FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre

Bioglan

Pulver till infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g
(Vitt till benvitt pulver)

Antibakteriella medel för systemisk användning, kombinationer av penicilliner, inklusive beta-laktamashämmare

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: J01CR05
Läkemedel från Bioglan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre pulver till infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g och 4 g/0,5 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02–22.

Indikationer

Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre är indicerat för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn över 2 års ålder:

Vuxna och ungdomar:

- Svår pneumoni inklusive sjukhusförvärvad och ventilatorassocierad pneumoni,

- Komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit),

- Komplicerade intraabdominella infektioner,

- Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (inklusive fotinfektioner hos diabetiker).

Behandling av patienter med bakteremi som förekommer i samband med, eller misstänks ha samband med, någon av ovanstående infektioner.

Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre kan användas vid behandling av neutropena patienter med feber som misstänks bero på en bakterieinfektion.

Barn i åldrarna 2 till 12 år

- Komplicerade intraabdominella infektioner,

Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre kan användas vid behandlingen av neutropena barn med feber som misstänks bero på en bakterieinfektion.

Officiella riktlinjer om lämplig användning av antibakteriella medel ska beaktas.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något annat peniclillin-antibakteriellt medel.

Akut allvarlig allergisk reaktion mot något annat beta-laktamantibiotika (t.ex. cefalosporin, monobaktam eller karbapenem) i anamnesen.

Dosering

Dosen och frekvensen av Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre beror på infektionens svårighetsgrad och lokalisering samt förväntade patogener.

Vuxna och ungdomar

Infektioner

Vanlig dos är 4 g piperacillin/0,5 g tazobaktam givet var 8:e timme.

För nosokomial pneumoni och bakterieinfektioner hos neutropena patienter är den rekommenderade dosen 4 g piperacillin/0,5 g tazobaktam administrerat var 6:e timme. Denna regim kan även användas för att behandla patienter med andra indicerade infektioner när dessa är särskilt svåra.

I nedanstående tabell sammanfattas behandlingsfrekvens och rekommenderad dos för vuxna och ungdomar per indikation eller tillstånd:

Behandlingsfrekvens

Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre pulver till infusionsvätska, lösning

Var 6:e timme

Svår pneumoni

Neutropena vuxna med feber, som misstänks bero på en bakterieinfektion.

Var 8:e timme

Komplicerade urinvägsinfektioner (inklusive pyelonefrit)

Komplicerade intraabdominella infektioner

Hud- och mjukdelsinfektioner (inklusive fotinfektioner hos diabetiker).

Nedsatt njurfunktion

Den intravenösa dosen ska justeras efter graden av faktisk njurfunktionsnedsättning enligt följande (varje patient måste övervakas noga avseende tecken på toxicitet mot ämnet; läkemedelsdos och intervall ska justeras motsvarande):

Kreatininclearance (ml/min)

Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre pulver till infusionsvätska, lösning (rekommenderad dos)

> 40

Ingen dosjustering behövs.

20-40

Maximal föreslagen dos: 4 g/0,5 g var 8:e timme

< 20

Maximal föreslagen dos: 4 g/0,5 g var 12:e timme

För patienter på hemodialys, ska ytterligare en dos av piperacillin/tazobactam 2 g/0,25 g administreras efter varje dialystillfälle eftersom hemodialys avlägsnar 30%-50% av piperacillinet på 4 timmar.


Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs.


Dosering för äldre patienter

Ingen dosjustering krävs för äldre med normal njurfunktion eller med kreatininclearancevärden över 40 ml/min.


Pediatrisk population (2-12 år)

Infektioner

I nedanstående tabell sammanfattas behandlingsfrekvens och dos per kg kroppsvikt för pediatriska patienter 2-12 år gamla efter indikation eller tillstånd:

Dos per vikt och behandlingsfrekvens

Indikation/tillstånd

80 mg piperacillin/10 mg tazobactam per kg kroppsvikt/var 6:e timme

Neutropena barn med feber, som misstänkts bero på bakterieinfektioner *

100 mg piperacillin/12,5 mg tazobactam per kg kroppsvikt/var 8:e timme

Komplicerade intraabdominella infektioner *

* Överskrid inte maximal dos 4 g/0,5 g per dos under 30 minuter.


Nedsatt njurfunktion

Den intravenösa dosen ska justeras efter graden av faktisk njurfunktionsnedsättning enligt följande (varje patient måste övervakas noga avseende tecken på toxicitet mot ämnet; läkemedelsdos och intervall ska justeras motsvarande):

Kreatininclearance (ml/min)

Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre (rekommenderad dos)

> 50

Ingen dosjustering nödvändig.

