Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lamisil® Singeldos

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Kutan lösning 1 %
(vit)

Antimykotikum med brett spektrum för dermatologiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AE15
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-04-20.

Indikationer

Lamisil Singeldos är indicerat för behandling av tinea pedis (fotsvamp) för vuxna (se Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Enbart för kutan användning.


Vuxna från 18 år och uppåt:


Dosering och behandlingstid:

Den filmbildande lösningen ska appliceras en gång på båda fötterna, även om det bara finns synliga tecken på svampinfektion på en fot. Detta säkerställer eliminering av svamp (dermatofyter) i områden på foten där inga tecken på svampinfektion är synliga.


En förbättring av de kliniska symtomen syns normalt efter några dagar. Om ingen förbättring skett inom två veckor efter avslutad behandling skall patienten kontakta apotekspersonal för att säkerställa att produkten använts på rätt sätt eller söka läkare för omvärdering av diagnosen. Det finns ingen data avseende upprepad behandling med Lamisil Singeldos. En andra behandling kan således inte rekommenderas under ett och samma utbrott av fotsvamp.


Dosering till särskilda patientgrupper:

Pediatrisk population:

Säkerheten för användning av Lamisil Singeldos till barn har inte fastställts .

Dess användning rekommenderas därför inte till patienter under 18 års ålder.


Administreringssätt

Patienterna bör tvätta och torka både fötter och händer innan läkemedlet appliceras. Behandla en fot i taget.


Patienterna ska börja med tårna och applicera ett tunt jämnt lager mellan och runt alla tår, samt över fotsulan och 1,5 cm upp längs fotens sidor. Läkemedlet ska appliceras på samma sätt på andra foten, även om huden ser frisk ut där. Låt produkten torka till en tunn film i 1–2 minuter. Patienterna bör därefter tvätta händerna. Lamisil Singeldos bör inte masseras in i huden.


Bästa resultat uppnås om det behandlade området inte tvättas förrän 24 timmar efter applikationen. Lamisil Singeldos bör således appliceras efter en dusch eller ett bad och fötterna bör inte tvättas förrän samma tid nästa dag. Efter att fötterna tvättats skall de torkas torra genom att försiktigt trycka handduken mot huden.


Patienterna bör använda den mängd läkemedel som krävs för att täcka båda fötterna enligt anvisningarna ovan. Oanvänt läkemedel ska kasseras.


Äldre patienter:

Det finns ingen evidens som tyder på att äldre patienter behöver en annan dosering eller upplever andra biverkningar som skiljer sig från de hos yngre patienter.

Varningar och försiktighet

Lamisil Singeldos skall användas med försiktighet hos patienter med hudpåverkan där alkohol kan vara irriterande (efter solexponering eller svår hudfjällning). Lösningen ska inte användas i ansiktet. Lamisil Singeldos är endast avsett för utvärtes bruk. Lösningen kan irritera ögonen. Om det av misstag kommer i kontakt med ögonen, skölj dessa noggrant med rinnande vatten.


Lamisil Singeldos förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Lamisil Singeldos rekommenderas inte för behandling av hyperkeratotisk kronisk plantar tinea pedis (mockasintyp).


Vid en allergisk reaktion ska den tunna filmen tas bort med ett organiskt lösningsmedel, t.ex. denaturerad alkohol och fötterna tvättas med varmt tvålvatten.


Information om hjälpämnen

Lamisil Singeldos innehåller etanol: förvaras utom räckhåll för öppen eld.

Interaktioner

Inga kända interaktioner.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns inga data från användning av terbinafin hos gravida kvinnor. Djurstudier indikerar inga skadliga effekter med avseende på graviditet eller fostrets hälsa. Lamisil Singeldos skall inte användas vid graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Terbinafin utsöndras i bröstmjölk. Efter topikal användning förväntas endast en låg systemisk exponering. Ammande mödrar bör därför endast behandlas med Lamisil om de förväntade fördelarna överväger risken för spädbarnet. Spädbarn bör inte komma i kontakt med behandlade hudpartier, inklusive brösten.

Fertilitet

Djurstudier har inte påvisat någon påverkan av terbinafin på fertilitet.

Trafik

Lamisil Singeldos har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningarna inkluderar lätta och övergående reaktioner på applikationsstället. I mycket sällsynta fall kan allergiska reaktioner förekomma.


