Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Anastelb

STADA Nordic

Filmdragerad tablett 1 mg
(Vita, runda, bikonvexa tabletter präglade A1 på ena sidan)

Enzymhämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L02BG03
Läkemedel från STADA Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-04-24.

Indikationer

Anastelb är avsett för:


Behandling av hormonreceptorpositiv framskriden bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.


Adjuvant behandling av hormonreceptorpositiv tidig invasiv bröstcancer hos postmenopausala kvinnor.


Adjuvant behandling av hormonreceptorpositiv tidig invasiv bröstcancer hos postmenopausala kvinnor som fått adjuvant tamoxifen i 2 till 3 år.

Kontraindikationer

Anastelb är kontraindikerat för:


Gravida eller ammande kvinnor.


Patienter med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Rekommenderad dos av Anastelb för vuxna, inklusive äldre, är 1 mg tablett en gång per dag.


Rekommenderad behandlingstid vid adjuvant endokrin behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig invasiv bröstcancer är 5 år.


Särskilda patientgrupper


Pediatrisk population

Anastelb rekommenderas inte till barn och ungdomar beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt (se “Varningar och försiktighet"och “Farmakodynamiska egenskaper”).


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion ska administrering av Anastelb ske med försiktighet (se “Varningar och försiktighet” och “Farmakokinetiska egenskaper”).


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lindrig leversjukdom. Försiktighet rekommenderas för patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion (se “Varningar och försiktighet”).


Administreringssätt

Anastrozol ska tas peroralt.

Varningar och försiktighet

Allmänt


Anastrozol ska inte användas av premenopausala kvinnor. Menopaus ska definieras biokemiskt (luteiniserande hormon [LH], follikelstimulerande hormon [FSH]och/eller östradiolnivåer) hos patienter där den premenopausala statusen är oklar. Det finns inga data som stödjer användning av anastrozol tillsammans med LHRH-analoger.


Samtidig administrering av tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar tillsammans med Anastelb ska undvikas, eftersom detta kan minska dess farmakologiska effekt (se “Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner” och “Farmakodynamiska egenskaper”).


Effekt på bentätheten


Då anastrozol minskar nivåerna av cirkulerande östrogen kan det orsaka en minskad bentäthet och därmed en möjlig ökad risk för frakturer (se “Biverkningar”).


Kvinnor med osteoporos eller som löper risk att drabbas av osteoporos bör få sin bentäthet formellt bedömd vid behandlingsstarten samt därefter med jämna mellanrum. Behandling eller profylax av osteoporos bör insättas när så är lämpligt och övervakas noga. Användning av speciella behandlingar, t.ex. bisfosfonater kan stoppa fortsatt benmineralförlust orsakad av anastrozol hos postmenopausala kvinnor, och kan övervägas (se “Biverkningar”).


Nedsatt leverfunktion


Anastrozol har inte undersökts hos bröstcancerpatienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion. Exponeringen av anastrozol kan öka hos patienter med nedsatt leverfunktion (se “Farmakokinetiska egenskaper”); administrering av anastrozol till patienter med måttligt och gravt nedsatt leverfunktion ska ske med försiktighet (se “Dosering och administreringssätt”). Behandlingen bör baseras på en nytta/risk-bedömning för den enskilda patienten.


Nedsatt njurfunktion


Anastrozol har inte undersökts hos bröstcancerpatienter med gravt nedsatt njurfunktion. Exponeringen av anastrozol ökar inte hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (GRF<30 ml/min, se “Farmakokinetiska egenskaper”); till patienter med gravt nedsatt njurfunktion ska administrering av anastrozol ske med försiktighet (se “Dosering och administreringssätt”).


Pediatrisk population


Anastrozol rekommenderas inte till barn och ungdomar, då säkerhet och effekt inte har fastställts för denna patientgrupp (se “Farmakodynamiska egenskaper”).


Anastrozol ska inte användas till pojkar med brist på tillväxthormon i tillägg till behandling med tillväxthormon. Effekt påvisades inte och säkerhet kunde inte fastställas i den pivotala kliniska studien (se “Farmakodynamiska egenskaper”). Eftersom anastrozol reducerar nivåerna av östradiol ska anastrozol inte användas till flickor med brist på tillväxthormon i tillägg till behandling med tillväxthormon. Långtidsdata avseende säkerhet för barn och tonåringar saknas.


