Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Epiduo

ReceptstatusFörmånsstatus
Galderma Nordic

Gel 0,1 %/2,5 %
(Vit till mycket blekt gul, ogenomskinlig gel)

Medel mot akne för utvärtes bruk

ATC-kod: D10AD53
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2018-08-27: Viktig säkerhetsinformation
Retinoider (acitretin, adapalen, alitretinoin, bexaroten, isotretinoin, tazaroten och tretinoin) – Uppdatering avseende teratogenicitet och neuropsykiatriska störningar
 • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Epiduo 0,1% / 2,5% gel

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 g gel innehåller:

Adapalen 1 mg (0,1%)

Bensoylperoxid 25 mg (2,5%)


Hjälpämne med känd effekt: Propylenglykol (E1520; 4,00 %).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Gel.

Vit till mycket blekt gul, ogenomskinlig gel.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Kutan behandling av acne vulgaris när komedoner, papler och pustler förekommer (se avsnitt 5.1).

Epiduo är avsett för behandling av vuxna, ungdomar och barn från 9 år och uppåt.

4.2 Dosering och administreringssätt

Epiduo ska appliceras en gång dagligen på kvällen på hela det akneangripna området, på rengjord och torr hud. Gelen ska appliceras i ett tunt lager med fingertopparna. Undvik ögon och läppar (se avsnitt 4.4).


Om irritation uppstår bör patienten instrueras att använda ett icke-komedogent mjukgörande preparat, att använda medicineringen mindre frekvent (t ex varannan dag), att tillfälligt eller helt upphöra med behandlingen.


Behandlingslängden ska avgöras av läkaren baserat på det kliniska tillståndet. Tidiga tecken på klinisk förbättring syns vanligen efter 1-4 veckors behandling.


Epiduos säkerhet och effekt har inte studerats hos barn under 9 års ålder.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Epiduo gel ska inte appliceras på skadad hud, varken på öppna sår (skärsår eller skrapsår), eksem eller solbränna.


Epiduo bör inte komma i kontakt med ögon, mun, näsborrar eller slemhinnor. Om gelen kommer i ögat, skölj omedelbart med varmt vatten.


Den här produkten innehåller propylenglykol (E1520) som kan orsaka hudirritation.


Om en reaktion uppstår som tyder på känslighet mot något av innehållsämnena, ska användningen av Epiduo avbrytas.


Överdriven exponering för solljus eller UV-strålning ska undvikas.


Epiduo bör inte komma i kontakt med färgat material såsom hår och färgade tyger, eftersom gelen kan orsaka blekning och missfärgning.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Från tidigare erfarenhet av adapalen och bensoylperoxid finns inga kända interaktioner med andra läkemedel som kan användas kutant och samtidigt med Epiduo. Andra retinoider eller bensoylperoxider eller läkemedel med liknande verkningssätt ska emellertid inte användas samtidigt med Epiduo. Försiktighet bör iakttas om kosmetika som har en avflagande, irriterande eller uttorkande effekt används, eftersom de kan ge en additiv irriterande effekt till Epiduo.


Absorptionen av adapalen genom human hud är låg (se avsnitt 5.2) och därför är interaktioner med systemiska läkemedel osannolika.


Den perkutana penetrationen av bensoylperoxid genom huden är låg och läkemedlet metaboliseras fullständigt till bensoesyra vilken elimineras snabbt. Det är därför inte sannolikt att en potentiell interaktion mellan bensoesyra och systemiska läkemedel inträffar.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter vid hög systemisk exponering med orala doser (se avsnitt 5.3).

Klinisk erfarenhet från lokalt applicerad adapalen och bensoylperoxid under graviditet är begränsad men de få data som finns tillgängliga från patienter som exponerats tidigt under graviditeten indikerar inga skadliga effekter. På grund av de begränsade data som är tillgängliga, och eftersom en mycket liten passage av adapalen är möjlig genom huden, ska Epiduo inte användas under graviditet.

Om en graviditet skulle inträffa, ska behandlingen avbrytas.


Amning

Inga studier på passage till mjölk efter kutan applicering av Epiduo (adapalen/bensoylperoxid) gel har utförts på vare sig djur eller människa.

Inga effekter på det diande barnet förväntas eftersom den systemiska exponeringen för Epiduo av den ammande mamman är försumbar. Epiduo kan användas under amning.