Tabell över biverkningar

Biverkningar är listade nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100); sällsynta (≥1/10,000 till <1/1000); mycket sällsynt (<1/10,000), eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Beskrivning av utvalda biverkningar

Hud och subkutan vävnad:

Mycket sällsynta (<1/10 000, inklusive isolerade rapporter): allergiska reaktioner som utslag, pruritus, dermatitis bullous och urtikaria.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): hudfjällning, missfärgning av hud, erytem.


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mindre vanliga (>1/1 000, <1/100): reaktioner på applikationsstället som torr hud, hudirritation eller brännande känsla.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): smärta på applikationsstället.


Ögon
Ingen känd frekvens: ögonirritationRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):


Läkemedelsverket,

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Vid oavsiktlig oralt intag skall lösningens alkoholhalt (81,05% v/v) beaktas.


Det är mycket osannolikt att överdosering inträffar eftersom läkemedlet endast är avsedd för engångsdosering, kutan användning och innehållet i tuben endast räcker till en applikation. Vid oavsiktligt intag av en 4 g tub av läkemedlet, som innehåller 40 mg terbinafin, är intaget mycket lägre än det i en tablett Lamisil à 250 mg (vuxen peroral dos). Om flera tuber av Lamisil Singeldos intas av misstag, kan biverkningar som påminner om dem som inträffar vid en överdos av Lamisil tabletter fröväntas. Dessa inkluderar huvudvärk, illamående, smärta i epigastriet och yrsel.


Behandling av överdosering

Vid oavsiktligt oralt intag är rekommenderad behandling av överdosering att avlägsna den aktiva substansen, huvudsakligen genom intag av aktivt kol och om nödvändigt symtomatisk understödjande behandling.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamiska effekter

Terbinafin är en allylamin som interfererar specifikt i ett tidigt skede av svampens sterolbiosyntes. Detta leder till en brist på ergosterol och till intracellulär ackumulering av squalen som resulterar i att svampen dör. Terbinafin verkar genom hämning av squalenepoxidas i svampens cellmembran. Enzymet squalenepoxidas har inget samband med cytokrom P450-systemet. Terbinafin påverkar inte metabolismen av hormoner eller andra läkemedel.


Terbinafin har ett brett spektrum av antimykotisk aktivitet på svampinfektioner i huden orsakade av dermatofyter såsom Trichophyton (t.ex. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis och Epidermophyton floccosum.


Vid låga koncentrationer har terbinafin fungicid effekt mot dermatofyter.


Studier av patienter har visat att en enda dos Lamisil Singeldos 1% kutan lösning på båda fötterna är effektiv hos patienter med tinea pedis (fotsvamp) med förändringar mellan tårna och vidare utbredning till närliggande hudområden på fötternas sidor och sulor.


Terbinafin har långvarig verkan, mindre än 12,5% patienter med fotsvamp som behandlats med terbinafin 1% lösning påvisar återfall eller återinfektion inom 3 månader efter behandlingsstart.

Farmakokinetik

Efter applicering på huden bildar den filmbildande lösningen en film på huden.

Filmen frisätter snabbt terbinafin till stratum corneum och terbinafin kvarstår i stratum corneum i upp till 13 dagar .


Tvättning av filmen minskar terbinafininnehållet i stratum corneum och skall därför undvikas de första 24 timmarna efter applikation för att tillåta så stor penetration av terbinafin in i stratum corneum som möjligt.


Det ocklusiva tillståndet, som rimligen uppträder vid terapeutisk användning, resulterar i en 2,7-faldig ökning av terbinafinexponeringen av stratum corneum efter en applicering av Lamisil Singeldos. Det är troligt att penetreringen av terbinafin är högre i stratum corneum hos patienter med tinea pedis än på ryggen hos friska frivilliga. Inte på grund av en påverkad integritet av stratum corneum, utan på grund av den ocklusiva effekten som uppträder i det interdigitala utrymmet. Den ocklusiva effekten ökar troligtvis när man bär skor.


Den systemiska biotillgängligheten är mycket låg både hos friska frivilliga och patienter. En applikation av Lamisil Singeldos 1% kutan lösning på ryggen, på ett område 3 gånger större än båda fötterna, ledde till en uppskattad exponering av terbinafin som var mindre än 0,5 % av exponeringen efter peroral administrering av en tablett à 250 mg.