≤ 50

70 mg piperacillin/8,75 mg tazobactam/kg var 8:e timme.

För barn som genomgår hemodialys, ska en extra dos av 40 mg piperacillin/5 mg tazobaktam/kg ges efter varje dialysperiod.


Användning till barn under 2 år

Säkerheten och effekten för Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre hos barn i åldern 0-2 år har inte fastställts.

Inga data från kontrollerade kliniska studier finns tillgängliga.


Behandlingslängd

Den vanliga behandlingslängden för de flesta indikationer ligger inom intervallet 5–14 dagar. Behandlingslängden ska dock anpassas efter infektionens svårighetsgrad, patogen(er) och patientens kliniska och bakteriologiska förlopp.


Administreringsväg

Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre administreras med intravenös infusion (under 30 minuter).

Varningar och försiktighet

Valet av piperacillin/tazobaktam för behandlingen av en enskild patient ska innefatta en bedömning av hur lämpligt det är att använda ett semisyntetiskt bredspektrumpenicillin baserat på sådana faktorer som infektionens allvarlighetsgrad och prevalensen för resistens mot andra lämpliga antibakteriella medel.


Innan behandling inleds med Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre ska noggrann förfrågan göras om tidigare överkänslighetsreaktioner mot penicilliner, andra beta-laktampreparat (t.ex. cefalosporin, monobaktam eller karbapenem) och andra allergener. Svåra och ibland dödliga överkänslighets-reaktioner (anafylaktiska/anafylaktoida [inklusive chock]) har rapporterats hos patienter som erhållit behandling med penicilliner, bland annat piperacillin/tazobaktam. Det är mera sannolikt att dessa reaktioner inträffar hos personer med tidigare känslighet mot flera allergener. Svåra överkänslighetsreaktioner kräver utsättning av antibiotikumet och kan kräva administrering av epinefrin och andra akutåtgärder.


Antibiotikainducerad pseudomembranös kolit kan manifesteras genom svår ihållande diarré som kan vara livshotande. Symtom på pseudomembranös kolit kan debutera under eller efter antibakteriell behandling. I dessa fall ska Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre sättas ut.


Behandling med Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre kan leda till utveckling av resistenta organismer som kan orsaka superinfektioner.


Blödningsmanifestationer har förekommit hos vissa patienter som erhållit beta-laktamantibiotika. Dessa reaktioner har ibland satts i samband med avvikande resultat vid koagulationstester, t.ex. koagulationstid, trombocytaggregation och protrombintid, och det är mera sannolikt att de förekommer hos patienter med njurinsufficiens. Om blödningsmanifestationer förekommer ska antibiotikumet sättas ut och lämplig behandling ges.


Leukopeni och neutropeni kan förekomma, i synnerhet vid långvarig behandling. Regelbunden bedömning av hematopoesfunktionen ska därför göras.


Liksom vid behandling med andra penicilliner kan neurologiska komplikationer i form av kramper förekomma när höga doser administreras, i synnerhet hos patienter med nedsatt njurfunktion.


Varje injektionsflaska av Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre 2 g/0,25 g pulver till infusionsvätska, lösning innehåller 4,72 mmol (108 mg) natrium. Detta ska tas i beaktande av patienter som ordinerats en saltfattig kost.


Varje injektionsflaska av Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre 4 g/0,5 g pulver till infusionsvätska, lösning innehåller 9,44 mmol (217 mg) natrium. Detta ska tas i beaktande av patienter som ordinerats en saltfattig kost.


Hypokalemi kan uppstå hos patienter med låga kaliumdepåer eller som samtidigt behandlas med läkemedel som sänker kaliumnivåerna. Hos dessa patienter kan det därför vara lämpligt att göra regelbundna elektrolytbestämningar.

Interaktioner

Icke-depolariserande muskelrelaxerande medel

Vid samtidig användning av piperacillin och vekuron har piperacillin misstänkts kunna förlänga den neuromuskulära blockad som orsakas av vekuron. På grund av likartade verkningsmekanismer förväntas att den neuromuskulära blockad som produceras av icke-depolariserande muskelrelaxerande medel kan förlängas i närvaro av piperacillin.

Orala antikoagulantia

Vid samtidig administrering av heparin, orala antikoagulantia och andra substanser som kan påverka blodets koagulationssystem inklusive trombocytfunktionen, bör lämpliga koagulationstester utföras oftare och kontrolleras regelbundet.