Överkänslighet mot laktos


Denna produkt innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Anastrozol hämmar CYP 1A2, 2C8/9 och 3A4 in vitro. Kliniska studier med antipyrin och warfarin visade att anastrozol i dosen 1 mg inte gav någon signifikant hämning av metabolismen av antipyrin och R- och S-warfarin, vilket indikerar att samtidig administrering av anastrozol och andra läkemedel sannolikt inte leder till kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner som medieras av CYP-enzymer.


De enzymer som medierar metabolismen av anastrozol har inte identifierats. Cimetidin, en svag, ospecifik hämmare av CYP enzymer, påverkade inte plasmakoncentrationerna av anastrozol. Effekten av potenta CYP hämmare är inte känd.


En granskning av den kliniska prövningens säkerhetsdatabas avslöjade inte några tecken på kliniskt signifikanta interaktioner hos patienter behandlade med anastrozol som också fick andra vanliga receptbelagda läkemedel. Det förelåg inga kliniskt signifikanta interaktioner med bisfosfonater (se “Farmakodynamiska egenskaper”).


Samtidig administrering av tamoxifen eller östrogeninnehållande behandlingar tillsammans med anastrozol ska undvikas, eftersom detta kan minska dess farmakologiska effekt (se “Varningar och försiktighet” och “Farmakodynamiska egenskaper”).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Det finns inga data avseende användning av anastrozol i gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se “Prekliniska säkerhetsuppgifter”). Anastrozol är kontraindicerat under graviditet (se “Kontraindikationer”).

Amning  (Läs mer om amning)

Det finns inga data avseende användning av anastrozol under amning. Anastelb är kontraindicerat under amning (se “Kontraindikationer”).

Fertilitet

Effekterna av anastrozol på människans fertilitet har inte studerats. Studier på djur har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se “Prekliniska säkerhetsuppgifter”).

Trafik

Anastrozol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Kraftlöshet och sömnighet har emellertid observerats vid användning av anastrozol och försiktighet bör iakttas om man ska framföra fordon eller använda maskiner vid sådana kvarstående symtom.

Biverkningar

Biverkningarna från kliniska prövningar, studier efter marknadsintroduktion eller spontanrapporter anges i följande tabell. Såvida inte annat anges, har frekvenskategorierna beräknats från antalet biverkningar som rapporterats i en stor fas III-studie som genomfördes på 9 366 postmenopausala kvinnor med operabel bröstcancer, vilka fått adjuvant behandling under fem år (anastrozol och/eller tamoxifen [ATAC-studien]).


Nedanstående biverkningar klassificeras efter frekvens och organsystem. Frekvensgrupperingarna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000). De vanligaste rapporterade biverkningarna var huvudvärk, värmevallningar, illamående, hudutslag, artralgi, ledstelhet, artrit och asteni.


Tabell 1 Biverkningar efter organsystem och frekvens

Biverkningar efter organsystem och frekvens

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Hyperkolesterolemi

Mindre vanliga

Hyperkalcemi (med eller utan en ökning av parathormon)

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Vanliga

Somnolens

Karpaltunnelsyndrom*

Känselstörningar (inklusive parestesi, förlorat smaksinne och smakförändringar)

Blodkärl

Mycket vanliga

Värmevallningar

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående

Vanliga

Diarré

Kräkningar

Lever och gallvägar

Vanliga

Förhöjt alkaliskt fosfatas, alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT)

Mindre vanliga

Förhöjning av gamma-GT och bilirubin.

Hepatit

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Hudutslag

Vanliga

Håravfall (alopeci)

Allergiska reaktioner

Mindre vanliga

Urtikaria

Sällsynta

Erythema multiforme

Anafylaktisk reaktion

Kutan vaskulit (inklusive vissa rapporter om Henoch-Schönlein purpura)**

Mycket sällsynta

Stevens-Johnsons syndrom

Angioödem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Ledvärk/ledstelhet

Artrit

Osteoporos

Vanliga

Smärta i skelettbenen

Myalgi

Mindre vanliga

Triggerfinger

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga

Vaginal torrhet

Vaginalblödning***

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Asteni

* Ett större antal fall av karpaltunnelsyndrom har rapporterats hos patienter som behandlats med anastrozol i kliniska prövningar än hos dem som behandlats med tamoxifen. Majoriteten av dessa fall inträffade dock hos patienter med identifierbara riskfaktorer för utveckling av tillståndet.

** Då kutan vaskulit och Henoch-Schönleins purpura inte observerades i ATAC kan frekvenskategorin för dessa biverkningar anses vara ”sällsynta” (≥0,01 % och <0,1 %) baserat på sämsta värdet för punktuppskattningen.

