Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Livopan

ReceptstatusFörmånsstatus
AGA

Medicinsk gas, komprimerad 50 %/50 %
(Färglös, luktfri gas)

Övrig allmänanestetika

Aktiva substanser:
ATC-kod: N01AX63
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-05-08

Indikationer

LIVOPAN är indicerad för behandling av kortvariga smärt­tillstånd av mild till måttlig intensitet där snabbt in­sättande och avklingande analgetiska effekter är önsk­värda.

LIVOPAN kan användas till patienter i alla åldrar utom barn under en månad.

Kontraindikationer

När LIVOPAN inhaleras, kan gasbubblor (gasembolier) samt gasfyllda hålrum expandera på grund av lustgasens ökade förmåga att diffundera. Till följd av detta är LIVOPAN kontraindicerat vid följande tillstånd; Hos patienter med symptom eller tecken på pneumo­thorax, pneumo­perikardium, uttalat emfysem, gas­embolier eller skallskada. Efter djuphavsdykning med risk för dykarsjuka (kvävebubblor). Efter behandling med hjärtlungmaskin eller krans­kärls­kirurgi utan hjärtlungmaskin. Hos patienter som nyligen fått intraokulär injektion av gas (t ex SF6, C3F8) tills nämnda gas har absorberats helt, då gasvolymen kan komma att öka i tryck/volym och härmed orsaka blindhet. Hos patienter med kraftigt utvidgade tarmar.


LIVOPAN är även kontraindicerat: Hos patienter med hjärtsvikt eller hjärtdysfunktion (t ex efter hjärtkirurgi) för att undvika risken för en ytterligare försämring av hjärtfunktionen. Hos patienter som visar ihållande tecken till konfusion, ändrad kognitiv förmåga eller på annat sätt väcker misstankar om ett ökat intrakraniellt tryck, eftersom lustgas kan öka det intrakraniella trycket ytterligare. Hos patienter med sänkt medvetande eller påverkad förmåga att samarbeta och ta emot information p g a risken för att ytterligare sedering från lustgasen kan påverka naturliga skyddsreflexer. Hos patienter som uppvisar vitamin B12- eller folsyrabrist eller genetisk rubbning i dessa enzymsystem. Hos patienter med ansiktsskador där användandet av en ansiktsmask kan utgöra svårigheter eller risker.

Dosering

LIVOPAN ska endast tillföras av utbildad personal med tillgång till lämplig utrustning för återupplivning.

Speciell försiktighet ska beaktas när man arbetar med lust­gas. Lustgas ska administreras enligt lokala riktlinjer.


Dosering: Tillförseln av LIVOPAN bör påbörjas strax innan den smärtstillande effekten är önskad. Den smärtstillande effekten uppträder efter 4-5 andetag och är maximal inom ca 2-3 minuter. Tillförseln av LIVOPAN bör fortgå under hela det smärtsamma ingreppet eller så länge den smärtstillande effekten önskas. Efter avslutad tillförsel/inandning avklingar effekten snabbt inom några minuter.


Pediatrisk population: Det är ingen skillnad i dosrekommendationer för barn.


Administreringssätt:LIVOPAN tillförs via inandning till spontant andandes pati­enter via ansiktsmask.

Tillförsel av LIVOPAN styrs av patientens andning. Genom att hålla masken tätt kring mun och näsa och andas i masken öppnas en s.k. demandventil och LIVOPAN strömmar ut ur utrustningen och tillförs patienten via luftvägarna. Upptaget sker från lungorna.


Inom tandvården rekommenderas användning av dubbel­mask, alternativt kan en näs-eller kindmask med tillräcklig utsug/ventilation användas.


Tillförsel via endotrakeal tub rekommenderas inte. Om LIVOPAN ska användas i patienter som andas genom endo­trakeal tub, ska tillförseln endast ges av sjukvårdspersonal med utbildning i anestesi.


Beroende på den smärtlindrande effekten hos den enskilda patientien, kan ytterligare analgetika behövas.


LIVOPAN ska endast användas av personal med kunskap om dess användning. Tillförsel av LIVOPAN skall endast ske under överinseende av och efter instrukt­ion från personal med kunskap om utrustningen och dess effekter. LIVOPAN ska endast tillföras när möjlighet till syrgaskomplettering och utrustning för återupplivning finns lätt tillgänglig.


Masken genom vilken LIVOPAN tillförs skall företrädesvis hållas av pati­enten. Patienten skall instrueras om att hålla masken mot ansiktet och andas normalt. Detta är en extra säkerhetsåtgärd för att minimera risken för överdosering. Om patienten av någon anledning fått mer LIVOPAN än nöd­vändigt och vakenhet­en kommit att påverkas kommer pati­enten att tappa masken och tillförseln avbrytas. Genom att andas vanlig luft kommer LIVOPAN-effekten snabbt avklinga och patienten återfår medvetandet.


