Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mycophenolate mofetil Accord

Accord Healthcare AB

Filmdragerad tablett 500 mg
(Lilafärgade, kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, präglade med ’AHI’ på den ena sidan, och ’500’ på den andra sidan.)

Immunsuppressiva medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AA06
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Mycophenolate mofetil Accord

500 mg filmdragerade tabletter
mykofenolatmofetil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mycophenolate mofetil Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Mycophenolate mofetil Accord
3. Hur du tar Mycophenolate mofetil Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mycophenolate mofetil Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mycophenolate mofetil Accord är och vad det används för

 

Immunsuppressivt medel.


Mycophenolate mofetil Accord används för att hindra kroppen från att avstöta transplanterad njure, hjärta eller lever. Mykofenolatmofetil används tillsammans med andra läkemedel som ciklosporin och kortikosteroider.


Mykofenolatmofetil som finns i Mycophenolate mofetil Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Mycophenolate mofetil Accord

 

VARNING

Mykofenolat orsakar fosterskador och missfall. Om du är kvinna och kan bli gravid måste du uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa läkarens anvisningar om preventivmedel.


Läkaren kommer att prata med dig och ge dig skriftlig information, i synnerhet om de effekter mykofenolat har på foster. Läs informationen noggrant och följ instruktionerna.


Om du inte förstår instruktionerna till fullo, be läkaren förklara dem igen innan du tar mykofenolat. Se ytterligare information i detta anvsnitt under ”Varningar och försiktighet” och ”Graviditet och amning”.


Ta inte Mycophenolate mofetil Accord


 • om du är allergisk mot mykofenolatmofetil, mykofenolatsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är kvinna och kan bli gravid och inte har genomfört ett negativt graviditetstest innan du får ditt första recept, eftersom mykofenolat orsakar fosterskador och missfall.

 • om du är gravid, planerar att bli gravid eller tror att du kan vara gravid.

 • om du inte använder effektivt preventivmedel (se Graviditet, användning av preventivmedel och amning).

 • om du ammar.

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Mycophenolate mofetil Accord.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Mycophenolate mofetil Accord.

Tala om för din läkare omedelbart:

 • om du upplever tecken på infektion (t ex feber, halsont), oväntade blåmärken och/eller blödning.

 • om du har eller har haft några matsmältningsproblem, t ex magsår.

 • om du planerar att bli gravid eller om du blir gravid under behandlingen med Mycophenolate mofetil Accord.

 • om du har en sällsynt ärftlig brist på enzymet hypoxantin- guanin-fosforibosyl-transferas (HGPRT), som Lesch-Nyhans och Kelley-Seegmillers syndrom.

Om något av ovanstående gäller för dig (eller om du är osäker), tala omedelbart med din läkare innan du tar Mycophenolate mofetil Accord.


Barn och undomar


Barn i åldern 2 till 18 år:

Mycophenolate mofetil Accord används av barn och ungdomar (åldern 2-18 år) för att för att hindra kroppen från att avstöta transplanterad njure.

Mycophenolate mofetil Accord skall ej användas av barn och ungdomar (ålder 2-18 år) vid hjärt- eller lever transplantation.

Mycophenolate mofetil Accord skall ej användas av barn under 2 år.


Effekt av solljus

Mycophenolate mofetil Accord minskar kroppens försvar. En följd av detta är en ökad risk för hudcancer. Begränsa mängden sol- och UV-ljus som du utsätts för. Gör det genom att:.

 • bära skyddande kläder som också täcker ditt huvud, nacke, armar och ben

 • använda ett solskyddsmedel med hög skyddsfaktor

Andra läkemedel och Mycophenolate mofetil Accord 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.Detta inkluderar läkemedel som erhållits utan recept, inklusive örtmediciner. Det beror på att Mycophenolate mofetil Accord kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Andra läkemedel kan också påverka hur Mycophenolate mofetil Accord fungerar.


Informera särskilt läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel innan du börjar med Mycophenolate mofetil Accord:


 • azatioprin eller andra läkemedel som minskar aktiviteten i ditt immunsystem – ges efter en transplantation.

 • kolestyramin – används vid behandling av högt kolesterol.

 • rifampicin – antibiotika som används för att förhindra och behandla infektioner som tuberkulos (tbc).

 • antacida eller protonpumpshämmare – används för problem med syra i magen såsom matsmältningsproblem.

 • fosfatbindande läkemedel – används av personer med kronisk njursvikt för att minska mängden fosfat i blodet.

 • antibiotika – används för att behandla bakterieinfektioner.

 • isavukonazol – används för att behandla svampinfektioner.

 • telmisartan – används för att behandla högt blodtryck.

 • aciklovir, valaciklovir och ganciklovir.


Vacciner:

Om du behöver vaccineras (med levande vacciner) under tiden du tar Mycophenolate mofetil Accord, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal först. Din läkare måste ge råd om vilka vacciner du kan få.


Du får inte lämna blod under behandling med Mycophenolate mofetil Accord och under minst 6 veckor efter det att behandlingen avslutats. Män får inte donera sperma under behandling med Mycophenolate mofetil Accord och under minst 90 dagar efter att behandlingen avslutats.