Metotrexat

Piperacillin kan minska utsöndringen av metotrexat. Serumnivåer av metotrexat bör därför kontrolleras hos patienterna för att undvika toxicitet mot substansen.

Probenecid

Liksom med andra penicilliner ger samtidig administrering av probenecid och piperacillin/tazobaktam en längre halveringstid och lägre njurclearance både för piperacillin och tazobaktam. De maximala koncentrationerna i plasma påverkas inte för någon av substanserna.

Aminoglykosider

Piperacillin, antingen som monoterapi eller tillsammans med tazobaktam, ändrade inte signifikant farmakokinetiken för tobramycin hos patienter med normal njurfunktion och med lindrig eller måttlig njurinsufficiens. Farmakokinetiken för piperacillin, tazobaktam och M1-metaboliten ändrades inte heller signifikant genom administrering av tobramycin.

Inaktiveringen av tobramycin och gentamicin med piperacillin har påvisats hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion.

För information som är relaterad till administreringen av piperacillin/tazobaktam tillsammans med aminoglykosider, se hantering, hållbarhet och förvaring.

Vankomycin

Inga farmakokinetiska interaktioner har observerats mellan piperacillin/tazobaktam och vankomycin.

Effekter på laboratorietester

Icke-enzymatiska metoder för mätning av glukos i urin kan leda till falskt positiva resultat liksom med andra penicilliner. Därför krävs enzymatisk mätning av glukos i urin vid behandling med Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre.

Ett antal kemiska mätmetoder för protein i urin kan leda till falskt positiva resultat. Proteinmätning med sticka påverkas inte.

Direkt Coombs test kan vara positivt.

Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA-tester kan leda till falskt positiva resultat för patienter som erhåller Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre. Polysackarider och polyfuranoser som inte härrör från Aspergillus har rapporterats korsreagera med Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA-test.

Positiva testresultat för de analyser som anges ovan hos patienter som erhåller Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre ska bekräftas med andra diagnostiska metoder.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre till gravida kvinnor.

Djurstudier har visat utvecklingstoxikologiska effekter men inga tecken på teratogenicitet vid doser som är toxiska för modern.

Piperacillin och tazobaktam passerar placenta. Piperacillin/tazobaktam ska användas under graviditet endast då det är tydligt indicerat, dvs. endast om den förväntade nyttan uppväger de möjliga riskerna för den gravida kvinnan och fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Piperacillin utsöndras i låga koncentrationer i bröstmjölk. Koncentrationerna av tazobaktam i bröstmjölk har inte studerats. Kvinnor som ammar ska behandlas endast om den förväntade nyttan överväger de eventuella riskerna för kvinnan och barnet.

Fertilitet

En fertilitetsstudie på råttor visade ingen effekt på fertilitet och parning efter intraperitoneal administrering av tazobaktam eller kombinationen piperacillin/tazobaktam.

Trafik

Inga studier angående effekterna på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Biverkningar

De vanligast rapporterade biverkningarna (förekommer hos 1-10 av 100 patienter) är diarré, illamående, kräkningar och utslag.

I nedanstående tabell redovisas biverkningar per organsystem och MedDRA-terminologi. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Organsystem

Vanliga (≥1/100, <1/10):

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000):

Mycket sällsynta (<1/10 000),

Infektioner och infestationer

 

candida-superinfektioner

  

Blodet och lymfsystemet

 

leukopeni, neutropeni, trombocytopeni

anemi, hemolytisk anemi, purpura, epistaxis, förlängd blödningstid, eosinofili

agranulocytos, pancytopeni, förlängd aktiverad partiell tromboplastintid, förlängd protrombintid, positivt Coombs direkttest, trombocytemi

Immunsystemet

 

överkänslighets­reaktioner

anafylaktisk/ anafylaktoid-reaktion (inklusive chock)

 

Metabolism och nutrition

   

hypokalemi,

sänkt blodglukos, sänkt blodalbumin, sänkt totalt blodprotein

Centrala och perifera nervsystemet

 

huvudvärk, sömnlöshet

  

Blodkärl

 

hypotoni, tromboflebit, flebit

blodvallningar

 

Magtarmkanalen

diarré, illamående. kräkningar

gulsot, stomatit, förstoppning, dyspepsi

pseudomembranös kolit, buksmärtor

 

Lever och gallvägar

 

förhöjt alanin­aminotransferas, förhöjt aspartat­aminotransferas

hepatit, förhöjt bilirubin i blod, förhöjt alkaliskt fosfatas i blod, förhöjt gamma-glutamyl­transferas

 

Hud och subkutan vävnad

utslag, inklusive makulopapulösa utslag

urtikaria, klåda

erythema multiforme, bullös dermatit, exantem

toxisk epidermal nekrolys, Stevens-Johnsons syndrom,

Muskuloskeletala systemet och bindväv

  

artralgi, myalgi

 

Njurar och urinvägar

 

förhöjt blodkreatinin

njursvikt, tubulo-interstitiell nefrit,

förhöjt blodurea

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

feber, reaktioner vid injektionsstället

frossa

 

Behandling med piperacillin har satts i samband med ökad förekomst av feber och utslag hos patienter med cystisk fibros.