LIVOPAN skall företrädesvis användas av patienter som kan förstå och följa instruktioner hur utrustningen och masken skall användas.

Hos barn eller andra patienter som inte är kapabla att förstå och följa instrukt­ionerna, kan LIVOPAN administreras under över­inseende av kompetent med­ic­insk personal som kan hjälpa till att hålla masken på plats och som aktivt kan över­vaka tillförseln. Vid sådana tillfällen kan LIVOPAN tillföras med ett konstant gasflöde. På grund av den ökade risken för att patienten kan bli påtagligt sederad och medvetslös, skall denna form av tillförsel endast ske under kontrollerade betingelser. Konstant gasflöde ska endast användas i när­varo av kompetent personal och med utrustning tillgänglig för att kunna hantera effekter av mer uttalad sedation/ minskad medvetandegrad. Risken för hämmning av skydd­ande luftvägsreflexer ska tas i beaktande och beredskap för att skapa fri luftväg och ge assisterad andning ska finnas när konstant gasflöde används.


När tillförseln avslutas skall patienten tillåtas att återhämta sig under lugna och kontrollerade betingelser i ungefär 5 min­uter eller till dess att pati­entens vakenhets­grad/medvetandegrad är tillfredställande återhämtad.


LIVOPAN kan användas upp till 6 timmar utan hematologisk kontroll av patienter utan kända riskfaktorer (se Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

När ett konstant flöde av gasblandningen används, skall risken för uttalad sedering, medvetslöshet och påverkan på skyddsreflexer t.ex. regurgitation och aspiration beaktas.


Eventuellt läkemedelsmissbruk skall beaktas.


Varningar:Lustgas påverkar vitamin B12- och folatomsättningen. Lustgas hämmar methioninsyntetas som medverkar i om­vandlingen av homocystein till met­ionin. Hämningen av detta enzymsteg påverkar/minskar bildandet av tymidin som är en viktig del av bildandet av DNA. Lustgasens hämning av metioninbildningen kan leda till defekt och minskad myelin­bildning och härigenom leda till skador på ryggmärgen. Påverkan på DNA syntesen är en av troliga orsaker till lust­gasens påverkan på blodbildningen och de fosterskador som setts i djurförsök.


Minskad fertilitet hos medicinsk och annan räddnings­personal har rapporterats efter upprepad exponering av lustgas i otillräckligt ventilerade rum. Det är för närvarande inte möjligt att bekräfta eller utesluta om det finns ett kausalsamband mellan dessa fall och lustgasexponering.

Det är viktigt att tillse att lustgashalten i omgivningsluft hålls så låg som möjligt och under nationellt uppsatta gränsvärden.


Utrymmen där LIVOPAN används skall vara adekvat vent­ilerade och/eller försedda med utsugsutrustning så att omgivningsluftens koncentration av lustgas är under upp­satta nationella hygieniska gränsvärden; enligt TWA (time weigth average), medelvärde över en arbetsdag och STEL (short term exposure limit) medelvärdet under en kortare exposition. Nationellt uppsatta gränsvärden måste alltid följas.


Gasblandningen skall förvaras och användas endast i ut­rymmen/rum där temp­eraturen överstiger -5°C. Vid lägre temperaturer kan gasblandningen separera och leda till att en hypoxisk gasblandning administreras.


Vid behandling av patienter, som inte är kapabla att följa instruktioner, kan användning med konstant gasflöde erfordras.


Pediatrisk population:LIVOPAN kan användas till barn som kan följa givna instruktioner om hur utrustningen används. Vid behandling av yngre barn som inte är kapabla att följa instruktioner, kan användning med konstant gasflöde erfordras.

Konstant gasflöde bör endast ges av sjukvårdspersonal med kunskap om gasens användning, och utrustning för att skapa fri luftväg och möjlighet till assisterad andning finns tillgänglig (se även Dosering).


Försiktighetsmått vid användning: Lustgas kan påverka vitamin B12 och folatomsättningen, LIVOPAN skall därför användas med försiktighet hos risk­patienter, dvs patienter med minskat intag eller upptag av vitamin B12 och/eller folsyra eller genetisk rubbning i de enzymsystem som är involverade i omsättningen av dessa vitaminer, samt hos im­mun­osupprimerade patienter. Vid behov skall substitutionsbehandling med vitamin B12/folsyra övervägas.