Prekliniska uppgifter

Vid långtidsstudier (upp till 1 år) på råttor och hundar noterades inga tydliga toxiska effekter hos någon av arterna vid perorala doser om cirka 100 mg/kg/dag. Vid höga perorala doser identifierades levern och eventuellt också njurarna som potentiella målorgan.


I en tvåårig oral karcinogenicitetsstudie på möss noterades inga neoplastiska eller andra onormala fynd som kunde bero på behandlingen vid doser upp till 130 mg/kg/dag (hanar) och 156 mg/kg/dag (honor). Vid en tvåårig oral karcinogenitetsstudie av råttor med den högsta dosnivån, 69 mg/kg/dag, observerades en ökad incidens av levertumörer hos hanar. De förändringar som kan förknippas med peroxisomproliferation har visat sig vara artspecifika eftersom de inte observerats i karcinogenicitetsstudier på möss eller i andra studier på möss, hundar eller apor.


Vid studier av peroral högdostillförsel av terbinafin på apor har refraktionsrubbningar i retina observerats vid de högre doserna (icke-toxisk effektnivå 50 mg/kg). Rubbningarna förknippades med förekomst av en terbinafinmetabolit i ögonvävnad och försvann när läkemedlet sattes ut. Inga histologiska förändringar kunde iakttas.


En serie standardtester av gentoxicitet in vitro och in vivo gav inga belägg för mutagen eller klastogen potential för läkemedlet.


Inga negativa effekter på fertilitet eller andra reproduktionsparametrar observerades vid studier på råttor och kanin.


Upprepad dermal administrering av Lamisil Singeldos 1% kutan lösning hos råttor och minigrisar ger terbinafinnivåer i plasma som är minst 50–100 gånger lägre än de effektnivåer för biverkningar som fastställts i djurstudier med terbinafin. Användning av produkten förväntas således inte ge några systemiska biverkningar. Lamisil Singeldos tolererades väl i en mängd tolerabilitetsstudier och orsakade inte sensibilisering.


Säkerheten hos akrylater/oktylakrylamid, ett hjälpämne som nyligen börjat användas i topikala läkemedel för användning på huden, har utvärderats med konventionella studier av toxicitet (med en dos och upprepad dos), genotoxicitet samt lokala tolerabilitetsstudier.

Innehåll

1 gram kutan lösning innehåller 10 mg terbinafin (som hydroklorid).

Akrylater/oktylakrylamid sampolymer, hydroxipropylcellulosa, medellångkedjiga triglycerider, etanol.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Terbinafin

Miljörisk: Användning av terbinafin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Terbinafin bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Terbinafin har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.086 μg/L


Where:

A = 573.23 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, derived from free base and hydrochloride salt forms, data from Quintiles IMS). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies:

Green Algae (Pseudokirchneriella subspicata):

LOEC 72 h (growth rate) = 1.76 μg/L (OECD 201) (Reference 6)

NOEC = 0.53 μg/L


Water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h (immobility) = 350 μg/L (OECD 202) (Reference 10)

NOEC = 180 μg/L


Water flea (Daphnia magna):

Chronic toxicity

LOEC 21 days (reproduction) = 14 μg/L (OECD 201) (Reference 5)

NOEC = 5.50 μg/L


Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

Acute toxicity

EC50 96 h (lethality) = 1,010 μg/L (OECD 204) (Reference 13)

NOEC = 220 μg/L


Fathead minnow (Pimephales promelas)

Chronic toxicity

LOEC 32 days (reproduction) = 11,000 μg/L (OECD 201) (Reference 5)

NOEC = 47 μg/L


Other ecotoxicity data:

Microorganisms in activated sludge


IC50 3 h (Inhibition) > 100,000 μg/L (OECD 209) (Reference 9)

IC20 > 100 mg/L


The PNEC is based on the following data:

PNEC (µg/l) = lowest chronic NOEC / 10, where 10 is the assessment factor used.

A NOEC of 0.53 μg/l for green algae has been used for this calculation.