*** Vaginal blödning har rapporterats som en vanlig biverkning, huvudsakligen hos patienter med framskriden bröstcancer under de första veckorna efter byte från befintlig hormonbehandling till behandling med anastrozol. Om blödningarna kvarstår ska ytterligare utredning övervägas.


Tabellen nedan presenterar frekvenser av förspecificerade oönskade medicinska händelser i ATAC-studien efter en medianuppföljningstid på 68 månader, oberoende av orsakssamband, rapporterade hos patienter som fått studieterapi och upp till 14 dagar efter avbrytande av studieterapi.


Tabell 2 ATAC-studien, förspecificerade oönskade medicinska händelser

Oönskade medicinska händelser

anastrozol

(N = 3 092)

tamoxifen

(N = 3 094)

Värmevallningar

1104 (35,7%)

1264 (40,9%)

Ledsmärta/stelhet

1100 (35,6%)

911 (29,4 %)

Humörsvängningar

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Trötthet/asteni

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Illamående och kräkningar

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Frakturer

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Frakturer i ryggrad, höft eller handled/ Colles

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Handled/Colles frakturer

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Ryggradsfrakturer

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Höftfrakturer

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakter

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginalblödning

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Ischemisk kardiovaskulär sjukdom

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angina pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Myokardinfarkt

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Kranskärlssjukdom

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Myokardiell ischemi

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginalflytning

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Någon venös tromboembolisk händelse, inklusive lungemboli

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Djup ventromboemboli, inklusive lungemboli

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Ischemiska cerebrovaskulära händelser

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Endometriecancer

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)

Frakturfrekvensen 22 per 1 000 patientår observerades för anastrozol och tamoxifengrupperna, efter en medianuppföljningstid på 68 månader. Den observerade frakturerfrekvensen för anastrozol är i linje med vad som rapporterats för åldersmatchade postmenopausala populationer. Incidensen av osteoporos var 10,5 % hos patienter som behandlades med anastrozol och 7,3 % hos patienter som behandlades med tamoxifen.


Det har inte fastställts om antalet frakturer och fall av osteoporos som setts i ATAC hos patienter som behandlades med anastrazol återspeglar en skyddande effekt av tamoxifen, en specifik effekt av anastrazol, eller både delarna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Begränsad klinisk erfarenhet av oavsiktlig överdosering föreligger. I djurstudier har anastrozol uppvisat låg akut toxicitet. Kliniska prövningar har genomförts med olika doser av anastrozol, en singeldos av upp till 60 mg har getts till friska manliga försökspersoner och upp till 10 mg dagligen har getts till postmenopausala kvinnor med framskriden bröstcancer. Dessa doser tolererades väl. En singeldos av anastrozol som leder till livshotande symtom har inte fastställts. Det finns ingen specifik antidot mot överdosering och behandlingen måste vara symtomatisk.


Vid hantering av en överdosering måste möjligheten att flera läkemedel kan ha intagits beaktas. Kräkning kan induceras hos vakna patienter. Dialys kan vara värdefull eftersom anastrazol inte är höggradigt proteinbundet. Allmänt stödjande behandling med frekvent övervakning av vitala tecken och noggrann observation av patienten är indicerad.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamiska effekter

Anastrozol är en potent och högselektiv, icke-steroid aromatashämmare. Östradiol produceras hos postmenopausala kvinnor främst genom omvandling av androstenedion till östron. Detta sker i perifera vävnader genom medverkan av ett aromatas-enzymkomplex. Östron omvandlas därefter till östradiol. Minskade cirkulerande östradiolnivåer har visat sig ha en gynnsameffekt på kvinnor med bröstcancer. Hos post-menopausala kvinnor gav anastrazol vid en daglig dos av 1 mg en sänkning av östradiolhalten på mer än 80 %, vid användningav en mycket känslig analys.


Anastrazol har ingen progestogen, androgen eller östrogen effekt.


Dagliga doser av upp till 10 mg anastrazol har inte haft någon effekt på utsöndringen av kortisol eller aldosteron, mätt före eller efter ett provokationstest med adrenokortikotropt hormon (ACTH). Av denna anledning behövs inget tillskott av kortikosteroider.


