FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Gamunex®

Grifols Nordic

Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Lösningen är klar till opaliserande och färglös eller svagt gul.)

Humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk

ATC-kod: J06BA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Grifols Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av (Gamunex® Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Flaska 400 milliliter (vnr 452480)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativ förpackningsstorlek:
Infusionsflaska, 1 x 100 ml
Startdatum: 2021-01-05
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-03-23.

Indikationer

Substitutionsbehandling för vuxna, barn och ungdomar (0–18 år) vid:

 • primära immunbristsyndrom (PID) med nedsatt antikroppsproduktion

 • sekundära immunbristtillstång (SID) hos patienter med allvarliga eller återkommande infektioner, ineffektiv antimikrobiell behandling och antingen konstaterad specifik antikroppsbrist (PSAF)* eller IgG i serum på <4 g/l

*PSAF = uppnår inte en mist 2-faldig ökning av IgG-antikroppstitern efter vaccination med pneumokockpolysackarid- och polypeptidantigen.


Immunmodulering hos vuxna samt barn och ungdomar (0–18 år) vid:

 • primär immuntrombocytopeni (ITP), hos patienter med stor blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter

 • Guillain-Barrés syndrom

 • Kawasakis sjukdom (i samband med acetylsalicylsyra)

 • kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

 • multifokal motorisk neuropati (MMN)

Immunmodulering hos vuxna ≥18 år vid:

 • allvarliga, akuta exacerbationer av myasthenia gravis.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen (humana immunglobuliner) eller mot något hjälpämne.


Patienter med selektiv IgA-brist som har utvecklat antikroppar mot IgA, eftersom administrering av en IgA-innehållande produkt kan leda till anafylaxi.

Dosering

Substitutionsbehandling ska inledas och övervakas under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling av immunbrist.


Dosering


Dos och doseringsregim beror på indikationen.

Dosen kan behöva anpassas efter varje patient beroende på det kliniska svaret. Dos som baseras på kroppsvikt kan behöva justeras för under- eller överviktiga patienter.


Substitutionsbehandling vid primära immunbristsyndrom:

Doseringsregimen ska ge en lägsta IgG-nivå (mätt före nästföljande infusion) på minst 6 g/l, eller ligga inom de normala referensvärdena för åldersgruppen. Det tar tre till sex månader från behandlingsstart innan jämvikt (steady state-värden för IgG) uppnås. Rekommenderad startdos är 0,4–0,8 g/kg som ges en gång, följt av minst 0,2 g/kg som ges var tredje eller var fjärde vecka.


Den dos som krävs för att uppnå ett lägsta IgG-värde på 6 g/l är i storleksordningen 0,2–0,8 g/kg/månad. Doseringsintervallet när steady state har uppnåtts varierar mellan 3 och 4 veckor. Lägsta nivåer för IgG ska mätas och bedömas tillsammans med frekvensen av bakterieinfektioner kan det bli nödvändigt att sikta på högre nivåer.


Sekundära immunbristtillstånd

Rekommenderad dos är 0,2‑0,4 g/kg var tredje till fjärde vecka.


Lägsta nivåer för IgG ska mätas och bedömas tillsammans med infektionsfrekvensen. Dosen ska justeras efter behov för att uppnå optimalt skydd mot infektioner, varför en ökning kan vara nödvändig till patienter med kvarstående infektion medan en dosminskning kan övervägas när patienten är infektionsfri.


Primär immuntrombocytopeni

Det finns två alternativa behandlingsprogram:

• 0,8–1 g/kg dag 1. Denna dos kan upprepas en gång inom 3 dagar

• 0,4 g/kg dagligen i två till fem dagar


Behandlingen kan upprepas vid återfall.


Guillain-Barrés syndrom

0,4 g/kg/dag i 5 dagar (vid återfall kan doseringen upprepas).


Kawasakis sjukdom

2,0 g/kg ska ges som en engångsdos. Patienterna ska få samtidig behandling med acetylsalicylsyra.


Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Startdos: 2 g/kg fördelat över 2‑5 dagar i följd.

Underhållsdoser:

1 g/kg under 1‑2 dagar i följd var 3:e vecka.

Behandlingseffekten ska utvärderas efter varje cykel. Om ingen behandlingseffekt ses efter 6 månader ska behandlingen sättas ut.