Överdosering

Symtom

Det har förekommit rapporter efter lansering om överdosering av piperacillin/tazobaktam. Merparten av de upplevda biverkningarna, inklusive illamående, kräkning och diarré, har även rapporterats vid den vanliga rekommenderade dosen. Patienten kan drabbas av neuromuskulär retbarhet eller kramper om högre doser än de rekommenderade ges intravenöst (i synnerhet vid njursvikt).

Behandling

I händelse av en överdos ska behandlingen med piperacillin/tazobaktam avbrytas.

Det finns inget känt motgift.

Behandlingen ska vara understödjande och symtomatisk i enlighet med patientens kliniska symtom.

Höga serumkoncentrationer av antingen piperacillin eller tazobaktam kan minskas med hjälp av hemodialys.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Piperacillin är ett semisyntetiskt bredspektrumpenicillin, verkar bakteriedödande genom att hämma både septum- och cellväggssyntes.

Tazobaktam, en beta-laktam som strukturellt liknar penicilliner, är en hämmare av många beta-laktamaser som vanligtvis orsakar resistens mot penicilliner och cefalosporiner, men det hämmar inte AmpC-enzymer eller metallo-beta-laktamaser. Tazobaktam utökar piperacillinets antibakteriella spektrum så att det även omfattar många beta-laktamasproducerande bakterier som uppvisar en resistens mot piperacillin ensamt.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Tiden över minimal hämmande koncentration (T>MIC) anses vara den främsta farmakodynamiska avgörande faktorn för piperacillinets effekt.

Resistensmekanism

De två huvudsakliga resistensmekanismerna för piperacillin/tazobaktam är:

 • Inaktivering av piperacillinkomponenten av de beta-laktamaser som inte hämmas av tazobaktam: beta-laktamaser i molekylklass B, C och D. Dessutom ger tazobaktam inte skydd mot beta-laktamaser med utökat spektrum (ESBL) i enzymgrupperna molekylklass A och D.

 • Förändring av penicillinbindande proteiner (PBP) som resulterar i minskning av piperacillinets affinitet för det molekylära målet i bakterierna.


Dessutom kan förändringar i bakteriemembranets permeabilitet samt effluxpumpsmekanismer orsaka eller bidra till bakteriell resistens mot piperacillin/tazobaktam, i synnerhet hos gramnegativa bakterier.


Brytpunkter

EUCAST kliniska MIC brytpunkter piperacillin/tazobactam (2009-12-02, v 1). För känslighetstest är koncentrationen tazobactam konstant vid 4 mg/l


Patogen

Art-relaterade brytpunkter (S≤/R>)

Enterobacteriaceae

8/16

Pseudomonas

16/16

Gramnegativa och grampositiva anaeroba bakterier

8/16

Icke-artrelaterade brytpunkter

4/16

Känsligheten för streptococci kommer från känsligheten för penicillin.

Känsligheten för staphylococci kommer från känsligheten för oxacillin.


Känslighet

Prevalensen för förvärvad resistens kan variera geografiskt och med tiden för valda arter och lokal information om resistens är önskvärd, speciellt vid behandling av svåra infektioner. Om nödvändigt ska expert konsulteras när den lokala prevalensen för resistens är sådan att nyttan med medlet mot åtminstone vissa typer av infektioner är ifrågasatt.


Grupper av relevanta arter efter känslighet för piperacillin/tazobactam

VANLIGTVIS KÄNSLIGA ARTER

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus, meticillin-känslig (£)

Staphylococcus arter, koagulasnegativ, meticillin-känslig

Streptococcus pyogenes

Group B streptococci

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Citrobacter koseri

Haemophilus influenza

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis

Anaeroba grampositiva mikroorganismer

Clostridium arter

Eubacterium arter

Peptostreptococcus arter

Anaeroba gramnegativa mikroorganismer

Bacteroides fragilis gruppen

Fusobacterium arter

Porphyromonas arter

Prevotella arter

ARTER FÖR VILKA FÖRVÄRVAD RESISTENS KAN VARA ETT PROBLEM

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Enterococcus faecium ($,+)

Streptococcus pneumonia

Streptococcus viridans grupp

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Acinetobacter baumannii ($)

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter arter

Escherichia coli

Klebsiella pneumonia

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia ssp.