Klinisk effekt och säkerhet


Framskriden bröstcancer


Första linjens behandling av postmenopausala kvinnor med framskriden bröstcancer

Två dubbelblinda, kontrollerade kliniska studier med liknande design (studie 1033IL/0030 och studie 1033IL/0027) har genomförts för att bedöma effekten av anastrozol jämfört med tamoxifen som första linjens behandling av hormonreceptorpositiv eller hormonreceptor-okänd lokalt framskriden eller metastaserad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor. Sammanlagt 1 021 patienter randomiserades till att få antingen 1 mg anastrozol en gång per dag eller 20 mg tamoxifen en gång per dag. De primära effektmåtten för båda dessa prövningar var tid till tumörprogression, objektiv tumörresponsfrekvens samt säkerhet.


För de primära effektmåtten visade studie 1033IL/0030 att anastrozol hade en statistiskt signifikant fördel jämfört med tamoxifen för tid till tumörprogression (riskkvot (HR) 1,42; 95 % konfidensintervall (KI) [1,11; 1,82], mediantid till progression 11,1 och 5,6 månader för anastrozol respektive tamoxifen, p=0,006). De objektiva tumörresponsfrekvenserna var likartade för anastrozol och tamoxifen. Studie 1033IL/0027 visade att anastrozol och tamoxifen hade likartade objektiva tumörresponsfrekvenser och tid till tumörprogression. Resultaten för de sekundära effektmåtten stödde resultatet av de primära effektmåtten. För få dödsfall inträffade i behandlingsgrupperna i båda prövningarna för att man skulle kunna dra några slutsatser om skillnaderna i total överlevnad.


Andra linjens behandling av postmenopausala kvinnor med framskriden bröstcancer

Anastrozol studerades i två kontrollerade kliniska prövningar (studie 0004 och studie 0005) på postmenopausala kvinnor med framskriden bröstcancer som hade sjukdomsprogression efter behandling med tamoxifen för antingen framskriden eller tidig bröstcancer. Sammanlagt 764 patienter randomiserades till att få antingen en daglig singeldos på 1 mg eller 10 mg anastrozol eller 40 mg megestrolacetat fyra gånger per dag. Tid till progression och objektiva svarsfrekvenser var de primära effektvariablerna. Frekvensen av långvarig (över 24 veckor) stabil sjukdom, progressionsfrekvensen och överlevnaden beräknades också. Inte i någon av studierna fanns det några signifikanta skillnader mellan behandlingsarmarna med avseende på någon av effektparametrarna.


Adjuvant behandling av tidig invasiv bröstcancer för hormonreceptorpositiva patienter


I en stor fas III-studie som genomfördes på 9 366 postmenopausala kvinnor med operabel bröstcancer som behandlats i 5 år (se nedan) visade sig anastrozol vara statistiskt överlägsen tamoxifen när det gäller sjukdomsfri överlevnad. Större fördelar observerades när det gäller sjukdomsfri överlevnad för anastrozol jämfört med tamoxifen för den prospektivt definierade hormonreceptorpositiva populationen.


Tabell 3 Sammanfattning av resultatmått från ATAC: analys efter 5-års behandling

Effektmått

Antal händelser (frekvens)

 

ITT-population

Hormonreceptorpositiv tumörstatus

 

anastrozol

(N=3 125)

tamoxifen

(N=3 116)

anastrozol

(N=2 618)

tamoxifen

(N=2 598)

Sjukdomsfri överlevnada

575 (18,4)

651 (20,9)

424 (16,2)

497 (19,1)

Riskkvot

0,87

0,83

2-sidig 95 % KI

0,78 till 0,97

0,73 till 0,94

p-värde

0,0127

0,0049

Överlevnad utan fjärrmetastasb

500 (16,0)

530 (17,0)

370 (14,1)

394 (15,2)

Riskkvot

0,94

0,93

2-sidig 95 % KI

0,83 till 1,06

0,80 till 1,07

p-värde

0,2850

0,2838

Tid till återfallc

402 (12,9)

498 (16,0)

282 (10,8)

370 (14,2)

Riskkvot

0,79

0,74

2-sidig 95 % KI

0,70 till 0,90

0,64 till 0,87

p-värde

0,0005

0,0002

Tid till fjärrmetastaserd

324 (10,4)

375 (12,0)

226 (8,6)

265 (10,2)

Riskkvot

0,86

0,84

2-sidig 95 % KI

0,74 till 0,99

70 till 1,00

p-värde

0,0427

0,0559

Kontralateral bröstcancer, primär

35 (1,1)

59 (1,9)

26 (1,0)

54 (2,1)

Oddskvot

0,59

0,47

2-sidig 95 % KI

0,39 till 0,89

0,30 till 0,76

p-värde

0,0131

0,0018

Total överlevnade

411 (13,2)

