Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Azithromycin Sandoz

Sandoz AS

Filmdragerad tablett 250 mg
(vit till benvit, avlång, filmdragerad, slät yta på båda sidor.)

Antibiotikum. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider.

ATC-kod: J01FA10
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Azithromycin Sandoz filmdragerad tablett 250 mg och 500 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-07-02.

Indikationer

Azithromycin Sandoz kan användas för behandling av infektioner orsakade av mikroorganismer som är känsliga för azitromycin (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik):

 • akut bakteriell sinuit (korrekt diagnostiserad)

 • akut bakteriell otitis media (korrekt diagnostiserad)

 • faryngit, tonsillit

 • akut exacerbation av kronisk bronkit (korrekt diagnostiserad)

 • lätt till medelsvår samhällsförvärvad pneumoni

 • infektioner i hud och mjukdelar

 • okomplicerad uretrit och cervicit orsakad av Chlamydia trachomatis

Officiella riktlinjer för användning av antibiotika ska tas i beaktande.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, erytromycin, makrolid- eller ketolidantibiotika, sojalecitin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering


Vuxna

Vid okomplicerad uretrit och cervicit orsakad av Chlamydia trachomatis är dosen 1 000 mg, givet som en peroral engångsdos.


För alla andra indikationer är dosen 1 500 mg, givet som 500 mg dagligen tre dagar i sträck. Alternativt kan samma totaldos (1 500 mg) istället ges under en period på fem dagar med 500 mg dag 1 och 250 mg dag 2 till 5.


Äldre personer

Samma dos som till vuxna patienter kan användas till äldre personer. Eftersom äldre personer kan ha pågående proarytmiska tillstånd rekommenderas särskild försiktighet med tanke på risken att utveckla hjärtarytmi och torsades de pointes (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Pediatrisk population

Azithromycin Sandoz tabletter ska endast ges till barn som väger mer än 45 kg, då normal vuxendos kan användas. Hos barn som väger mindre än 45 kg kan andra beredningsformer av azitromycin användas, t.ex. suspension.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig till patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 10-80 ml/min) (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Patienter med nedsatt leverfunktion

Dosjustering är inte nödvändig hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Administreringssätt

Azithromycin Sandoz ska ges som en enkeldos dagligen. Tabletterna kan intas med föda.

Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Liksom för erytromycin och andra makrolider har sällsynta allvarliga allergiska reaktioner rapporterats, däribland angioödem och anafylaxi (sällan med dödlig utgång), hudreaktioner såsom akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) (sällan med dödlig utgång) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Vissa av dessa reaktioner på azitromycin resulterade i återkommande symtom och krävde en längre period av observation och behandling.


Om en allergisk reaktion inträffar ska läkemedlet sättas ut och lämplig behandling inledas. Läkare måste vara medvetna om att de allergiska symtomen kan återkomma när den symtomatiska behandlingen sätts ut.


Eftersom azitromycin huvudsakliga elimineras genom levern, ska azitromycin användas med försiktighet för behandling av patienter med betydande leverfunktionsnedsättning. Fall av fulminant hepatit som kan leda till livshotande leversvikt har rapporterats för azitromycin (se avsnitt Biverkningar). Vissa patienter kan ha pre-existerande leversjukdom eller de kan samtidigt behandlas med andra hepatotoxiska läkemedel.


Om tecken eller symtom på leversvikt såsom snabbt utvecklad asteni med gulsot, mörk urin, blödningstendenser eller hepatisk encefalopati uppstår, skall leverfunktionstest/undersökningar genomföras omedelbart. Om nedsatt leverfunktion inträffar bör behandlingen med azitromycin sättas ut.


Hos patienter som har fått ergotaminderivat har ergotism rapporterats vid samtidig användning av makrolidantibiotika. Det finns inga data om möjlig interaktion mellan ergotaminderivat och azitromycin. På grund av den teoretiska risken för ergotism ska inte azitromycin och ergotaminderivat administreras samtidigt (se avsnitt Interaktioner).