Mycophenolate mofetil Accord med mat och dryck

Intag av mat och dryck har ingen effekt på behandlingen med Mycophenolate mofetil Accord.

Graviditet, användning av preventivmedel och amning

Användning av preventivmedel hos kvinnor som tar Mycophenolate mofetil Accord

Om du är kvinna och kan bli gravid måste du alltid använda två effektiva preventivmetoder med Mycophenolate mofetil Accord. Det innefattar:

 • innan du börjar ta Mycophenolate mofetil Accord

 • under hela behandlingen med Mycophenolate mofetil Accord

 • under 6 veckor efter avslutad behandling med Mycophenolate mofetil Accord.


Tala med din läkare om de lämpligaste preventivmedlen för dig. Det beror på din egen situation. Två former av preventivmetoder är att föredra eftersom det minskar risken för oavsiktlig graviditet. Kontakta omedelbart din läkare om du tror att ditt preventivmedel inte fungerat eller om du har glömt att ta dina p-piller.


Kvinnor som uppfyller något av följande kriterier kan inte bli gravida:

 • du har passerat menopaus, d.v.s. fyllt minst 50 år och din sista menstruation var för mer än ett år sedan (om din menstruation upphört p.g.a. behandling mot cancer, finns det en chans att du kan bli gravid)

 • dina äggledare och båda äggstockarna har opererats bort (bilateral salpingo-ooforektomi)

 • din livmoder har opererats bort (hysterektomi)

 • dina äggstockar har slutat fungera (förtidig menopaus som fastställts av en gynekolog)

 • du har fötts med något av följande tillstånd som är sällsynta och som leder till oförmåga att bli gravid: XY genotyp, Turners syndrom eller medfödd avsaknad av livmoder

 • du är barn eller tonåring som ännu inte fått din menstruation.


Användning av preventivmedel hos män som tar Mycophenolate mofetil Accord

Tillgängliga uppgifter tyder inte på en ökad risk för missbildningar eller missfall om fadern tar mykofenolat. Risken kan emellertid inte uteslutas helt. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas att du eller din kvinnliga partner använder tillförlitliga preventivmedel under behandlingen och i 90 dagar efter att du slutat ta Mycophenolate mofetil Accord.


Om du planerar att skaffa barn, tala med din läkare om de potentiella riskerna.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren kommer att prata med dig om riskerna vid graviditet och vilka alternativ du kan ta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort om:

 • du planerar att bli gravid

 • du har hoppat över eller tror att du har hoppat över en menstruation, om du har ovanliga mensblödningar eller om du tror att du är gravid

 • du har samlag utan att använda en effektiv preventivmetod.

Om du blir gravid under behandling med mykofenolat, måste du omedelbart informera läkaren. Fortsätt emellertid att ta Mycophenolate mofetil Accord tills du träffar honom eller henne.


Graviditet

Mykofenolat orsakar en mycket hög frekvens av missfall (50 %) och svåra allvarliga fosterskador (23‑27 %) hos det ofödda barnet. Fosterskador som har rapporterats inkluderar missbildningar av öron, ögon, ansikte (kluven läpp-/gomspalt), missbildningar i utvecklingen av fingrarna, hjärtat, matstrupen (röret som förbinder svalget med magen), njurarna och nervsystemet (t.ex. [ryggmärgsbråck som innebär att kotorna i ryggraden inte är ordentligt utvecklade]). Ditt barn kan få en eller flera av dessa missbildningar.


Om du är kvinna och kan bli gravid måste du genomföra ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa läkarens anvisningar om preventivmedel. Läkaren kan kräva mer än ett test för att säkerställa att du inte är gravid innan behandlingen startar.


Amning

Ta inte Mycophenolate mofetil Accord om du ammar. Det beror på att små mängder av läkemedlet kan passera över till modersmjölken.


Körförmåga och användning av maskiner

Mycophenolate mofetil Accord har inte visat sig påverka förmåga att framföra motorfordon eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Mycophenolate mofetil Accord

 

Ta alltid Mycophenolate mofetil Accord enligt läkarens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur mycket som ska tas

Mängden du ska ta beror på vilken typ av transplantat du har fått. Den vanliga dosen framgår nedan. Behandlingen ska fortsätta så länge du behöver förebygga bortstötning av det transplanterade organet.


Njurtransplantation

Vuxna

 • Den första dosen ges inom 3 dagar efter transplantationen.

 • Dygnsdosen är 4 tabletter (2 g av läkemedlet) som tas som 2 separata doser.

 • Ta 2 tabletter på morgonen och 2 tabletter på kvällen.

Barn (2 till 18 år)

 • Dosen som ges kan variera beroende på barnets storlek

 • Läkaren kommer att bestämma den mest lämpliga dosen baserat på barnets längd och vikt (kroppsyta - mätt som kvadratmeter eller ”m2”).
  Den rekommenderade dosen är 600 mg/m2 två gånger dagligen.


Hjärttransplantation

Vuxna

 • Den första dosen ges inom 5 dagar efter transplantationen.