För att undvika exponering av det nyfödda barnet ska applicering av Epiduo på bröstet undvikas under amning.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8 Biverkningar

Epiduo kan orsaka följande biverkningar vid appliceringsstället:


Organsystemklass (MedDRA)

Frekvens

Biverkning

Ögon

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)*

Ögonlocksödem

Immunsystemet

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)*

Anafylaktisk reaktion

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)*

Förträngning i svalget, dyspné

Hud och subkutan vävnad

Vanliga ( >1/100 till <1/10)

Torr hud, irritativ kontaktdermatit, hudirritation, brännande känsla i huden, erytem, hudexfoliation (avflagning av huden)

 

Mindre vanliga ( >1/1000 till <1/100)

pruritus, solsveda

 

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)*

Allergisk kontaktdermatit, svullet ansikte, smärta i huden (stickande smärta), blåsor (vesiklar), missfärgning av huden (hyperpigmentering eller hypopigmentering), urtikaria, brännsår vid appliceringsstället**

* Data från säkerhetsövervakningen efter marknadsföring

**De flesta fall av "brännsår vid appliceringsstället" var ytliga sår, men andra gradens brännskador eller allvarliga brännskador har rapporterats.

Om hudirritation uppstår efter applicering av Epiduo är intensiteten vanligen mild eller måttlig, med lokala toleranstecken och -symptom (erytem, torrhet, fjällning, brännande känsla och smärta i huden (stickande smärta)) framförallt under den första veckan och som sedan avtar spontant.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Epiduo ska endast användas en gång per dag på huden.


Om gelen av misstag intages peroralt bör lämpliga symtomatiska åtgärder vidtas.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot akne för utvärtes bruk, D10AD Retinoider för utvärtes behandling mot akne;

ATC-kod: D10AD53


Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt


Epiduo kombinerar två aktiva substanser vilka verkar genom olika, men kompletterande, verkningssätt.


 • Adapalen: Adapalen är ett kemiskt stabilt naftinsyraderivat med retinoid-liknande aktivitet. Studier på den biokemiska och farmakologiska profilen har visat att adapalen är verksamt mot patologin vid acne vulgaris: den är en potent modulerare av celldifferentieringen och keratiniseringen och har anti-inflammatoriska egenskaper. Mekanistiskt binder adapalen till specifika nukleära retinoinsyrareceptorer. Aktuella data tyder på att topikalt applicerat adapalen normaliserar differentieringen av follikulära epitelceller, vilket resulterar i minskad bildning av mikrokomedoner. Adapalen hämmar de kemotaktiska (riktade) och kemokinetiska (randomiserade) svaren av humana polymorfonukleära leukocyter i in vitro-försöksmodeller; det hämmar också metabolismen av arakidonsyra till inflammatoriska mediatorer. In vitro-studier har visat hämning av AP-1-faktorer och hämning av uttrycket av toll-liknande receptorer 2. Den här profilen tyder på att den cellmedierade inflammatoriska komponenten i akne reduceras av adapalen.


 • Bensoylperoxid: Bensoylperoxid har visat sig ha anti-bakteriell aktivitet; framförallt mot P. acnes, vilken finns i abnorma mängder i den akne-angripna hår- och talgkörtelfollikeln. Dessutom har bensoylperoxid visat avfjällande och keratolytisk aktivitet. Bensoylperoxid är också sebostatiskt och motverkar den överdrivna talgproduktionen som är associerad med akne.


Klinisk effekt av Epiduo hos patienter i åldern 12 år och äldre


Säkerheten och effektiviteten för Epiduo applicerat en gång dagligen för behandling av acne vulgaris fastställdes i två kliniska 12-veckor långa kontrollerade multicenterstudier av liknande design, jämförande Epiduo med dess individuella aktiva komponenter, adapalen och bensoylperoxid, och med gelvehikeln hos acnepatienter. Totalt 2185 patienter inkluderades i Studie 1 och Studie 2. Fördelningen av patienter i de två studierna var ungefär 49% män och 51% kvinnor, 12 år gamla eller äldre (medelålder 18,3 år, spridning 12 – 50), som uppvisade 20-50 inflammatoriska lesioner och 30-100 icke-inflammatoriska lesioner vid studiens start. Patienterna behandlade ansiktet och andra acne-angripna områden vid behov en gång dagligen till kvällen.


Effektkriterierna var

 1. Behandlingsresultat, procentandel av patienterna som skattades som ”helt fri” eller ”nästan helt fri” från akne vid vecka 12 baserat på Investigator’s Global Assessment (IGA)

 2. Förändring och procentuell förändring från studiens start vid vecka 12 vad gäller

  • Antal inflammatoriska lesioner

  • Antal icke-inflammatoriska lesioner

  • Totalt antal lesioner.