Kardiovaskulära händelser

Förlängd hjärtrepolarisation och förlängt QT-intervall, vilket medför risk för utveckling av hjärtarytmi och torsades de pointes, har setts vid behandling med andra makrolider och även azitromycin (se avsnitt Biverkningar). Eftersom följande situationer kan leda till ökad risk för kammararytmier (inklusive torsades de pointes), som kan leda till hjärtstillestånd, ska azitromycin användas med försiktighet till patienter med pågående proarytmiska tillstånd (särskilt kvinnor och äldre patienter), såsom patienter:

 • med medfödd eller dokumenterad QT-förlängning

 • som samtidigt behandlas med andra aktiva substanser som förlänger QT-intervallet såsom antiarytmika i klass IA (kinidin och prokainamid) och klass III (dofetilid, amiodaron och sotalol), cisaprid och terfenadin, antipsykotiska läkemedel såsom pimozid, antidepressiva såsom citalopram, samt fluorokinoloner såsom moxifloxacin och levofloxacin

 • med elektrolytstörningar, särskilt vid hypokalemi och hypomagnesemi

 • med kliniskt relevant bradykardi, hjärtarytmi och svår hjärtsvikt.

Epidemiologiska studier som undersökt risken för kardiovaskulära biverkningar av makrolider har gett varierande resultat. I vissa observationsstudier har man observerat en sällsynt och kortvarig risk för arytmi, hjärtinfarkt och kardiovaskulär mortalitet i samband med makrolidbehandling, bland annat azitromycin. Dessa resultat ska vägas mot behandlingsfördelarna när azitromycin ordineras.


Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD) har rapporterats i samband med användning av så gott som alla antibakteriella läkemedel, inklusive azitromycin, och i svårighetsgraden kan variera från lindrig diarré till livshotande kolit. Behandling med antibakteriella läkemedel påverkar den normala tjocktarmsfloran, vilket leder till överväxt av C. difficile.


C. difficile syntetiserar toxin A och toxin B vilka bidrar till uppkomsten av CDAD. Stammar av C. difficile som syntetiserar hypertoxin leder till ökad dödlighet och sjuklighet, då dessa infektioner kan vara refraktära mot antimikrobiell behandling; kolektomi kan vara indicerad. Diagnosen CDAD måste övervägas hos alla patienter som får diarré efter användningen av antibiotika. En omsorgsfull anamnes är nödvändig, då CDAD har förekommit ännu efter mer än två månader efter administrering av antimikrobiella läkemedel. Läkemedel som motverkar peristaltiken är kontraindicerade vid CDAD.


Symtomexacerbation av myasthenia gravis och insjuknande i myasthenia gravis har rapporterats hos patienter som har fått behandling med azitromycin (se avsnitt Biverkningar).


Säkerhet och effekt för prevention och behandling av Mycobacterium avium-komplex hos barn har inte fastställts.


Följande ska beaktas före förskrivning av azitromycin:


Azitromycin filmdragerade tabletter är inte lämpliga för behandling av svåra infektioner där det snabbt behövs hög koncentration av ett antibiotikum i blodet.


Azitromycin är inte förstahandsval vid empirisk behandling av infektioner i områden som prevalens för resistens är 10 % eller mer (se avsnitt Farmakodynamik).


I områden med hög förekomst av erytromycin A-resistens, är det särskilt viktigt att ta i beaktande utvecklingen av känslighetsmönster för azitromycin och andra antibiotika.


Som med andra makrolider, har det rapporterats en hög resistensgrad hos Streptococcus pneumoniae (> 30 %) för azitromycin i vissa Europeiska länder (se avsnitt Farmakodynamik). Detta ska tas i beaktande när infektioner orsakade av Streptococcus pneumoniae behandlas.


Faryngit/tonsillit

Azitromycin är inte förstahandsval vid behandling av faryngit och tonsillit orsakade av Streptococcus pyogenes. För detta och som profylax mot akut reumatisk feber är förstahandsvalet penicillin.


Sinuit

Azitromycin är oftast inte förstahandsvalet vid behandling av sinuit.


Akut otitis media

Azitromycin är oftast inte förstahandsvalet vid behandling av akut otitis media.


Hud- och mjukdelsinfektioner

Den vanligaste patogena mikroben som orsakar mjukdelsinfektion är Staphylococcus aureus som är ofta resistent mot azitromycin. Därför anses känslighetsbestämning vara en förutsättning för behandling av mjukdelsinfektioner med azitromycin.


Infekterade brännskador

Azitromycin är inte indicerat för behandling av infekterade brännskador.