Pseudomonas aeruginosa

Serratia arter

 

NATURLIGT RESISTENTA ARTER

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Corynebacterium jeikeium

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Legionella arter

Stenotrophomonas maltophilia (+,$)

Övriga mikroorganismer

Chlamydophilia pneumonia

Mycoplasma pneumonia

Grupper av relevanta arter enligt känslighet för piperacillin/tazobaktam

($) Arter med naturlig intermediär känslighet.

(+) Arter för vilka hög förekomst av resistens (mer än 50 %) har observerats i ett eller flera områden/länder/regioner inom EU.

(£) Alla meticillinresistenta stafylokocker är resistenta mot piperacillin/tazobaktam.


Farmakokinetik

Absorption

Maximal koncentration av piperacillin och tazobaktam efter 4 g/0,5 g som administreras under 30 minuter genom intravenös infusion är 298 mikrogram/ml respektive 34 mikrogram/ml.

Distribution

Både piperacillin och tazobaktam är till omkring 30 % bundet till plasmaproteiner. Proteinbindningen påverkas inte vare sig för piperacillin eller tazobaktam av förekomsten av den andra föreningen. Proteinbindningen av tazobaktams metabolit är försumbar.

Piperacillin/tazobaktam distribueras i stor utsträckning i vävnader och kroppsvätskor inklusive tarmslemhinna, gallblåsa, lunga, galla och skelett. Genomsnittliga vävnadskoncentrationer är i allmänhet 50 till 100 % av koncentrationerna i plasma. Distributionen till cerebrospinalvätska är låg hos patienter med icke inflammerade meninger liksom för andra penicilliner.

Biotransformation

Piperacillin metaboliseras till en obetydligt mikrobiologiskt aktiv desetylmetabolit. Tazobaktam metaboliseras till en enda metabolit, som har visats vara mikrobiologiskt inaktiv.

Eliminering

Piperacillin och tazobaktam elimineras via njurarna genom glomerulär filtration och tubulär sekretion.

Piperacillin utsöndras snabbt som oförändrad substans och 68% av den tillförda dosen återfinns i urinen. Tazobaktam och dess metabolit elimineras primärt genom utsöndring via njurarna, varvid 80% av den tillförda dosen återfinns som oförändrad substans och återstoden som den enda metaboliten. Piperacillin, tazobaktam och desetylpiperacillin utsöndras även via gallan.

Efter enkeldos och upprepade doser av piperacillin/tazobaktam till friska frivilliga försökspersoner, varierade halveringstiden i plasma för piperacillin och tazobaktam från 0,7 till 1,2 timmar och den påverkades inte av dos eller infusionstid. Elimineringshalveringstiden för både piperacillin och tazobaktam ökar med minskande renalt clearance.

Piperacillins farmakokinetik ändras inte signifikant vid samtidig administration av tazobaktam. Piperacillin verkar reducera eliminationshastigheten av tazobaktam.

Särskilda populationer

Halveringstiden för piperacillin och tazobaktam ökar med cirka 25% respektive 18%, hos patienter med levercirros jämfört med friska frivilliga försökspersoner.

Halveringstiden för piperacillin och tazobaktam ökar med minskande kreatininclearance. Ökningen av halveringstiden är tvåfaldig för piperacillin och fyrfaldig för tazobaktam vid kreatininclearance under 20 ml/min jämfört med patienter med normal njurfunktion.

Hemodialys filtrerar bort 30% till 50% av piperacillin-/tazobaktamdosen och ytterligare 5% av tazobaktamdosen filtreras bort som tazobaktammetabolit. Peritonealdialys avlägsnar ca 6% av piperacillindosen och 21% av tazobaktamdosen och ytterligare upp till 18% av tazobaktamdosen filtreras bort som tazobaktammetabolit.

Pediatrisk population

I en populationsbaserad farmakokinetisk analys var beräknad clearance för 9 månader gamla till 12 år gamla patienter jämförbar med clearance för vuxna med populatiosmedelvärde (SE) på 5,64 (0,34) ml/min/kg. Beräknad clearance för piperacillin är 80% av detta värde för pediatriska patienter i åldrarna 2-9 månader. Populationsmedelvärdet (SE) för distributionsvolymen för piperacillin är 0,243 (0,011) l/kg och är oberoende av ålder.