Effektresultaten från varje studie presenteras i Tabell 1 och kombinerat resultat i Tabell 2. Epiduo visades vara mer effektivt jämfört med dess individuella komponenter och gelvehikel i båda studierna. Totalt var den fördelaktiga nettoeffekten (aktiv substans minus vehikel) av Epiduo större än summan av de fördelaktiga nettoeffekterna från de individuella komponenterna, och detta indikerar en potentiering av den terapeutiska aktiviteten hos dessa substanser när de används i en fast doskombination. En tidig behandlingseffekt observerades genomgående i Studie 1 och Studie 2 för inflammatoriska lesioner vecka 1 av behandlingen. Icke-inflammatoriska lesioner (öppna och slutna komedoner) svarade märkbart mellan den första och fjärde veckan av behandlingen, Effekten på aknenoduli har inte fastställts.


Tabell 1. Klinisk effekt i två jämförande studier

Studie 1

Studie1

Vecka12LOCF; ITT

Adapalen + Bensoylperoxid

N=149

Adapalen

N=148

Bensoyl-peroxid

N=149

Gelvehikel

N=71

Behandlingsresultat (helt fri eller nästan helt fri från akne)

41 (27.5%)

23 (15.5%)

p=0.008

23 (15.4%)

p=0.003

7 (9.9%)

p=0.002

Medianreduktion (% reduktion) av

    

Antal inflammatoriska lesioner

17 (62.8%)

13 (45.7%)

p<0.001

13 (43.6%)

p<0.001

11 (37.8%)

p<0.001

Antal icke-inflammatoriska lesioner

22 (51.2%)

17 (33.3%)

p<0.001

16 (36.4%)

p<0.001

14 (37.5%)

p<0.001

Totalt antal lesioner

40 (51.0%)

29 (35.4%)

p<0.001

27 (35.6 %)

p<0.001

26 (31.0%)

p<0.001

Studie2

Studie2

Vecka12LOCF; ITT

Adapalen + Bensoylperoxid

N=415

Adapalen

N=420

Bensoyl-peroxid

N=415

Gelvehikel

N=418

Behandlingsresultat (heltfrieller nästanheltfrifrånakne)

125 (30.1%)

83 (19.8%)

p<0.001

92 (22.2%)

p=0.006

47 (11.3%)

p<0.001

Medianreduktion(%reduktion)av

    

Antal inflammatoriska lesioner

16 (62.1%)

14 (50.0%)

p<0.001

16 (55.6%)

p=0.068

10 (34.3%)

p<0.001

Antal icke-inflammatoriska lesioner

24 (53.8%)

22 (49.1%)

p=0.048

20 (44.1%)

p<0.001

14 (29.5%)

p<0.001

Totalt antal lesioner

45 (56.3%)

39 (46.9%)

p=0.002

38 (48.1%)

p<0.001

24 (28.0%)

p<0.001


Tabell 2. Klinisk effekt i kombinerade jämförande studier
 

Adapalen + Bensoylperoxid

N=564

Adapalen

N=568

Bensoyl-peroxid

N=564

Gelvehikel

N=489

Behandlingsresultat(heltfriellernästanheltfrifrånakne)

166 (29.4%)

106 (18.7%)

115 (20.4%)

54 (11.1%)

Medianreduktion(%reduktion)av

    

Antal inflammatoriska lesioner

16.0 (62.1)

14.0 (50.0)

15.0 (54.0)

10.0 (35.0)

Antal icke-inflammatoriska lesioner

23.5 (52.8)

21.0 (45.0)

19.0 (42.5)

14.0 (30.7)

Totalt antal lesioner

41.0 (54.8)

34.0 (44.0)

33.0 (44.9)

23.0 (29.1)


Klinisk effekt av Epiduo hos barn, 9 till 11 år


Under en pediatrisk klinisk studie blev 285 barn med acne vulgaris, ålder 9-11 år (53% var 11 år, 33% var 10 år och 14 % var 9 år) behandlade med Epiduo gel en gång dagligen under 12 veckor. Vid studiens start hade de värdet 3 (måttlig) på IGA skalan och ett minimum av 20 men inte fler än totalt 100 lesioner (icke-inflammatoriska och/eller inflammatoriska) i ansiktet (inklusive näsan).