Sexuellt överförda sjukdomar

Vid sexuellt överförda sjukdomar ska en samtidig infektion orsakad av T. palladium uteslutas.


Neurologiska eller psykiska störningar

Azitromycin ska administreras med försiktighet till patienter med neurologiska eller psykiska störningar.


Liksom med andra antibiotikum rekommenderas uppföljning med tanke på tecken på superinfektion med icke-känsliga mikroorganismer, inklusive svamp.


Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (GFR <10 ml/min) observerades en 33 % ökning av den systemiska exponeringen för azitromycin (se avsnitt Farmakokinetik).


Azithromycin Sandoz innehåller sojalecitin, som kan vara en källa till sojaprotein. På grund av risken för överkänslighetsreaktioner ska det därför inte användas av patienter med allergi mot soja eller jordnötter.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Inverkan av andra läkemedel på azitromycin:


Antacida

I en farmakokinetisk studie angående effekten av samtidig administrering av antacida och azitromycin sågs ingen effekt på den totala biotillgängligheten även om maximala serumnivåer minskade med ca 25 %. Patienter som får både azitromycin och antacida ska inte ta läkemedlen samtidigt. Azitromycin ska tas minst en timme före eller två timmar efter ett antacidum.

Samtidig administrering av azitromycin depotgranulat för oral suspension och en 20 mg enkeldos av co-magaldrox (aluminiumhydroxid och magnesiumhydroxid) påverkade inte hastighet och omfattning av azitromycinabsorptionen.


Samtidig administrering av en engångsdos om 600 mg azitromycin och 400 mg efavirenz dagligen i 7 dagar resulterade inte i några kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner.


Flukonazol

Samtidig administrering av en engångsdos på 1 200 mg azitromycin påverkade inte farmakokinetiken av en engångsdos på 800 mg flukonazol. Totalexpositionen och halveringstiden för azitromycin var oförändrade under samtidig administrering av flukonazol, men en klinisk insignifikant minskning av Cmax-värdet (på 18 %) för azitromycin konstaterades.


Nelfinavir

Samtidig administrering av azitromycin (1200 mg) vid uppnått steady state av nelfinavir (750 mg 3 gånger dagligen) resulterade i en minskning av azitromycinkoncentrationen. Inga kliniskt betydelsefulla biverkningar observerades och ingen justering av dosen är nödvändig.


Rifabutin

Samtidig administrering av azitromycin och rifabutin påverkade inte koncentrationen i serum av någotdera läkemedlet.

Neutropeni observerades hos patienter som behandlades samtidigt med azitromycin och rifabutin. Trots att neutropeni har associerats med användningen av rifabutin, har inget kausalsamband med azitromycin fastställts (se avsnitt Biverkningar).


Terfenadin

Farmakokinetiska studier har inte visat någon samverkan mellan azitromycin och terbinafin. I sällsynta fall har man rapporterat att sådan samverkan inte helt kunnat uteslutas; dock har inga specifika bevis framkommit för att sådan samverkan verkligen skulle ha förekommit.


Cimetidin

I en farmakokinetisk studie, där effekten av en engångsdos cimetidin 2 timmar före administrering av azitromycin undersöktes, konstaterades ingen förändring i farmakokinetiken för azitromycin.


Inverkan av azitromycin på andra läkemedel:


Ergotaminderivat

Samtidig användning av azitromycin och ergotaminderivat rekommenderas inte, då det finns en teoretisk möjlighet för ergotism (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Digoxin och kolkicin (P-gp-substrat)

Samtidig administrering av makrolidantibiotika, däribland azitromycin, och P-glykoproteinsubstrat som digoxin och kolkicin, har rapporterats leda till ökade serumkoncentrationer av P-glykoproteinsubstratet. Om azitromycin och P-gp-substrat som digoxin administreras samtidigt ska därför risken för ökade digoxinnivåer beaktas.


Orala antikoagulationsmedel av kumarintyp

Azitromycin påverkade inte antikoagulationseffekten av en engångsdos på 15 mg av warfarin hos friska frivilliga. Sedan azitromycin kommit ut på marknaden har man rapporterat större antikoagulationseffekt som en följd av samtidig administrering av azitromycin och orala antikoagulationsmedel av kumarintyp. Trots att något kausalsamband inte konstaterats, ska man överväga frekvensen av bestämningarna av protrombintiden då azitromycin används av patienter som får orala antikoagulationsmedel av kumarintyp.


