Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cefuroxim Villerton

Mylan Hospital

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1500 mg
(Tillhandahålls ej) (vitt eller nästan vitt)

Antibiotikum av cefalosporintyp, betalaktamasstabilt

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DC02
Läkemedel från Mylan Hospital omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Cefuroxim Villerton pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1500 mg; pulver till injektionsvätska, lösning/suspension 250 mg och 750 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-03-27.

Indikationer

Cefuroxim Villerton är avsett för behandling av nedanstående infektioner hos vuxna och barn, även nyfödda (från födelsen) (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

 • Samhällsförvärvad pneumoni.

 • Akut exacerbation av kronisk bronkit.

 • Komplicerade urinvägsinfektioner, även pyelonefrit.

 • Mjukdelsinfektioner: cellulit, erysipelas och sårinfektioner.

 • Intraabdominella infektioner (se avsnitt Varningar och försiktighet).

 • Profylax mot infektion inför gastrointestinal (även esofageal), ortopedisk, kardiovaskulär och gynekologisk operation (även kejsarsnitt).

Vid behandling och förebyggande av infektioner då det är mycket troligt att anaeroba organismer påträffas ska cefuroxim administreras tillsammans med ett lämpligt antianaerobt antibiotikum.


Hänsyn skall tas till officiella riktlinjer om korrekt användning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot cefuroxim eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Patienter med känd överkänslighet mot cefalosporiner.


Allvarlig överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot någon annan typ av betalaktamantibiotikum (penicilliner, monobaktamer och karbapenemer) i anamnesen.

Dosering

Tabell 1. Vuxna och barn ≥40 kg

Indikation

Dosering

Samhällsförvärvad pneumoni och akut exacerbation av kronisk bronkit

750 mg var 8:e timme

(intravenöst eller intramuskulärt)

Mjukdelsinfektioner: cellulit, erysipelas och sårinfektioner.


Intraabdominella infektioner


Komplicerade urinvägsinfektioner, även pyelonefrit

1,5 g var 8:e timme

(intravenöst eller intramuskulärt)

Allvarliga infektioner

750 mg var 6:e timme (intravenöst)

1,5 g var 8:e timme (intravenöst)

Kirurgisk profylax för gastrointestinal, gynekologisk kirurgi (även kejsarsnitt) och ortopediska operationer

1,5 g tillsammans med induktion av anestesi. Detta kan kompletteras med två doser på 750 mg (intramuskulärt) efter 8 timmar och 16 timmar.

Kirurgisk profylax för kardiovaskulära och esofageala operationer

1,5 g tillsammans med induktion av anestesi följt av 750 mg (intramuskulärt) var 8:e timme i ytterligare 24 timmar.


Tabell 2. Barn <40 kg

Spädbarn och småbarn >3 veckor och barn <40 kg

Spädbarn (nyfödda till 3 veckor)

Samhällsförvärvad pneumoni

30 till 100 mg/kg/dygn (intravenöst) givet uppdelat på 3 eller 4 doser. En dos på 60 mg/kg/dygn är lämplig för de flesta infektioner

30 till 100 mg/kg/dygn (intravenöst) givet uppdelat på 2 eller 3 doser (se avsnitt Farmakokinetik)

Komplicerade urinvägsinfektioner, även pyelonefrit

Mjukdelsinfektioner: cellulit, erysipelas och sårinfektioner

Intraabdominella infektioner


Nedsatt njurfunktion

Cefuroxim utsöndras främst via njurarna. Liksom för all sådan antibiotika rekommenderas därför att dosen med cefuroxim reduceras hos patienter med markant försämrad njurfunktion för att kompensera den långsammare utsöndringen.


Tabell 3. Rekommenderade doser med Cefuroxim Villerton vid nedsatt njurfunktion

Kreatininclearance

T1/2 (h)

Dos (mg)

>20 ml/min/1,73 m2

1,7–2,6

Det är inte nödvändigt att minska standarddosen (750 mg till 1,5 g tre gånger dagligen).

10–20 ml/min/1,73 m2

4,3–6,5

750 mg två gånger dagligen

<10 ml/min/1,73 m2

14,8–22,3

750 mg en gång dagligen

Patienter som behandlas med hemodialys

3,75

En ytterligare dos på 750 mg ska ges intravenöst eller intramuskulärt i slutet av varje dialys. Förutom parenteral användning kan cefuroximnatrium tillsättas i peritonealdialysvätska (vanligtvis 250 mg till varje 2 liter dialysvätska).