Kontinuerlig tillförsel i perioder mer än 6 timmar bör tillämpas med försiktighet på grund av den potentiella risken för klin­iska effekter framkallade av den hämmande effekten på metioninsyntetas. Långvarig kontinuerlig eller upp­repad an­vändning ska följas av hematologisk kontroll för att minim­era risken för möjliga biverkningar.


LIVOPAN kan pga sitt innehåll av lustgas öka trycket i mellanörat och andra luftfyllda hålrum (se Kontraindikationer).


Hos patienter som tar andra läkemedel som påverkar centrala nervsys­tem­et som t.ex. morfinderivat och/eller benzodiazepiner, kan samtidig tillförsel av LIVOPAN ge en ökad sedering, och härigenom påverkan på andning, cirkul­ation och skyddsreflexer. Om LIVOPAN skall används hos sådana patienter skall detta ske under övervakning av personal som har adekvat kompetens (se Interaktioner).


LIVOPAN ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt kemoreceptorkänslighet/funktion (t.ex. kronisk obstruktiv lungsjukdom - KOL) på grund av den relativt höga halten (50 vol%.) syre. Inandning av höga doser av syrgas kan hos dessa patienter orsaka andningsdepression och ökad PaCO2.


Efter avslutad tillförsel av LIVOPAN skall patienten återhämta sig under adekvat övervakning tills dess att potentiella risk­er till följd av LIVOPAN har avklingat och patienten har åter­hämtat sig på ett tillfredsställande sätt. Patientens åter­hämt­ning ska bedömas av sjukvårdspersonal.


Efter att tillförseln av LIVOPAN har upphört, diffunderar lustgasen snabbt från blodet till alveolerna. Till följd av att lustgasen snabbt lämnar blodet, och härigenom ger en minskad syrgaskoncentration i alveolerna, kan diffusions hypoxi uppkomma. Detta kan förebyggas med syrgas­tillförsel.

Interaktioner

Kombination med andra läkemedel

Lustgasen i LIVOPAN interagerar med inhalationsanestetika och/eller andra aktiva substanser med centralnervösa effekter (som opiater, benzidiazepiner och andra psykomimetiska läkemedel) på ett additivt sätt. Vid samtidig behandling med centralt verkande läkemedel skall risken för uttalad sedering och försämring av skyddsreflexerna tas i beaktande.


LIVOPAN förstärker metotrexats hämmande effekt på metioninsyntetas och folsyremetabolismen. De lungskadande effekterna som kan framkallas av vissa aktiva substanser som t.ex. bleomycin, amiodaron, furadantin och liknande antibiotika kan förstärkas genom inandning av ökade koncentrationer av syrgas.


Andra interaktioner

Lustgasen i LIVOPAN orsakar inaktivering av Vitamin B12 (en co-faktor till methioninsyntes), vilket interfererar med folsyrametabolismen. Följaktligen, försämras DNA- syntesen under långvarig lust­gasanvändning. Denna påverkan kan ge upphov till megaloblastisk förändrad blodbild och eventuell polyneuropati och/eller subakut kombinerad degeneration av ryggmärgen (se Biverkningar). Därför ska LIVOPAN användas under begränsad tid (se Varningar och försiktighet).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Lustgasen i LIVOPAN kan interferera med vitamin B12/folsyrametabolismen (se Varningar och försiktighet).

Hämningen av methioninsyntetas kan förorsaka biverkningar under grav­iditetens tidiga stadier. Det finns inga adekvata data från användning av LIVOPAN i gravida kvinnor för att kunna utvärdera de eventuella skadliga effekterna på mänsklig embryonal-/ fosterutveckling.

Djurstudier har visat att höga koncentrationer eller långvarig exponering under vissa stadier under graviditeten kan inducera teratogena effekter (se Prekliniska uppgifter). Den potentiella risken hos människor är okänd.


Rekommendationen är att undvika användning av LIVOPAN under grav­iditetens första två trimestrar. LIVOPAN kan användas under graviditetens senare stadier; tredje trimestern och under förlossning. Vid användning nära förlossningen, ska nyfödda övervakas med avseende på biverkningar.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

LIVOPAN kan användas under amningsperioden, men ska inte användas vid själva amningstillfället.

Fertilitet

Möjliga effekter på fertilitet efter kliniska doser av LIVOPAN till patienter, är inte känd. Inga data finns tillgängliga. Den möjliga risken kopplad till upprepad exponering på arbetsplatsen kan inte uteslutas. (se Varningar och försiktighet)

Trafik

Lustgasen i LIVOPAN har effekter på kognitiva och psykomotoriska funktioner.