Om behandlingen har effekt avgör läkaren om långtidsbehandling ska sättas in, baserat på patientens respons och respons på underhållsbehandling. Dosering och doseringsintervall kan behöva anpassas efter sjukdomsförloppet hos varje enskild patient.


Multifokal motorisk neuropati (MMN)

Startdos: 2 g/kg fördelat över 2‑5 dagar i följd.

Underhållsdos: 1 g/kg varannan till var 4:e vecka eller 2 g/kg var 4:e till var 8:e vecka.

Behandlingseffekten ska utvärderas efter varje cykel. Om ingen behandlingseffekt ses efter 6 månader ska behandlingen sättas ut.

Om behandlingen har effekt avgör läkaren om långtidsbehandling ska sättas in, baserat på patientens respons och respons på underhållsbehandling. Dosering och doseringsintervall kan behöva anpassas efter sjukdomsförloppet hos varje enskild patient.


Allvarliga, akuta exacerbationer av myasthenia gravis

2 g/kg fördelat över 2 dagar i följd (en dos om 1 g/kg per dag).

Kliniska studier av Gamunex omfattade inte tillräckligt många deltagare i åldern 65 år och äldre för att en exakt behandlingseffekt skulle kunna fastställas.


Doseringsrekommendationerna sammanfattas i nedastående tabell:

Indikation

Dos

Injektionsfrekvens

Substitutionsbehandling

Primärt immunbristsyndrom

Startdos:

0,4-0,8 g/kg


Underhållsdos:

0,2-0,8 g/kg

var 3:e till var 4:e vecka

Sekundära immunbristtillstånd

0,2-0,4 g/kg

var 3:e till var 4:e vecka

Immunmodulering

Primär immuntrombocytopeni

0,8-1 g/kg


eller

dag 1, kan upprepas en gång inom 3 dagar

0,4 g/kg/dag

i 2-5 dagar

Guillain-Barrés syndrom

0,4 g/kg/dag

i 5 dagar

Kawasakis sjukdom

2 g/kg

som en engångsdos tillsammans med acetylsalicylsyra

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Startdos:

2 g/kg

i uppdelade doser fördelat över 2-5 dagar

Underhållsdos:

1 g/kg

var 3:e vecka fördelat över 1-2 dagar

Multifokal motorisk neuropati (MMN)

Laddningsdos:

2 g/kg

i uppdelade doser fördelat över 2-5 dagar i följd

Underhållsdos:

1 g/kg


eller

varannan till var 4:e veckaeller

2 g/kg

var 4:e till var 8:e vecka i uppdelade doser fördelat över 2-5 dagar

Allvarliga, akuta exacerbationer av myasthenia gravis

2 g/kg

administreras fördelat på 2 dagar i följd (dos om 1 g/kg per dygn)


Pediatrisk population

Dosering till barn och ungdomar (0–18 år) är inte annorlunda än till vuxna eftersom dosering för varje indikation ges enligt kroppsvikt och justeras utefter det kliniska utfallet för ovan nämnda tillstånd.


Nedsatt leverfunktion

Det finns inga belägg för att dosjustering är nödvändig.


Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering såvida det inte är kliniskt motiverat.


Äldre

Ingen dosjustering såvida det inte är kliniskt motiverat.


Administreringssätt

För intravenös användning.

Humant normalt immunglobulin ska ges som en intravenös infusion med en initial hastighet på 0,6–1,2 ml/kg/timme under 30 minuter. Vid biverkning måste antingen administreringshastigheten minskas eller infusionen avbrytas. Om infusionen tolereras väl kan administreringshastigheten gradvis ökas till max 4,8–8,4 ml/kg/timme.

Varningar och försiktighet

Alla patienter ska kontrolleras noga när höga infusionshastigheter (8,4 ml/kg kroppsvikt per timme) används. Hos barn eller patienter med risk för njursvikt ska högsta infusionshastighet inte överstiga 4,8 ml/kg kroppsvikt per timme.


Gamunex får inte blandas med andra infusionsvätskor (t.ex. koksaltlösning) eller andra läkemedel. Om spädning är nödvändig före infusion kan 50 mg/ml glukoslösning användas för detta ändamål.