Äldre patienter

Den genomsnittliga halveringstiden för piperacillin och tazobaktam var 32% respektive 55% längre, hos äldre jämfört med yngre försökspersoner. Denna skillnad kan bero på åldersrelaterade förändringar i kreatininclearance.

Etniskt ursprung

Ingen skillnad i farmakokinetiken för piperacillin eller tazobaktam observerades mellan asiatiska (n=9) och kaukasiska (n=9) friska frivilliga personer som erhöll enstaka doser 4 g/0,5 g doser.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska studier avseende allmäntoxicitet och genotoxicitet visade inte några särskilda risker för människa. Karcinogenicitetsstudier har inte utförts med piperacillin/tazobaktam.


En fertilitetsstudie och en allmän reproduktionsstudie på råttor med intraperitoneal administrering av tazobaktam eller kombinationen piperacillin/tazobaktam visade en minskning av kullstorleken och en ökning av antalet foster med försenad ossifikation och revbensvariationer, åtföljd av toxicitet för modern. Fertiliteten hos F1 generationen och embryonal utveckling hos F2 generationen påverkades inte.


Teratogenicitetsstudier hos möss och råttor, visade något minskad fostervikt vid doser toxiska för modern, men inga teratogena effekter påvisades efter intravenös administration av tazobaktam eller kombinationen piperacillin/tazobaktam.

Peri-/postnatal utveckling var försämrad (minskad vikt hos avkomman, ökning av antalet dödfödslar, ökning av dödlighet hos avkomman) vid doser toxiska för modern efter intraperitoneal administrering av tazobaktam eller en kombination med piperacillin/tazobaktam till råtta.

Innehåll

En injektionsflaska innehåller piperacillin (som natriumsalt) motsvarande 2 g och tazobaktam (som natriumsalt) motsvarande 0,25 g. En injektionsflaska Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre 2 g/0,25 g innehåller 108 mg natrium per injektionsflaska.


En injektionsflaska innehåller 4 g piperacillin (som natriumsalt) och 0,5 g tazobaktam (som natriumsalt). En injektionsflaska Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre 4 g/0,5 g innehåller 217 mg natrium.


Inga hjälpämnen.

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under Hantering, hållbarhet och förvaring.


När piperacillin/tazobaktam administreras samtidigt med andra antibiotika (t ex aminoglykosider), måste substanserna administreras var för sig. Om piperacillin/tazobaktam blandas med en aminoglykosid in vitro kan detta resultera i betydande inaktivering av aminoglykosiden.


Piperacillin/tazobaktam skall inte blandas med andra substanser i en spruta eller infusionsflaska eftersom kompatibilitet inte har säkerställts.


Piperacillin/tazobaktam skall ges via ett separat infusionsset om andra substanser ges samtidigt, om inte kompatibilitet är visad.


På grund av kemisk instabilitet ska piperacillin/tazobaktam inte användas tillsammans med lösningar som innehåller natriumvätekarbonat.


Ringer laktatlösning (Hartmanns lösning) är inte kompatibel med piperacillin/tazobaktam. Piperacillin/tazobaktam ska inte sättas till blodprodukter eller albuminhydrolysat

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för tazobaktam är framtagen av företaget MSD för Zerbaxa

Miljörisk: Användning av tazobaktam har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Tazobaktam bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Tazobaktam har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109 *(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 *A(100-R)


PEC = 0.096 μg/L


Where:

A = 638 kg (total sold amount API in Sweden year 2018, data from IQVIA) (Ref I)

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. II)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. II)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies

Blue-Green Algae ( Anabaena flos-aquae ) (OECD 201) (Reference III): 

NOEC (72 hours) (growth rate) = 440 ug/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (OECD 211) (Ref. IV): 

Chronic toxicity

NOEC (21 day) (growth rate, reproduction, survival) = 9600 ug/L 


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) (OECD 210) (Ref. V): 

Chronic toxicity

NOEC (32 day) (growth rate, survival, development) = 10600 ug/L


PNEC = 44 μg/L (440 ug/L/ 10 based on the most sensitive NOEC for the blue-green algae and an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.096/44 = 0.002, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase "Use of tazobactam has been considered to result in insignificant environmental risk.