420 (13,5)

296 (11,3)

301 (11,6)

Riskkvot

0,97

0,97

2-sidig 95 % KI

0,85 till 1,12

0,83 till 1,14

p-värde

0,7142

0,7339

a Sjukdomsfri överlevnad inkluderar alla återfall och definieras som det första inträffandet av lokoregionalt återfall, kontralateral ny bröstcancer, fjärrmetastas eller dödsfall (oavsett orsak).

b Överlevnad utan fjärrmetastaser definieras som den första förekomsten av fjärrmetastas eller dödsfall (oavsett orsak).

c Tid till återfall definieras som den första förekomsten av lokoregionalt återfall, kontralateral ny bröstcancer, fjärrmetastas eller dödsfall på grund av bröstcancer.

d Tid till fjärrmetastas definieras som den första förekomsten av fjärrmetastas eller dödsfall på grund av bröstcancer.

e Antal patienter (%) som har avlidit.


En kombination av anastrozol och tamoxifen visade inte några effektfördelar jämfört med tamoxifen för alla patienter eller för den hormonreceptorpositiva populationen. Denna behandlingsarm avfördes från studien.


Vid en förnyad uppföljning efter en mediantid på 10 år visade sig den långsiktiga jämförelsen av behandlingseffekterna av anastrozol jämfört med tamoxifen överensstämma med tidigare analyser.


Adjuvant behandling av tidig invasiv bröstcancer för hormonreceptorpositiva patienter som behandlas med adjuvant tamoxifen


I en fas III-studie (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group [ABCSG] 8) med 2 579 postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer som behandlats med operation med eller utan tillägg av strålbehandling och ingen kemoterapi (se nedan), sågs en statistisk förbättring av sjukdomsfri överlevnad efter byte till anastrozol efter 2 års adjuvant behandling med tamoxifen jämfört med den grupp som fortsatte med tamoxifen, efter en medianuppföljningstid på 24 månader.


Tabell 4 Sammanfattning av effektmått och resultat i studien ABCSG 8

Effektmått

Antal händelser (frekvens)

 

anastrozol

(N=1 297)

tamoxifen

(N=1 282)

Sjukdomsfri överlevnad

65 (5,0)

93 (7,3)

Riskkvot

0,67

2-sidig 95 % KI

0,49 till 0,92

p-värde

0,014

Tid till någon metastas

36 (2,8)

66 (5,1)

Riskkvot

0,53

2-sidig 95 % KI

0,35 till 0,79

p-värde

0,002

Tid till fjärrmetastaser

22 (1,7)

41 (3,2)

Riskkvot

0,52

2-sidig 95 % KI

0,31 till 0,88

p-värde

0,015

Ny kontralateral bröstcancer

7 (0,5)

15 (1,2)

Oddskvot

0,46

2-sidig 95 % KI

0,19 till 1,13

p-värde

0,090

Total överlevnad

43 (3,3)

45 (3,5)

Riskkvot

0,96

2-sidig 95 % KI

0,63 till 1,46

p-värde

0,840


Ytterligare två liknande prövningar (GABG/ARNO 95 och ITA), av vilka patienterna i den ena hade behandlats med operation och kemoterapi, liksom en kombinerad analys av ABCSG 8 och GABG/ARNO 95, stödjer dessa resultat.


Säkerhetsprofilen för anastrozol i dessa 3 studier är i överensstämmelse med den kända säkerhetsprofil som tidigare fastställs för postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer.


Bentäthet (BMD)


I en fas III/IV-studie (SABRE [Study of Anastrozole with the Bisphosphonate Risedronate]) blev 234 postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer, hos vilka behandling med anastrozol med 1 mg/dag planerats, stratifierade i grupper med låg, måttlig eller hög risk enligt deras befintliga risk för frakturer på grund av benskörhet. Den primära effektparametern var analys av benmassan i ländryggen med hjälp av DEXA-undersökning. Alla patienterna fick behandling med D-vitamin och kalcium. Patienterna i lågriskgruppen fick enbart anastrozol (N=42), patienterna i gruppen med måttlig risk randomiserades till antingen anastrozol plus risedronat 35 mg en gång i veckan (N=77) eller anastrozol plus placebo (N=77), och patienterna i högriskgruppen fick anastrozol plus risedronat 35 mg en gång i veckan (N=38). Det primära effektmåttet var förändring från utgångsvärdet för benmassa i ländryggen efter 12 månader.