Hos patienter med latent diabetes (där övergående glukosuri kan förekomma), diabetes eller hos patienter som står på en låg sockerdiet skall användningen av 50 mg/ml glukoslösning noga kontrolleras. Se varning nedan om akut njursvikt.


Gamunex och heparin ska inte administreras samtidigt i samma infusionssystem.


Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten för biologiska läkemedel ska den administrerade produktens nämn och tillverkningssatsnummer tydligt registreras.


Försiktighet

Eventuella komplikationer kan ofta undvikas genom att säkerställa att patienterna:

 • inte är känsliga för humant, normalt immunglobulin genom att initialt injicera läkemedlet långsamt (0,1 ml/kg per timme)

 • övervakas noggrant med avseende på eventuella symtom under hela infusionsperioden. Särskilt patienter som är naiva för humant immunglobulin, patienter som har bytt från ett annat IVIg-läkemedel eller om det varit ett långt uppehåll sedan den senaste infusionen, ska övervakas på sjukhuset under den första infusionen och i en timme därefter, för att upptäcka eventuella tecken på biverkningar. Alla andra patienter ska observeras i minst 20 minuter efter administrering.

Hos alla patienter kräver IVIg-administrering:

 • adekvat vätsketillförsel innan IVIg-infusionen startar

 • övervakning av urinmängd

 • övervakning av serumkreatininnivåer

 • att loopdiuretika inte används samtidigt.

Vid biverkningar måste antingen administreringshastigheten minskas eller infusionen avbrytas. Vilken behandling som krävs beror på biverkningens typ och svårighetsgrad.


Infusionsreaktion

Vissa biverkningar (t.ex. huvudvärk, rodnad, frossa, myalgi, väsande andning, takykardi, värk i ländryggen, illamående och hypotoni) kan bero på infusionshastigheten. Den rekommenderade infusionshastigheten måste följas noga. Patienter måste övervakas och observeras noggrant för eventuella symtom under hela infusionsperioden.


Biverkningar kan förekomma oftare:

 • hos patienter som får humant, normalt immunglobulin för första gången eller, i sällsynta fall, när man byter humant normalt immunglobulinpreparat eller om det varit ett långt uppehåll sedan den senaste infusionen

 • hos patienter med obehandlad infektion eller underliggande kronisk inflammation.


Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner är sällsynta.


Anafylaxi kan utvecklas hos patienter:

 • med ej detekterbart IgA som har IgA-antikroppar

 • som har tolererat tidigare behandling med humant normalt immunglobulin


I händelse av chock ska rutinmässig behandling av chock sättas in.


Tromboemboli

Det finns kliniska belägg för ett samband mellan IVIg-administrering och tromboemboliska händelser såsom hjärtinfarkt, cerebrovaskulär händelse (inklusive stroke), lungemboli och djupa ventromboser, vilka antas ha samband med en relativ ökning i blodviskositet genom det höga inflödet av immunglobulin hos riskpatienter. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning och infusion av IVIg till överviktiga patienter och patienter med preexisterande riskfaktorer för trombotiska händelser (såsom hög ålder, hypertoni, diabetes mellitus, och kärlsjukdom eller trombotiska episoder i anamnesen, patienter med förvärvad eller ärftlig trombofili, patienter med långa perioder av orörlighet, svårt hypovolemiska patienter och patienter med sjukdomar som ökar blodets viskositet).


Hos patienter som löper risk att drabbas av tromboemboliska biverkningar ska IVIg-produkter administreras med minsta möjliga infusionshastighet och dos.


Akut njursvikt

Fall av akut njursvikt har rapporterats hos patienter som får IVIg-behandling. I de flesta fall har riskfaktorer identifierats såsom preexisterande njurinsufficiens, diabetes mellitus, hypovolemi, övervikt, samtidig behandling med nefrotoxiska läkemedel eller ålder över 65 år.


Njurparametrar ska analyseras före infusion av IVIg, särskilt hos patienter som bedöms ha en potentiellt ökad risk för akut njursvikt, och därefter med lämpliga intervall. Hos patienter med risk för akut njursvikt ska IVIg-produkter administreras med lägsta möjliga infusionshastighet och dos. Vid nedsatt njurfunktion ska utsättning av IVIg övervägas.