Studien drar slutsatsen att effektivitets- och säkerhetsprofilerna för Epiduo gel vid behandling av akne i ansiktet i den här specifika yngre åldersgruppen är överensstämmande med resultaten från andra pivotala studier i patienter från 12 år och äldre med acne vulgaris. Den visar även en signifikant effektivitet med en acceptabel tolerans.

En ihållande tidig behandlingseffekt av Epiduo Gel jämfört med gelvehikel observerades genomgående för alla lesioner (Inflammatoriska, Icke-inflammatoriska och totalt) vid vecka 1 och fortsättningsvis till vecka 12.


Studie 3

Vecka 12 LOCF; ITT

Adapalen + Bensoylperoxid

N=142

Gelvehikel

N=143

Behandlingsresultat (helt fri eller nästan helt fri från akne)

67 (47,2%)

22 (15,4%)

Medianreduktion (% reduktion) av

  

Antal inflammatoriska lesioner

6 (62,5 %)

1 (11,5 %)

Antal icke-inflammatoriska lesioner

19 (67,6 %)

5 (13,2 %)

Totalt antal lesioner

26 (66,9 %)

8 (18,4 %)

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

De farmakokinetiska egenskaperna för Epiduo liknar den farmakokinetiska profilen för enbart adapalen 0,1% gel.


I en 30-dagars klinisk farmakokinetikstudie, utförd på patienter med akne som testades antingen med den fasta kombinationsgelen eller med en matchande formulering av adapalen 0,1% under maximerat förhållande (med applicering av 2 g gel per dag), var adapalen inte detekterbar i majoriteten av plasmaproverna (detektionsgräns 0,1 ng/ml). Låga nivåer av adapalen (Cmax mellan 0,1 och 0,2 ng/ml) uppmättes i två blodprover från försökspersoner som behandlats med Epiduo och i tre prover från försökspersoner som behandlats med Adapalen 0,1% gel. Det högsta AUC0-24h-värdet för adapalen uppmätt i den fasta doskombinationsgruppen var 1,99 ng*t/ml.


Dessa resultat är jämförbara med dem som erhållits i tidigare kliniska farmakokinetikstudier på olika formuleringar av adapalen 0,1%, där den systemiska exponeringen för adapalen konsekvent var låg.


Den perkutana penetrationen för bensoylperoxid är låg; när det appliceras på huden omvandlas det fullständigt till bensoesyra som snabbt elimineras.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse prekliniska studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, fototoxicitet och karcinogenicitet visade inte på några särskilda risker för människa.


Reproduktionstoxikologiska studier på oral och dermal administrering av adapalen har utförts på råtta och kanin. En teratogen effekt sågs vid hög systemisk exponering (orala doser om 25 mg/kg/dag). Vid lägre exponering (dermal dos om 6 mg/kg/dag) sågs förändringar i antal revben eller ryggkotor.


I djurstudier utförda med Epiduo, inkluderande lokala toleransstudier och dermala allmäntoxicitetsstudier på råtta, hund och minigris i upp till 13 veckor, sågs lokal irritation och en potential för sensitisering, vilket kan förväntas för en kombinationsprodukt innehållande bensoylperoxid. Systemisk exponering för adapalen hos djur efter upprepad dermal applicering med den fasta kombinationsprodukten är mycket liten, vilket är i enlighet med kliniska farmakokinetiska data. Bensoylperoxid omvandlas snabbt och fullständigt till bensoesyra i huden och elimineras efter absorption via urinen med en begränsad systemisk exponering.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumedetat

Dokusatnatrium

Glycerol

Poloxamer

Propylenglykol (E1520)

Simulgel 600PHA (copolymer av akrylamid och natriumakryloyldimetyltaurat, isohexadekan, polysorbat 80, sorbitanoleat)

Renat vatten

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år.

Epiduo är stabilt vid användning minst 6 månader efter öppnande.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Epiduo förvaras i två typer av förpackningar:

Tub:

5 g, 15 g, 30 g, 45 g, 60 g och 90 g vita plasttuber med HDPE struktur och en överdel i HDPE, med en vit skruvkork av polypropen.


Flerdosbehållare med icke ventilerad pump:

15 g, 30 g, 45 g och 60 g vit flerdosbehållare med icke ventilerad pump och snäpp på locket, gjord av polypropen och polyeten av låg och hög densitet.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Galderma Nordic AB

Seminariegatan 21

752 28 Uppsala

Sverige

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

24864

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2008-01-11

Förnyat godkännande: 2012-11-28

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-11-01

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av