PNEC = 0.53 µg/L /10 = 53 ng/l

PNEC (μg/L) = lowest NOEC/10, where 10 is the assessment factor applied for three long-term NOECs. NOEC for green algae (= 0.53 µg/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three-tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.086/0.053 = 1.62, i.e. PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase “Use of terbinafine has been considered to result in moderate environmental risk.”


Environmental fate studies:

Degradation:

Degradation: 4% (aerobic, 28d, 20-24°C, OECD 301B) not readily biodegradable (Reference 11)


Transformation of test item in aerobic/water/sediment systems (OECD308, 101 days),


Degradation - DT50 (freshwater phase) = 3-8 days DT50 (total system) = 16-31 days (Reference 8).


Ultimate Biodegradation = 19.5% - 27.30%


Average of parent in % (total system) at day 101 = 5.2-7.1%


Extraction was done up to four times with ethanol. Method is acceptable as during work-up of day 0 sample <2% bound residues were determined.


The DT50 32 days therefore the phrase ‘The substance is degraded in the environment’ is chosen.


Justification of chosen degradation phrase:

Terbinafine is not readily biodegradable. In water sediment systems the DT50 for the total system is ≤ 32 days. Therefore the phrase ‘The substance is degraded in the environment’ is thus chosen.


Excretion/ Metabolism

Terbinafine is metabolised rapidly and extensively by at least seven CYP isoenzymes with major contributions from CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 and CYP2C9. Metabolisation follows 3 pathways: N-demethylation, allyl side-chain oxidation and aromatic ring oxidation. Biotransformation results in metabolites with no antifungal activity, which are excreted predominantly in the urine. No unchanged drug is recovered in the urine. (Reference 12)


Accumulation

Bioaccumulation: High Potential to bioaccumulate

BCF calculated: 5248 (Reference 2)

Partition Coefficient: log Kow 5,2 (22.0 °C, OECD107) (Reference 11)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow > 4, the substance has high potential for bioaccumulation.


Adsorption

Adsorption to sludge: Koc = 3346-4694 mL/g (2 sludges, OECD106) (Reference 7)

Adsorption to sludge = 88 - 90 %


Phys.chem. Properties:

Water Solubility: 4.83 g/L (25°C, OECD105)


PBT/vPvB assessment

Terbinafine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.

All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Terbinafine does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on degradation < 40 days.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

 2. Veith, G.D., DeFoe, D.L. and Bergstedt, B.V., 1979. Measuring and estimating the bioconcentration factor of chemicals on fish.

 3. Journal of Fischeries Research Board of Canada, 36, 1040-1048.

 4. Hamilton, M. SFO327 Terbinafine Hydrochl./DS 04: Early Life-StageToxicity Test with Fathead Minnow (Pimephales promelas), under flow-through conditions. Report Number 1096.004.122. Springborn Smithers Laboratories, November 2008.

 5. Hamilton, M. SFO327 DS (Terbinafine Hydrochl./DS 04): Chronic reproduction test with daphnids (Daphnia magna) under flowthrough conditions. Report Number 1096.004.230. Springborn Smithers Laboratories, November 2008.

 6. Beister, MA. SFO327 DS (Terbinafine Hydrochl./DS 04): Alga, growth inhibition test with Pseudokirchneriella subcapitata (syn. Selenastrum capricornutum) under static conditions. Report Number 1096.004.430, Springborn Smithers Laboratories, January 2009.

 7. Van de Kolk, J. [14C] SF0327 DS: Adsorption/Desorption on 3 Soils and 2 Sludges using a Batch Equilibrium Method. Report Number 1094.004.712. Springborn Smithers Laboratories, August 2008

 8. Hamilton, M. [14C] SF0327 DS: Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems. Report Number 1096.004.750. Springborn Smithers Laboratories, December 2008.

 9. Hoffmann, J. Test for Inhibitory Concentration on Aerobic Bacteria of Terbinafin-CH. Report Number 918218. Ciba-Geigy, November 1991.

 10. Vial, A. Acute Toxicity Test of Terbinafin-CH on Daphnia. Report Number 918234. Ciba-Geigy, May 1992.

 11. Material Safety Data Sheet for Lamicosil Cutaneous Solution. GlaxoSmithKline, April 2018.

 12. Novartis Investigator’s Brochure Lamisil/SFO327M, S. Hauffe 2004

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 30°C.

Förpackningsinformation

Kutan lösning 1 % vit
4 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av