Patienter med njursvikt som behandlas med kontinuerlig arteriovenös hemodialys (CAVH) eller high-flux hemofiltration (HF) på intensivvårdsavdelningar

7,9–12,6 (CAVH)

1,6 (HF)

750 mg två gånger dagligen. För low-flux hemofiltration ska den dosering som rekommenderas under nedsatt njurfunktion följas.

Nedsatt leverfunktion

Cefuroxim elimineras främst via njurarna. Hos patienter med leverdysfunktion förväntas detta inte påverka farmakokinetiken hos cefuroxim.


Administreringssätt

Cefuroxim Villerton ska administreras genom intravenös injektion under en tid av 3 till 5 minuter direkt i en ven eller via droppslang eller infusion under 30 till 60 minuter eller genom djup intramuskulär injektion. För anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner

Som med alla betalaktamantibiotika har allvarliga och ibland fatala överkänslighetsreaktioner rapporterats. Vid svåra överkänslighetsreaktioner måste behandlingen med cefuroxim sättas ut omedelbart och adekvata akutåtgärder inledas.

Innan behandling påbörjas bör det fastställas om patienten tidigare haft allvarliga överkänslighetsreaktioner mot cefuroxim, andra cefalosporiner eller mot någon annan typ av betalaktamantibiotika. Försiktighet ska iakttas om cefuroxim ges till patienter som tidigare drabbats av måttlig-lindrig överkänslighet mot andra betalaktamantibiotika.


Samtidig behandling med potenta diuretika eller aminoglykosider

Cefalosporinantibiotika i hög dos ska ges med försiktighet till patienter som erhåller samtidig behandling med potenta diuretika som t ex furosemid eller vid samtidig behandling med aminoglykosider. Nedsatt njurfunktion har rapporterats vid användning av dessa kombinationer. Njurfunktionen ska övervakas hos äldre och personer med känd befintlig nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering).


Överväxt av icke-känsliga mikroorganismer

Användning av cefuroxim kan resultera i överväxt av Candida. Långvarig användning kan även leda till överväxt av andra icke-känsliga mikroorganismer (t ex. enterokocker och Clostridium difficile), vilket kan kräva att behandlingen avbryts (se avsnitt Biverkningar).


Antibiotikaassocierad pseudomembranös kolit har rapporterats vid användning av cefuroxim och kan variera i svårighetsgrad från lindrig till livshotande. Denna diagnos ska övervägas hos patienter med diarré under eller efter administrering av cefuroxim (se avsnitt Biverkningar). Utsättande av terapi med cefuroxim och administrering av specifik behandling för Clostridium difficile ska övervägas. Läkemedel som hämmar peristaltik ska inte ges.


Intraabdominella infektioner

På grund av dess aktivitetsspektrum är cefuroxim inte lämpligt för behandling av infektioner som orsakas av gramnegativa icke-fermenterande bakterier (se avsnitt Farmakoynamik).


Påverkan på diagnostiska tester

Användning av cefuroxim kan leda till ett positivt Coombs´ test vilket kan interferera vid korstestning av blod (se avsnitt Biverkningar).


Viss påverkan på kopparreduktionsmetoder (Benedicts, Fehlings, Clinitest) kan iakttas. Detta bör dock inte leda till falskt positiva resultat, något som kan förekomma med vissa andra cefalosporiner.


Eftersom ett falskt negativt resultat kan förekomma vid ferricyanidtest, rekommenderas att antingen glukosoxidas- eller hexokinasmetoden användas för att fastställa glukosnivåer i blod/plasma hos patienter som erhåller cefuroximnatrium.


Viktig information om hjälpämnen

Cefuroxim Villerton pulver till injektions- och infusionsvätska, lösning innehåller natrium. Hänsyn ska tas till detta för patienter som äter natriumkontrollerad kost.