Även om rapporter om njurdysfunktion och akut njursvikt har haft samband med användning av många av de godkända IVIg-produkterna som innehåller olika hjälpämnen t.ex. sackaros, glukos och maltos, står de som innehåller sackaros som stabiliseringsmedel för en oproportionerligt stor andel av det totala antalet. Hos riskpatienter kan användning av IVIg-produkter som inte innehåller dessa hjälpämnen övervägas. Gamunex innehåller inte sackaros, maltos eller glukos.


Aseptiskt meningitsyndrom (AMS)

Aseptiskt meningitsyndrom har rapporterats i samband med IVIg-behandling. Syndromet uppträder vanligen inom några timmar upp till 2 dagar efter IVIg-behandling. Undersökning av cerebrospinalvätska är ofta positiv med pleocytos upp till flera tusen celler per mm3, framförallt granulocyter, och förhöjda proteinvärden upp till flera hundra mg/dl. AMS kan uppträda mer frekvent vid högdosbehandling med IVIg (2 g/kg).


Patienter som uppvisar sådana tecken och symtom ska genomgå en grundlig neurologisk undersökning, inklusive studier av CSV, för att utesluta andra orsaker till meningit.


Utsättning av IVIg-behandling har resulterat i remission av AMS inom loppet av några dagar utan följdverkningar.


Hemolytisk anemi

IVIg-produkter kan innehålla blodgruppsantikroppar som kan verka som hemolysiner och inducera beläggning av immunglobulin på röda blodkroppar in vivo, vilket leder till en positiv direkt antiglobulinreaktion (Coombs test) och i sällsynta fall till hemolys. Hemolytisk anemi kan utvecklas efter IVIg-behandling till följd av ökad sekvestrering av röda blodkroppar. Patienter som får IVIg ska övervakas avseende kliniska tecken och symtom på hemolys.

Följande riskfaktorer är förenade med utvecklandet av hemolys: höga doser, antingen givna som en enda administrering eller uppdelat på flera dygn; icke-0 blodgrupp; och underliggande inflammatoriskt tillstånd. Ökad vaksamhet rekommenderas för icke-0 blodgruppspatienter som får höga doser vid icke- PID-indikationer. Hemolys har sällan rapporterats hos patienter som fått ersättningsterapi för PID.


Enstaka fall av hemolysrelaterad njurinsufficiens/njursvikt med dödlig utgång har inträffat.


Neutropeni/leukopeni

En övergående minskning av antalet neutrofiler och/eller episoder av neutropeni, ibland allvarliga, har rapporterats efter behandling med IVIg-produkter. Detta har oftast utvecklats inom några timmar eller dagar efter IVIg-administrering och gått tillbaka spontant inom 7 till 14 dagar.


Transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI)

Det har förekommit en del rapporter om akut icke-kardiogent lungödem (transfusionsrelaterad akut lungskada eller TRALI) hos patienter som får IVIg. TRALI kännetecknas av svår hypoxi, dyspné, takypne, cyanos, feber och hypotoni. Symtom på TRALI utvecklas i typiska fall under eller inom 6 timmar efter en transfusion, ofta inom 1‑2 timmar. IVIg-mottagare måste därför övervakas avseende lungbiverkningar och IVIg-infusionen avbrytas omedelbart vid sådana reaktioner. TRALI är ett potentiellt livshotande tillstånd som kräver omedelbar intensivvård.


Interferens med serologiska tester

Efter administrering av immunglobulin kan den tillfälliga ökningen av de olika passivt överförda antikropparna i patientens blod leda till falskt positiva resultat i serologiska tester. Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigener, t.ex. A, B, D, kan påverka vissa serologiska tester för antikroppar mot röda blodkroppar t.ex. direkt antiglobulintest (DAT, direkt Coombs test).


Överförbara agens

Standardåtgärder för att förhindra infektioner till följd av användning av läkemedel framställda av humant blod eller human plasma inkluderar val av donatorer, screening av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt inklusion av effektiva tillverkningssteg för att inaktivera/avlägsna virus. Trots detta kan risken för överföring av smittämnen inte helt uteslutas, när läkemedel framställda av humant blod eller human plasma administreras. Detta gäller även okända eller nya virus och andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus såsom humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV). De vidtagna åtgärderna kan vara av begränsat värde när det gäller icke höljeförsedda virus såsom HAV och parvovirus B19.