Den elimineras snabbt ut ur kroppen efter kortvarig inhalation och påverkan på psykometriska funktioner avklingar vanligen ca 20 minuter efter avslutad tillförsel, medan dess inverkan på den kognitiva förmågan kan kvarstå i flera timmar. När LIVOPAN används som enda analgetiska/sedativa läkemedel rekommenderas inte bilkörning eller användning av komplexa maskiner förrän minst 30 minuter efter avslutad användning eller tills patienten har återfått sitt normala sinnestillstånd, vilket ska bedömas av behandlande sjukvårdspersonal.

Biverkningar

De oönskade effekterna av LIVOPAN gäller för alla åldersgrupper.


Vid långvarig eller upprepad exposition för LIVOPAN har megaloblastisk anemi och leukopeni rapporterats. Vid exceptionellt hög och frek­vent exponering har även neurologisk påverkan som polyneuropati och myelopati rapporterats. Substitutionsbehandling skall övervägas i alla fall där vitamin B12 eller folatbrist kan misstänkas eller där symtom eller tecken på lustgasutlöst påverkan på metioninsyntetas framkommit.


Andra analgesimetoder bör övervägas hos patienter som uppvisar symptom på vitamin B12 /folat brist.


Nedanstående förteckning av biverkningar härrör från vetenskaplig medicinsk litteratur och säkerhetsuppföljning av produkten.


Klassificering av organsystem

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data

Blodet och lymfsystemet

     

Megalo-blastisk anemi leukopeni,

Psykiska störningar

     

Psykos, förvirring, oro

Centrala och perifera nervsystemet

 

Yrsel, eufori

Uttalad trötthet

 

Polyneuropati parapares och myelopati

Huvudvärk

Öron och balansorgan

  

Tryckkänsla i mellanörat

   

Magtarm-kanalen

 

Illamående, kräkning

Uppblåsthet, ökad gasvolym i tarmarna

   

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

     

Andnings-depression,


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Eftersom patientens medverkan krävs för att administrera gasblandningen är risken för överdosering mycket liten.

Om patienten under användandet av LIVOPAN visar tecken på sjunkande vakenhetsgrad, inte längre svarar eller inte svarar adekvat på tilltal eller på annat sätt uppvisar tecken till uttalad sedering skall administreringen omgående avbrytas. Patienten skall inte erhålla ytterligare LIVOPAN förrän tidigast då medvetandet återkommit.

Om patienten uppvisar cyanos under användningen av LIVOPAN måste behandlingen omedelbart avbrytas och ren syrgas tillföras, assisterad andning kan erfordras.

Reversibel neurologisk toxicitet och megaloblastiska förändringar i benmärgen har också observerats efter exceptionellt långdragen inhalation.

Överdosering av lustgas och eller hypoxisk gasblandning kan uppkomma om utrustningen utsatts för kyla, under -5°C. Detta kan medföra att gasblandningen separerar. Härigenom kan för hög lustgaskoncentration levereras ur utrustningen med risk för att en hypoxisk gasblandning levereras.

Farmakodynamik

Lustgas i koncentrationer av 50 % har analgetiska effekter, höjer smärttröskeln för olika smärtsamma stimuli. Den analgetiska effektintensiteten beror till stor del på det psykiska tillståndet hos patienten. Vid denna koncentration (50 %) har lustgas begränsade anestetiska effekter. I dessa koncentrationer ger lustgas en sederande och avslappnade effekt men patienten förblir vaken, lätt väckbar, men med en viss avskärmning från omgivningen.

Den 50 % koncentrationen av syre (mer än 2 gånger koncentrationen i vanlig luft) garanterar en god syrsättning och optimal syremättnad av hemoglobinet.

Farmakokinetik

Upptaget såväl som eliminationen av lustgas sker uteslutande via lungan. På grund av lustgasens låga löslighet i blod och andra vävnader uppnås mättnaden av såväl blod som målorganen (CNS) snabbt. Dessa fysio-kemiska egenskaper förklarar den snabbt insättande smärtstillande effekten samt att lustgasens effekter snabbt försvinner efter avslutad tillförsel. Gasen elimineras uteslutande via utandningen; lustgas bryts inte i ned människokroppen.

Den snabba diffusionen av lustgas från gas såväl som från blod förklarar några av de kontraindikationer och speciella varningar som bör iakttas vid användandet av lustgas/LIVOPAN.

Prekliniska uppgifter

Lustgas: Prekliniska data från konventionella studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering, gentoxicitet eller cancer­framkallande potential påvisar inga specifika risker för människa. Långvarig kontinuelig exponering för 15 till 50% lustgas har visats framkalla neuropati hos fladdermus, gris och apa. Teratogena effekter av lustgas har beskrivits i råtta efter kronisk exponerig för nivåer över 500 ppm.