Ciklosporin

I en farmakokinetisk studie fick friska frivilliga under 3 dagar en dos på 500 mg/dag av azitromycin, varefter följde en oral engångsdos på 10 mg/kg av ciklosporin. Detta ledde till en signifikant ökning av Cmax och AUC0-5 för ciklosporin. Därför ska försiktighet iakttas, om samtidig användning av dessa läkemedel övervägs. Om kombinationsbehandling anses berättigat ska ciklosporinnivåerna kontrolleras noggrant och dosen justeras i enlighet med detta.


Teofyllin

Farmakokinetiska studier med friska frivilliga uppvisade ingen interaktion mellan azitromycin och teofyllin vid samtidig administrering. Eftersom interaktioner mellan andra makrolider och teofyllin rapporterats, ska man vara uppmärksam på tecken på ökade teofyllinnivåer.


Trimetoprim/sulfametoxazol

Samtidig administrering av trimetoprim/sulfametoxazol (dubbel styrka) (160 mg/800 mg) under 7 dagar tillsammans med azitromycin 1 200 mg dag 7 inverkade inte signifikant på maximalkoncentrationerna, den totala läkemedelsexpositionen eller på utsöndringen med urinen för varken trimetoprim eller sulfametoxazol. Koncentrationen av azitromycin i serum liknade motsvarande koncentrationer i andra studier.


Zidovudin

Engångsadministrering av 1 000 mg azitromycin och upprepad administrering av 600 mg eller 1 200 mg azitromycin hade ingen effekt på plasmakinetiken eller den renala utsöndringen av zidovudin eller dess glukuronidmetabolit. Administrering av azitromycin ökade emellertid koncentrationerna av fosforylerad zidovudin, den kliniskt aktiva metaboliten, i perifera mononukleära blodceller. Den kliniska betydelsen av denna upptäckt är oklar men det kan vara till nytta för patienterna.


Azitromycin har inga signifikanta samverkningar med cytokrom P450-systemet i levern. Man anser att azitromycin inte har samma farmakokinetiska läkemedelssamverkningar som erytromycin och andra makrolidantibiotika. Komplex som bildas mellan cytokromet och azitromycinmetaboliterna varken inducerar eller inaktiverar det hepatiska cytokrom P450-systemet.


Astemizol, alfentanil

Det finns inga kända data avseende interaktion med astemizol eller alfentanil. Försiktighet krävs vid samtidig användning av dessa läkemedel och azitromycin eftersom ökad effekt vid samtidig användning av makrolidantibiotikumet erytromycin har beskrivits.


Atorvastatin

Samtidig administrering av atorvastatin (10 mg dagligen) och azitromycin (500 mg dagligen) inverkade inte på halten av atorvastatin i plasmat (enligt en metod som baserar sig på hämning av HMG CoA-reduktas). Efter godkännandet för försäljning har dock fall av rabdomyolys rapporterats hos patienter som behandlas med azitromycin tillsammans med statiner.


Karbamazepin

I en farmakokinetisk interaktionsstudie med friska frivilliga sågs ingen signifikant effekt på farmakokinetiken för karbamazepin eller för dess aktiva metabolit hos patienter som samtidigt fick azitromycin.


Cisaprid

Cisaprid metaboliseras i levern av enzym CYP3A4. Eftersom makrolider hämmar detta enzym kan samtidig administrering av cisaprid orsaka ökad förlängning av QT-intervallet, kammararytmier och torsades de pointes.


Cetirizin

Hos friska frivilliga resulterade inte samtidig administrering av en 5-dagarskur av azitromycin vid uppnått steady-state av cetirizin 20 mg i några farmakokinetiska interaktioner eller i en betydande förändring av QT-intervallet.


Didanosin

Jämfört med placebo verkade inte samtidig administrering av 1 200 mg azitromycin dagligen och 400 mg didanosin dagligen till 6 HIV-positiva patienter ge någon effekt på farmakokinetiken vid steady-state för didanosin.


Efavirenz

Samtidig administrering av en 600 mg engångsdos av azitromycin och 400 mg efavirenz dagligen under 7 dagar resulterade inte i några kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner.