Biotic degradation

Ready degradability (OECD 301D) (Ref. VI)

Not readily biodegradable (2 to 10% degradation in 28 days)


Sediment Transformation (OECD 308) (Ref. VII)

Half-life = 5 -12 days in total water-sediment systems

Half-life = 4.5 – 11. 3 days in water layers


Tazobactam degraded in the Swiss Lake (SL) and Schoonrewoerdsewiel (SW) systems with a degradation time for 90% degradation (DT90) of 39.7 or 16.5 days, respectively. Tazobactam remained primarily in the water layer with no major amounts detected in the sediment layer. Tazobactam degraded to five transformation products that were found in the water layer at >10% of applied radioactivity in both test systems, with M-2 (confirmed to be Tazobactam M1) determined to be the major transformation product after 14 days in either system. No transformation products exceeded 10% of applied in the sediment layer.


14C-labelled Tazobactam Sodium was incubated under aerobic conditions in the laboratory in the SL and SW water/sediment systems at 20 ± 2 °C in the dark and aerated continuously without disturbing the sediment. The outcoming air was passed subsequently through polyurethane foam (PUF), one trap containing ethylene glycol monoethyl ether (EGME) for trapping of organic volatiles and two traps containing 2M NaOH for trapping of CO2. The SL system was incubated for 97 days and the SW system was incubated for 104 days. The initial 14C-labelled Tazobactam Sodium concentrations in the water layer were 0.30 and 0.31 mg/L for SL and SW system, respectively.


Samples were taken immediately after spiking (single samples) and after 3, 7, 14, 28, 57 (SL), 64 (SW), 97 (SL) and 104 (SW) days of incubation (duplicate samples). At each time point, radioactivity in the traps, the water layer and sediment extract was determined by LSC. Radioactivity remaining in the sediment layer after extraction was determined by combustion/LSC.


The water layer was directly analysed on HPLC. The sediment was extracted with 80/20 (v/v) acetonitrile/water. After evaporation of acetonitrile, the remaining aqueous residue was analysed on HPLC. A selection of samples was analysed by TLC.


Upon addition of 14C-labelled Tazobactam Sodium to the water layer, Tazobactam degraded in the water layer to less than 5% of applied radioactivity within 57 days of incubation in the SL system and to less than 5% of applied within 28 days of incubation in the SW system. No major amounts of Tazobactam Sodium were detected in the sediment layer: at maximum 7% of applied was detected in the sediment of the SL system after 3 to 7 days of incubation and 5% in the SW system after 3 days of incubation. Mineralisation to CO2 was not significant (≤ 2%) in both systems and no organic volatiles were detected (≤ 0.1%). Bound residues increased to 19% (SL) or 11% (SW) of applied at the end of the incubation period.


Five transformation products, each exceeding 10% of applied radioactivity were detected in both test systems. The majority of the activity of these transformation products was recovered in the water layer. The major transformation product was M-2 at 30% of applied (only detected in water layer) after 14 days of incubation in the SL system and at 53% of applied (only detected in water layer) after 14 days of incubation in the SW system. Upon subsequent analysis (using a sponsor supplied reference standard) M-2 was identified as Tazobactam M1. M-3 was detected at 15% of applied (only detected in water layer) after 57 days of incubation in the SL system and 28% of applied (26% in the water layer) after 104 days of incubation in the SW system. M-4 was detected at 20% of applied (18% in the water layer) after 28 days of incubation in the SL system and at 31% of applied (25% in the water layer) after 28 days of incubation in the SW system. M-5 was detected at 15% of applied (12% in the water layer) after 97 days of incubation in the SL system and at 37% of applied (31% in the water layer) after 104 days of incubation in the SW system. M-7 was detected at 11% of applied (9.5% in the water layer) after 97 days of incubation in the SL system and at 18% of applied (14% in the water layer) after 28 days of incubation in the SW system.


Justification of chosen biotic degradation phrase:

Since half-life < 32 days for total system, the substance is degraded in the environment.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (OECD 107) (Ref. VIII)

Log Kow = - 0.63 at pH 7.4


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation


References

 1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2019 (data 2018)”.

 2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 3. IBACON, 2013. "Tazobactam Sodium: A GLP Fresh Water Cyanobacteria to Anabaena flos-aquae Growth Inhibition Test", Report CX.101.TX.029; Institut für Biologische Analytik und Consulting( IBACON GmbH) Arheilger Weg 17 64380 Rossdorf Germany.

 4. WIL Research, 2013. "TAZOBACTAM SODIUM: A GLP DAPHNIA MAGNA, REPRODUCTION TEST (SEMI-STATIC)", Report CX.101.TX.014; WIL Research, Europe B.V.Hambakenwetering 7 5231 DD ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands.