Dräktiga råttor exponerade för 50 till 75 % lustgas under 24 timmar varje dag mellan dag 6 och 12 av dräktigheten visar förhöjd förekomst av missfall samt missbildningar av bröstkorg och ryggrad.


Syrgas: Prekliniska data påvisar inga specifika risker för människor. Effekter i prekliniska studier sågs endast vid exponering av en syrgashalt överstigande 50 %.

Innehåll

Varje förpackning innehåller: Dikväveoxid (N2O, medicinsk lustgas) 50 %  v/v

Oxygen (O2, medicinsk syrgas) 50 % v/v vid ett tryck av 170 bar (15°C)

Inga hjälpämnen ingår.

Blandbarhet

Ej tillämpligt

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarheten är 3 år

Läkemedelsrelaterad förvaringsanvisnig

Förvaras ej lägre än -5°C

Vid misstanke om att LIVOPAN har förvarats för kallt, ska flaskorna förvaras liggande i en temperatur över +10°C i minst 48 timmar innan de kan tas i bruk.

Förvaringsanvisning relaterad till gasflaskor och gaser under tryck: Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

Sörj för god ventilation.

Rökning förbjuden. Får inte utsättas för stark värme.

Förs i säkerhet vid brandfara.

Håll flaskan ren och torr och fri från olja och fett.

Förvara flaskan på låst plats, reserverad för medicinska gaser.

Se till att flaskan inte utsätts för stötar och fall.

Förvaras och transporteras med stängd ventil.


Allmänt: Medicinska gaser får bara användas för medicinska ändamål.


Olika medicinska gaser skall särskiljas från varandra. Fulla och tomma gasflaskor skall förvaras åtskilda. Använd aldrig olja eller fett även om flaskventilen skulle gå trögt eller om regulatorn är svår att ansluta. Hant­era ventiler och därtill hörande utrustning med rena och fettfria (handkräm etc) händer.

Stäng av utrustningen vid brand eller om den inte används. För flaskan i säkerhet vid brandfara.

Använd enbart standardutrustning som är avsedd för gasblandningen 50 % N2O / 50 % O2.

Kontrollera att flaskorna är förseglade innan de tas i bruk.


Iordningställande för användning: Avlägsna förseglingen från ventilen och skyddsproppen före användningen.

När regulator används, säkerställ att den är avsedd för gasblandningen 50 % N2O / 50 % O2.

Kontrollera att snabbkopplingen och regulatorn är ren och att anslutningarna är i gott skick.

Använd inte verktyg för att koppla tryck-/flödesregulator som är avsedd att an­slutas för hand - detta kan skada kopplingen.

Öppna flaskventilen sakta – minst ett halvt varv.

Följ alltid instruktionen som medföljer regulatorn. Gör en läckagekontroll enligt instruktion som medföljer regulatorn. Försök inte själv åtgärda läckage från ventilen eller utrustningen på annat sätt än genom att byta packning eller O-ring.

Vid läckage, stäng ventilen och koppla bort regulatorn. Om flaskan fort­farande läcker, töm flaskan utomhus. Märk felaktiga flaskor, sätt dem på avsedd plats för reklamationer och returnera dem till leverantören.

Flaskor med LIV-ventil har en inbyggd tryckregulator i ventilen. En separ­at tryckregulator är därför inte nödvändig. LIV-ventilen har en snabbkoppling för anslutning av "on demand" masker, men även ett separat utlopp för konstant utflöde av gasen där flödet kan regleras från 0 till 15 liter/min.


Användning av gasflaskan: Större gasflaskor skall transporteras med lämplig typ av flaskkärra. Var särskilt uppmärksam på att ansluten utrustning inte lossnar oavsiktligt

Rökning och öppen eld är absolut förbjudet i rum där behandling med LIVOPAN pågår.

När flaskan används bör den vara fastsatt i ett lämpligt stöd.

När trycket i flaskan sjunkit så att indikatorn på ventilen är inom det gula fältet bör man förbereda för att byta gasflaska.

När en liten mängd gas finns kvar i gasflaskan, skall flaskventilen stängas. Det är viktigt att lämna kvar en litet tryck i flaskan för att skydda från att föroreningar kommer in i flaskan.

Efter användning skall flaskventilen stängas med normal handkraft. Tryckavlasta regulatorn eller anslutningen.

Förpackningsinformation

Medicinsk gas, komprimerad 50 %/50 % Färglös, luktfri gas
2 liter gasflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
5 liter gasflaska (fri prissättning), EF

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av