Analysen efter 12 månader visade att patienter som redan löpte måttlig till hög risk för fraktur inte uppvisade någon minskning av sin bentäthet (bedömt genom DEXA-undersökning av bentätheten i ländryggen) efter behandling med anastrozol 1 mg/dag i kombination med risedronat 35 mg en gång i veckan. Dessutom sågs en minskning av BMD som inte var statistiskt signifikant i lågriskgruppen som behandlades med enbart anastrozol 1 mg/dag. Dessa resultat återspeglades i den sekundära effektvariabeln för förändring i total bentäthet i höften vid 12 månader jämfört med behandlingsstart.


Denna studie ger evidens för att behandling med bisfosfonater för benskörhet kan övervägas för postmenopausala kvinnor med tidig bröstcancer hos vilka behandling med anastrozol planeras.


Kortväxthet beroende på brist på tillväxthormon

En randomiserad, dubbelblind multicenterstudie omfattade 52 pubertala pojkar (i åldern 11-16 år) med GHD som behandlats i 12 till 36 månader med anastrozol 1 mg/dag eller placebo i kombination med tillväxthormon. Endast 14 patienter som behandlades med anastrozol fullföljde studien under 36 månader.


Pediatrisk population


Anastrozol är inte indicerat för användning till barn och ungdomar. Effekten har inte fastställts i de pediatriska populationer som studerats (se nedan). Antalet barn som behandlades var alltför begränsat för att kunna dra några säkra slutsatser avseende säkerheten. Inga data är tillgängliga angående eventuella långsiktiga effekter av behandling med anastrozol hos barn och ungdomar (se även ’Prekliniska uppgifter’).


Europeiska läkemedelsmyndigheten har tagit bort kravet att skicka in studieresultatför anastrozol för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för kortväxthet beroende på brist på tillväxthormon (GHD), testotoxikos, gynekomasti och McCune-Albrights syndrom (se 'Dosering-).


Kortväxthet beroende på brist på tillväxthormon

En randomiserad, dubbelblind multicenterstudie omfattade 52 pubertala pojkar (i åldern 11-16 år) med GHD, vilka behandlats i 12 till 36 månader med anastrozol 1 mg/dag eller placebo i kombination med tillväxthormon. Endast 14 patienter som stod på anastrozol fullföljde studien under 36 månader.


Ingen statistiskt signifikant skillnad mot placebo observerades för de tillväxtrelaterade parametrarna förväntad längd i vuxen ålder, längd, längd-SDS (standard deviation score) och tillväxthastighet. Slutliga längddata var inte tillgängliga. Även om antalet barn som behandlades var alltför begränsat för att kunna dra några säkra slutsatser angående säkerheten, förekom en ökad frakturfrekvens och en tendens till minskad bentäthet i anastrozol -armen jämfört med placebo.


Testotoxikos

En öppen, icke jämförande multicenterstudie omfattade 14 manliga patienter (i åldern 2-9 år) med ärftlig, för tidig pubertet som endast drabbar män, även benämnd testotoxikos, vilka behandlats med en kombination av anastrozol och bikalutamid. Det primära målet var att utvärdera effekten och säkerheten med denna kombinationsregim under 12 månader. Tretton av de 14 patienterna som registrerades i studien fullföljde 12 månader av kombinationsbehandlingen (en patient förlorades vid uppföljningen). Det var ingen signifikant skillnad i tillväxthastighet efter 12 månaders behandling i förhållande till tillväxthastigheten under de 6 månaderna före påbörjat deltagande i studien.


Studier av gynekomasti

Prövning 0006 var en randomiserad, dubbelblind multicenterstudie av 82 pubertala pojkar (i åldern 11 till och med 18 år) med gynekomasti som varat längre än 12 månader, vilka behandlades med anastrozol 1 mg/dag eller placebo dagligen i upp till 6 månader. Ingen signifikant skillnad av antalet patienter som fick minst 50 % minskning av total bröstvolym efter 6 månaders behandling observerades mellan behandlingsgruppen som fick anastrozol 1 mg och placebogruppen.


Prövning 0001 var en öppen, farmakokinetisk multidosstudie av anastrozol 1 mg/dag omfattande 36 pubertala pojkar med gynekomasti som varat kortare tid än 12 månader. De sekundära målen var att utvärdera andelen patienter med en minskning från behandlingsstart av den beräknade volymen gynekomasti i båda brösten tillsammans med minst 50 % mellan dag 1 och efter 6 månaders studiebehandling, samt patienternas tolerabilitet och säkerhet. En minskning på 50 % eller mer av den totala bröstvolymen observerades hos 56 % (20/36) av pojkarna efter 6 månader.


