Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tyverb

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Filmdragerad tablett 250 mg
(Ovala, bikonvexa gula filmdragerade tabletter, märkta med GS XJG på ena sidan.)

Alkylerande medel, övriga cytostatiska/cytotoxiska medel, proteinkinashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XE07
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är viktig säkerhetsinformation?
2019-05-17: Viktig säkerhetsinformation
Lapatinib (Tyverb): viktig uppdatering av produktresumén
  • Vad är skyddsinformation?

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Innehåller lapatinibditosylat monohydrat i en mängd som motsvarar 250 mg lapatinib per tablett.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Inga förväntade hälsorisker om inte tabletten krossas eller skadas. Negativa hälsoeffekter baseras på riskinformation om aktiva ämnen. Möjliga effekter av exponering vid hantering inkluderar irritation, diarré, hudutslag.

Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori B:3.

Skyddsåtgärder vid hantering

Vid all hantering av skadad/krossad tablett ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt" följas.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2000:4 "Kemiska arbetsmiljörisker" och AFS2005:5 ”Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt”).

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj genast och mycket noggrant med vatten i minst 15 minuter.

  • Inandning: 

    Skölj näsa och mun med vatten.


VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2011-09-21