Intrakameral användning och ögonsjukdomar

Cefuroxim Villerton är inte avsedd för intrakameral användning. Enskilda rapporter och fallserier rörande allvarliga okulära biverkningar har rapporterats efter ej godkänd intrakameral användning av cefuroximnatrium, taget från injektionsflaskor godkända för intravenös/intramuskulär administrering. Dessa reaktioner omfattade makulärt ödem, retinalt ödem, näthinneavlossning, retinal toxicitet, nedsatt syn, minskad synskärpa, dimsyn, hornhinnegrumling och hornhinneödem.

Interaktioner

Cefuroxim utsöndras genom glomerulär filtration och tubulär sekretion. Samtidig användning av probenecid rekommenderas ej. Samtidig administrering av probenecid förlänger utsöndringen av cefuroxim och skapar en förhöjd maxkoncentration i serum.


Potentiellt nefrotoxiska läkemedel och loopdiuretika

Högdosbehandlingar med cefalosporiner ska utföras med försiktighet på patienter som tar kraftigt verkande diuretika (t.ex. furosemid) eller potentiellt nefrotoxiska preparat (t.ex. aminoglykosidantibiotika), eftersom det inte kan uteslutas att njurfunktionen försämras av sådana kombinationer.


Övriga interaktioner

Bestämning av glukosnivåer i blod/plasma: Se avsnitt Varningar och försiktighet.

Samtidig användning med orala antikoagulantia kan leda till ökat International Normalised Ratio (INR).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns begränsat med uppgifter från användning av cefuroxim hos gravida kvinnor. Studier på djur har inte visat på någon reproduktionstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Cefuroxim ska förskrivas till gravida kvinnor endast om fördelen uppväger risken.

.

Cefuroxim har visat sig passera placenta och nå terapeutiska nivåer i amnionvätska och navelsträngsblod efter intramuskulär eller intravenös dos till modern.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Cefuroxim utsöndras i små mängder i bröstmjölk. Biverkningar förväntas inte vid terapeutiska doser, även om en risk för diarré och svampinfektion i slemhinnorna inte kan uteslutas. Beslut om amning ska avbrytas eller om behandlingen med cefuroxim ska avbrytas/avstås måste tas med hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga uppgifter om effekterna av cefuroximnatrium på fertiliteten hos människor. Reproduktionsstudier på djur har inte visat några effekter på fertiliteten.

Trafik

Det finns inga studier angående cefuroxims påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Baserat på kända biverkningar, är det emellertid osannolikt att cefuroxim påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är neutropeni, eosinofili, övergående stegring av leverenzymer eller bilirubin, i synnerhet hos patienter med leversjukdom, men det finns inget tecken på skada på levern eller reaktioner på injektionsstället.


För de flesta biverkningarna saknas tillförlitliga uppgifter för att kunna beräkna incidens och nedanstående frekvenskategorier är därför endast uppskattningar. Dessutom kan incidensen av biverkningar som förknippas med cefuroximnatrium variera beroende på indikation.


Uppgifter från kliniska studier har använts för att fastställa frekvensen för mycket vanliga till sällsynta biverkningar. De frekvenser som tilldelats alla andra biverkningar (dvs. förekomst på <1/10 000) har huvudsakligen fastställts med hjälp av uppgifter efter marknadsföring och hänför snarare till en rapporteringsfrekvens än en verklig frekvens.


Behandlingsrelaterade biverkningar, alla grader, redovisas nedan enligt MedDRA organsystemklass, frekvens och svårighetsgrad. Följande konvention har tillämpats vid indelning i frekvensklasser: mycket vanliga ≥1/10; vanliga ≥1/100, <1/10, mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100; sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000; mycket sällsynta <1/10 000 och ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).


Organsystemklass

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Infektioner och infestationerCandidaöverväxt, överväxt av Clostridium difficile

Blodet och lymfsystemet

neutropeni, eosinofili, sänkt hemoglobinkoncentration

leukopeni, positivt Coombs´ test

trombocytopeni, hemolytisk anemi

Immunsystemetläkemedelsorsakad feber, interstitiell nefrit, anafylaxi, kutan vaskulit

Magtarmkanalen


gastrointestinal störning

pseudomembranös kolit (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Lever och gallvägar

övergående stegring av leverenzymer

övergående förhöjning av bilirubin


Hud och subkutan vävnad


hudutslag, urtikaria och klåda

erythema multiforme, toxisk epidermal nekrolys och Stevens-Johnsons syndrom, angioneurotiskt ödem

Njurar och urinvägarförhöjningar av serumkreatinin, förhöjningar av ureakväve i blodet och sänkt kreatininclearance (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

reaktioner vid injektionsstället, vilka kan ge smärta och tromboflebit
Beskrivning av några utvalda biverkningar

Cefalosporiner som klass tenderar att absorberas till de röda blodkropparnas membranyta och där reagera med antikroppar riktade mot läkemedlet så att ett positivt Coombs´ test erhålls (vilket kan interferera vid korsning av blod) och i mycket sällsynta fall hemolytisk anemi.