Det finns övertygande klinisk erfarenhet av att hepatit A eller parvovirus B19 inte överförs med immunglobuliner och det antas också att antikroppsinnehållet ger ett viktigt bidrag till virussäkerheten.


Det rekommenderas starkt att varje gång Gamunex administreras till en patient skall produktens namn och tillverkningssatsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens tillverkningssats.


Pediatrisk population

Även om det föreligger begränsade data, förväntas det att samma varningar, försiktighetsåtgärder och riskfaktorer tillämpas för den pediatriska populationen. I rapporter efter godkännandet observeras att IVIg-högdosindikationer hos barn, speciellt Kawasakis sjukdom, är förenade med en ökad rapportering av hemolytiska reaktioner jämfört med andra IVIg-indikationer hos barn.


Läkare måste allvarligt överväga att följa hemoglobinnivåerna 24 till 48 timmar efter avslutad IVIg om hemolys misstänks. Om förnyad behandling erfordras rekommenderas starkt att man följer hemoglobinnivåerna i en vecka efter den följande IVIg-dosen om hemolys befaras. Familjer ska instrueras att återvända om deras barn utvecklar symtom på hemolys, såsom blekhet, trötthet, mörkfärgad urin, andnöd och hjärtklappning.

Interaktioner

Levande försvagade virusvacciner

Administrering av immunglobuliner kan försämra effekten av levande försvagade virusvacciner mot t.ex. mässling, påssjuka, röda hund eller vattkoppor under minst 6 veckor och upp till 3 månader. Efter administrering av detta läkemedel, bör ett intervall på tre månader förflyta före vaccination med levande, försvagade virusvacciner. När det gäller mässling kan försämringen kvarstå i upp till 1 år. Därför bör patienter som får mässlingsvaccin få sin antikroppsstatus kontrollerad.


Loopdiuretika

Undvik samtidig användning av loopdiuretika.


Pediatrisk population

Även om specifika interaktionsstudier inte har utförts i pediatrisk population förväntas inga skillnader mellan vuxna och barn.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Graviditet

Säkerheten hos detta läkemedel vid användning under graviditet hos människa har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar. Gamunex skall därför endast ges med försiktighet till gravida och ammande kvinnor. IVIg-produkter har visats passera placenta, i ökande grad under den tredje trimestern. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på graviditeten eller på fostret och det nyfödda barnet kan förväntas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Immunglobuliner utsöndras i bröstmjölken och kan bidra till att skydda det nyfödda barnet mot patogener som infekterar via slemhinnor.

Fertilitet

Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på fertiliteten kan förväntas.

Trafik

Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan försämras av vissa biverkningar som är förknippade med Gamunex. Patienter som upplevt biverkningar under behandlingen bör vänta tills dessa avklingat innan de framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningar orsakade av humana normala immunglobuliner (i avtagande frekvens) är:

 • frossbrytningar, huvudvärk, yrsel, feber, kräkningar, allergiska reaktioner, illamående, artralgi, lågt blodtryck och måttlig ländryggsmärta

 • reversibla hemolytiska reaktioner, särskilt hos personer med blodgrupp A, B och AB, och (i sällsynta fall) hemolytisk anemi som kräver transfusion

 • (i sällsynta fall) ett plötsligt blodtrycksfall samt, i enstaka fall, anafylaktisk chock, även om patienten inte har visat någon överkänslighet vid tidigare administrering

 • (i sällsynta fall) övergående hudreaktioner (såsom kutan lupus erythematosus – frekvens okänd)

 • (i mycket sällsynta fall) tromboemboliska reaktioner som hjärtinfarkt, stroke, lungemboli, djup ventrombos

 • fall av reversibel aseptisk meningit

 • fall av förhöjt serumkreatinin och/eller akut njursvikt

 • fall av transfusionsrelaterad akut lungskada (TRALI).