Indinavir

Samtidig administrering av en engångsdos på 1 200 mg azitromycin hade ingen statistiskt signifikant effekt på farmakokinetiken för indinavir när 800 mg indinavir gavs tre gånger dagligen under 5 dagar.


Metylprednisolon

I en farmakokinetisk interaktionsstudie med friska frivilliga hade azitromycin ingen signifikant inverkan på farmakokinetiken för metylprednisolon.


Midazolam

Samtidig administrering av azitromycin 500 mg/dygn under 3 dagar och en engångsdos av midazolam på 15 mg till friska frivilliga hade ingen kliniskt signifikant inverkan på varken farmakokinetiken eller farmakodynamiken för midazolam.


Sildenafil

Hos normala, friska frivilliga män sågs inga tecken på att azitromycin (500 mg dagligen i 3 dagar) skulle påverka AUC- och Cmax-värdet för sildenafil eller dess viktigaste metabolit i blodet.


Triazolam

Samtidig administrering av 500 mg azitromycin dag 1 och 250 mg azitromycin dag 2 tillsammans med 0,125 mg triazolam dag 2 till 14 friska frivilliga visade ingen signifikant inverkan på någon av de farmakokinetiska variablerna för triazolam jämfört med triazolam och placebo.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier gällande användning av azitromycin hos gravida kvinnor.

Reproduktionsstudier med djur visar passage genom placenta, men inga teratogena effekter observerades (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Säkerheten vid behandling med azitromycin under graviditet har inte fastställts. Därför ska azitromycin endast användas under graviditet om fördelarna överväger riskerna.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Det finns rapporter om att azitromycin utsöndras i bröstmjölk, men det finns inga adekvata och välkontrollerade kliniska studier av ammande kvinnor som har beskrivit farmakokinetiken för azitromycins utsöndring i bröstmjölk.


Eftersom det inte är känt om azitromycin kan ha skadliga effekter på det ammade barnet ska amningen avbrytas under behandling med azitromycin. Diarré, svampinfektion i mukösa membran liksom överkänslighet är t.ex. möjliga effekter hos det ammade barnet. Rekommendationen är att pumpa ur och kassera bröstmjölken under behandling och upp till 2 dagar efter avslutad behandling. Efter detta kan amningen återupptas.


Fertilitet

I fertilitetsstudier på råtta noterades minskad dräktighetsfrekvens efter administrering av azitromycin. Det är oklart om detta fynd är relevant för människa.

Trafik

Inget tyder på att azitromycin skulle påverka patienters förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Synnedsättning och dimsyn skulle kunna påverka patientens förmåga att framföra fordon och använda maskiner (se avsnitt Biverkningar).

Biverkningar

Tabellen nedan presenterar de biverkningar som har identifierats genom klinisk erfarenhet och erfarenhet efter att preparatet kommit ut på marknaden enligt organklass och frekvens. Biverkningar som har identifierats efter att preparatet kommit ut på marknaden är kursiverade. Frekvenserna är definierade enligt följande: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.


Biverkningar som möjligen eller troligen är relaterade till azitromycin enligt klinisk erfarenhet och erfarenhet efter att preparatet kommit ut på marknaden.


Organklass

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Kandidos

Vaginal infektion

Pneumoni

Svampinfektion

Bakterieinfektion

Faryngit

Gastroenterit

Sjukdomar i andningsvägarna

Rinit

Oral kandidos

Ingen känd frekvens

Pseudomembranös kolit (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Leukopeni

Neutropeni

Eosinofili

Ingen känd frekvens

Trombocytopeni

Hemolytisk anemi

Immunsystemet

Mindre vanliga

Angioödem

Överkänslighet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Anorexi

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Nervositet

Insomni

Sällsynta

Agitation

Depersonalisation

Ingen känd frekvens

Aggressivitet

Ångest

Delirium

Hallucinationer

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

Yrsel

Somnolens

Dysgeusi

Parestesi

Ingen känd frekvens

Synkope, konvulsioner

Hypestesi

Psykomotorisk hyperaktivitet

Anosmi

Ageusi

Parosmi

Myasthenia gravis (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Ögon


Mindre vanliga

Synnedsättning


Ingen känd frekvens

Dimsyn

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Hörselproblem

Vertigo

Ingen känd frekvens

Hörselnedsättning inklusive dövhet och/eller tinnitus

Hjärtat

Mindre vanliga

Palpitationer

Ingen känd frekvens

Torsades de pointes (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Arytmi (se avsnitt Varningar och försiktighet) inklusive kammartakykardi