Övergående stegringar av leverenzymer eller bilirubin i serum har iakttagits, vilka vanligtvis är reversibla.


Smärta vid det intramuskulära injektionsstället är mer troligt vid högre doser. Det är dock osannolikt att det skulle vara en orsak till att avbryta behandlingen.


Pediatrisk population

Säkerhetsprofilen för cefuroximnatrium hos barn överensstämmer med profilen hos vuxna


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan leda till neurologiska följdsymtom, inklusive encefalopati, konvulsioner och koma. Symtom på överdosering kan förekomma om dosen till patienter med nedsatt njurfunktion inte sänks på lämpligt sätt (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet).

Cefuroximnivåerna i serum kan reduceras genom hemodialys eller peritonealdialys.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism
Cefuroxim hämmar bakteriens cellväggssyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP). Detta gör att cellväggens (peptidoglykan) biosyntes avbryts, vilket leder till bakteriell cellys och celldöd.


Resistensmekanism
Bakteriell resistens mot cefuroxim kan bero på en eller flera av följande mekanismer:

 • hydrolys med betalaktamaser; inklusive (men inte begränsat till) betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL) och AmpC-enzymer som kan induceras eller varaktigt blockeras i vissa aeroba gramnegativa bakteriearter

 • reducerad affinitet för penicillinbindande proteiner för cefuroxim

 • impermeabilitet hos yttre membran, vilket begränsar cefuroxims åtkomst till penicillinbindande proteiner i gramnegativa bakterier

 • bakteriella-effluxpumpar

Organismer som förvärvat resistens mot andra injicerbara cefalosporiner förväntas vara resistenta mot cefuroxim. Beroende på resistensmekanismen kan organismer med förvärvad resistens mot penicilliner uppvisa reducerad känslighet eller resistens mot cefuroxim.

Brytpunkter för cefuroximnatrium:


European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) har fastställt nedanstående brytpunkter för minsta hämmande koncentration (MIC):

Mikroorganism

Brytpunkter (mg/l)

1 Cefalosporinbrytpunkterna för Enterobacteriaceae detekterar alla kliniskt viktiga resistensmekanismer (inklusive ESBL och plasmidmedierad AmpC). Vissa stammar som producerar betalaktamaser är känsliga eller intermediärt känsliga för 3:e eller 4:e generationens cefalosporiner med dessa brytpunkter och ska rapporteras när de påträffas, dvs. förekomst eller frånvaro av en ESBL påverkar inte i sig klassificeringen av känslighet. Inom många områden är detektion och karakterisering av ESBL rekommenderat eller obligatoriskt för infektionskontroll.

2 Brytpunkten hänför till en dosering på 1,5 g×3 och endast till E. coli, P. mirabilis och Klebsiella spp.

3 Stafylokockers känslighet för cefalosporiner kommer sig av känsligheten för meticillin med undantag för ceftazidim och cefixim och ceftibuten, vilka inte har brytpunkter och inte bör användas för stafylokockinfektioner.

4 Betalaktamkänsligheten hos de betahemolytiska streptokockgrupperna A, B, C och G kommer sig av känsligheten mot penicillin.

5 Brytpunkterna gäller daglig intravenös dos på 750 mg×3 och en högdos på minst 1,5 g×3.


S

R

Enterobacteriaceae1

≤82

>8

Staphylococcus spp.

Se fotnot3

Se fotnot3

Streptococcus A, B, C och G

Se fotnot4

Se fotnot4

Streptococcus pneumoniae

≤0.5

>1

Streptococcus (andra)

≤0.5

>0.5

Haemophilus influenzae

≤1

>2

Moraxella catarrhalis

≤4

>8

Ej artrelaterade brytpunkter1 

≤45

>85

S=känslig, R=resistent.