Studie av McCune-Albrights syndrom

Prövning 0046 var en internationell, multicenter, öppen, explorativ studie av anastrozol omfattande 28 flickor (i åldern 2 till ≤ 10 år) med McCune-Albrights syndrom (MAS). Det primära målet var att utvärdera säkerheten och effekten av anastrozol 1 mg/dag hos patienter med MAS. Effekten av studiebehandlingen var baserad på andelen patienter som fullföljde definierade kriterier för vaginal blödning, skelettålder och tillväxthastighet. Ingen statistiskt signifikant förändring i antal dagar med vaginal blödning sågs under behandlingen. Man fann ingen statistiskt signifikant förändring av mognadsmåttet Tanner-stadium, genomsnittlig ovarialvolym eller genomsnittlig uterusvolym. Ingen statistiskt signifikant förändring av ökningstakten i skelettålder observerades under behandling jämfört med behandlingsstart. Tillväxthastigheten (cm/år) var signifikant reducerad (p<0,05) från tiden före behandling från månad 0 till och med månad 12, och från tiden före behandling till andra 6 månadersperioden (månad 7 till månad 12).

Farmakokinetik

Absorptionen av anastrozol sker snabbt och de högsta plasmakoncentrationerna uppnås normalt inom två timmar efter dosering (efter fasta). Föda minskar hastigheten något, men inte mängden som absorberas. Den lilla förändringen av absorptionshastigheten förväntas inte leda till någonkliniskt signifikant effekt på steady-state koncentrationerna i plasma vid dosering med anastrozol tabletter en gång dagligen. Cirka 90 till 95 % av steady state-koncentrationen av anastrozol i plasma uppnås efter 7 dagliga doser och ackumuleringen är 3-4 gånger högre. Det finns inga tecken på tids- eller dosberoende farmakokinetiska parametrar för anastrozol.


Farmakokinetiken för anastrozol är oberoende av åldern hos postmenopausala kvinnor.


Endast 40 % av anastrozol är bundet till plasmaproteiner.


Anastrozol elimineras långsamt och har en elimineringshalveringstid i plasma på 40 50 timmar. Anastrozol genomgår en omfattande metabolisering hos postmenopausala kvinnor och mindre än 10 % av dosen utsöndras i oförändrad form via urinen inom 72 timmar. Metaboliseringen sker genom N-dealkylering, hydroxylering och glukuronidering. Metaboliterna utsöndras främst via urinen. Huvudmetaboliten i plasma, triazol, har ingen aromatashämmande effekt.


Nedsatt njur- eller leverfunktion


Mätbar clearance (CL/F) av anastrozol efter oral administrering var ungefär 30 % lägre hos frivilliga försökspersoner med stabil levercirros än hos matchade kontroller (studie 1033IL/0014). Plasmakoncentrationerna av anastrozol hos frivilliga försökspersoner med levercirros låg dock inom det koncentrationsintervall som observerats hos normala individer i andra prövningar. De plasmakoncentrationer av anastrozol, vilka observerats under långtids effektprövningar hos patienter med nedsatt leverfunktion, låg inom det intervall för plasmakoncentrationer av anastrozol som observerats hos patienter utan nedsatt leverfunktion.


Anastrozols mätbara clearance (CL/F) efter oral administrering förändrades inte hos frivilliga försökspersoner med gravt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min) i studie 1033IL/0018, vilket överensstämmer med det faktum att anastrozol huvudsakligen elimineras genom metabolism. De plasmakoncentrationer av anastrozol, vilka observerats under långtids effektprövningar hos patienter med nedsatt njurfunktion, låg inom det intervall för plasmakoncentrationer av anastrozol som observerats hos patienter utan nedsatt njurfunktion. Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion ska administrering av anastrozol ske med försiktighet (se “Dosering och administreringssätt” och “Varningar och försiktighet”).


Pediatrisk population


Hos pojkar med pubertal gynekomasti (10 17 år) absorberades anastrozol snabbt, distribuerades väl och eliminerades långsamt med en halveringstid på cirka 2 dagar. Clearance av anastrozol var lägre hos flickor (3 10 år) än hos de äldre pojkarna och exponeringen högre. Anastrozol hos flickor distribuerades väl och eliminerades långsamt.

