Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluconazol Bluefish

Bluefish Pharma

Kapsel, hård 200 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klarblå/klarblå kapslar, märkta FCZ 150 och BMM.)

Antimykotika för systemiskt bruk, triazolderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: J02AC01
Läkemedel från Bluefish Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Fluconazol Bluefish kapsel, hård 50 mg, 150 mg och 200 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-21.

Indikationer

Akut och återkommande vaginal candidiasis, när systemisk behandling anses lämplig.


Direktmikroskopi- och/eller odlingsverifierad svampinfektion i hud orsakad av dermatofyter, tinea corporis/cruris, då systemisk behandling anses lämplig.


Mukös candidainfektion vilket inkluderar orofaryngeal, esofageal, mukokutan och non-invasiv bronkopulmonell candidiasis samt candiduri hos patienter med nedsatt immunförsvar.


Systemiska candidainfektioner (candidemi, disseminerad djup candidiasis, peritonit) hos icke neutropena patienter.


Profylax mot djupa candidainfektioner (särskilt Candida albicans) till patienter med neutropeni i samband med benmärgstransplantation.


Akut kryptokockmeningit hos vuxna.

Flukonazol kan användas som underhållsbehandling för att förhindra återfall i kryptokockmeningit hos patienter med AIDS.


Officiella riktlinjer för användning av antimykotika skall tas i beaktande.


Pediatrisk population

Alla indikationer är inte tillämpliga på barn, se detaljer i avsnitt Dosering.


Fluconazol Bluefish skall inte användas för behandling av tinea capitis.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Samtidig administrering av terfenadin är kontraindicerat för patienter som får flukonazol i upprepade doser om 400 mg per dag eller mer baserat på resultat av en interaktionsstudie med upprepade doser. Samtidig administrering av andra läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet och som metaboliseras via cytokrom P450 (CYP) 3A4, däribland cisaprid, astemizol, pimozid, kinidin och erytromycin är kontraindicerad för patienter som får flukonazol (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).

Dosering

Dosering


Den dagliga dosen beror på svampinfektionens typ och svårighetsgrad. Behandling av infektioner som kräver upprepad dosering måste fortgå tills kliniska data eller provresultat visar att den aktiva svampinfektionen har avklingat. En för kort behandlingsperiod kan leda till att infektionen återkommer.


Vuxna:

Vaginal candidiasis: 150 mg som engångsdos.


Tinea corporis/cruris: 150 mg en gång per vecka i 4-6 veckor. Effekten av denna dosering på barn är ej studerad.


Mukös candidiasis:

Orofaryngeal candidiasis: Normal dygnsdos: 50 mg - 100 mg i 7-14 dagar. Behandlingstiden är beroende av det kliniska svaret.

Esofageal, mukokutan, non-invasiv bronkopulmonell candidiasis samt candiduri: Normal dos är 50 mg dagligen i 14-30 dagar. I allvarliga och envist återkommande fall kan dosen ökas till 100 mg.


Systemisk candidiasis: Vid candidemi och andra invasiva candidainfektioner är normaldos

400 - 800 mg första dagen, därefter 200 - 400 mg dagligen. Dosen bestäms av infektionens typ och allvarlighetsgrad. I de flesta fall är en laddningsdos på 800 mg första dagen följt av 400 mg dagligen att föredra. Behandlingstidens längd, ofta upp till flera veckor, avgörs av det kliniska resultatet.


Förebyggande av candidainfektioner hos neutropena patienter: 400 mg en gång dagligen. Profylax med flukonazol bör påbörjas i god tid före förväntad neutropeni. Behandlingen bör fortsätta i 7 dagar efter det att värdet för neutrofila ökat till >1 x 109/l.


Kryptokockmeningit hos patienter med nedsatt immunförsvar: Vid kryptokockmeningit är den vanliga dosen 400 mg första dagen, därefter 200 – 400 mg dagligen. Behandlingstiden för kryptokockinfektioner beror på det kliniska svaret, men är vanligen minst 6-8 veckor för kryptokockmeningit.

För att förhindra återfall i kryptokockmeningit hos patienter med AIDS kan flukonazol ges i en daglig dos på 200 mg. Durationen av underhållsbehandlingen av AIDS-patienter bör noggrant övervägas, på grund av ökad risk för resistens mot flukonazol.


Pediatrisk population:

Kapslarna är klart olämpliga för barn under 5-6 års ålder, som har svårt att svälja kapslar.

Som vid liknande infektioner hos vuxna är behandlingstiden beroende av det kliniska och mykologiska svaret. Fluconazol Bluefish ges en gång dagligen.


För barn med nedsatt njurfunktion, se dosering i ”Patienter (vuxna och barn) med nedsatt njurfunktion:”.


Barn äldre än 4 veckor:

Rekommenderad dos av Fluconazol Bluefish för behandling av mukös candida

är 3 mg/kg/dag. En laddningsdos av 6 mg/kg kan ges första dagen för att snabbare uppnå steady state-nivåer.


Vid behandling av systemisk candidainfektion och kryptokockinfektioner rekommenderas en dos av 6-12 mg/kg/dag, beroende på sjukdomens svårighetsgrad.


Vid förebyggande behandling av svampinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar, vilka bedömts som riskpatienter som följd av neutropeni efter cytotoxisk kemoterapi eller strålbehandling, skall dosen vara 3-12 mg/kg/dag, beroende på neutropenins omfattning och varaktighet (se under vuxendosering).