Mikrobiologisk känslighet

Prevalensen för förvärvad resistens kan variera geografiskt och med tiden för valda arter och lokal information om resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av svåra infektioner. Om nödvändigt bör expertråd eftersökas då den lokala prevalensen för resistens är känd och användbarheten av medlet för åtminstone vissa typer av infektioner kan ifrågasättas.


Cefuroxim är vanligtvis verksamt mot följande mikroorganismer in vitro.

Vanligtvis känsliga arter

Grampositiva aerober:

Staphylococcus aureus (meticillin-känslig) $

Streptococcus pyogenes 

Streptococcus agalactiae

Streptococcus mitis (viridansgruppen)

Gramnegativa aerober:

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Mikroorganismer för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem

Grampositiva aerober:

Streptococcus pneumoniae

Gramnegativa aerober:

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus spp. (andra än P. vulgaris) 

Providencia spp.

Salmonella spp.

Grampositiva anaerober:

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp.

Gramnegativa anaerober:

Fusobacterium spp.

Bacteroides spp.

Mikroorganismer med inneboende resistens:

Grampositiva aerober:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Gramnegativa aerober:

Acinetobacter spp.

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Grampositiva anaerober:

Clostridium difficile

Gramnegativa anaerober:

Bacteroides fragilis

Övriga:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

$ Samtliga meticillinresistenta S. aureus är resistenta mot cefuroxim.


In vitro har aktiviteterna hos kombinationen cefuroximnatrium och aminoglykosidantibiotika visat sig vara åtminstone additiv, ibland med bevis på synergi.

Farmakokinetik

Absorption

Efter intramuskulär (IM) injektion av cefuroxim till friska försökspersoner varierade de genomsnittliga maxkoncentrationerna (Cmax) i serum från 27 till 35 μg/ml efter en dos på 750 mg och från 33 till 40 μg/ml efter en dos på 1 000 mg och uppnåddes inom 30 till 60 minuter efter administrering. Efter intravenösa (IV) doser på 750 och 1 500 mg var koncentrationerna i serum cirka 50 respektive 100 μg/ml vid 15 minuter.


Efter singeldoser tycktes AUC och Cmax öka linjärt med dos över ett dosområde på 250 till 1 000 mg vid IM- och IV-administrering. Det fanns inga tecken på ackumulering av cefuroxim i serum från friska försökspersoner efter upprepad intravenös administrering av doser på 1 500 mg var 8:e timme. 


Distribution

Proteinbindning anges vara 33 till 50 %, beroende på mätmetod. Den genomsnittliga distributionsvolymen varierar från 9,3 till 15,8 l/1,73 m2 efter IM- eller IV-administrering över ett doseringsområde på 250 till 1 000 mg. Koncentrationer av cefuroxim som överskrider de minsta hämmande nivåerna för vanliga patogener kan uppnås i tonsillerna, sinusvävnader, bronkialslemhinna, ben, pleuravätska, ledvätska, synovialvätska, interstitiell vätska, galla, sputum och kammarvatten. Cefuroxim passerar blod-hjärnbarriären när meningerna är inflammerade.


Biotransformering

Cefuroxim metaboliseras inte.


Eliminering

Cefuroxim utsöndras genom glomerulär filtration och tubulär sekretion. Halveringstiden i serum efter såväl intramuskulär som intravenös injektion är cirka 70 minuter. Nästan hela dosen (85-90 %) återfinns som oförändrat cefuroxim i urinen inom 24 timmar. Den större delen cefuroxim utsöndras inom de första 6 timmarna. Genomsnittlig njurclearance varierar från 114 till 170 ml/min/1,73 m2 efter IM- eller IV-administrering över ett dosintervall på 250 till 1 000 mg.


Särskilda patientpopulationer

Kön

Inga skillnader iakttogs i farmakokinetiken för cefuroxim mellan män och kvinnor efter en intravenös bolusinjektion på 1 000 mg cefuroximnatrium.


Äldre

Efter intramuskulär eller intranvenös administrering är absorption, distribution och utsöndring av cefuroxim hos äldre patienter samma som hos yngre patienter med motsvarande njurfunktion. Eftersom äldre patienter tenderar att ha nedsatt njurfunktion ska försiktighet iakttas vid val av cefuroximdos och det kan vara bra att övervaka njurfunktionen (se avsnitt Dosering).