Förlängt QT-intervall i elektrokardiogram (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Blodkärl


Mindre vanliga

Blodvallningar

Ingen känd frekvens

Hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Dyspné

Epistaxis

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré

Vanliga

Kräkningar

Buksmärtor

Illamående

Mindre vanliga

Förstoppning

Flatulens

Dyspepsi

Gastrit

Dysfagi

Uppsvälldhet

Muntorrhet

Rapning

Munsår

Kraftig salivsekretion

Ingen känd frekvens

Pankreatit

Missfärgad tunga

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Hepatit

Sällsynta

Nedsatt leverfunktion

Kolestatisk gulsot

Ingen känd frekvens

Leversvikt (som i sällsynta fall har lett till döden) (se avsnitt Varningar och försiktighet) *

Fulminant hepatit

Levernekros

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Utslag

Klåda

Urtikaria

Dermatit

Torr hud

Hyperhidros

Sällsynta

Fotosensitivitetsreaktion

Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP)

Ingen känd frekvens

Stevens-Johnsons syndrom

Toxisk epidermal nekrolys

Erythema multiforme

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Osteoartrit

Myalgi

Ryggsmärtor

Nacksmärtor

Ingen känd frekvens

Artralgi

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Dysuri

Njursmärtor

Ingen känd frekvens

Akut njursvikt

Interstitiell nefrit

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

Metrorragi

Testikelstörning

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Ödem

Asteni

Malaise

Fatigue

Ansiktsödem

Bröstsmärtor

Pyrexi

Smärtor

Perifert ödem

Undersökningar

Vanliga

Minskat antal lymfocyter

Ökat antal eosinofiler

Minskad mängd bikarbonat i blodet

Ökat antal basofiler

Ökat antal monocyter

Ökat antal neutrofiler

Mindre vanliga

Förhöjt aspartataminotransferas

Förhöjt alaninaminotransferas

Förhöjt blodbilirubin

Förhöjt blodurea

Förhöjt blodkreatinin

Avvikande mängd kalium i blodet

Förhöjda alkaliska fosfataser i blodet

Förhöjd kloridhalt

Förhöjd glukoshalt

Ökat antal trombocyter

Minskat hematokrit

Förhöjt bikarbonat

Avvikande natriumvärde

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Mindre vanliga

Komplikationer efter ingrepp

* har lett till döden i sällsynta fall

Biverkningar som skulle kunna vara eller sannolikt är relaterade till profylax och behandling av Mycobacterium Avium-komplex baserat på resultat från kliniska prövningar och övervakning efter godkännandet för försäljning. Dessa biverkningar skiljer sig från dem som rapporterats för läkemedel med omedelbar frisättning eller fördröjd frisättning (depot), antingen vad gäller typ eller frekvens:

Organklass

Frekvens

Biverkning

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Yrsel

Huvudvärk

Parestesi

Dysgeusi

Mindre vanliga

Hypestesi

Ögon

Vanliga

Synnedsättning

Öron och balansorgan

Vanliga

Dövhet

Mindre vanliga

Hörselnedsättning

Tinnitus

Hjärtat

Mindre vanliga

Hjärtklappning

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré

Buksmärtor

Illamående

Flatulens

Obehag från buken

Lös avföring

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Hepatit

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Utslag

Klåda

Mindre vanliga

Steven-Johnsons syndrom

Fotosensitivitetsreaktion

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Vanliga

Trötthet

Mindre vanliga

Asteni

Sjukdomskänsla


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Biverkningar som upplevts vid högre doser än de som rekommenderats liknade dem som ses vid normala doser. I händelse av överdos är allmänna symtomatiska och stödjande åtgärder indikerade vid behov.

Farmakodynamik

Verkningssätt:

Azitromycin är en azalid, ett derivat av antibiotikaklassen makrolider. Azitromycinets verkningssätt är hämning av proteinsyntesen hos bakterier genom bindning till ribosomens 50S-subenhet och därmed förhindrande av translokationen av peptider från ribosomens ena sida till den andra. Konsekvensen av detta blir att den RNA-beroende proteinsyntesen i känsliga organismer förhindras.