En maximal dos på 400 mg dagligen skall ej överskridas till barn.


Barn 4 veckor gamla och yngre:

Nyfödda barn utsöndrar flukonazol långsamt. Under de första två levnadsveckorna ska samma dos i mg/kg användas som används till äldre barn men dosen ska administreras med 72 timmars mellanrum. Under tredje och fjärde levnadsveckan ska samma dos ges med 48 timmars mellanrum. Det finns få farmakokinetiska data som stöd för denna doseringsregim till nyfödda barn (se avsnitt Farmakokinetik).


En maximal dos på 12 mg/kg var 72:e timme ska inte överskridas till barn under de första två levnadsveckorna. Under levnadsvecka 3 och 4 ska inte 12 mg/kg var 48:e timme överskridas.


Äldre:

Äldre patienter utan nedsatt njurfunktion kan erhålla normal dos. Dosering vid nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 50 ml/min) anges nedan.


Patienter (vuxna och barn) med nedsatt njurfunktion:

Flukonazol utsöndras huvudsakligen oförändrad i urinen. Dosen behöver inte justeras vid engångsdosering. För patienter med nedsatt njurfunktion ges vid upprepad dosering 50-400 mg initialt, och därefter bestäms den dagliga dosen (beroende på behandlingsindikation) enligt följande tabell:

Kreatininclearance (ml/min)

Procent av rekommenderad dos

> 50

100%

11 – 50 (ingen dialys)

50%

Regelbunden dialys

100% efter varje dialys

Farmakokinetiken för flukonazol har inte studerats på barn med njurinsufficiens.


Administreringssätt

Kapslarna bör sväljas hela, oberoende av födointag.

Beroende på svårighetsgraden av sjukdomen och patientens kliniska tillstånd kan intravenös administrering krävas. Det är inte nödvändigt att ändra dygnsdosen av flukonazol när övergång sker från intravenös till oral administrering.

Varningar och försiktighet


Tinea capitis

Flukonazol har studerats för behandling av tinea capitis hos barn. Det visade sig inte vara överlägset griseofulvin och total lyckandefrekvens låg under 20 %. Flukonazol ska därför inte användas för behandling av tinea capitis.


Kryptokockinfektioner

Erfarenheten gällande effekt av flukonazol vid behandling av kryptokockinfektioner på andra ställen (t.ex. pulmonell och kutan kryptokockinfektion) är begränsad, vilket förhindrar dosrekommendationer.


Djupa endemiska mykoser

Erfarenheten gällande effekt av flukonazol vid behandling av andra former av endemiska mykoser såsom paracoccidioidmycosis, lymphocutaneous sporotrichosis och histoplasmosis är begränsad, vilket förhindrar dosrekommendationer.


Renala systemet

Flukonazol ska ges med försiktighet till patienter med nedsatt i njurfunktion (se avsnitt Dosering)


Hepatobiliära systemet

Flukonazol ska ges med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion.


Flukonazol har förknippats med sällsynta fall av allvarlig levertoxicitet inklusive dödsfall, huvudsakligen hos patienter med allvarliga, underliggande medicinska tillstånd. Bland de flukonazolassocierade fallen av levertoxicitet har man inte kunnat upptäcka något uppenbart samband med total dagsdos, behandlingstid, kön eller ålder hos patienterna. Levertoxicitet på grund av flukonazol har vanligen varit reversibel då man upphört med behandlingen.


Patienter som utvecklar onormala resultat av leverfunktionstester under behandling med flukonazol måste följas noga med avseende på utveckling av mer allvarlig leverskada. Patienten ska informeras om tecken som tyder på allvarlig leverskada (betydande asteni, anorexi, kvarstående illamående, kräkningar och gulsot). I dessa lägen ska behandling med Fluconazol Bluefish omedelbart avbrytas och patienten ska kontakta sin läkare.


Kardiovaskulära systemet

Vissa azoler, däribland flukonazol, har förknippats med en förlängning av QT -intervallet på EKG. Mycket sällsynta fall av QTc -förlängning och torsades de pointes har observerats hos patienter som behandlats med flukonazol efter lanseringen av läkemedlet. Bland dessa rapporter fanns allvarligt sjuka patienter med flera sammankopplade riskfaktorer, däribland strukturell hjärtsjukdom, elektrolytstörningar och samtidig medicinering som kan ha bidragit till tillståndet.


Flukonazol ska ges med försiktighet till patienter med dessa potentiellt proarytmiska tillstånd Samtidig administrering med andra läkemedel som är kända för att förlänga QT -intervallet och som metaboliseras via cytokrom P450 (CYP) 3A4 är kontraindicerat (se avsnitt Kontraindikationer och Interaktioner).


Halofantrin

Halofantrin har visat sig förlänga QTc -intervallet vid den rekommenderade terapeutiska dosen och är ett substrat av CYP3A4. Samtidig användning av flukonazol och halofantrin rekommenderas inte (se avsnitt Interaktioner).