 5. WIL Research, 2013. "TAZOBACTAM SODIUM: A GLP FATHEAD MINNOW EARLY-LIFE STAGE TOXICITY TEST (SEMI-STATIC)", Report CX.101.TX.016; WIL Research, Europe B.V.Hambakenwetering 7 5231 DD ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands.

 6. WIL Research, 2013. "TAZOBACTAM SODIUM: A GLP ASSESSMENT OF READY BIODEGRADABILITY USING A CLOSED BOTTLE TEST", Report CX.101.TX.017; WIL Research, Europe B.V.Hambakenwetering 7 5231 DD ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands.

 7. WIL Research, 2013. "TAZOBACTAM SODIUM: A GLP WATER/SEDIMENT STUDY", Report CX.101.TX.022; WIL Research, Europe B.V.Hambakenwetering 7 5231 DD ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands.

 8. Prion, 2012. "log P/log D Determination" R122381-Rev03; Prion Inc, 10 Cook St, Billerica, MA, USA .

Hållbarhet, förvaring och hantering

Färdigberedd lösning i injektionsflaska:

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för upp till 24 timmar vid förvaring i kylskåp 2 - 8 °C, efter beredning med något kompatibelt lösningmedel för beredning.


Spädd infusionslösning

Efter beredning har kemisk och fysikalisk stabilitet för spädda lösningar visats i 24 timmar vid förvaring i kylskåp vid 2-8 ° C, då den bereds med någon av de kompatibla lösningsmedel för ytterligare utspädning av den rekonstituerade lösningen till rekommenderad spädningsvolym.


Ur mikrobiologisk synpunkt bör den beredda lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förhållanden före användning användarens ansvar, och ska normalt inte vara längre än 12 timmar i 2- 8 °C, såvida inte rekonstituering och spädning har gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Oöppnade injektionsflaskor: Förvaras vid högst 25 °C.


Rekonstituering och spädning skall göras under aseptiska förhållanden. Före administrering ska lösningen inspekteras visuellt för kontroll av partiklar och missfärgning. Använd inte lösningen om den är missfärgad eller innehåller partiklar.

För effektiv beredning vänd upp-och-ner på och skaka injektionsflaskan kraftigt för att avlägsna eventuellt pulver som vidhäftat till injektionsflaskans väggar eller proppen före tillsats av lösningsmedlet. Tillsätt sedan lösningsmedlet och skaka kraftigt tills fullständig upplösning uppnås.


Intravenöst bruk

Späd varje flaska med den volym som anges i tabellen nedan, använd en av de kompatibla lösningsmedlen för beredning. Snurra tills allt är upplöst.


Innehåll

Mängd lösningsmedel* att tillsätta injektionsflaskan

2 g/0,25 g (2 g piperacillin och 0,25 g tazobaktam)

10 ml

4 g/0,5 g (4 g piperacillin och 0,5 g tazobaktam)

20 ml


* Kompatibla lösningsmedel för rekonstitution:

 • natriumklorid 0,9 % (9 mg/ml) för injektionsvätska, lösning

 • sterilt vatten för injektionsvätskor (1)

 • glukos 5% glukoslösning

(1) Maximal rekommenderad volym sterilt vatten för injektionsvätskor per dos är 50 ml.


Den beredda lösningen ska dras upp från injektionsflaskan med sprutan. När lösningen har beredits enligt anvisning kommer mängden som dragits upp av sprutan från injektionsflaskan att vara den angivna mängden av piperacillin och tazobaktam.


Den beredda lösningen kan spädas ytterligare till önskad volym (t.ex. 50 ml till 150 ml) med någon av följande kompatibla lösningsmedel:

 • natriumklorid 0,9 % (9 mg/ml) för injektionsvätska, lösning

 • sterilt vatten för injektionsvätskor

 • glukos 5% glukoslösning

 • dextran 6% i natriumklorid 9 mg/ml

Deplacement volym

Varje gram frystorkat pulver av piperacillin/tazobaktam har deplacement volymen 0,7 ml.

4,5 g piperacillin/tazobaktam (Piperacillin/Tazobactam 4g/0,5 g) undantränger 3,15 ml.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar


Endast för engångsbruk. Oanvänd lösning skall destrueras.

Förpackningsinformation

Pulver till infusionsvätska, lösning 2 g/0,25 g Vitt till benvitt pulver
10 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
Pulver till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g Vitt till benvitt pulver
10 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av