PK/PD-samband

För azitromycin är AUC/MIC den PK/PD-parameter som korrelerar bäst med effekten av azitromycin.


Efter utvärdering av studier utförda på barn rekommenderas inte användning av azitromycin för behandling av malaria, varken som monoterapi eller i kombination med klorokin- eller artemisininbaserade läkemedel, eftersom man inte kunnat fastställa att läkemedlet inte är sämre (”non-inferiority”) än rekommenderade malarialäkemedel för behandling av okomplicerad malaria.


Resistensmekanism:

Resistens mot azitromycin kan vara naturlig eller förvärvad. Det finns tre huvudsakliga resistensmekanismer hos bakterier: förändring av målområdet, förändring av antibiotikatransporten och förändring av antibiotikumet.

Fullständig korsresistens existerar för Streptococcus pneumoniae, betahemolyserande streptokocker i grupp A, Enterocccus faecalis och Staphylococcus aureus, inklusive meticillinresistent S. aureus (MRSA) mot erytromycin, azitromycin, andra makrolider och linkosamider.


Brytpunkter


EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)


Patogener

känslig (mg/l)

motståndskraftig (mg/l)

Staphylococcus spp.

≤ 1

> 2

Streptococcus spp. (Grupp A, B, C, G)

≤ 0,25

> 0,5

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,25

> 0,5

Haemophilus influenzae

≤ 0,12

> 4

Moraxella catarrhalis

≤ 0,5

> 0,5

Neisseria gonorrhoeae

≤ 0,25

> 0,5


Känslighet:


Prevalensen av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tiden för vissa arter och lokal information angående resistens är önskvärd, i synnerhet vid behandling av svåra infektioner. Om nödvändigt ska expertråd inhämtas då den lokala prevalensen för resistens är sådan att användbarheten av läkemedlet kan ifrågasättas för vissa typer av infektioner.

Patogener för vilka resistens kan bli ett problem: prevalens för resistens är lika med eller större än 10 % i åtminstone ett EU-land.


Känslighetstabell

Vanligtvis känsliga arter

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Haemophilus influenzae *

Moraxella catarrhalis *

Andra mikroorganismer

Clamydophila pneumoniae

Clamydia trachomatis

Legionella pneumophila

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumonia *

Arter där förvärvad resistens kan vara ett problem

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Staphylococcus aureus*

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Andra mikroorganismer

Ureaplasma urealyticum

Naturligt resistenta organismer

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Staphylococcus aureus
– meticillresistenta och erytromycinresistenta stammar

Staphylococcus pneumoniae
– penicillinresistenta stammar

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella spp.

Anaeroba gramnegativa mikroorganismer

Bacteroides fragilis gruppen

* Den kliniska effekten demonstreras av känsliga isolerade organismer för godkända kliniska indikationer.

Farmakokinetik

Absorption

Efter peroral administrering är biotillgängligheten för azitromycin ca 37%. Maximala plasmanivåer uppnås efter 2-3 timmar (Cmax efter en peroral engångsdos på 500 mg var ca 0,4 mg/l).


Distribution

Kinetiska studier har visat betydligt högre azitromycinnivåer i vävnad än i plasma (upp till 50 gånger den maximala observerade koncentrationen i plasma), vilket indikerar att den aktiva substansen är starkt bunden till vävnad (steady-state distributionsvolym på ca 31 l/kg). Koncentrationer i målvävnad såsom lunga, tonsill och prostata överskred MIC90 för troliga patogener efter en engångsdos på 500 mg.


I experimentella in vitro och in vivo studier ackumuleras azitromycin i fagocyterna, frisläppandet stimuleras av aktiv fagocytos. I djurstudier verkar denna process bidra till ackumulering av azitromycin i vävnaden.

I serum varierar proteinbindningen av azitromycin beroende på serumkoncentrationen från 50% vid 0,05 mg/l till 12% vid 0,5 mg/l.


Utsöndring

Terminal halveringstid för elimination i plasma återspeglar i stort sett halveringstiden i vävnad under 2 till 4 dagar. Ca 12% av en intravenöst given dos utsöndras i urinen i oförändrad form under en period på 3 dagar; majoriteten under de första 24 timmarna. Utsöndring av azitromycin via gallan, huvudsakligen i oförändrad form, är en betydande elimineringsväg.