Dermatologiska reaktioner

Patienter har i sällsynta fall utvecklat exfoliativa hudreaktioner, däribland Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys under behandling med flukonazol. AIDS-patienter är mer benägna att utveckla svåra hudreaktioner mot många läkemedel. Om patienter som behandlas med flukonazol för ytliga svampinfektioner utvecklar hudutslag, bör behandlingen med flukonazol avbrytas. Om patienter som behandlas för invasiva eller systemiska svampinfektioner utvecklar hudutslag bör de övervakas noga, och om bullösa hudreaktioner eller erytema multiforme utvecklas bör behandlingen avbrytas.


Överkänslighet

I sällsynta fall har anafylaktiska reaktioner rapporterats (se avsnitt Kontraindikationer).


Dossänkning krävs om kreatininclearance är under 50 ml/min (se avsnitt Dosering).


Hos fertila kvinnor bör lämpliga antikonceptionella medel övervägas om långtidsbehandling inleds (se avsnitt Graviditet).


Cytokrom P450

Flukonazol är en potent CYP2C9-hämmare och en måttlig CYP3A4-hämmare. Flukonazol är också en hämmare av CYP2C19. Patienter som samtidigt behandlas med flukonazol och med något läkemedel med smalt terapeutiskt fönster som metaboliseras via CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4 bör övervakas (se avsnitt Interaktioner).


Terfenadin

Samtidig administrering av flukonazol vid lägre doser än 400 mg per dag och terfenadin bör övervakas noga (se avsnitt Kontraindikationer och Interaktioner).


Hjälpämnen

Kapslarna innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.


Fluconazol Bluefish 200 mg, hårda kapslar

Kapslarna innehåller färgämnet nykockin (E124) som kan ge allergiska reaktioner.


Binjurebarksinsufficiens

Det är känt att ketokonazol kan orsaka binjurebarksinsufficiens. Detta kan även gälla för flukokonazol, även om det är sällsynt.

Binjurebarksinsufficiens till följd av samtidig behandling med prednison beskrivs i avsnitt Interaktioner.

Interaktioner


Samtidig användning av följande andra läkemedel är kontraindicerad:


Cisaprid: Det finns rapporter om kardiovaskulära händelser inkluderande torsade de pointes hos patienter som fått samtidig behandling med flukonazol och cisaprid. I en kontrollerad studie fann man att en kombination av flukonazol 200 mg en gång dagligen och cisaprid 20 mg fyra gånger dagligen gav en signifikant ökning av plasmahalten av cisaprid samt en förlängning av QTc-intervallet. Samtidig behandling med flukonazol och cisaprid är kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).


Terfenadin: Med anledning av förekomsten av allvarliga hjärtarytmier på grund av förlängt QTc-intervall hos patienter som får azolantimykotika i kombination med terfenadin har interaktionsstudier genomförts. En studie med 200 mg flukonazol per dag visade ingen förlängning av QTc-intervallet. En annan studie med 400 mg och 800 mg flukonazol per dag visade att flukonazol 400 mg eller mer per dag signifikant ökar plasmahalten av terfenadin om de två läkemedlen intas samtidigt. Samtidig behandling med terfenadin och flukonazol i doser om 400 mg eller mer är kontraindicerat (se avsnitt Kontraindikationer). Samtidig administrering av flukonazol vid lägre doser än 400 mg per dag och terfenadin bör övervakas noga.


Astemizol: Samtidig administrering av flukonazol och astemizol kan minska clearance av astemizol. Ökade plasmakoncentrationerna av astemizol kan leda till förlängda QT-intervall, och i sällsynta fall torsades de pointes. Samtidig administrering av flukonazol och astemizol är kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).


Kinidin: Även om detta inte har studerats in vitro eller in vivo, kan samtidig administrering av flukonazol med kinidin leda till en hämning av kinidinmetabolismen. Användning av kinidin har associerats med förlängda QT-intervall och i sällsynta fall torsades de pointes. Samtidig administrering av flukonazol och kinidin är kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).


Pimozid: Även om detta inte har studerats in vitro eller in vivo, kan samtidig administrering av flukonazol med pimozid leda till en hämning av pimozidmetabolismen. Ökade plasmakoncentrationerna av pimozid kan leda till förlängda QT-intervall, och i sällsynta fall torsades de pointes. Samtidig administrering av flukonazol och pimozid är kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).


Erytromycin: Samtidig användning av flukonazol och erytromycin kan öka risken för kardiotoxicitet (förlängt QT-intervall, torsades de pointes) och därmed plötslig hjärtdöd. Samtidig administrering av flukonazol och erytromycin är kontraindicerat (se avsnitt Kontraindikationer).


Samtidig användning av följande andra läkemedel rekommenderas inte:


Amiodaron: Samtidig användning av flukonazol och amiodaron kan öka QT-förlängningen. Försiktighet ska därför iakttas när de båda läkemedlen ges i kombination, speciellt vid höga doser av flukonazol (800 mg). 


Halofantrin: Flukonazol kan öka plasmakoncentrationen av halofantrin genom en inhibitorisk effekt på CYP3A4. Samtidig användning av flukonazol och halofantrin kan öka risken för kardiotoxicitet (förlängt QT-intervall, torsades de pointes) och därmed plötslig hjärtdöd. Denna kombination bör undvikas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Samtidig användning av följande läkemedel ger anledning till försiktighet och dosjustering:


Hydroklortiazid: I en farmakokinetisk interaktionsstudie med samtidig administrering av upprepade doser av hydroklortiazid på friska frivilliga som fick flukonazol ökade koncentrationen av flukonazol i plasma med 40 %. En ökning i denna storleksgrad föranleder inte någon ändring av flukonazoldosen hos patienter som samtidigt behandlas med diuretika.