Förteckning över biverkningar i tabellform

Den tabell som presenteras nedan är uppdelad enligt organklassificeringen i MedDRA-systemet (klassificering av organsystem och föredragen term). Frekvenserna har utvärderats enligt följande princip: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.Källa till säkerhetsdatabasen: kliniska prövningar omfattande totalt 703 patienter som exponerats för Gamunex (totalt 4 378 infusioner)

Organsystem enligt MedDRA

Biverkningar

Frekvens per patient

Frekvens per infusion

Infektioner och infestationer

Faryngit

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Sinuit, uretrit, virusinfektion i övre luftvägarna

Mindre vanliga

Sällsynta

Blodet och lymfsystemet

Hemolytisk anemi, lymfocytos

Mindre vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Överkänslighet

Mindre vanliga

Sällsynta

Psykiska störningar

Ångest

Mindre vanliga

Sällsynta

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Mycket vanliga

Vanliga

Yrsel

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Afoni

Mindre vanliga

Sällsynta

Ögon

Fotofobi

Mindre vanliga

Sällsynta

Blodkärl

Hypertoni

Vanliga

Mindre vanliga

Hypertensiv kris, hypotoni, rodnad, hyperemi

Mindre vanliga

Sällsynta

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Väsande andning, hosta, nästäppa

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Dyspné

Mindre vanliga

Sällsynta

Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar

Vanliga

Mindre vanliga

Buksmärtor, diarré, dyspepsi

Mindre vanliga

Sällsynta

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag, klåda, urtikaria

Vanliga

Mindre vanliga

Hudexfoliation, dermatit, kontaktdermatit, palmarerytrem

Mindre vanliga

Sällsynta

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artalgi, ryggvärk

Vanliga

Mindre vanliga

Myalgi

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Muskuloskeletal smärta, muskuloskeletal stelhet, nacksmärta

Mindre vanliga

Sällsynta

Njurar och urinvägar

Hemoglobinuri

Mindre vanliga

Sällsynta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Pyrexi

Vanliga

Vanliga

Influensaliknande sjukdom, frossa, trötthet

Vanliga

Mindre vanliga

Asteni

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Bröstsmärtor, reaktion på injektionsstället, sjukdomskänsla

Mindre vanliga

Sällsynta

Undersökningar

Förhöjt blodtryck, minskat antal vita blodkroppar, minskat hemoglobinvärde, förekomst av fritt hemoglobin, förhöjd sänka

Mindre vanliga

Sällsynt

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Kontusion

Mindre vanliga

Sällsynta


Pediatrisk population

Frekvens, typ och svårighetsgrad av biverkningar hos barn förväntas vara desamma som hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan leda till vätskeöverskott och hyperviskositet, särskilt hos riskpatienter, t.ex. äldre patienter eller patienter med nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

Farmakodynamik

Humant normalt immunglobulin innehåller främst immunglobulin G (IgG) med ett brett spektrum av antikroppar mot infektiösa agens.


Humant normalt immunglobulin innehåller de IgG-antikroppar som finns hos normalpopulationen. Det framställs oftast från poolad plasma från minst 1000 donationer. Det har en fördelning av immunglobulin G-subklasser som till stor del liknar den i normal human plasma. Adekvata doser av detta läkemedel kan återställa onormalt låga nivåer av immunglobulin G till normala nivåer. Verkningsmekanismen för andra indikationer än substitutionsbehandling är ännu inte helt klarlagd.


Gamunex är justerad till ett svagt surt pH. Eftersom Gamunex har en svag buffertkapacitet, neutraliseras det snabbt av blodet under infusionen. Även efter administrering av höga doser Gamunex registrerades ingen förändring av blodets pH. Osmolaliteten är 258 mOsmol/kg lösning och närmar sig alltså normalområdet (285–295 mOsmol/kg).


Kliniska prövningar utförda med Gamunex på patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP):


Effektprövningen IVIG-C CIDP (ICE-studien), en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie, undersökte effekt och säkerhet med Gamunex vid behandling av CIDP. Totalt 117 CIDP-patienter randomiserades till att få antingen Gamunex eller placebo var tredje vecka. Laddningsdos var 2 g/kg kroppsvikt; underhållsdos var 1 g/kg kroppsvikt.


Frekvenserna av patienter som svarade på behandling (fastställt genom förbättrad INCAT-poäng och bibehållen förbättring på ≥1 under effektperioden på 24 veckor) var signifikant högre i gruppen som fick Gamunex (54 %) jämfört med placebogruppen (21 %, p=0,0002). Muskelstyrkan mätt med MRC-poäng och gripstyrka, samt känsel mätt med ISS-poäng förbättrades signifikant mer i gruppen som fick Gamunex jämfört med placebo.