De identifierade metaboliterna (bildade genom N- och O-demetylering, genom hydroxylering av desosamin- och aglykonringarna och genom delning av kladinoskonjugat) är mikrobiologiskt inaktiva.


Efter en 5-dagars behandling sågs något högre (29%) AUC-värden hos äldre frivilliga (>65 år) jämfört med hos yngre frivilliga (<45 år). Dessa skillnader anses emellertid inte vara kliniskt relevanta, därför finns ingen rekommendation om dosjustering.


Farmakokinetik hos specifika populationer


Njursvikt

Efter en peroralt given engångsdos på 1 g azitromycin ökade genomsnittligt Cmax och AUC0-120 med 5,1 % respektive 4,2 % hos personer med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtreringshastighet 10‑80 ml/min) jämfört med normal njurfunktion (GFR>80 ml/min). Hos personer med svårt nedsatt njurfunktion ökade genomsnittligt Cmax och AUC0-120 med 61 % respektive 33 % jämfört med normala värden.


Leversvikt

Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion finns det inga tecken på någon tydlig förändring i serumfarmakokinetik för azitromycin jämfört med normal leverfunktion. Hos dessa patienter verkar utsöndring av azitromycin i urinen öka, kanske för att kompensera för minskad leverclearance.


Äldre

Farmakokinetiken för azitromycin hos äldre män liknade den för yngre vuxna. Även om högre maximala koncentrationer (ökning med 30‑50 %) observerades hos äldre kvinnor, inträffade ingen signifikant ackumulering.


Spädbarn, småbarn, barn och ungdomar

Farmakokinetiken har studerats hos barn mellan 4 månader och 15 år vilka intagit kapslar, granulat eller suspension. Vid 10 mg/kg dag 1, följt av 5 mg/kg dag 2‑5, var Cmax något lägre än hos vuxna, med 224 µg/l hos barn mellan 0,6 och 5 år efter 3 dagars dosering och 383 µg/l hos dem mellan 6 och 15 år. Halveringstiden 36 timmar som uppmättes hos de äldre barnen låg inom det förväntade intervallet för vuxna.

Prekliniska uppgifter

I djurstudier med höga doser, där man givit den aktiva substansen i koncentrationer som var 40 gånger högre än de som förväntas i klinisk verksamhet, har azitromycin noterats orsaka reversibel fosfolipidos, i allmänhet utan märkbara toxikologiska följder. Det finns inga belägg för att detta är relevant vid normal användning av azitromycin hos människa.


Karcinogenitet:

Långtidsstudier med djur har inte genomförts för att utvärdera karcinogeniteten.


Mutagenitet:

Azitromycin har inte visat någon mutagenitet i sedvanliga laboratorietester: lymfomstudie med mus, lymfocytklastogenstudie med människa och benmärgsklastogenstudie med mus.


Reproduktionstoxicitet:

Inga teratogena effekter observerades i embryotoxicitetsstudier med mus och råtta. Hos råtta ledde azitromycindoser på 100 och 200 mg/kg kroppsvikt/dag till lätta retardationer i fetal benbildning och i viktökning hos moderdjuret. I peri-/postnatala studier med råtta observerades lätta retardationer efter behandling med azitromycin 50 mg/kg kroppsvikt/dag och mer.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En filmdragerad tablett innehåller 250 mg azitromycin (som monohydrat).


Hjälpämnen med känd effekt

En tablett innehåller 0,18 mg sojalecitin.


En filmdragerad tablett innehåller 500 mg azitromycin (som monohydrat).


Hjälpämnen med känd effekt

En tablett innehåller 0,36 mg sojalecitin.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa

Pregelatiniserad majsstärkelse

Natriumstärkelseglykolat typ A

Kolloidal, vattenfri kiseldioxid

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat


Filmdragering:

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Talk

Sojalecitin

Xantangummi

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 250 mg vit till benvit, avlång, filmdragerad, slät yta på båda sidor.
6 styck blister, 92:41, F, Övriga förskrivare: tandläkare
Filmdragerad tablett 500 mg vit till benvit, avlång, filmdragerad, djupt skårad på en sida och
3 styck blister, 121:20, F, Övriga förskrivare: tandläkare
30 styck blister, 407:61, F, Övriga förskrivare: tandläkare
2 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av