Effekten av andra läkemedel på flukonazol


Rifampicin: Samtidigt administrering av flukonazol och rifampicin resulterade i en minskning med 25 % av AUC samt 20 % kortare halveringstid för flukonazol. En ökning av flukonazoldosen bör övervägas för patienter som samtidigt får rifampicin.

Interaktionsstudier har visat att när flukonazol administreras peroralt samtidigt med mat, cimetidin, antacida eller efter en helkroppsstrålning inför en benmärgstransplantation sker ingen signifikant nedsättning av flukonazolabsorptionen.


Effekten av flukonazol på andra läkemedel


Flukonazol är en potent hämmare av cytokrom P450 (CYP) isoenzym 2C9 och en måttlig hämmare av CYP3A4. Flukonazol är också en hämmare av isozymet CYP2C19. Förutom de observerade/dokumenterade interaktionerna som anges nedan finns det risk för ökade plasmakoncentrationer av andra läkemedel som metaboliseras av CYP2C9 eller CYP3A4 när dessa ges i kombination med flukonazol. Därför bör man iaktta försiktighet vid användning av dessa kombinationer och patienterna bör övervakas noga. Den enzymhämmande effekten av flukonazol kan kvarstå i 4–5 dagar efter att flukonazolbehandlingen avslutats på grund av den långa halveringstiden hos flukonazol (se avsnitt Kontraindikationer).


Alfentanil: Vid samtidig behandling med flukonazol (400 mg) och intravenöst alfentanil (20 µg/kg) till friska frivilliga försökspersoner sågs en tvåfaldig ökning av AUC10 för alfentanil, troligen på grund av hämning av CYP3A4. En dosjustering av alfentanil kan vara nödvändig.


Amitriptylin, nortriptylin: Flukonazol ökar effekten av amitriptylin och nortriptylin. 5-nortriptylin och/eller S-amitriptylin kan mätas vid starten av kombinationsbehandling samt efter en vecka. Vid behov bör dosen av amitriptylin/nortriptylin justeras.

Amfotericin B: Samtidig administrering av flukonazol och amfotericin B hos infekterade normala möss och immunsupprimerade möss visade följande resultat: en liten ökning av den antimykotiska effekten vid systemisk infektion med C. albicans, ingen interaktion vid intrakraniell infektion med Cryptococcus neoformans samt antagonism mellan de båda läkemedlen vid systemisk infektion med A. fumigatus. Den kliniska signifikansen hos dessa resultat är okänd.


Antikoagulantia: Efter lanseringen av flukonazol har blödningar (blåmärken, näsblod, gastrointestinala blödningar, blod i urin och feces) rapporterats i samband med ökad protrombintid hos patienter som fick flukonazol tillsammans med warfarin. Detta har även rapporterats med andra azolantimykotika. Vid samtidig användning av flukonazol och warfarin förlängdes protrombintiden upp till en 2-faldig ökning, förmodligen på grund av hämning av metabolismen för warfarin via CYP2C9. Hos patienter som behandlas med kumarinderivat eller indanedion samtidigt med flukonazol ska protrombintiden noga övervakas. Dosen av antikoagulatian kan behöva justeras.


Benzodiazepiner (kortverkande), t.ex. midazolam, triazolam: Efter peroral administrering av midazolam resulterade flukonazol i avsevärda ökningar av midazolamkoncentrationer och psykomotoriska effekter. Samtidigt intag av flukonazol 200 mg och midazolam 7,5 mg oralt ökade AUC och halveringstiden för midazolam 3,7 respektive 2,2 gånger. Samtidigt intag av flukonazol 200 mg dagligen och triazolam 0,25 mg oralt ökade AUC och halveringstiden för triazolam 4,4 respektive 2,3 gånger. Vid samtidig behandling med flukonazol har förstärkt och förlängd effekt av triazolam observerats. Om det är nödvändigt att behandla patienter med ett bensodiazepinpreparat samtidigt med flukonazol bör man överväga att sänka benzodiazepindosen, och patienterna bör övervakas noga.


Karbamazepin: Flukonazol hämmar metabolismen hos karbamazepin, och en ökning av karbamazepin i serum med 30 % har observerats. Det finns en risk för utveckling av karbamazepintoxicitet. Dosjustering av karbamazepin kan vara nödvändig, beroende på koncentration/effekt.


Kalciumantagonister: Vissa kalciumantagonister (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil och felodipin) metaboliseras via CYP3A4. Flukonazol kan öka den systemiska exponeringen av kalciumantagonister. Tät övervakning av biverkningar rekommenderas.


Celecoxib: Under samtidig behandling med flukonazol (200 mg dagligen) och celecoxib (200 mg) ökade Cmax och AUC för celecoxib med 68 % respektive 134 %. En halvering av celecoxibdosen kan bli nödvändig till patienter som samtidigt behandlas med flukonazol.


Cyklofosfamid: Kombinationsbehandling med cyklofosfamid och flukonazol resulterar i en ökning av serumbilirubin och serumkreatinin. Kombinationen kan användas om man samtidigt tar ökad hänsyn till risken för ökning av serumbilirubin och serumkreatinin.