Barn 

Halveringstiden för cefuroxim i serum har visat sig vara väsentligt förlängd hos nyfödda och beror av gestationsålder. Hos äldre spädbarn (>3 veckor gamla) och hos barn är halveringstiden i serum på 60 till 90 minuter samma som den som iakttas hos vuxna.


Nedsatt njurfunktion

Cefuroxim utsöndras främst via njurarna. Liksom för all sådan antibiotika rekommenderas att dosen med cefuroxim reduceras hos patienter med markant försämrad njurfunktion (dvs. C1cr <20 ml/minut) för att kompensera för dess långsammare utsöndring (se avsnitt Dosering). Cefuroxim avlägsnas effektivt med hemodialys och peritonealdialys.


Nedsatt leverfunktion

Eftersom cefuroxim främst elimineras via njurarna, förväntas leverdysfunktion inte ha någon effekt på farmakokinetiken för cefuroxim.


PK/PD-samband

För cefalosporiner har den viktigaste farmakokinetisk-farmakodynamiska parametern som främst korrelerar med in vivo-effekt visat sig vara hur stor del av doseringsintervallet (%T) som den obundna koncentrationen är högre än den minsta hämmande koncentrationen (MIC) av cefuroxim för enskilda mikroorganismer (dvs %T>MIC).

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa. Karcinogenicitetsstudier har inte utförts. Det finns dock inte något bevis som tyder på en karcinogen potential.


Aktiviteten av Gamma-glutamyltranspeptidas i urin från råtta hämmas av olika cefalosporiner, hämningsgraden är dock lägre med cefuroxim. Detta kan ha betydelse för påverkan av kliniska laboratorietester från människor.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Cefuroximnatrium motsvarande 250 mg, 750 mg respektive 1500 mg cefuroxim.

Natriuminnehåll:
250 mg: 13,8 mg (0,6 mmol)
750 mg: 41,4 mg (1,8 mmol)
1500 mg: 80,5 mg (3,5 mmol)

Blandbarhet

Detta läkemedel skall inte blandas i samma spruta som aminoglykosider.
Skall inte blandas med lösningar som har ett pH-värde över 7,5 t ex natriumbikarbonat.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Färdigblandad lösning/suspension
Intramuskulär och intravenös injektion: Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för lösningen upp till 8 timmar vid 25 °C och upp till 24 timmar vid 2-8 °C.
Intravenös infusion: Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för lösning upp till 12 timmar vid 25 °C och upp till 24 timmar vid 2-8 °C.


Ur mikrobiologisk synvinkel skall lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart ansvarar användaren för lagringstid och förvaringsanvisningar. Normalt bör lagringstiden inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C om inte beredningen skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Hantering

Kompatibilitet: Cefuroxim Villerton är kompatibelt med de mest vanliga infusionslösningar. Cefuroxim Villerton kan blandas med metronidazol, azlocillin och xylitol och är kompatibel med vatteninnehållande lösningar som innehåller upp till 1 % lidokainklorid. Får inte blandas i samma spruta som amnioglykosider eller spädas med natriumbikarbonat för injektion (se avsnitt Blandbarhet-Inkompatibilititerer).
Injektionsflaskorna passar i transfusionsadapter i mini-bags.


Intramuskulär injektion: Tillsätt minst 1 ml sterilt vatten till 250 mg eller 3 ml sterilt vatten till 750 mg och omskakas försiktigt till suspension.

Intravenös injektion: Tillsätt minst 2 ml sterilt vatten till 250 mg eller 6 ml sterilt vatten till 750 mg eller 15 ml sterilt vatten till 1500 mg.

Intravenös infusion: Lös Cefuroxim Villerton i minst 50 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml.

Förpackningsinformation

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1500 mg (vitt eller nästan vitt)
10 x 1500 milligram injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
Pulver till injektionsvätska, lösning/suspension 250 mg (vitt eller nästan vitt)
10 x 250 milligram injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
Pulver till injektionsvätska, lösning/suspension 750 mg (vitt eller nästan vitt)
10 x 750 milligram injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av