 • Dygnsdosen är 6 tabletter (3 g av läkemedlet) som tas som 2 separata doser.

 • Ta 3 tabletter på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

Barn

 • Det finns ingen information om användning av Mycophenolate mofetil Accord hos barn med ett hjärttransplantat.


Levertransplantation

Vuxna

 • Den första dosen av oralt Mycophenolate mofetil Accord kommer du få tidigast 4 dagar efter transplantationen och när du klarar av att svälja läkemedel.

 • Dygnsdosen är 6 tabletter (3 g av läkemedlet) som tas som 2 separata doser.

 • Ta 3 tabletter på morgonen och 3 tabletter på kvällen.

Barn

 • Det finns ingen information om användning av Mycophenolate mofetil Accord hos barn med ett levertransplantat.


Administreringssätt

 

Svälj tabletter hela tillsammans med ett glas vatten. Du får inte dela eller krossa dem.

Om du har tagit för stor mängd av Mycophenolate mofetil Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Kom ihåg att ta med dig förpackningen och de tabletter du har kvar.

Om du har glömt att ta Mycophenolate mofetil Accord

Om du glömmer att ta läkemedlet någon gång, ta din dos så snart du kommer ihåg. Fortsätt sedan att ta dina doser på de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Mycophenolate mofetil Accord

Risken för avstötning av det transplanterade organet kan öka om din behandling med Mycophenolate mofetil Accord avbryts. Sluta inte ta ditt läkemedel om inte din läkare säger till dig att göra det.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart om för en läkare om du märker någon av följande allvarliga

biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling:

 • du har tecken på infektion såsom feber eller ont i halsen

 • du får oväntade blåmärken eller blödning

 • du får hudutslag, svullnad av ansiktet, läpparna, tungan eller halsen och andningssvårigheter – du kan ha fått en allvarlig allergisk reaktion av läkemedlet (som anafylaxi, angioödem).


Andra eventuella biverkningar:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)


Mag- tarmkanal och mun

 • illamående

 • kräkningar

Blodet och lymfsystemet

 • färre vita eller röda blodkroppar

Infektioner och infestationer

 • mag- och tarminfektioner

 • urinvägsinfektioner

 • infektioner i munnen


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)


Infektioner och infestationer

 • lunginfektioner

 • hudinfektioner

Lymf- och hudcancer

 • cancer i lymfvävnad och hud

Allmänna symtom

 • feber, stark trötthetskänsla, sömnsvårigheter

 • smärta (mag-, bröst-, led- eller muskelsmärta, smärta vid urinering)

 • huvudvärk, influensasymtom och svullnad

Huden

 • akne, munsår, bältros, hudtillväxt, håravfall, hudutslag, klåda.

Urinvägarna

 • njurproblem eller behov av att urinera oftare.

Mag- tarmkanal och mun

 • svullnad av tandköttet och munsår

 • inflammation i bukspottkörteln, tjocktarmen eller magen

 • problem med tarmarna inklusive blödning, leverproblem

 • förstoppning, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, gasspänningar, diarré.

Centrala och perifera nervsystemet

 • känsla av yrsel, dåsighet eller domningar

 • darrningar, muskelryckningar, krampanfall

 • ångestkänsla eller nedstämdhet, förändringar av humör eller tankeverksamhet.

Hjärta och blodkärl

 • förändrat blodtryck, onormal hjärtfrekvens, utvidgning av blodkärl.

Lungorna

 • lunginflammation, luftrörskatarr

 • andnöd, hosta, vilket kan bero på bronkiektasi (ett tillstånd som innebär att luftvägarna är onormalt utvidgade) eller pulmonell fibros (ärrbildning i lungorna). Tala med läkare om du utvecklar kvarstående hosta eller andnöd

 • vätska i lungor eller brösthåla

 • problem med bihålorna

Övriga biverkningar

 • viktnedgång, gikt, högt blodsocker


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Infektioner och infestationer

 • hjärninfektioner

Läkaren kommer att regelbundna blodprover för att kontrollera eventuella förändringar av:

 • antalet blodkroppar

 • halten socker, fett eller kolesterol i blodet

Det är mer sannolikt att biverkningar drabbar barn än vuxna. Dessa biverkningar omfattar diarré, infektioner, färre vita och röda blodkroppar i blodet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Mycophenolate mofetil Accord ska förvaras

 • Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

 • Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen (Utg.dat). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.
  Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är 500 mg mykofenolatmofetil.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, povidon, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, renat talk, magnesiumstearat.
  Tabletthölje: hypromellos 6 cps, titandioxid (E171), macrogol 400, röd järnoxid (E172), indigokarmin aluminiumpigment (E132), svart järnoxid (E172), renat talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Mycophenolate mofetil Accord är purpurfärgade, kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, präglade med ’AHI’ på den ena sidan, och ’500’ på den andra sidan.


Mycophenolate mofetil Accord är förpackade i blisterkartor om 50, 150 respektive 250 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna


Tillverkare

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna


Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


Denna bipacksedel godkändes senast den 2020-08-26

Hitta direkt i texten
Av