Fentanyl: Ett dödsfall på grund av fentanylförgiftning orsakad av möjlig interaktion mellan fentanyl och flukonazol har rapporterats. Dessutom har det visats att flukonazol signifikant fördröjde elimineringen av fentanyl hos friska frivilliga försökspersoner. Förhöjd fentanylkoncentration kan leda till andningsdepression. Patienter ska övervakas noga avseende den potentiella risken för andningsdepression. Dosjustering av fentanyl kan vara nödvändig.


Immunosuppressiva läkemedel (t.ex. ciklosporin, everolimus, sirolimus och takrolimus):


Ciklosporin: Kliniskt signifikanta interaktioner mellan ciklosporin och flukonazol har visats vid flukonazoldoser på 200 mg och högre. I en farmakokinetisk studie med njurtransplanterade patienter som samtidigt behandlades med 200 mg flukonazol dagligen och ciklosporin 2,7 mg/kg/dag ökade AUC för ciklosporin 1,8-faldigt och clearance minskade med 55 %. Plasmakoncentrationen för ciklosporin bör kontrolleras vid samtidig behandling med flukonazol. Denna kombination kan användas om dosen av ciklosporin sänks beroende på koncentrationen av ciklosporin.


Didanosin: Samtidig behandling med didanosin och flukonazol tycks vara säker och har liten inverkan på didanosins farmakokinetik och effekter. Det är emellertid viktigt att följa svaret på flukonazolbehandlingen. Det kan vara en fördel att administrera flukonazol en tid före administreringen av didanosin.


Halofantrin (CYP3A4-substrat): Läkemedel som hämmar CYP3A4 kan hämma metabolismen av halofantrin.


HMG CoA-reduktashämmare: Risken för myopati och rabdomyolys ökar när flukonazol ges samtidigt som HMG-CoA-reduktashämmare som metaboliseras via CYP3A4, till exempel atorvastatin och simvastatin; eller via CYP2C9, till exempel fluvastatin. Om kombinations-behandling är nödvändig bör patienten observeras med avseende på symtom av myopati och rabdomyolys, och kreatininkinasvärdena bör följas. Behandling med HMG-CoA-reduktashämmare ska avbrytas om en märkbar ökning i nivån av kreatininkinas observeras eller om myopati/rabdomyolys diagnostiseras eller misstänks.


Everolimus: Trots att det ej har studerats in vivo eller in vitro kan flukonazol öka serumkoncentrationen av everoliums genom hämning av CYP3A4.


Sirolimus: Flukonazol ökar plasmakoncentrationerna av sirolimus, förmodligen genom att hämma nedbrytningen av sirolimus via CYP3A4 och P-glykoprotein. Denna kombination kan användas med en dosjustering av sirolimus beroende på effekt/koncentration.


Losartan: Flukonazol hämmar omvandlingen av losartan till dess aktiva metabolit (E-3174), vilken är ansvarig för större delen av angiotensin II-receptorantagonismen vid losartanbehandling. Patienter bör kontinuerligt övervakas vad gäller deras blodtryck.


Metadon: Flukonazol kan höja serumkoncentrationen av metadon. Dosjustering av metadon kan vara nödvändig.


Icke-steroida, antiinflammatoriska läkemedel: Cmax och AUC för flurbiprofen ökades med 23 % respektive 81 % när de gavs samtidigt med flukonazol, jämfört med när enbart flurbiprofen gavs. På liknande sätt ökade Cmax och AUC för den farmakologiskt aktiva isomeren [S (+) ibuprofen] med 15 % respektive 82 % när flukonazol gavs samtidigt som racemiskt ibuprofen (400 mg) jämfört med administrering av enbart racemiskt ibuprofen.


Även om detta inte har studerats särskilt, kan flukonazol öka den systemiska exponeringen av andra NSAID som metaboliseras via CYP2C9 (t.ex. naproxen, lornoxikam, meloxikam och diklofenak). Tät övervakning av biverkningar och NSAID-relaterad toxicitet rekommenderas. Justering av NSAID-dosen kan vara nödvändig.


Perorala preventivmedel: Två farmakokinetiska studier med ett kombinerat, peroralt preventivmedel har genomförts med multipla doser av flukonazol. Det fanns inga relevanta effekter på hormonnivån i studien med 50 mg flukonazol, medan vid 200 mg dagligen ökade AUC av etinylestradiol och levonorgestrel med 40 % respektive 24 %. Således är det osannolikt att multipla doser flukonazol på nämnda dosnivåer har någon inverkan på kombinerade preventivmedels effekt.


Fenytoin: Flukonazol hämmar leverns metabolism av fenytoin. Samtidig återkommande administrering av 200 mg flukonazol och 250 mg fenytoin intravenöst ökade AUC-24 med 75 % och Cmin med 128 % för fenytoin. Vid samtidig administrering bör serumkoncentrationen av fenytoin övervakas så att man kan undvika fenytointoxicitet.


Prednison: En levertransplanterad patient som stod på prednison utvecklade en akut binjurebarksinsufficiens när en tre månader lång behandling med flukonazol avslutades. Utsättningen av flukonazol orsakade förmodligen en ökning av CYP3A4-aktiviteten vilket ledde till en ökad metabolism av prednison. Patienter som står på långtidsbehandling med flukonazol och prednison bör noga övervakas vad gäller tecken på binjurebarksinsufficiens när flukonazol sätts ut.


