Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Sebivo®

Novartis

Filmdragerad tablett 600 mg
(Tillhandahålls ej) (Vit till lätt gulaktig, oval, filmdragerad tablett, präglad med "LDT" på ena sidan)

Virushämmande medel för systemiskt bruk, nukleosid- och nukleotidanaloger

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AF11
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Sebivo

600 mg filmdragerade tabletter
Telbivudin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Sebivo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Sebivo
3. Hur du tar Sebivo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sebivo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sebivo är och vad det används för

 

Sebivo innehåller det aktiva ämnet telbivudin. Sebivo tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirusläkemedel och används för att behandla infektion som orsakats av virus.


Sebivo används för att behandla kronisk hepatit B hos vuxna. Behandling med Sebivo bör endast övervägas när det inte är möjligt eller lämpligt att använda ett alternativt läkemedel som hepatit B-viruset är mindre benäget att utveckla resistens mot. Din läkare kommer att avgöra vilken behandling som är mest lämplig för dig.


Hepatit B orsakas av infektion med hepatit B-virus, som angriper levern och leder till leverskada. Behandling med Sebivo minskar mängden hepatit B-virus i kroppen genom att blockera tillväxten av viruset. På så sätt minskar leverskadan och leverfunktionen förbättras.


2. Vad du behöver veta innan du tar Sebivo

Ta inte Sebivo

 • om du är allergisk mot telbivudin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du behandlas med pegylerat eller standard interferon alfa (se ”Intag av andra läkemedel”).

Om detta gäller för dig, ta inte Sebivo utan tala med läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Sebivo

 • om du har eller har haft njurproblem. Din läkare kan låta utföra laboratorietester för att kontrollera att dina njurar fungerar som de ska före och under behandlingen. Beroende på resultatet av dessa tester kan din läkare råda dig att ändra hur ofta du ska ta Sebivo.

 • om du har skrumplever (ett allvarligt tillstånd som orsakar ”ärr” på levern). I så fall kan läkaren vilja kontrollera dig noggrannare.

 • om du har genomgått levertransplantation.

 • om du tar något läkemedel som kan ge muskelbesvär (tala med läkare eller apotekspersonalen om du är osäker).

 • om du har HIV-, hepatit C- eller hepatit D-infektion, eller om du redan behandlas med något antivirusläkemedel.

Om något av ovanstående gäller för dig, tala med läkare innan du tar Sebivo.


Under behandling med Sebivo:

 • Sebivo kan orsaka ihållande oförklarlig muskelsvaghet eller muskelsmärta (myopati). Muskelsymtomen kan utvecklas och bli allvarliga och ibland leda till muskelsönderfall (rabdomyolys), vilket kan orsaka njurskador.

 • Mindre vanliga biverkningar som Sebivo kan leda till är domningar, stickningar, smärta och/eller brännande känsla i armar och/eller ben (perifer neuropati).

Om du upplever något av dessa symtom under behandlingen med Sebivo, kontakta omedelbart läkare.


Övriga biverkningar av denna typ av läkemedel

Sebivo tillhör en grupp läkemedel (en nukleosidanalog) som kan orsaka för mycket mjölksyra i blodet (mjölksyraacidos) vilket vanligtvis förknippas med leverförstoring (hepatomegali). Mjölksyraacidos är en sällsynt men allvarlig biverkning, som ibland kan ha dödlig utgång. Mjölksyraacidos inträffar oftare hos kvinnor, särskilt hos de som är mycket överviktiga. Läkaren kommer följa upp dig regelbundet under tiden du tar Sebivo. Om du upplever muskelsmärta, svår och ihållande magsmärta med illamående och kräkningar, svåra och ihållande andningssvårigheter, trötthet samt svullnad och/eller obehag i buken när du tar Sebivo, kontakta omedelbart läkare.


Vissa personer kan få mycket allvarliga hepatitsymtom när de slutar att ta läkemedel som Sebivo. Efter att du avslutat behandlingen med Sebivo kommer läkaren regelbundet kontrollera din hälsostatus och ta blodprover för att undersöka levern. Tala omedelbart om för läkaren om du märker några nya eller ovanliga symtom efter att du har avslutat behandlingen (se avsnitt 3 i denna information, ”Om du slutar att ta Sebivo”).


Var försiktig så att du inte smittar andra människor

Även om du tar Sebivo kan du fortfarande infektera andra människor med hepatit B-virus (HBV) genom sexuellt umgänge eller kontakt med smittat blod eller andra kroppsvätskor. Om du har sexuellt umgänge med en person som inte är immun mot hepatit B ska ni alltid använda kondom och undvika all överföring av andra kroppsvätskor. Dela aldrig kanyl med någon annan. Dela inte personliga tillhörigheter som kan bära spår av blod eller kroppsvätskor, som t ex tandborste eller rakblad, med någon annan. Det finns vaccin som förhindrar HBV-infektion.


Barn och ungdomar

Sebivo rekommenderas inte till barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Sebivo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Läkare eller apotekspersonal behöver veta vilka andra läkemedel du tar, eftersom vissa läkemedel kan påverka njurarna. Sebivo lämnar i allmänhet kroppen via njurarna med urinen.


