna och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2°C-8°C, om inte beredning/spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar. Oöppnad förpackning.
Öppnad förpackning: För förvaringsanvisningar för öppnad, färdigberedd och utspädd produkt, se avsnitt 6.3


Särskilda anvisningar för destruktion

Kassera produkten efter engångsbruk.
Kassera överblivet innehåll.

Förpackningsinformation

Spädningsvätska för parenteral användning Klar färglös vätska
50 x 10 milliliter ampull, 208:33, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull, 153:47, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av