Rifabutin: Flukonazol ökar serumkoncentrationen av rifabutin vilket leder till en ökning av AUC för rifabutin med upp till 80 %. Uveit har rapporterats hos patienter som samtidigt behandlats med flukonazol och rifabutin. Vid kombinationsbehandling bör symtom på rifabutintoxicitet tas i beaktande.


Sakvinavir: Flukonazol ökar AUC och Cmax för sakvinavir med omkring 50 % respektive 55 % på grund av minskad nedbrytning av sakvinavir i levern via CYP3A4 samt hämning av P-glykoprotein. Interaktion med sakvinavir/ritonavir har inte studerats och kan vara mer uttalad. Dosjustering av sakvinavir kan vara nödvändig.


Sulfonureider: Flukonazol har visats förlänga halveringstiden av samtidigt administrerad, peroral sulfonureid (t.ex. klorpropamid, glibenklamid, glipizid och tolbutamid) hos friska, frivilliga försökspersoner. Tät övervakning av blodglukos och lämplig reducering av sulfonureiddosen rekommenderas vid samtidig administrering.


Takrolimus: Flukonazol kan öka serumkoncentrationerna av peroralt administrerad takrolimus upp till 5 gånger på grund av hämning av takrolimusmetabolismen via CYP3A4 i tarmen. Inga signifikanta farmakokinetiska förändringar har noterats då takrolimus har getts intravenöst. Ökad takrolimushalt har förknippats med nefrotoxicitet. Dosen av peroralt administrerad takrolimus bör minskas beroende på koncentrationen av takrolimus.


Teofyllin: I en placebokontrollerad interaktionsstudie resulterade administrering av flukonazol 200 mg under 14 dagar i en minskning med 18 % av genomsnittlig teofyllinclearance i plasma. Patienter som behandlas med höga doser av teofyllin eller som av annan anledning löper ökad risk för teofyllintoxicitet bör observeras vad gäller tecken på teofyllintoxicitet vid samtidig behandling med flukonazol. Behandlingen bör justeras om tecken på toxicitet utvecklas.


Vinkaalkaloider: Även om detta inte har studerats kan flukonazol öka halten i plasma av vinkaalkaloider (t.ex. vinkristin och vinblastin) och leda till neurotoxicitet, vilket möjligen orsakas av en hämmande effekt på CYP3A4.


A-vitamin: Enligt en fallrapport om en patient som fick kombinationsbehandling med all-trans-retinolsyra (en form av A-vitaminsyra) och flukonazol, uppstod biverkningar som var relaterade till centrala nervsystemet i form av pseudotumor cerebri, som försvann då flukonazolbehandlingen avslutades. Denna kombination kan användas, men man bör vara medveten om risken för CNS-relaterade biverkningar.


Vorikonazol (CYP2C9- och CYP3A4-hämmare): Samtidig administrering av oralt vorikonazol (400 mg var 12: e timma dag 1, sedan 200 mg var 12: e timma under 2,5 dagar) och oralt flukonazol (400 mg dag 1, sedan 200 mg en gång dagligen under 4 dagar) hos 8 friska män resulterade i en ökning av Cmax och AUCτ för vorikonazol med i genomsnitt 57 % (90 % CI: 20 %, 107 %) respektive 79 % (90 % CI: 40 %, 128 %). Den reducerade dosen och/eller ändrade doseringsfrekvensen för vorikonazol och flukonazol som kan eliminera denna effekt har inte fastställts. Övervakning för biverkningar relaterade till vorikonazol rekommenderas då vorikonazol ges efter flukonazol.


Zidovudin: Flukonazol ökar Cmax och AUC för zidovudin med 84 % respektive 74 % på grund av en minskning av oral zidovudinclearance med cirka 45 %. Halveringstiden för zidovudin förlängdes på motsvarande sätt med cirka 128 % efter kombinationsbehandling med flukonazol. Patienter som får denna kombination bör övervakas med tanke på eventuella zidovudinrelaterade biverkningar. Reducering av zidovudindosen kan övervägas.


Azitromycin: I en öppen, randomiserad, crossover-studie med tre behandlingsgrupper på 18 friska försökspersoner utvärderades effekten av en peroral engångsdos om 1 200 mg azitromycin på farmakokinetiken för en peroral engångsdos om 800 mg flukonazol samt effekten av flukonazolfarmakokinetiken för azitromycin. Det fanns ingen signifikant farmakokinetisk interaktion mellan flukonazol och azitromycin.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

En observationsstudie har indikerat en ökad risk för spontan abort hos kvinnor som behandlas med flukonazol under första trimestern.

Flera rapporter har framkommit om multipla medfödda missbildningar (inkluderande brakycefali, örondysplasi, förstorade främre fontaneller, lårbenspåverkan samt radio-humural bensammansmältning) hos barn vars mödrar behandlades under minst 3 månader med höga doser (400–800 mg/dag) med flukonazol för koccidioidomykos. Sambandet mellan användningen av flukonazol och dessa händelser är inte fastställt.