På grund av det begränsade antalet patienter ≥65 år som inkluderades i studien, kunde exakt behandlingseffekt inte fastställas med avseende på INCAT-poängen. När det gällde gripstyrka visades en statistiskt signifikant behandlingseffekt till fördel för Gamunex.


Av de som svarade på behandling, svarade mindre än hälften efter laddningsdosen (vid vecka 3), men de flesta svarade efter den andra dosen (vid vecka 6). De som inte svarade på behandling fick gå över till den alternativa behandlingen, för att på nytt erhålla upp till högst 24 veckors behandling.


Alla som svarade på behandling randomiserades på nytt i en förlängningsfas för ännu en 6-månadersperiod av underhållsbehandling med antingen Gamunex eller placebo. Av de som tidigare svarade på Gamunex, var den verkliga relapsfrekvensen signifikant högre hos de patienter som randomiserats till att få placebo (42 %) än hos dem som randomiserats till att få Gamunex (13 %, p=0,012).


ICE-studien har visat korttids- och långtidseffekt av Gamunex vid behandling av CIDP. Resultaten sammanfattas i följande tabell.


Primärt resultatmått och andra resultat av ICE-studien

Gamunex

Placebo

p

Frekvens av patienter som svarade på behandling under effektperioden (primärt resultatmått)

54 %

21 %

0,0002

Sannolikhet för relaps under förlängningsperioden

13 %

45 %

0,013

Gripstyrka (kPA)1 (förändring från utgångsvärde)

   

Dominant hand

13,2

1,5

0,0008

Icke-dominant hand

13,3

4,3

0,005

Muskelstyrka (MRC3 summapoäng)1 (förändring från utgångsvärde)

3,3

0,2

0,001

Känslighet (ISS4-poäng)2 (förändring från utgångsvärde)

-1,2

0,2

0,021

1 Förbättring indikeras med positiv siffra

2 Förbättring indikeras med negativ siffra

3 MRC: Medical Research Council

4 ISS: INCAT sensorisk summapoäng


Kliniska prövningar utförda med Gamunex på patienter med exacerbationer av myasthenia gravis:

En studie av Zinman et al. (2007), en randomiserad, dubbe-blind, placebo kontrollerad studie med 51 patienter, utvärderades Gamunex 2g/kg, gett som en engångsdos under 2 dagar i följd för behandling av myasthenia gravis (MG) exacerbationer. Primärt effektmått var förändringen från baslinjen i poängsystemet OMG på dag 14. På dag 14 var medelvärdet av ändringen i QMG-poäng -2,54 (p=0,047). En kliniskt relevant effekt på MG-exacerbationer observerades enbart i den subgrupp av patienter med moderat till allvarlig MG vid baslinjen (QMG-poäng >10.5) och en ändring med medelvärde -3,39 (p=0,010).


Ytterligare stöd kommer från en multicenter, prospektiv, öppen, icke-kontrollerad klinisk prövning, som även undersökte effekt och säkerhet för Gamunex vid behandling av myasthenia gravis-exacerbationer. Totalt rekryterades 49 patienter till den kliniska prövningen. Dessa fick en total engångsdos av Gamunex om 2 g/kg under 2 dagar i följd (en dos om 1 g/kg per dag). Inga patienter med antikroppar för MuSK deltog.

Primärt effektmått var förändringen i det kvantitativa poängsystemet Quantitative Myasthenia Gravis (QMG) från baslinjen (dag 0) till dag 14. Medelvärdet av OMG förändringen var -6,4 för den utvärderingsbara populationen och -6,7 för säkerhetspopulationen.

Analys av sekundära och explorativa effektmått (utvärderat genom QMG, MG-ADL och MG komposit-värden) stödde resultaten från det primära effektmåttet.

Farmakokinetik

Humant normalt immunglobulin är omedelbart och fullt biotillgängligt i mottagarens cirkulation efter intravenös administrering. Det fördelas relativt snabbt mellan plasma och extravaskulär vätska; efter ungefär 3–5 dagar uppnås jämvikt mellan de intravaskulära och extravaskulära rummen.


Humant normalt immunglobulin har en halveringstid på cirka 35 dagar, fastställd hos patienter med primär antikroppsbrist och överstiger därför de 21 dagar hos friska försökspersoner som beskrivs i litteraturen. Denna halveringstid kan dock variera från patient till patient, särskilt vid primär immunbrist.


