FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Beviplex Comp

Circius Pharma

Filmdragerad tablett
(Runda, gula, svagt välvda med diameter 10 mm.)

Vitamin B-komplex

ATC-kod: A11EA
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Circius Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-12-10

Indikationer

Förebyggande av B-vitaminbrist vid otillräckligt födointag eller ensidig kost.

Behandling av symtomgivande brist på vitamin B2, B6, nikotinamid och pantotensyra.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering


Förebyggande av B-vitaminbrist vid otillräckligt födointag eller ensidig kost:

En tablett dagligen i samband med måltid.


Behandling av symtomgivande brist på vitamin B2, B6, nikotinamid och pantotensyra:

En tablett 1-3 gånger dagligen i samband med måltid.


Beviplex Comp rekommenderas inte till barn under 10 år beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.

Varningar och försiktighet

Det finns risk för toxiska effekter vid överdosering av vissa av de ingående vitaminerna under längre tids användning.

Kronisk användning av stora doser pyridoxin har rapporterats kunna förorsaka sensorisk neuropati. I sällsynta fall har även dygnsdoser om 50 till 150 mg pyridoxin förorsakat neuropati. Vid kontinuerlig tillförsel under längre tid av stora doser nikotinamid har dygnsdoser om 500 mg rapporterats kunna leda till leverskador. Doseringen av Beviplex Comp bör därför inte överstiga 3 tabletter dagligen vid längre tids användning.

Interaktioner

Kombination med levodopa vid Parkinsons sjukdom kan kräva en dosanpassning. Pyridoxin i stora doser har empiriskt befunnits motverka effekten av L-dopa, sannolikt genom att öka metabolismen av dopa perifert. Denna interaktion minimeras då L-dopa kombineras med en perifer dekarboxylas-hämmare (benserazid, karbidopa).

Folsyra kan öka metabolismen av vissa antiepileptika, såsom fenobarbital och fenytoin. Patienter med epilepsi som behandlas med fenytoin riskerar därför epileptiska anfall vid intag av folsyra. Plasmakoncentrationer av fenytoin bör i dessa fall kontrolleras. Folsyra kan också interferera med effekten av folsyraantagonister t ex metotrexat, trimetoprim och pyrimetamin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik vid terapeutiska doser.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Beviplex Comp har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Den rekommenderade dosen tolereras normalt väl.

Organ-
grupp

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta
(≥1/10 000, <1/1 000)

Ingen känd frekvens

Mag-
tarm-
kanalen

   

Orolig mage (kan lindras genom intag av föda)

Njurar och urinvägar

   

Gulfärgning av urinen (av vitamin B2 (riboflavin)


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

B-vitaminerna har låg akut toxicitet. Det enda symtom som beskrivits vid överdosering är obehag från magtarmkanalen. Den låga toxiciteten beror på att den aktiva absorptionen genom passiv diffusion är ineffektiv. Endast en liten del av vitaminerna ackumuleras i kroppen och överskott elimineras snabbt.

Farmakodynamik

Ungdomar, gravida och ammande kvinnor, fysiskt aktiva och äldre personer löper risk att få B vitaminbrist. B-vitaminstatus kan påverkas, ofrivilligt eller frivilligt, av livsstilen, t ex genom rökning, lågt födointag, bantning, helt vegetarisk kost, hög konsumtion av mat innehållande stora mängder raffinerat socker, alkoholism, drogberoende etc. Perioder av sjukdom och konvalescens, långtidsbehandling med läkemedel, malabsorption eller kroniska sjukdomar kan också resultera i otillräckligt intag, ökat behov eller otillräckligt upptag av B-vitaminer.


Vitamin B1: Ett co-enzym nödvändigt för kolhydratmetabolism och för fettsyra-syntes. Neurotransmittor.


Vitamin B2: Del av FMN och FAD (flavinmononukleotid och flavinadenindinukleotid). Främst för metabolism av födoämnen och för aktivering av andra B-vitaminer.


Vitamin B6: Erfordras av enzymer som metaboliserar födoämnen och syntetiserar neurotransmittorer, hemoglobin och aminosyror, och för aktivering av folsyra.


Vitamin B12: Fungerar som co-enzym vid DNA-syntesen och vid produktionen av blodkroppar. Krävs för att aktivera folsyra och för nervsystemet.


Nikotinamid: Ingår i co-faktorerna NADH (reducerad nikotinamid-adenindinukleotid) och NADPH (reducerad nikotinamid-adenindinukleotidfosfat), och i glukos-toleransfaktorn.


Pantotensyra: Fungerar främst som en del av co-enzym A, som krävs vid syntes av fettsyror, kolesterol, steroider och hormoner.


Folsyra: Behövs för celldelningen och i metabola reaktioner med vitamin B12.

Farmakokinetik

Vitamin B1: Absorberas både genom aktiv transport och genom passiv diffusion i jejunum och ileum. Omvandlas till dess aktiva pyrofosfatform av enzymer i hjärna och lever. Utsöndras i urinen, huvudsakligen som 4-metyl-tiazol-5-ättiksyra eller som fritt vitamin.


Vitamin B2: Absorberas aktivt från proximala tunntarmen. Finns i form av FMN/FAD i cellerna. Utsöndras huvudsakligen som fritt vitamin i urinen.


Vitamin B6: Absorberas genom passiv diffusion från jejunum och ileum. De olika formerna av vitaminet (pyridoxin, pyridoxal och pyridoxamin) är inter-konvertibla i kroppen. Utsöndras främst som metaboliten 4-pyridoxinsyra i urinen.


Vitamin B12: Binder till ”intrinsic factor”, ett glykoprotein som utsöndras av parietalceller i ventrikeln, och absorberas aktivt i ileum. Passiv diffusion är också möjlig. Kan lagras i levern. Binder till plasmaproteiner. Utsöndras huvudsakligen med gallan. Huvuddelen återresorberas via det enterohepatiska kretsloppet.


Nikotinamid: Absorberas både genom aktiv transport och genom passiv diffusion från magen och tunntarmen. Ingår i NADH/NADPH. Utsöndras i oförändrad form eller som inaktivt 1-metylnikotinamid i urinen.


Pantotensyra: Absorberas genom en kombination av aktiv transport och passiv diffusion i tunntarmen. Beståndsdel i co-enzym A. Utsöndras huvudsakligen i oförändrad form i urinen.


Folsyra: Absorberas aktivt i proximala delen av tunntarmen och aktiveras i slemhinnecellernas membran. Lagras främst i levern. Enterohepatisk cirkulation ca 200 µg/dag. Huvudmetabolit är 5 metyl-tetrahydrofolsyra som utsöndras i urinen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 tablett innehåller:

Vitamin B1 (tiaminmononitrat) 15 mg, vitamin B2 (riboflavin ) 15 mg, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 15 mg, vitamin B12 (cyanokobalamin) 5 mikrog, nikotinamid 60 mg, pantotensyra 30 mg (D-kalciumpantotenat), folsyra 200 mikrog, mikrokristallin cellulosa, dikalciumvätefosfat, talk, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, maltodextrin, natriumcitrat, citronsyra och titandioxid (E 171).

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för folsyra är framtagen av företaget Pfizer för Folacin®

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett Runda, gula, svagt välvda med diameter 10 mm.
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF
250 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av