Studier på djur har visat reproduktionspåverkan (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Normaldoser av flukonazol och korttidsbehandling ska inte ges under graviditet om inte absolut nödvändigt. Höga doser av flukonazol och/eller långtidsbehandling ska bara ges under graviditet vid potentiellt livshotande infektioner.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Flukonazol passerar över i bröstmjölk och når koncentrationer lägre än den i plasma. Amning kan fortgå efter en engångsdos med normaldos 200 mg flukonazol eller lägre. Amning rekommenderas inte efter upprepad användning eller vid höga doser av flukonazol.


Fertilitet

Flukonazol påverkade inte fertiliteten hos han- och honråttor (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Biverkningar

De mest frekventa rapporterade biverkningarna (>1/10) är huvudvärk, buksmärta, diarré, illamående, kräkningar, ökad halt av alaninaminotransferas och aspartataminotransferas, ökad halt av alkalifosfatas i blodet och utslag.


Följande biverkningar har observerats och rapporterats vid behandling med Fluconazol Bluefish med följande frekvens: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).


Klassificering av organklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Blodet och lymfsystemet

 

Anemi

Agranulocytos, leukopeni, thrombocytopeni, neutropeni

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Krampanfall, parestesi, yrsel, smakrubbningar

Tremor

Öron och balansorgan

 

Vertigo

 

Hjärtat

  

Torsade de pointes (se avsnitt Varningar och försiktighet), QT förlängning (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Magtarmkanalen

Buksmärta, kräkningar, diarré, illamående

Förstoppning, dyspepsi, flatulens, muntorrhet

 

Hud och subkutan vävnad

Utslag (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Läkemedelsutslag (se avsnitt Varningar och försiktighet)*, urtikaria (se avsnitt Varningar och försiktighet), pruritus, ökad svettning

Toxisk epidermal nekrolys, (se avsnitt Varningar och försiktighet), Stevens-Johnson syndrom (se avsnitt Varningar och försiktighet), akut generaliserad exantematös pustulos (se avsnitt Varningar och försiktighet), exfoliativ dermatit, angioödem, ansiktsödem, alopeci

Lever och gallvägar

Ökad halt av alaninaminotransferas (se avsnitt Varningar och försiktighet), ökad halt av aspartataminotransferas (se avsnitt Varningar och försiktighet), ökad halt av alkalifosfatas i blodet (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Kolestas (se avsnitt Varningar och försiktighet), gulsot (se avsnitt Varningar och försiktighet), ökad halt av bilirubin (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Leversvikt (se avsnitt Varningar och försiktighet), levercellsnekros (se avsnitt Varningar och försiktighet), hepatit (se avsnitt Varningar och försiktighet), cellskador i levern (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

Myalgi

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Trötthet, sjukdomskänsla, asteni, feber

 

Immunsystemet

  

Anafylaxi

Metabolism och nutrition

 

Minskad aptit

Hyperkolesterolemi, hypertriglyceridemi, hypokalemi

Psykiska störningar

 

Somnolens, insomnia

 

*inklusive fixt läkemedelsutslag.


Pediatrisk population

Mönstret och förekomsten av biverkningar och onormala laboratorievärden under pediatriska kliniska prövningar, förutom indikationen genital candidiasis, är jämförbara med vad som kan ses hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Fall av överdoseringar av flukonazol har rapporterats, hallucinationer och paranoida beteenden har rapporterats i samband med dessa.


I fall av överdosering kan symtomatisk behandling (stödjande åtgärder och ventrikelsköljning) vara tillräcklig.


Flukonazol utsöndras till stor del i urinen. Forcerad volymdiures skulle förmodligen öka elimineringshastigheten. En tre timmar lång hemodialyssession minskar nivåerna i plasma med omkring 50 %.

Farmakodynamik

Flukonazol är ett triazolderivat med fungistatisk effekt, som specifikt hämmar syntesen av svamparnas ergosterol, vilket tros leda till defekter i cellmembranet. Flukonazol är starkt specifikt för svampens cytokrom P-450-enzymer. Doser av flukonazol om 50 mg per dag i 28 dagar har inte visats påverka serumhalten av testosteron hos män eller steroidkoncentrationen hos fertila kvinnor.


Användningsområdet innefattar ett antal patogener, bland andra Candida albicans och non-Candida albicans-arter, Cryptococcus-arter och dermatofyter. Candida krusei är resistent mot flukonazol. Fyrtio procent av Candida glabrata är primärt resistenta mot flukonazol. Infektioner orsakade av Aspergillus-arter skall inte behandlas med flukonazol.


Flukonazols effekt vid tinea capitis, i jämförelse med griseofulvin, har studerats i 2 randomiserade, kontrollerade studier på totalt 878 patienter. Flukonazol i dosen 6 mg/kg/dag i 6 veckor var inte bättre än griseofulvin som gavs i dosen 11 mg/kg/dag i 6 veckor. Den totala framgången efter 6 veckor var låg (flukonazol 6 veckor: 18,3 %; flukonazol 3 veckor: 14,7 %; griseofulvin: 17,8 %) i alla behandlingsgrupper. Dessa fynd strider inte mot naturligt förlopp av tinea capitis utan behandling.

Farmakokinetik

Absorption

Flukonazol absorberas väl efter peroralt intag. Den absoluta biotillgängligheten ligger över 90%. Absorptionen påverkas inte av samtidigt födointag. Den maximala plasmakoncentrationen under fasta uppnås 0,5 – 1,5 timmar efter intaget. 90% av steady-statenivån uppnås 4-5 dagar efter intag en gång dagligen.