Prekliniska uppgifter

Icke kliniska data baserade på konventionella studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionstoxicitet visade inte några särskilda risker för den avsedda populationen.


Akut toxicitet

I djurstudier observerades toxicitet endast i högre doser. I studier av akut toxicitet på gnagare var den dödliga mediandosen av anastrozol över 100 mg/kg/dag med peroral administrering och över 50 mg/kg/dag vid intraperitoneal administrering. I en studie av oral akut toxicitet på hund var den dödliga mediandosen över 45 mg/kg/dag.


Kronisk toxicitet

I djurstudier observerades biverkningar endast i högre doser. Toxicitetsstudier med multipla doser har utförts på råttor och hundar. Inga nivåer utan effekt fastställdes för anastrozol vid dessa toxicitetsstudier, men de effekter som observerades vid låga doser (1 mg/kg/dag) och måttliga doser (hund 3 mg/kg/dag, råtta 5 mg/kg/dag) var relaterade till antingen de farmakologiska eller enzyminducerande egenskaperna hos anastrozol och åtföljdes inte av några signifikanta toxiska eller degenerativa förändringar.


Mutagenicitet

Genetiska toxikologistudier med anastrozol har visat att det varken är mutagent eller klastogent.


Reproduktionstoxikologi

I en fertilitetsstudie gavs avvanda hanråttor anastrozol peroralt i dosen 50 eller 400 mg/l via dricksvattnet i 10 veckor. Uppmätta genomsnittliga plasmakoncentrationer var 44,4 (±14,7) ng/ml respektive 165 (±90) ng/ml. Parningsindex påverkades negativt i båda dosgrupperna, medan reducerad fertilitet endast sågs på dosnivån 400 mg/l. Reduceringen var övergående då samtliga parnings- och fertilitetsparametrar var jämförbara med kontrollgruppens värden efter en behandlingsfri återhämtningsperiod på nio veckor.


Peroral administrering av anastrozol till honråttor ledde till en hög incidens av infertilitet vid 1 mg/kg/dag och ökad preimplantatorisk förlust vid 0,02 mg/kg/dag. Dessa effekter inträffade vid kliniskt relevanta doser. En effekt på människa kan inte uteslutas. Dessa effekter var relaterade till substansens farmakologi, och återställdes helt efter en utsättningsperiod på 5 veckor.

Peroral administrering av anastrozol till dräktiga råttor och kaniner gav inte upphov till några teratogena effekter vid doser på upp till 1,0 respektive 0,2 mg/kg/dag. De effekter som observerades (placentaförstoring hos råttor och missfall hos kaniner) var relaterade till substansens farmakologi.


Överlevnaden hos ungarna till råttor som fått anastrozol 0,02 mg/kg/dag och över (från dräktighetsdag 17 till dag 22 efter födseln) var försämrad. Dessa effekter var relaterade till substansens farmakologiska effekter på nedkomst. Inga negativa effekter på beteendet eller reproduktionsförmågan i den första generationen avkomma, vilka kunde hänföras till moderns behandling med anastrozol, observerades.


Karcinogenicitet

En tvåårig onkogenicitetsstudie på råtta resulterade i en ökad incidens av levertumörer och uterina stromala polyper hos honor och sköldkörteladenom hos hanar endast vid den höga dosen (25 mg/kg/dag). Dessa förändringar inträffade vid en dos som motsvarar 100 gånger högre exponering än vad som är fallet vid terapeutiska doser för människor, och anses inte vara kliniskt relevant för behandling av patienter med anastrozol.


En tvåårig onkologistudie på mus ledde till induktion av godartade äggstockstumörer och en störning av incidensen av lymforetikulära neoplasmer (färre histocytiska sarkom hos honor och fler dödsfall som ett resultat av lymfom). Dessa förändringar anses vara musspecifika effekter av aromatashämning och inte kliniskt relevanta för behandling av patienter med anastrozol.

Innehåll

En filmdragerad tablett innehåller 1 mg anastrozol.


Hjälpämne med känd effekt:

Laktosmonohydrat 92,75 mg.


Förteckning över hjälpämnen:

Tablettkärna: Latkosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (Typ A), povidon 25, magnesiumstearat

Filmdragering: Hypromellos, macrogol 6000, bomullsfröolja (hydrerad), stärkelse (pregelatiniserad modifierad (ursprung: majs)), titandioxid E171

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

5 år.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 1 mg Vita, runda, bikonvexa tabletter präglade A1 på ena sidan
100 tablett(er) blister, 175:26, F

Hitta direkt i texten
Av