IgG och IgG-komplex bryts ned i det retikuloendoteliala systemets celler.


Pediatrisk population

Inga skillnader i farmakokinetiska egenskaper förväntas i den pediatriska populationen.

Prekliniska uppgifter

Immunglobuliner är normala komponenter i människokroppen. Eftersom administrering av immunglobuliner i djurstudier kan leda till bildning av antikroppar, finns det begränsade prekliniska säkerhetsdata. I de akuta och subakuta djurstudier som genomfördes visade Gamunex inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Humant, normalt immunglobulin (IVIg).


En ml innehåller:

humant normalt immunoglobulin 100 mg

(renhet minst 98 % IgG)


Varje injektionsflaska à 10 ml innehåller: 1 g humant, normalt immunglobulin

Varje injektionsflaska à 50 ml innehåller: 5 g humant, normalt immunglobulin

Varje injektionsflaska à 100 ml innehåller: 10 g humant, normalt immunglobulin

Varje injektionsflaska à 200 ml innehåller: 20 g humant, normalt immunglobulin

Varje injektionsflaska à 400 ml innehåller: 40 g humant, normalt immunglobulin


Fördelning av IgG-subklasser (ungefärliga värden):

IgG1 .................... 62,8 %

IgG2 .................... 29,7 %

IgG3 ...................... 4,8 %

IgG4 ......................2,7 %


Maximalt IgA-innehåll: 84 mikrogram/ml.


Framställd ur human plasma från blodgivare.


För fullständig förteckning över hjälpämnen nedan


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per engångsdos (upp till högst 2 g/kg), d.v.s. är nästintill "natriumfritt".


Förteckning över hjälpämnen

Glycin, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Blandbarhet.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen.

Läkemedlet kan förvaras i ytterkartongen under en engångsperiod på upp till 6 månader i rumstemperatur (högst 25 °C). I detta fall går läkemedlets hållbarhetstid ut i slutet av denna 6-månadersperiod. Det nya utgångsdatumet måste noteras på ytterkartongen. Det nya utgångsdatumet får inte vara ett senare datum än det tryckta utgångsdatumet. Därefter måste läkemedlet användas omgående eller destrueras. Förvaring i kylskåp eller frys efter detta datum är inte möjlig.


Särskilda anvisningar för destruktion

Före infusion måste Gamunex värmas till rums- eller kroppstemperatur. Lösningen ska vara klar eller något opaliserande och färglös eller svagt gul. Lösningar som är grumliga eller innehåller partiklar skall inte användas.

Kvarvarande produkt eller avfall ska kasseras enligt gällande lokala krav.

När behållaren har öppnats ska innehållet infunderas omedelbart. Efterföljande förvaring, även i kylskåp, är inte tillåtet på grund av möjlig mikrobiell kolonisering.


Om spädning är nödvändig före infusion, kan 50 mg/ml glukoslösning användas för detta ändamål. Gamunex får inte blandas med koksaltlösning.


Gamunex och heparin får inte administreras samtidigt i samma infusionssystem.


Infusionsslangarna kan spolas med 50 mg/ml glukoslösning eller med natrtiumkloridlösning (9 mg/ml) och skall inte spolas med heparin.


Heparin Lock genom vilken Gamunex har administrerats ska spolas med 50 mg/ml glukoslösning eller natriumkloridlösning (9 mg/ml) och ska inte spolas med heparin.


Bruksanvisning för injektionsflaskor (endast injektionsflaskor på 50 ml, 100 ml, 200 ml och 400 ml)

Injektionsflaskorna levereras med en hängetikett (fig. 1). Efter isättning av givarsetet (fig. 2), vänds injektionsflaskan upp och ned och etikettens ögla viks bakåt (fig. 3). Tryck hårt med fingrarna för att skapa ett veck på vardera sidan av öglan där den sitter ihop med resten av etiketten (fig. 4). Häng upp injektionsflaskan på infusionsstativet i den ögla som bildats (fig. 5).


gamunex_fig

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml Lösningen är klar till opaliserande och färglös eller svagt gul.
10 milliliter flaska (fri prissättning), EF
50 milliliter flaska (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska (fri prissättning), EF
200 milliliter flaska (fri prissättning), EF
400 milliliter flaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av