Plasmakoncentrationen är proportionell mot dosen. Efter administrering av 200 mg flukonazol är Cmax cirka 4,6 mg/l och plasmakoncentrationen vid steady-state efter 15 dagar cirka 10 mg/l. Efter tillförsel av 400 mg flukonazol är Cmax cirka 9 mg/ml och plasmakoncentrationen vid steady-state efter 15 dagar cirka 18 mg/ml.


Intag av dubbel dos dag 1 resulterar i plasmakoncentrationer på cirka 90% av steady-state dag 2.


Distribution

Distributionsvolymen motsvarar totala kroppsvattnet. Proteinbindningen i plasma är liten (11-12%).


Koncentrationen i saliv motsvarar plasmakoncentrationen. Hos patienter med meningit förorsakad av svamp är koncentrationen av flukonazol i cerebrospinalvätska cirka 80% av motsvarande plasmakoncentration.


I stratum corneum, epidermis-dermis och exokrin svett uppnås högre koncentrationer av flukonazol än i serum. Flukonazol ackumuleras i stratum corneum. Vid en dos på 150 mg en gång i veckan var koncentrationen av flukonazol i stratum corneum efter 2 doser 23,4 μg/g och 7 dagar efter den andra dosen var den fortfarande 7,1 μg/g.


Elimination

Flukonazol utsöndras huvudsakligen via njurarna. Cirka 80% av den intagna dosen utsöndras i urinen i icke metaboliserad form. Flukonazolclearance är proportionell mot kreatininclearance. Cirkulerande metaboliter har inte påvisats.


Halveringstiden i plasma är cirka 30 timmar.


Barn eliminerar flukonazol snabbare än vuxna. Halveringstiden hos barn och ungdomar på 5-15 år ligger mellan 15,2 och 17,6 timmar.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet har inte visat på några särskilda risker för människa som inte redan har beaktats i andra delar av produktresumén.


Från reproduktionstoxikologiska studier på råtta rapporteras en ökad incidens av hydronefros och vidgning av njurbäckenet, samt förhöjd fosterdödlighet. En ökning i anatomiska variationer och fördröjd förbening noterades liksom försvårat och förlängt förlossningsarbete. Vid reproduktionstoxikologiska studier på kanin registrerades spontana aborter.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje kapsel innehåller 50 mg, 150 mg eller 200 mg flukonazol.


Hjälpämne med känd effekt: laktosmonohydrat


200 mg kapslar innehåller även azo färgämnet nykockin (E124) 0,006 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Talk

Natriumlaurilsulfat


Kapselhölje:


50 mg och 150 mg:

Gelatin

Titandioxid (E171)

Patentblått (E131)


Svart tryckfärg:

Shellack

Svart järnoxid (E172)


200 mg:

Gelatin

Titandioxid (E171)

Patentblått (E131)

Nykockin (E124)

Indigokarmin (E132)


Svart tryckfärg:

Aktivt kol

Shellack


Vit tryckfärg:

Titandioxid

Shellack

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för flukonazol är framtagen av företaget Mylan Hospital för Fluconazol Villerton

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av flukonazol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att flukonazol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Flukonazol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (µg/l) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A*(100-R)


PEC = 0.033 µg/l


Where:

A = 219.049 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS)

R = 0% removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I).

D = factor of dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref I).


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

No ecotoxicity study results are available.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

The PEC/PNEC ratio can not be calculated due to missing data which justifies the phrase: "Risk of environmental impact of flucanozole cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation

There is no degradation data available, hence justifying the degradation phrase: "The potential for persistence of fluconazole cannot be excluded due to lack of data".


Bioaccumulation

Partition coefficient:

Log Kow= 0.25 at neutral pH (estimated data) (Ref II)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 at pH 7, fluconazole has low potential for bioaccumulation.


Excretion (metabolism)

In normal volunteers, fluconazole is cleared primarily by renal excretion, with approximately 80% of the administered dose appearing in the urine as unchanged drug. (Ref III)


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency, 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

  2. Source DrugBank, Human Metabolome Database (HMDB), US EPA; Estimation Program Interface (EPI) Suite. Ver.3.12. Nov 30, 2004. Available from, as of Dec 19, 2005: http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm

  3. DrugBank, available at http://www.drugbank.ca/drugs/DB00196

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 50 mg Vita/klarblå kapslar, märkta FCZ 50 och BMM.
100 x 1 kapsel/kapslar blister, tillhandahålls för närvarande ej
7 kapsel/kapslar blister, tillhandahålls för närvarande ej
28 kapsel/kapslar blister, tillhandahålls för närvarande ej
Kapsel, hård 150 mg Klarblå/klarblå kapslar, märkta FCZ 150 och BMM.
1 kapsel/kapslar blister, tillhandahålls för närvarande ej
2 kapsel/kapslar blister, tillhandahålls för närvarande ej
4 kapsel/kapslar blister, tillhandahålls för närvarande ej
6 kapsel/kapslar blister, tillhandahålls för närvarande ej
12 kapsel/kapslar blister, tillhandahålls för närvarande ej
Kapsel, hård 200 mg Klarblå/klarblå kapslar, märkta FCZ 150 och BMM.
7 kapsel/kapslar blister, tillhandahålls för närvarande ej
28 kapsel/kapslar blister, tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av