Använd inte Sebivo om du tar pegylerat eller standard interferon alfa (se ”Ta inte Sebivo”), eftersom kombinationen av dessa läkemedel kan öka risken för att utveckla perifer neuropati (domningar, stickningar och/eller brännande känsla i ben och/eller armar). Tala om för läkare eller apotekspersonal om du behandlas med interferon.

Graviditet och amning

- Använd inte Sebivo under graviditet, såvida inte din läkare rekommenderar det. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att informera dig om de eventuella riskerna med att ta Sebivo under graviditet.


- Om du har hepatit B och blir gravid, tala med läkare om hur du ska skydda ditt barn på bästa sätt. Sebivo kan minska risken för överföring av hepatit B-virus till ditt ofödda barn om det tas i kombination med Hepatit B immunglobulin och vaccin mot Hepatit B.


- Amma inte då du behandlas med Sebivo. Om du ammar, tala med läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Sebivo har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du känner dig yr när du tar detta läkemedel skall du inte framföra fordon eller använda verktyg eller maskiner.


3. Hur du tar Sebivo

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur mycket Sebivo ska du ta

Rekommenderad dos av Sebivo är 1 tablett 600 mg om dagen. Ta tabletten ungefär samma tid varje dag.


Tabletten kan tas med eller utan mat. Svälj den hel tillsammans med lite vatten. Tugga, dela eller krossa den inte.


Din dos kan behöva sänkas om du har njurproblem. Tala med läkare om du har eller har haft njurproblem.


Hur länge ska du ta Sebivo

Fortsätt ta Sebivo varje dag så länge läkaren inte säger något annat. Ändra inte dosen och sluta inte att ta Sebivo utan att först tala med läkare. Detta läkemedel är avsett för långtidsbehandling, kanske under flera månader eller år. Din läkare kommer att kontrollera dig med jämna mellanrum för att se att behandlingen har önskad effekt.

Om du har tagit för stor mängd av Sebivo

Om du har tagit för mycket Sebivo, eller om någon annan av misstag har tagit dina tabletter, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus och be om råd. Ta med dig tablettförpackningen och visa den för läkaren.

Om du har glömt att ta Sebivo

 • Om du glömmer att ta Sebivo, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos i vanlig tid.

 • Om det emellertid är mindre än 4 timmar kvar innan nästa dos ska du hoppa över den dos du missat och ta nästa dos i vanlig tid.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Detta kan öka risken för att du får oönskade biverkningar. Fråga läkare eller apotekspersonal om du inte är säker på vad du ska göra.


Om du slutar att ta Sebivo

Om du avbryter behandlingen med Sebivo kan det leda till att hepatit B-infektionen förvärras, dvs. sjukdomen blir värre och prover visar onormala resultat (ökad virusmängd, ökat ALAT-värde). Sluta inte att ta Sebivo, såvida inte läkare säger det. Se till att Sebivo inte tar slut under tiden du står på Sebivo.


Efter att du avslutat behandlingen med Sebivo kommer läkaren regelbundet kontrollera din hälsostatus och ta blodprover för att undersöka levern, eftersom hepatit B-infektionen kan förvärras eller bli mycket allvarlig när behandlingen avslutas. Tala omedelbart om för läkaren om du märker några nya eller ovanliga symtom efter att du har avslutat behandlingen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

- ihållande muskelsvaghet eller muskelsmärta

- domningar, stickningar, smärta och/eller brännande känsla i armar och/eller ben.


Om du upplever något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare.


Sebivo kan även orsaka andra biverkningar:

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 patienter)

 • Yrsel, huvudvärk

 • Hosta

 • Diarré, illamående, magsmärta

 • Hudutslag

 • Trötthet

 • Blodproverna kan visa på högre värden av vissa leverenzymer (t.ex. ALAT, ASAT), amylas, lipas eller kreatinkinas.


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 patienter)

 • Ledsmärta

 • Ihållande muskelsvaghet eller muskelsmärta (myopati/myosit), muskelkramp

 • Rygg- nack- och flanksmärta

 • Domningar, stickningar, smärta och/eller brännande känsla i armar och/eller ben eller runt munnen

 • Smärta i nedre delen av ryggen eller höften som ibland strålar ut i benet (ischias)

 • Smakförändring

 • Sjukdomskänsla.


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 patienter)

 • Överskott av mjölksyra i blodet (laktacidos)

 • Muskelsönderfall (rabdomyolys).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Sebivo ska förvaras

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på otillåtna förändringar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är telbivudin. En tablett innehåller 600 mg telbivudin.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, kolloidal vattenfri kiseloxid, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), talk och makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sebivo filmdragerade tabletter är vita till lätt gulaktiga, ovala, filmdragerade tabletter, präglade med ”LDT” på ena sidan.

Sebivo filmdragerade tabletter levereras i förpackningar om 28 eller 98 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland


Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

 

Denna bipacksedel ändrades senast 2018-04-12

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Hitta direkt i texten
Av